Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1445

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 73 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Innowacyjność przedsiębiorstw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 73 next fast forward last
XX
Największy dystans technologiczny w stosunku do Niemiec, zwłaszcza w działalności innowacyjnej mierzonej wskaźnikami patentowymi, mają do nadrobienia Polska, Słowacja i Łotwa. Innowacje są nieodłącznym atrybutem przedsiębiorczości i powstają jako rezultat aktywności ekonomicznej firm. O poziomie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw decyduje w znacznym stopniu otoczenie zewnętrzne.
XX
Innowacyjność przedsiębiorstwa oznacza umiejętność kreowania i wdrażania zmian w różnych obszarach jego działalności. Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa zależy od jego systemu (klimatu) innowacyjnego oraz od bliższego (mikro) i dalszego (makro) otoczenia. System (klimat) innowacyjny przedsiębiorstwa tworzy ogół czynników oraz powiązań i zależności między nimi, które sprzyjają kreatywności i adaptacyjności w przedsiębiorstwie. Otoczenie bliższe (mikro) przedsiębiorstwa stanowią instytucje i przedsiębiorstwa, które łączą relacje oparte na konkurencji albo kooperacji. Otoczenie dalsze (makro) przedsiębiorstwa to ogół instytucji oraz przepisów regulujących zasady działania przedsiębiorstwa w gospodarce, w zależności od skali agregacji: lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Przedsiębiorstwo innowacyjne zarówno kreuje zmiany, jak i absorbuje je z otoczenia. Należy uznać, że jedynie przedsiębiorstwo innowacyjne jako "organizacja ucząca się", czyli reagująca na zmiany w otoczeniu poprzez dopasowanie swojego systemu działania do oczekiwań otoczenia, może realizować własne cele, którymi są: wzrost wartości przedsiębiorstwa, zmiana pozycji rynkowej, nowoczesna technika i/lub technologia wytwarzania, wzrost masy zysku, itp. (abstrakt autora)
EN
The study focuses on the following: 1. presentation of notions used in the literature like innovative company or innovativeness, 2. differentiation of factors constituting the corporate innovative climate (system), 3. determination of elements of close (micro) and distant (macro) corporate environment, 4. presentation of significant aspects of a company as a learning organisation. (short original abstract)
XX
Przeszkody w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw są identyfikowane na podstawie zaleceń Oslo Manual 2005. Ocena tych rozwiązań, a zwłaszcza stopnia ich przełożenia na statystykę publiczną, wypełnia teoretyczną część artykułu. Jego empiryczne rozważania koncentrują się na ustaleniu najistotniejszych barier innowacyjności w polskich regionach na przestrzeni lat 2004-2006 i 2008-2010. Dostrzeżone nieprawidłowości (metodyczne, empiryczne) mogą się przyczynić do dopracowania sprawozdań PNT-02 i PNT-02u o innowacjach oraz podjęcia niezbędnych działań na rzecz osłabienia barier działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
Barriers to innovation activities in enterprises are identified based on Oslo Manual 2005 guidelines. The assessment of these solutions and especially the level of their reference to public statistics constitutes the theoretical part of the hereby paper, while its empirical discussion concentrates on specifying the most significant barriers to innovation referring to Polish regions in the periods of 2004- 2006 and 2008-2010. The observed shortcomings (methodological, empirical) may become the reason for improving the PNT-02 and PNT-02u reports on innovation, as well as an impulse for undertaking indispensable activities aimed at weakening barriers hampering innovation activities in enterprises. (original abstract)
XX
Innowacyjność wpływa na rozwój firm, kształtuje ich pozycję rynkową oraz prowadzi do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Polskie przedsiębiorstwa, zdaniem autorów, nie należą do innowacyjnych. Z tego względu, zarówno na szczeblu rządowym, jak i regionalnym podejmowane są działania zmierzające do poprawy istniejącego stanu. W tym celu w woj. warmińsko-mazurskim powstał Regionalny System Wspierania Innowacji (RSWI). Jego zadaniem jest budowa sieci i udzielanie pomocy przedsiębiorstwom innowacyjnym. Autorzy zaprezentowali wyniki badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach zarejestrowanych w RSWI. Szczególną uwagę zwrócili na rodzaj innowacji wprowadzanych przez firmy, źródła finansowania innowacji oraz czynniki decydujące o ich wprowadzeniu.
