Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 934

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikroklimat
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
1
Content available remote Towards healthy microclimate of closed spaces and habitats.
100%
EN
As over 90% of our lifetime we spend in closed spaces (at home, at school, at work), it is extremely essential for our health and well being to create and maintain an adequate and healthy microclimate in those spaces. The quality requirements for air temperature and humidity must be met, but also those applying to the air purity and air exchange. Modern habitats are increasingly affected by pollution not only from construction materials used but also (and more importantly) from furnishing. Paints glues, carpets, floor fishing, rubber seals in doors and windows as well as noxious and toxic substances in furniture substantially contribute to overall air pollution I closed spaces. Such a pollution may be several times higher than bio-influences, i.e. polluting factors generated by human organisms. It is then important to provide closed spaces with more efficient air-exchange systems. The outside air is also polluted, not only with exhaust products, but also with dust and pollen affecting the ever growing allergic population. It is then essential to filtrate the outside air before its discharge into closed spaces. The situation calls for new, energy-saving methods of microclimate control based on mechanical ventilation supply systems with heat recovery and use of non conventional, renewable energy sources.
PL
Ponieważ ponad 90% swego życia spędzamy w pomieszczeniach (w domu, w pracy, w szkole), przeto niezmiernie ważne dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia jest wytwarzanie i zachowanie w tych pomieszczeniach dobrego, zdrowego mikroklimatu. Spełnione muszą być wymagania jakościowe pod względem cieplnym i wilgotnościowym, ale także dotyczące czystości powietrza i jego wymiany. Obecnie w naszych mieszkaniach spotykamy coraz więcej zanieczyszczeń pochodzących nie tylko z materiałów budowlanych, ale zwłaszcza z wyposażenia wnętrz. Farby, kleje wykładziny podłogowe i dywany, uszczelki gumowe w oknach i drzwiach oraz szkodliwe dla zdrowia tworzywa i substancje stosowane w produkcji mebli są powodem znacznego zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach. Te zanieczyszczenia są często kilkakrotnie większe od biopłynów, czyli zanieczyszczeń pochodzących od ludzi. Dziś jest zatem potrzebna bardziej intensywna wymiana powietrza w pomieszczeniach niż dawniej. Tymczasem bywa, że powietrze zewnętrzne jest także zanieczyszczone, jeżeli nie spalinami, to pyłkami kwiatowymi, bardzo uciążliwymi dla coraz liczniejszej grupy alergików. Powietrze zewnętrzne przed wprowadzeniem do pomieszczenia wymaga filtracji. Potrzebny jest nowy elektrooszczędny sposób kształtowania mikroklimatu oparty na mechanicznej wentylacji nawiewnej z odzyskiem ciepła i wykorzystaniem niekonwencjonalnych, odnawianych źródeł energii.
PL
Celem projektantów i wykonawców instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych powinno być dążenie do tworzenia środowiska komfortowego cieplnie dla użytkowników. W rzeczywistości jednak zmiany wprowadzane już na etapie zagospodarowania pomieszczeń i lokalizacji stanowisk pracy mogą powodować, że nie dla każdego pracownika środowisko cieplne będzie komfortowe.
6
Content available Uklad sterowania mikroklimatem w pieczarkarniach
80%
PL
W referacie przedstawiono zadania stawiane układom sterowania mikroklimatem i składem atmosfery w pieczarkarniach. Omówiono wady obecnie stosowanych w polskich pieczarkarniach układów sterowania oraz przedstawiono koncepcję komputerowego układu sterowania, pozbawionego tych wad.
EN
The paper presents the optimal microclimate conditions required by technological process in mushroom - growing cellers. The microclimate control system realizing this conditions is described, as well.
PL
Kształtując warunki środowiska wewnętrznego w muzeach, archiwach, bibliotekach i magazynach muzealiów oraz archiwaliów, należy uwzględniać bezpieczeństwo eksponowanych i przechowywanych dzieł, komfort osób przebywających w budynku (pracowników i osób zwiedzających) i, coraz częściej, zmniejszenie zużycia energii przez instalacje wewnętrzne (grzewcze i klimatyzacyjne) oraz oświetlenie.
10
Content available remote Komfort cieplny osób w budynkach przedszkoli
80%
PL
Komfort cieplny to stan zadowolenia z warunków otoczenia, taki w którym zachowana jest równowaga cieplna ludzkiego organizmu. Właściwe ukształtowanie wartości elementów mikroklimatu wnętrz jest podstawowym warunkiem osiągnięcia przez osoby przebywające w danym środowisku stanu komfortu cieplnego oraz ogólnego dobrego samopoczucia i zdrowia. Budynki przedszkoli stanowią znaczny udział wśród budynków oświatowych. Wpływ środowiska na rozwój fizyczny i psychiczny dzieci w wieku przedszkolnym jest znaczny i długofalowy ze względu na większą wrażliwość ich nie w pełni ukształtowanych organizmów. Warunki mikroklimatu wnętrz w budynkach przedszkoli są kształtowane przez osoby dorosłe, zgodnie z lepiej poznanymi dotychczas ich biowymaganiami. Biowymagania osób dorosłych związane z odczuwaniem przez nie stanu komfortu cieplnego wydają się nieco inne niż dzieci. Przy kształtowaniu warunków mikrośrodowiska sal przedszkolnych konieczny jest więc pewien kompromis, gdyż sale te użytkują dwie grupy osób o nieco odmiennych wymaganiach, za priorytetowe należałoby uznać jednak wymagania dzieci. Badania środowiska sal przedszkolnych przeprowadzono w budynkach zlokalizowanych na terenie Częstochowy. Celem prowadzonych prac było poznanie rzeczywistych warunków, jakie panują w poszczególnych budynkach przedszkoli, a następnie sprecyzowanie optymalnych wielkości poszczególnych elementów mikroklimatu wnętrz i komfortu cieplnego osób, koniecznych do osiągnięcia dobrego samopoczucia, zdrowia oraz prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu.
