Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 127

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nauki przyrodnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Innovative and inspirational teaching is now seen as a key element that can encourage young people to become involved in science education. By promoting interesting ideas and increasing the attractiveness of the lessons, students build an interest in science and technology. Finding new ways to stimulate the interest of young people and children as early as kindergarten, as well as to mprove the quality of science teaching, is one of the main tasks of modern education. The Department of Physics Education at Copernicus University in Torun, has been implementing pioneering projects and activities associated with teaching for a number of years, including numerous presentations, lectures and interactive exhibitions (Karwasz 2011). In the area of media education, different trails, multimedia encyclopedias and handbooks have been prepared. Related to the implementation of specific projects, demonstrations have been carried out on a regular basis and have included elements of interactive theater, supporting education in the fields of the natural sciences.
3
100%
EN
Environmental education is a long process, involving all areas of activity of the child (cognitive, emotional, practical), and its effect should be comprehensive knowledge of the nearest environment and skills in proper behavior and evaluate the consequences of their actions. Taking into account the cognitive development of curiosity and natural interest of students is a good way to provide them with direct contact with various objects of the environment. Nature works very strongly in the realm of sensual and emotional, unforgettable experiences, diverse and deep experience, enjoy, admire, give respite, start the process of evaluating various natural objects and nature as a whole. In the natural environment, students can compare, search, investigate, collect, organize, evaluate, measure, count, touch, smell, and admire the experiment. Under the influence of material incentives (things and phenomena), acting directly on the senses, arise in the brain, psychological processes, such as impressions, insights and ideas. Cognitive curiosity and natural interest of students can not be left to the natural course of things. They develop only through ingenious and well-implemented teaching and educational work, as a result of conscious choice of methods and forms of education based on student activity. The implementation of environmental education they provide educational paths among which the most popular activities in the field.
PL
W opracowaniu podjęto, w sposób przyczynkowy problem znanej w biologii prawidłowości określanej jako hipoteza Czerwonej Królowej oraz poszukiwanie jej analogii do ekonomii. Wydaje się, że nauki społeczne i ekonomiczne jak dotąd korzystają w sposób niewystarczający z inspiracji jakie tkwią w biologii i opisujących ją prawidłowościach. Hipoteza ta odnosi się do kluczowego zagadnienia konkurencji i dostosowywania się organizmów żywych, a w naszych rozważaniach także podmiotów ekonomicznych (firm), do ciągle zmieniającego się środowiska zewnętrznego. Podjęto również kwestię postępu, rozpatrywanego w aspekcie ewolucji biologicznej. Model Czerwo­nej Królowej, zakładający konieczność ciągłych modyfikacji, które zachodzą w żywych organizmach w celu bycia bardziej konkurencyjnymi, ukazuje jednocześnie względność wszelkiego postępu w przyrodzie. Zaciekła walka na gruncie ekonomicznym pomiędzy poszczególnymi podmiotami posiada także pewne znamiona względności.
EN
In this study, there has been raised an issue of transition of the hypothesis that is well known in biology, called the Red Queen Effect into the ground of economy. At present, it seems that social sciences do not use in adequate way the wisdom that is enclosed in natural sciences. This hypothesis applies to the very important problem of competitiveness: and adaptation among all living creatures in our world. Some economic subjects have been estimated, with regard to comparison with living forms. It was to present a necessity of being competitive for both sides (living creatures and economic subjects), in constantly changing environment. Moreover, in this elaboration there has been also considered an issue of progress in both fields. The Red Queen Model enforces the need of constant alterations within all species, to stay more competitive, but it also shows relativity of any kind of progress in the nature. The fierce struggle in economic ground, among particular subjects, also has marks of beeing relative.
12
Content available remote Nauki przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej na przykładzie wystaw dydaktycznych
88%
PL
Children have a natural tendency to experiment. By actively observing and experimenting in the surrounding environment, they become familiar with nature’s laws and basic phenomena. Develop mental research and cognitive psychology show that such exploration is essential during the early years of development, while the lack of essential stimulation can mean the child will not achieve their full developmental potential. The advantages of educational exhibitions are interactivity, the enabling of an independent building of knowledge, the setting of teaching – learning problems, creative and cognitive activity support for the visitors and finally, the possibility of independentdecision-making by the visitor, concerning the pace of assimilating knowledge. Such a form of natural education is recommended for the earliest years of children’s education.