EN
Innovations have o broad on enterprise development and also create its competitive position. Enterprises are innovatory mainly because of its personnel qualifications, own organizational skills used in the realization of innovation processes and impact of the environment as well. Nowadays more and more important is innovate capacity, possibilities of its development and thereby gaining adequate profits. The main of this thesis was characterization of innovatory activities of enterprises, which function in Szczytno district. All of these enterprises were registered in Regional System of Innovation Support. (original abstract)
5
Content available remote Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce
80%
XX
W obecnych realiach rynkowych warunkiem rozwoju przedsiębiorstw jest nieustanna poprawa efektywności ich działania oraz wzrost konkurencyjności, do czego dążyć należy w oparciu o wiedzę i innowacje. Innowacyjność przedsiębiorstw obejmuje tworzenie nowych koncepcji, prace badawczo-rozwojowe, ale przede wszystkim polega na wdrożeniu nowego bądź istotnie ulepszonego produktu lub usługi, procesu, nowej metody organizacyjnej czy marketingowej. Inwestowanie w nowości, któremu towarzyszy podwyższony poziom ryzyka oraz zwiększone zapotrzebowanie na kapitał, jest jednym z głównych wyzwań współczesnych przedsiębiorców. Zapewnienie odpowiednich zasobów, przede wszystkim finansowych, stanowi niezbędny element umożliwiający rozwój jednostki gospodarczej. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki dotyczącej finansowania procesów innowacyjnych przedsiębiorstw oraz analiza nakładów i źródeł finansowania innowacji w Polsce w latach 2010-2014.(abstrakt oryginalny)
EN
In the current market situation the condition for the development of enterprises is the continuous improvement of the efficiency of their operations and increase in competitiveness based on knowledge and innovation. Business innovation involves the creation of new ideas, research and development, but mainly relies on the implementation of a new or significantly improved product or service, process, a new organizational method in business practices or marketing method. Investing in new products, accompanied by an increased level of risk and an increased demand for capital is one of the main challenges of modern businessman. Ensuring appropriate resources, especially financial ones is an indispensable element for the development of a business unit. The aim of the article is to present the problems concerning the financing of innovative processes and analysis of expenditures and sources of innovation funding in Poland in 2010-2014.(original abstract)
XX
Celem badawczym jest ukazanie wybranych aspektów działalności innowacyjnej zachodniopomorskiego sektora MSP, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy innowacyjnej,a także barier i efektów takich działań. Ponadto przedmiot badań stanowią oczekiwania przedsiębiorców co do finansowego wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych.(tekst z oryginału)
EN
The article shows some aspects of innovative activity West of the SME sector, with particular emphasis on the scope of innovation cooperation, as well as barriers and impact of development actions through the prism of the economic crisis. In addition, the subject of the research consisted of expectations of entrepreneurs to the financial sup-port of innovation.(original abstract)
7
Content available remote Relacje między światem nauki i przemysłu
80%
XX
Analitycy Oxford Economics zauważyli, że w ciągu ostatnich 13 lat znaczenie Polski na globalnym rynku wysokich technologii wzrosło. Wynika to w dużej mierze ze strategii przyjmowanej przez największe koncerny, które przenoszą do Polski swoje fabryki lub linie montażowe, korzystając ze stosunkowo niskich kosztów pracy w naszym kraju. Niestety nie pociąga to za sobą dalszych konsekwencji, np. w postaci zwiększenia stopnia innowacyjności polskich przedsiębiorców, który pozostaje dość niski. Gdzie można poszukiwać przyczyn tego zjawiska i jakie są sposoby na przezwyciężenie marazmu innowacyjnego? Jednym z możliwych rozwiązań jest dążenie do dalszego intensyfikowania współpracy między światem nauki i przemysłu. W artykule podjęto próbę scharakteryzowania, w jaki sposób powinny kształtować się relacje pomiędzy nimi, aby światy te nie pozostawały w oderwaniu od siebie, lecz - wręcz przeciwnie - by się nawzajem napędzały, warunkując dalszy rozwój ekonomiczny. (abstrakt oryginalny)
EN
Economy and knowledge are closely intertwined in the knowledge-based economy. Scientific knowledge as a result of conducted research should significantly react on the market demand. The driving force behind the knowledge-based economy is shaping mutual relations among all the actors involved in the process of its creation. What's more, those actors contribute to the value-added formation. Above all, each side of the partnership should know the reasons why it is built and what benefits could be derived from it. Analyses show that Poland has great scientific potential and fairly good infrastructure. What is needed is the accelerator which could free the inner force. That possibility, not only for scientists but also for entrepreneurs, could be a call for proposals "Tango" which offers wide range of possibilities for commercialization of the results of conducted basic research.(author's abstract)
XX
Innowacyjność jest bardzo ważnym elementem współczesnej gospodarki, która rozwija się dzięki inwestycjom w badania i rozwój, a także na bazie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Obecnie w Polsce pojawia się coraz więcej instytucji, które mają na celu wsparcie przedsiębiorców w dążeniu do innowacyjności. Celem publikacji jest ukazanie specyfiki ośrodków innowacji na przykładzie instytucji funkcjonujących w Trójmieście (woj. pomorskie). Metodą zastosowaną w pracy były badania ankietowe, a narzędziem badawczym - kwestionariusz ankietowy. Przyjętą hipotezę zakładającą, iż ośrodki te stymulują działania innowacyjne przedsiębiorców i osób inicjujących aktywność biznesową, zweryfikowano pozytywnie. Uzyskane wyniki wskazują, iż najistotniejszym czynnikiem jest dogodna lokalizacja oraz możliwość nawiązania nowych, wartościowych kontaktów biznesowych. Tak korzystne i zauważalne opinie wśród pracowników ośrodków udowadniają, że spełniają one swoją rolę i są w stanie stymulować polską gospodarkę, która dzięki rozwojowi nauki i techniki staje się coraz bardziej konkurencyjna. (abstrakt oryginalny)