PL
Od lat powtarzają się zarzuty dotyczące ciągłego pomijania podstawowych wymogów fizyki budowli przy wznoszeniu nowych obiektów, szczególnie przy modernizacji i doprowadzania do stanu używalności budynków istniejących. Nie przywiązuje się szczególnej uwagi do faktu, że prace te wymagają zawsze kompleksowego ustalenia zakresu i celu planowanych robót. Dobitnym przykładem rażącego zakłócenia warunków mikroklimatycznych pomieszczeń był przypadek wystąpienia narostu pleśni po wymianie okien w budynku. Zapewnienie komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynków możliwe jest tylko przy spełnieniu szeregu założeń fizyki budowli.
PL
Właściwe rozwiązanie: wietrzenie w zależności od potrzeb. Wietrzenie w zimnej porze roku oznacza ustawiczną stratę ciepła w pomieszczeniu. Stratę tę należy utrzymywać na możliwie najniższym poziomie, aby oszczędzać energię. Najprostszym i najbardziej pożądanym sposobem wietrzenia jest naturalne, niewymuszone wietrzenie przez otwieranie okien. Bezproblemowe otwieranie okien w mieszkaniu jest postrzegane przez większość ludzi jako zaleta mieszkania; chyba że nie pozwala na to hałas z zewnątrz. Jednakże należy przy tym pamiętać, że naturalna wymiana powietrza wewnątrz i na zewnątrz mieszkania jest w bardzo dużym stopniu zależna od prądów powietrznych w okolicy budynku, siły wiatru oraz przez tę siłę wytworzonego ciśnienia, efektu ssącego, jak również od różnic temperatury między powietrzem wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Wszystkie te wielkości podlegają wahaniom w zależności od pory roku, sytuacji pogodowej oraz zmian dobowych. W żadnym wypadku jednak mieszkańcy nie powinni wybierać takiego rozwiązania, aby w zimnej porze roku w sposób niekontrolowany pozostawiać okna w pozycji uchylonej godzinami lub na całe dnie. Powietrze w mieszkaniu, miejsca wokół okien, a szczególnie powierzchnie ścian ulegają zbytniemu wyziębieniu. Owa strata ciepła przy wietrzeniu jest nie tylko trwonieniem energii, ale może również prowadzić do zbytniego zawilgocenia oraz powstania wykwitów pleśniowych.
PL
Projektowanie parametrów środowiska wewnętrznego powinno być prowadzone z uwzględnieniem wszystkich aspektów wpływających na jakość mikroklimatu.
PL
Poniższy artykuł dotyczy ustalenia wpływu ciepła emitowanego przez ludzi przebywających w budynkach sakralnych na kształtowanie mikroklimatu w strefach pomieszczenia. Ciepło produkowane przez ludzi odgrywa różną rolę w mikroklimacie zależnie od wielu parametrów takich jak liczba ludzi na jednostkę powierzchni, czas przebywania, kubatura pomieszczenia itp. Przedstawiono niektóre wyniki badań.
EN
This script tries to analyse how important is influence of heat produced by person s staying in sacral buildings on microclimate in zones of room. Heat produced by person s takes various part in microclimat depending on many parameters such as number of people per area unit, tifie ofstaying, cubature ofroom, etc. Here are sofie research results.
PL
Na efektywność pracy pracowników biurowych duży wpływ mają warunki mikroklimatyczne w pomieszczeniu, czyli warunki cieplne miejsca pracy człowieka. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na mikroklimat są: temperatura i ruchy powietrza, wilgotność, promieniowanie cieplne oraz ciśnienie atmosferyczne.
EN
The paper present results of measurements of selected parameters of microclimate and their effects on the emission of partial discharge of electrical machines. The study was conducted in industrial conditions by measuring the air temperature, radiant temperature, air speed and relative humidity of air at the same time recording the condition of PD induction motor, an annular high-voltage high-power, which is one of the drives critical cement. Based on the survey findings will be formulated which will define the relationship between changing climate and emission magnitudes of partial discharges.
PL
Na podstawie opinii szerokiego kręgu autorytetów z zakresu ogrzewnictwa, ciepłownictwa i klimatyzacji przedstawiono przewidywane kierunki rozwoju dziedziny oraz niezbędne, szczegółowe potrzeby działań i badań.
EN
Anticipated tendencies of development concerning district heating, heating and air conditioning are presented on the basis of the opinions achieved from a wide circle of experts in the field. Detailed requirements concerning adequate activity and investigations are included.
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.