PL
Praca stanowi próbę zastosowania metody analogii do opisu zjawisk oraz objaśniania procesów o charakterze ekonomicznym i społeczno-ekonomicznym. Metodę analogii zastosowano do objaśnienia podobieństw w przebiegu wybranych procesów i ich następstw w sferze ekonomii, przyjmując za punkt odniesienia zjawiska obserwowane w przyrodzie. Nauki ekonomiczne, jako relatywnie młoda dziedzina poznania i wiedzy, od ponad stu lat wykorzystują metody analizy stosowane w znacznie starszych i lepiej oprzyrządowanych metodycznie i aparaturowo naukach przyrodniczych, głównie w fizyce i w biologii. Zastosowanie metod nauk przyrodniczych do analizy i opisu procesów gospodarczych nie tylko stanowi oryginalny i twórczy proces myślowy, pozwalający na lepsze zrozumienie procesów ekonomicznych, ale daje również szanse na wypracowanie nowej wiedzy i rozwiązań stymulujących pożądane procesy gospodarcze. Przedmiotem rozważań w prezentowanym opracowaniu są głównie drobne gospodarstwa rolne, których przyszłość jako grupy wydaje się mocno niepewna. Przeprowadzone badania wykorzystujące metodę analogii wskazują, że szansą na ich przetrwanie może być strategia bazująca na zachowaniach wszystkożernego ślimaka (dywersyfikacja dochodów), stopniowo i powoli realizującego swój cel, chowającego się w sytuacjach zagrożenia; jak również sposób zachowania gołębia, tj. podmiotu ustępującego, wycofującego się z rynków opanowanych przez producentów masowych (jastrzębie), niepodejmującego walki z silniejszymi, ale poszukującego bezpiecznych miejsc (nisz rynkowych) niestanowiących pola zainteresowania wzajemnie wyniszczających się drapieżników. Taka filozofia działania dobrze wpisuje się w koncepcje rolnictwa wielofunkcyjnego, dywersyfikację działalności gospodarstw rolnych oraz wzrost zaangażowania drobnych gospodarstw rolnych w realizację funkcji środowiskowych i rozwijanie produkcji wysokiej jakości żywności.
EN
The authors apply the analogy method to analyse economic and socio-economic phenomena. The analogy method has been used to explain similarities between selected natural and economic processes and their consequences. For over a century economic sciences – as a relatively young branch of science – have been relying on methods of analysis applied in older and better equipped natural sciences, mostly in physics and biology. The application of natural sciences’ methods for the analysis and description of economic processes is not just an interesting and creative intellectual process which allows to better understand them but also gives an opportunity to develop solutions which stimulate desired economic processes. The paper focuses on semi-commercial family farms which face quite an uncertain future as a group. Based on the conducted analysis, the adoption of a specific strategy can be their chance to survive. That strategy involves both a behaviour modeled after an omnivorous snail (diversified incomes) which gradually and slowly works towards achieving its goal and hides in case of danger, and that resembling the behavior of a dove, i.e. the retreat and withdrawal from markets controlled by mass producers (hawks), avoiding confrontation with the stronger ones and seeking safe havens (market niches) in which beasts of prey fighting one another are not interested. Such a philosophy is consistent with the concept of multifunctional agriculture, the diversification of farm activities and the increased engagement of small farms in the performance of environmental functions and development of high-quality organic foods.
EN
The problem of the relations between natural sciences and religious faith is an important issue in the philosophy of science, the philosophy of religion, and the philosophy of nature. Naturalism of natural sciences is a term used in discussions of problems that appear in this context. At least two types of naturalism are usually considered: ontological and methodological. In the article the author is trying to answer the following questions: Are natural sciences naturalistic? Is naturalism (methodological or ontological) an assumption of the sciences? Is this assumption essential for fruitful natural scientific practice? Ontological naturalism is a metaphysical assumption, having neither influence on the method of natural sciences, nor resulting from them. Methodological naturalism is not an assumption in natural sciences; it is rather a consequence of the naturalists’ aspiration to the maximal objectivization and intersubjective verifiability of their findings.
PL
Problem relacji między naukami przyrodniczymi a wiarą religijną jest ważną kwestią z zakresu filozofii nauki, filozofii religii, filozofii przyrody. W dyskusjach nad zagadnieniami pojawiającymi się w tym kontekście mówi się często o naturalizmie nauk przyrodniczych, wyróżniając przy tym przynajmniej dwa typy naturalizmu: ontologiczny i metodologiczny. W artykule próbuję odpowiedzieć na następujące pytania: Czy nauki przyrodnicze są ze swej istoty naturalistyczne? Czy naturalizm (metodologiczny bądź ontologiczny) jest założeniem leżącym u podstaw nauk przyrodniczych? Czy jest to założenie niezbędne dla owocnego uprawiania nauk przyrodniczych? Naturalizm ontologiczny jest założeniem metafizycznym, nie mającym żadnego wpływu na metodę uprawiania nauk przyrodniczych ani nie wynikającym z istoty tych nauk. Naturalizm metodologiczny nie tyle jest założeniem leżącym u podstaw metody nauk przyrodniczych, co konsekwencją dążenia przyrodników do maksymalnej obiektywizacji uzyskiwanych wyników i ich intersubiektywnej sprawdzalności.
