Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 755

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Płynność finansowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
XX
W artykule została przedstawiona tradycyjna statyczna i dynamiczna analiza płynności finansowej uzupełniona o strategię dochód-ryzyko, która, po pierwsze, pokazuje, jaki rodzaj strategii stosują analizowane przedsiębiorstwa, a po drugie, dostarcza więcej szczegółowych informacji, które mogą pomóc przedsiębiorstwom w kontynuacji prowadzonej strategii płynności finansowej lub też w jej zmianie.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the traditional static and dynamic financial liquidity analysis including risk-return strategy, which firstly shows what kind of strategies analyzed companies use and, secondly, provides more detailed information that can help companies in further continuation of the planned strategy of financial liquidity or in its change.(original abstract)
XX
Przedmiotem rozważań zawartych w tym artykule jest wewnętrzna wartość płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Wewnętrzna wartość płynności jest koncepcją wywodzącą się z teorii użyteczności. Wartość płynności finansowej jest przedmiotem naszego zainteresowania dlatego, że odpowiedź na pytanie, jaką wartość ma płynność w przedsiębiorstwie, jest obecnie jednym z 10 problemów badawczych w dziedzinie finansów oczekujących na rozwiązanie [3, s. 1381-1390], Udzielenie na nie odpowiedzi pozwala na wyznaczenie optymalnego poziomu płynności w przedsiębiorstwie, a przez to przyczynia się do rozwiązania problemu optymalnego zarządzania kapitałem obrotowym. Zagadnienia związane z zarządzaniem płynnością finansową można podzielić na dwa rodzaje pytań: pierwsze - "jaki poziom powinny mieć poszczególne pozycje aktywów bieżących?", drugie - "jaka powinna być ich struktura?". Oba rodzaje pytań - zarówno te dotyczące struktury, jak i poziomu - dotyczą wszystkich aktywów mających istotny wpływ na kształtowanie się poziomu płynności w przedsiębiorstwie. Celem rozważań zawartych w tym artykule jest zdefiniowanie i przedstawienie wartości płynności oraz jej znaczenia w wyznaczaniu optymalnego poziomu płynności. (fragment tekstu)
EN
Actually determining the value of liquidity is one of the unsolved problems in finance. Having information about value of liquidity we can better tackle the problems of working-capital management and financial liquidity management can be resolved. (original abstract)
XX
W artykule będą omówione dwie metody pomiaru poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Obie zaliczyć można do dynamicznych, ponieważ zawierają w sobie informacje, które nie pochodzą ze statycznych danych bilansowych. Muszą one zostać oszacowane na podstawie oczekiwań zarządu, co do rozwoju sytuacji w przyszłości. Pierwsza metoda pomiaru opiera się na wskaźniku lambda, natomiast druga na preliminarzu środków pieniężnych. (fragment tekstu)
EN
The correct liquidity management is addicted to of this, whether the management of the firm knows how much it has. An object of the article they are dynamical measures of the financial liquidity. (original abstract)
4
Content available remote Rola podejścia planistycznego w utrzymaniu płynności finansowej JST
80%
XX
Elementem, który w sposób istotny stanowi o wiarygodności finansowej i umacniają zdolność do wywiązywania się z zobowiązań danej jednostki samorządu terytorialnego, jest płynność finansowa. Z drugiej strony zachowanie płynności finansowej gwarantuje realizację zadań i zapobiega ewentualnym per-turbacjom w tym zakresie. Należy ją postrzegać jako relację opisującą zdolność do wywiązywania się z bieżących zobowiązań danej jednostki samorządowej. Zachowanie płynności finansowej służy umacnianiu wiarygodności finansowej i wiarygodności płatniczej jednostki samorządowej. Z tego też tytułu istotnym elementem jest wprowadzenie procedur i procesów związanych z zarządzaniem finansami, w tym zarządzaniem płynnością finansową. Aby skutecznie zarządzać płynnością finansową niezbędne jest prospektywne podejście do procesów zarządzania w danej jednostce samorządu terytorialnego. Szczególnie ważne jest podejście typowo planistyczne, uwzględniające wszystkie możliwe aspekty decyzji podejmowanych w jednostce samorządowej, a skutkujące zaciąganiem zobowiązań finansowych. Z tego też powodu głównym celem artykułu jest wskazanie na rolę podejścia planistycznego w zarządzaniu płynnością finansową. Intuicja i podejmowane decyzje ad hoc nie zawsze są skutecznym narzędziem w procesie zarządzania finansami.(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this article is to identify the role of the planning approach in the management of financial liquidity, because not always intuition and ad hoc decisions is an effective tool in the process of financial management. This article describes possible approaches to the process of financial liquidity management in local government units against the statutory changes. At the same time indicated the postulated approaches and models of financial management, including liquidity and, depending on the approach - the basic or consolidated.(original abstract)