EN
At present innovation is a very important element of modern economy that is developing thanks to investment in research and development and also on the basis of technology transfer and commercialization of knowledge. Currently there are more and more institutions in Poland aimed at supporting entrepreneurs in pursuit of innovation. The purpose of the publication is to show the innovation centers on the example of institutions operating in the Tri-City (Gdańsk, Gdynia, Sopot). The hypothesis that these centers stimulate the innovative activities of entrepreneurs and business initiates has been confirmed. The method used in the work was survey and a research tool - questionnaire survey. The results show that the most important factor is the convenient location and the possibility of establishing new, valuable business contacts. Such favorable and noticeable opinions among the staff of the centers prove that they fulfill their role and are able to stimulate the Polish economy, becoming more and more competitive thanks to the development of science and technology. (original abstract)
9
Content available remote Decyzje innowacyjne w przedsiębiorstwie
80%
XX
W artykule przedstawiona została problematyka i przesłanki podejmowania decyzji innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Decyzje innowacyjne dotyczą przyszłości, niezbędne jest więc prognozowanie zmian, które wystąpić mogą na rynku. W publikacji przedstawiono strategiczny wymiar decyzji innowacyjnych oraz czynniki, jakie wpływają na ich podejmowanie. (abstrakt oryginalny)
EN
Every economic entity undertakes a number of complex actions the purpose of which is to accomplish strategic goals. That complex range of strategic undertakings includes pro-innovation actions related to creating and implementing innovation which allow to gain advantage over competitors as well as achieve projected strategic goals and at the same time market success. The role of innovation decisions have been presented in this article. (original abstract)
XX
Zastosowanie i wdrażanie innowacji to obecnie istotny czynnik warunkujący prawidłowe funkcjonowanie firmy w warunkach gospodarki rynkowej oraz osiąganie przewagi konkurencyjnej. Firmy, które nadążają za ciągle zmieniającymi się preferencjami konsumentów, mają większą możliwość osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku niż firmy nieświadome korzyści z zastosowania działań innowacyjnych. Polityka w zakresie innowacji w firmie powinna być ściśle powiązana z główną strategią rozwoju firmy, a kierownictwo powinno potrafić pokierować działaniami innowacyjnymi. Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie powinno mieć ciągle miejsce, a lepszą pozycję na rynku osiągną tylko te firmy, których oferowane produkty i usługi będą lepiej dostosowane do oczekiwań klientów. Innowacyjność powinna stać się dziś główną kreatywną silą każdego przedsiębiorstwa, trwale wpisaną w jego system zarządzania i kulturę organizacyjną. (fragment tekstu)
11
Content available remote Innowacyjność w rozwoju organizacji
80%
XX
We współczesnym świecie kształtuje się nowy typ społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji, ukierunkowanego na innowacje. Organizacja chcąc osiągnąć rozwój, powinna wykazywać proinnowacyjne nastawienie, czyli zdolność do podejmowania i wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych. Zasadniczy kierunek prowadzonych rozważań jest związany zarówno z teorią i metodologia innowacyjności, jak i jej możliwościami aplikacyjnymi. (abstrakt oryginalny)
EN
In the modern world, a new type of society is being created. A society based on knowledge and information, directed at innovation. An organisation wanting to develop should show a proinnovative character, i.e. the ability to undertake and implement innovative activities. The paper refers to theory and methodology of innovation and its possible applications. (original abstract)
12
Content available remote Connectivity in the Technology Transfer Process among Local ASEAN Firms
80%
EN
This study focuses on the role of human factors in the innovation processes of firms in four member states of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), i.e., Indonesia, Thailand, the Philippines, and Vietnam. Firms are required first to obtain new information related to innovation and then to integrate it with their indigenous resources. The innovation process thus consists of the absorptive process, through which outside information is employed to enhance innovation capability, and the transforming process, through which innovation capability creates innovation. This study identifies essential factors that promote these capabilities. In the absorptive process, two types of personnel are examined, i.e., employees who have experience working with multinational companies (MNCs) and those indigenous to the firm. As for the transforming capability, organizational learning processes, including quality control (QC) and cross-functional teams, are examined. Mail surveys were conducted from 2013 to 2014, and the total number of samples was 665. Based on the data, structural equation modeling (SEM) is employed. The analysis demonstrates that MNCs have the largest impact as external linkages. The most important mediators for locals to connect with MNCs are top management and factory managers who have experience working with MNCs, whereas indigenous employees, such as local engineers, managers, and line leaders, are identified for connectivity with locals. The direct and indirect effects of external linkages on innovation are also estimated. In the transforming process, cross-functional teams have a larger impact on innovation than QC. (original abstract)
XX
Przez pojęcie procesu innowacyjnego, czyli procesu dokonywania zmian innowacyjnych, rozumie się generowanie idei innowacyjnej, niezależnie od tego, czego dotyczy lub w jakim obszarze działalności innowacyjnej powstaje, a następnie projektowanie i pierwszą realizację. Czyli proces innowacyjny zamyka się w przedziale czasu od pierwszej koncepcji do pierwszej realizacji.