18
75%
EN
The analysis carried out in this article allows one to draw important conclusions from the point of view of the philosopher of nature. There is an interaction between philosophyand science that takes the form of a mutual permeation in a circle that does not close. Although it is hard to characterize such a circle, one can point to some of its accompanyingideas: (1) Understanding the philosophical implications of a scientific theory improves its explanatory power and reveals the information it contains on the fundamental structureof the Universe. The expression “philosophy in science” characterizes the contemporary approach to the relations between philosophy and science. It must be emphasized thatthe traditional approach of philosophy and science leads to interesting results, important for the understanding of the external world. (2) The mutual permeation of philosophy andscience is a dynamic and creative process. Both science and philosophy change constantly, which substantially influence the development of this permeation. It is hard to predict, however, in which direction the process will evolve. -------------- Received: 12/09/2020. Reviewed: 10/10/2020. Accepted: 29/10/2020
PL
Analizy przeprowadzone w artykule pozwalają na wyciągnięcie wniosków, ważnych dla filozofa przyrody. Między filozofią a naukami przyrodniczymi istnieje interakcja, którą można określić jako współprzenikanie się obu tych dziedzin wiedzy. To współoddziaływanie filozofii z nauką podobne jest do niedomykającego się koła. Trudno jest owo współprzenikanie jednoznacznie scharakteryzować, ale można wskazać pewne idee towarzyszące mu. (1) Uświadomienie sobie filozoficznego uwikłania teorii naukowej powoduje często rozszerzenie jej rozumienia oraz ujawnia, jak wiele informacji zawartych jest w teorii naukowej na temat głębokiej struktury świata. Sformułowanie „filozofia w nauce” można by uznać za charakterystyczne dla współczesnego ujmowania związku filozofii z naukami przyrodniczymi. Należy pamiętać, że wspólna droga filozofii i nauk przyrodniczych pozwala osiągać interesujące poznawczo wyniki, ważne dla rozumienia świata zewnętrznego. (2) Współprzenikanie się filozofii z nauk jest procesem dynamicznym i twórczym. Tak filozofia, jak i nauka, ulegają ciągłym zmianom, które w istotny sposób wpływają na rozwijanie się procesu współprzenikania. Trudno jest przewidywać, w którą stronę ten proces będzie ewoluował. Ważne jest jednak, jak twierdzi M. Heller, aby w tym twórczym procesie dostrzec, że największym sukcesem nauk empirycznych, trwającym do dziś, jest coraz lepsze ugruntowanie się przekonania, że Wszechświat stopniowo, choć tylko w przybliżeniu, ujawnia nam tajemnice swojej struktury. -------------- Zgłoszono: 12/09/2020. Zrecenzowano: 10/10/2020. Zaakceptowano do publikacji: 29/10/2020
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy standardów nauczania na kierunku gospodarka przestrzenna, treści podstawowych podręczników oraz programów studiów realizowanych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Celem była ocena miejsca nauk przyrodniczych w kształceniu studentów na tym kierunku studiów. Udział tych zagadnień w standardach oraz podręcznikach jest nieznaczny. Uczelnie mają jednak możliwość, według uznania, znacznego zwiększenia liczby przedmiotów powiązanych z tą tematyką. Za przykład mogą służyć programy studiów realizowane na Międzywydziałowym Studium Gospodarki Przestrzennej w SGGW.
EN
In the paper the results of analyze teaching standards in the topic of regional planning are presented. The content of basic textbooks and study programs performed in Warsaw University of Life Sciences were analyzed too. The goal of work was determination of role of natural sciences in student's education within this study program. The share of such problems is rather small in teaching standards. The Universities are authorized, optionally, to enlarge the number of given lectures concerning to this subject. An example of such resolving could be the study program taught at Interdisciplinary Department of Regional Planning and Management WUoLS (SGGW).
EN
At present, the need to take up research and carry out integrated natural and technological action aimed at protecting the nature and environment does not arouse controversy. However, the concept of the sustainable development raises a few questions. When or where is this integration feasible and what methods of environmental education should be deployed, especially if graduate studies are to be justified. The author presents examples of solutions. For example, in the conclusion she states that the transfer of the natural science to technical people is more important than conveying technological knowledge to earth scientists. It is technical people who organise and practically implement technology, thus capable of protecting the natural environment.
PL
Konieczność podejmowania badań i prowadzenia zintegrowanych działań przyrodniczych i technicznych, których celem jest ochrona przyrody i środowiska, nie budzi dziś kontrowersji. Problem ten zawarty jest w idei zrównoważonego rozwoju. Natomiast uzgodnienia wymaga wybór płaszczyzny, na której integracja jest możliwa, oraz sposobu zintegrowanego kształcenia prośrodowiskowego, zwłaszcza na studiach wyższych. Autorka podaje przykłady takich rozwiązań; konkluduje, iż ważniejsze jest przekazywanie technikom podstaw wiedzy przyrodniczej niż przyrodnikom technicznej. Bowiem to technicy organizują i realizują praktyczne wdrażanie technologii, chroniąc środowisko przyrodnicze.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.