XX
W opracowaniu określono strategię płynności finansowej Grupy Kapitałowej Żywiec SA w ujęciu harmonizacji. Strategia doskonała płynności finansowej zapewnia pełniejsze wykorzystanie związków pomiędzy cyklicznoscią sprzedaży, poziomem i strukturą majątku obrotowego oraz źródłami jego finansowania. Struktura okresowych aktywów obrotowych w Żywiec SA, wyznaczona na podstawie wartości rzeczywistych, odzwierciedla konserwatywną strategię zarządzania tym majątkiem w ujęciu harmonizacji. Zwiększa to płynność finansową Żywiec SA, przy jednoczesnym wzroście kosztu jej utrzymywania, co może obniżać zyskowność działalności. Oznacza to niepełne wykorzystanie związków pomiędzy cyklicznością sprzedaży, a poziomem i strukturą okresowego majątku obrotowego. Strategia rzeczywista Żywiec SA w zakresie sposobu finansowania majątku obrotowego względem benchmarku była agresywna. Świadczy to o wyższym ryzyku płynności finansowej, ale umożliwia osiągnięcie dodatkowych korzyści dla właścicieli Żywiec SA.(abstrakt oryginalny)
EN
The elaboration defines the Żywiec SA Capital Group's financial liąuidity strategy constructed to the matching principle. The matching strategy of liąuidity ensures greater use of relation between sales fluctuations, level and structure of current assets and sources of their financing. In Żywiec SA the temporary current assets' structure is determined on the base of actual amount which reflect the conservative strategy of the assets' management according to harmonization. It increases the liąuidity as well as its cost of financing that could reduced the profitability of Żywiec SA. It means incomplete use of relation between sales fluctuations, level and structure of temporary current assets. In compari-son to benchmark the real current assets' financing strategy of Żywiec SA was aggressive. It indicates that higher risk of the liąuidity enables owners of Żywiec SA gaining additional advantages.(original abstract)
XX
W artykule tym zajmiemy się opcyjną wartością płynności. (fragment tekstu)
EN
In this paper presents the option value of financial liquidity model. Actually determining the value of liquidity is one of the 10 unsolved problems in finance. Firms invest large sums of funds in cash, near-cash, and other very liquid financial assets. Liquidity has value, though probably small under normal circumstances, could be enough to explain the co-existence of cash and near-cash in firms' portfolios. Having information about value of liquidity we can better tackle the problem of working- -capital management can be resolved. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest wskazanie na przydatność pomiaru płynności finansowej jednostki samorządu terytorialnego do celów zarządczych, jak również krytyczna ocena istniejącego podejścia do pomiaru płynności finansowej oraz wskazanie na pożądane rozwiązania metodyczne. Autorka prezentuje w artykule metodyczne podstawy prowadzenia w jednostce samorządu terytorialnego analizy płynności finansowej oraz wskazuje na kierunki jej wykorzystania.(abstrakt oryginalny)
EN
The aims of the article is presented the indicators of the usefulness of measuring liquidity of local government units for management purposes, as well as critical assessment of existing approach to measuring liquidity, and an indication of the desirability of methodological solutions. The author presents a methodological basis for conducting article in the local government unit of analysis of liquidity and shows the directions of its use.(original abstract)
XX