XX
Artykuł przedstawia wyniki badań, których celem była analiza i ocena poziomu innowacyjności przedsiębiorstw należących do sektora MSP i prowadzących swoją działalność na terenie województwa małopolskiego. W artykule przedstawiono również pojęcie i znaczenie innowacyjności, przykłady działań innowacyjnych podejmowanych przez przedsiębiorców oraz efekty jakie wynikają z wprowadzenia przez nich tych innowacji. Badania przeprowadzono w 2014 roku na próbie losowo dobranych 150 przedsiębiorstw. Uzyskane wyniki zostały opracowane statystycznie z zastosowaniem analizy rang Kruskala-Wallisa oraz korelacji rang gamma. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents findings of research aimed to analyze and evaluate the level of innovation employed by SMEs which operate in the Małopolska province. The paper also presents the concept and importance of innovation, examples of innovation efforts undertaken by entrepreneurs and outcomes of introducing innovation. The aim of this research was to analyze and evaluate the level of innovation used by enterprises which make up the SME sector and operate across the Małopolska province. The article also presents the concept and importance of innovation, examples of innovation efforts undertaken by entrepreneurs and outcomes of implementing innovation. The research was conducted in 2014 based on a sample of 150 enterprises. Findings collected underwent statistical analysis in line with Kruskal - Wallis rank analysis and gamma coefficient rank correlation. (original abstract)
XX
Polska w swoich dążeniach do integracji z Europą Zachodnią oraz z gospodarką światową musi włączyć się w nurt jej polityki "zielone światło dla innowacji". Jest to zadanie tym bardziej ważne, że przedsiębiorstwa polskie są ciągle mało innowacyjne.
16
Content available remote Sposoby kreowania i pomiaru innowacyjności przedsiębiorstwa
80%
XX
W artykule zaprezentowano pojęcie i źródła innowacyjności przedsiębiorstwa. Autorzy wskazali także na główne czynniki stymulujące i destymulujące działalność innowacyjną przedsiębiorstwa, a także przedstawili sposoby jej pomiaru. (abstrakt oryginalny)
EN
Authors of this article introduced a notion and sources of company's innovation. They showed also at main factors which may stimulate or limit an innovation activity of companies. The article points at several methods of innovation measure. (original abstract)
XX
W opracowaniu omówiono wybrane zagadnienia dotyczące działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Przedstawiono ogólne wskaźniki innowacyjności polskiej gospodarki oraz przedsiębiorstw ogółem. W szczególności skupiono się na nakładach i podjęto próbę określenia efektów działalności innowacyjnej przedsiębiorstw sektora spożywczego. (abstrakt oryginalny)
EN
In the study chosen issues concerning the innovative activity of enterprises of the food industry were discussed. Total rates of the innovation of the Polish economy and enterprises were described with the whole. In particular they concentrated on the expenditure and they made an attempt at determining effects of the innovative activity of food business operators. (original abstract)
XX
Artykuł podaje definicje pojęcia "innowacja" oraz omawia podstawowe podejścia do interpretacji tego pojęcia. W drugim rozdziale omawia aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych według formy ich własności, w trzecim strukturę nakładów finansowych na innowacje.
XX
W artykule podano kilka definicji pojęcia "innowacje", które występują w literaturze przedmiotu. Omówiono cechy innowacji ze szczególnym uwzględnieniem innowacji menedżerskich.
20
80%
EN
The paper aims at presenting deliberations explaining the concept of innovation and its measurement issues in relation to both enterprises and economy. The level of enter- prise innovation depends on several factors, particularly internal, related to the function- ing of the organization. The paper presents the results of empirical studies on the effects of selected variables, such as size of the company, its profile and the organizational and legal form, on the level of innovation. These interrelations are considered in the context of the barriers to innovation rated as moderate, or with no strong impact on innovation implementation.
first rewind previous Strona / 73 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.