Wymogi nadzoru bankowego w zakresie kształtowania poziomu płynności ulegały zmianom wraz ze zdarzeniami w turbulentnym otoczeniu. Początkowo miały one charakter fakultatywny. Banki bowiem były jedynie zobowiązane do utrzymywania płynności finansowej. Istniejące wskaźniki były najczęściej traktowane jako te, których wielkości powinny być zachowane przez bank. Nie miały one jednak charakteru obligatoryjnego. Jednak wraz ze zmianami na rynkach finansowych, w procesie dostosowania systemu bankowego do funkcjonowania w warunkach kryzysu, przybrały one postać obligatoryjną, w postaci określonych norm ostrożnościowych. W opracowaniu przeprowadzono analizę sytuacji płynnościowej w sektorze banków komercyjnych, w kontekście obowiązujących norm ostrożnościowych oraz innych wybranych parametrów. Płynność została przedstawiona jako element celu działalności przedsiębiorstwa bankowego. Omówiono regulacje prawne, kształtujące płynność w bankach komercyjnych oraz przeprowadzono analizę jej kształtowania. (abstrakt oryginalny)
EN
Requirements for banking supervision in shaping the liquidity fluctuated along with the events in the turbulent environment. Initially, they were optional. Because banks were only required to maintain financial liquidity. Existing indicators were often treated as those whose size should be maintained by the bank. They were not, however, of obligatory character. However, with the changes in the financial markets, in the process of adapting to the functioning of the banking system during the crisis, they took the form of mandatory, in the form of specific prudential standards. The aim of this study is to analyze the situation of liquidity in the commercial banking sector, in the context of the existing prudential standards and other parameters. The study presents liquidity as part of the activities of the banking business. There are described regulation, influencing the liquidity of commercial banks, and analyzes of its development. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest ocena płynności finansowej w jednostkach tworzących grupy zakupowe. Badaniom poddano pięć grup zakupowych z techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. W artykule przedstawiono klasyfikacje grup zakupowych. Zaprezentowano najważniejsze aktywa bieżące i pasywa bieżące, które wpływające na płynność finansową. Następnie dokonano analizy płynności finansowej przedsiębiorstw. Przeprowadzona analiza wykazała, że funkcjonowanie w ramach grup zakupowych wpływa korzystnie na zachowanie płynności finansowej. Wspólne realizowanie zakupów pozytywnie działa na poszczególne elementy aktywów obrotowych i pasywów bieżących. W przedsiębiorstwach poddanym badaniom zanotowano wysoki poziom płynności finansowej.(abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to analyze liquidity in units forming purchasing groups. The study involved five buying groups of heating technology and sanitary installation. The paper presents the classification of buying groups. There were presented the most important current assets and current liabilities which affect liquidity. Then an analysis of corporate liquidity was done. The analysis showed that operation within buying groups has a positive effect on the behavior of liquidity. Joint implementation of purchasing a positive effect on the individual components of current assets and current liabilities. In enterprises subjected to the recorded high levels of liquidity.(original abstract)
XX
Płynność finansowa jest jednym z głównych priorytetów każdego przedsiębiorstwa, ponieważ warunkuje jego przetrwanie. Celem artykułu był pomiar płynności oraz ocena ryzyka płynności finansowej w sektorach niefinansowych w latach 2004-2009. Przeprowadzone badania wykazały duże zróżnicowanie sektorowe wskaźników płynności finansowej i wskaźników sprawności oraz bardzo silną i znaczącą korelację liniową między tymi miarami. Analiza średnich wartości wskaźników płynności i wskaźnika cyklu konwersji gotówki netto policzonych dla wszystkich sektorów pozwoliła zauważyć ich silną zależność od faz cyklu koniunkturalnego, natomiast odchylenie standardowe tych wskaźników wyłoniło sektory o najmniejszym i największym poziomie ryzyka płynności. (abstrakt oryginalny)
EN
It is one of priorities for the company management to maintain its financial liquidity as it conditions its survival. That is why this paper aims at measuring financial liquidity and evaluating the financial risk in non-financial sectors in Poland over the years 2004-2009. The research has shown that there is a big sector differentiation in financial liquidity ratios, efficiency ratios and that there is a very strong and significant linear correlation between these indicators. The analysis of average values of liquidity and efficiency ratios for all sectors helps to notice their strong dependence on the economic cycle phase. However, the standard deviation of these ratios has revealed sectors with the lowest and greatest level of liquidity risk. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono przyczyny kryzysu finansowego powstałego w 2008 roku, jego negatywne skutki dla Eurosystemu i nadzwyczajne działanie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w zarządzaniu płynnością finansową. Straty banków komercyjnych, które zainwestowały w obligacje zabezpieczone aktywami pochodzącymi z sekurytyzacji kredytów hipotecznych wysokiego ryzyka w USA, spowodowały niedobór płynności finansowej i poważne zakłócenia na rynkach finansowych. Europejski Bank Centralny, starając się zabezpieczyć rynki przed ryzykiem płynności, wprowadził dodatkowe rozwiązania w zarządzaniu płynnością, takie jak: dostarczenie bankom strefy euro nieograniczonych kwot płynności, obniżenie kosztów pośrednictwa banku centralnego bankom komercyjnym, dostarczenie płynności w walutach obcych (USD, CHF) poprzez umowy swapowe i repo z zagranicznymi bankami centralnymi, rozszerzenie listy aktywów akceptowanych jako zabezpieczenie operacji zasilających w pieniądz, wprowadzenie programów zakupu nadmiaru obligacji skarbowych od banków w celu przywrócenia równowagi na rynku tych papierów. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the causes of the financial crisis of 2008, its negative implications for the Eurosystem, and the emergency action taken by the ECB to manage financial liquidity. The losses of commercial banks, which had invested in bonds secured by assets derived from the securitisation of subprime mortgages in the USA, resulted in a shortage of liquidity and a serious disturbance in the financial markets. In an attempt to protect markets against the risk of liquidity, the ECB introduced additional liquidity management solutions: providing euro area banks with unlimited amounts of liquidity, reducing the cost of central bank intermediation for commercial banks, offering the liquidity in foreign currencies (USD,CHF) through swaps and repurchase of limited central banks, expanding the list of assets accepted as collateral in money supply operations, the introduction of excess purchase programmes of treasury bonds from banks in order to roll over the balance of the securities markets. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest określenie udziału Deutsche Bundesbanku w regulowaniu płynności Eurosystemu i ustalenie, jakie pozycje bilansu skonsolidowanego niemieckiego systemu bankowego i Eurosystemu przyczyniały się do zmiany tego udziału oraz wskazanie, jakie następstwa z tego wyniknęły dla regulowania płynności Eurosystemu i polskiego systemu bankowego. (fragment artykułu)
EN
The aim of the paper is an attempt to systematise factors determining liquidity of the Eurosystem and to assess significance of the German banking system for the regulation of the Eurosystem's liquidity. From 1 January 1999 to 31 December 2006, there was a significant increase in the role of the German banking system for the regulation of the Eurosystem's liquidity. This was mainly due to the rise of monetary policy operations of the German banking system in the Eurosystem. The need for liquidity was covered primarily by the main refinancing operations and the longer-term refinancing operations. (original abstract)
XX
Rozliczenia w podatku od towarów i usług wpływają na płynność finansową przedsiębiorstwa. Podatek ten, choć ze swej natury miał być podatkiem neutralnym dla przedsiębiorstwa, neutralny dla przepływów pieniężnych nie jest. Dzieje się tak z powodu ograniczonej neutralności VAT-u (ograniczenia w prawie do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, przesunięcia czasowe w odliczeniach, wymogi formalne itd.). Realizacja budżetu środków pieniężnych w kwestii VAT-u wydaje się najtrudniejsza, ponieważ zależy od czynników zewnętrznych, tj. daty otrzymania faktury od kontrahenta, spełnienia wymogów formalnych dokumentu, zmiany przepisów podatkowych. Sprawę komplikuje dodatkowe wielofazowość tego podatku. W niniejszej publikacji wykazano za pomocą funkcji (4), że zwiększenie zobowiązań bieżących z tytułu VA T powoduje spadek wskaźnika bieżącej płynności finansowej przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
Value added tax settlements affect the financial liquidity of businesses. VAT, although it was - by its very nature - to be neutral with respect to businesses, it is not neutral with respect to cash flows. This is caused by the limited neutrality of VAT (limitations on the right to deduct input tax from output tax, deferrals of deductions, formal requirements etc.). Executing a budget with regard to VAT seems to be the most difficult, as this depends on external factors, i.e. the date of receiving an invoice from the contracting party, compliance with the formal requirements with regard to documents, changes in tax regulations. The matter is made even more complicated by the multiphase nature of VAT. In this publication there is demonstrated with the help of function (4) that increasing of current VAT-liabilities makes current ratio of financial liquidity going down.(original abstract)
15
Content available remote Analiza płynności finansowej wybranych banków komercyjnych w latach 2008-2009
80%
XX
W niniejszym artykule przeprowadzona została analiza i ocena płynności finansowej wybranych banków w latach 2008-2009. Ukazane zostały metody pozwalające na określenie poziomu ryzyka płynności i sposoby minimalizacji tego ryzyka. Artykuł porusza również problematykę płynności, wypłacalności i zwrotu z kapitału w warunkach turbulencji na rynkach finansowych, co nieodzownie wiąże się z przyszłością sektora bankowego.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article are presented the results of financial flux analysis of selected polish private banks in a.d. 2008-2009 period. Author shows several methods, which are estimating levels of financial flux risk and ways to minimize them. There are also described problems concerned on solvency and total return from invested capital on the polish financial market in terms of crisis that can show side of the future in this sector in Poland. (original abstract)
XX
Celem badań jest próba identyfikacji i klasyfikacji cząstkowych strategii płynności finansowej przedsiębiorstw na podstawie analizy wskaźnikowej oraz opracowanie zagregowanego wskaźnika całkowitej strategii płynności finansowej. Do badań przyjęto spółki akcyjne z branży spożywczej, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Okres badań obejmuje lata 2004-2008. Liczba przedsiębiorstw w badanym okresie wynosiła 35. Tradycyjna analiza wskaźnikowa umożliwia scharakteryzowanie sposobu zarządzania poszczególnymi składnikami majątku oraz źródłami jego finansowania w ramach strategii cząstkowych, najlepiej odzwierciedlając poziom operacyjnego zarządzania płynnością finansową. Zagregowana miara określa całkowitą strategię płynności finansowej z punktu widzenia osiągnięcia nadrzędnego celu tej strategii, którym jest znalezienie równowagi pomiędzy dążeniem do zwiększenia wartości dla właścicieli a koniecznością utrzymywania odpowiedniego poziomu płynności finansowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The goal ofthe research is to identify and classify partial strategies of liquidity with the help of traditional ratio analysis and aggregate ratio of liquidity. Joint-stock companies from Warsaw Stock Exchange were considered in the research. The period of the research embraced 2004-2008. The total number of the enterprises under research was 35. The traditional ratio analysis characterized the way of operational management of currcnt assets and sources of their finance with relation to partial strategies of liquidity. The aggregate ratio defincd the generał strategy of liquidity in respect to its primary goal, which was the balance between the maximizing ofthe value for owners and prcserving the appropriate level of liquidity. (original abstract)
XX
W opracowaniu określono strategię płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko w Netia SA Okres badawczy obejmował lata 2006-2008. Stwierdzono stosunkowo duże zróżnicowanie strategii aktywów obrotowych. Odnotowano konserwatywną strategię finansowania majątku obrotowego. W ujęciu relacji majątkowo-finansowych występowała na ogół strategia agresywno-konserwatywna, z tendencją do wzrostu poziomu agresywności. Nie wystąpiły jednoznaczne relacje między wielkością zysku rezydualnego, a strategią finansowania majątku obrotowego oraz majątkowo-finansową. W przypadku stosowania bardziej agresywnej strategii majątkowo-finansowej spółka prowadziła efektywną działalność, głównie poprzez wzrost agresywności strategii finansowej. Zbyt wysoki po¬ziom agresywności strategii majątkowej przyczynił się do generowania ujemnego zysku rezydualne¬go przez Netia SA.(abstrakt oryginalny)
EN
The elaboration defines tlie financial liquidity strategy of the Netia JSC in a profit-risk aspect. The period of enterprise investigation covers the years 2006-2008. It was stated that the difference between adopted current assets strategy in enterprise was relatively significant. The conducted re- search lead to a statement that the conservative strategy of the current assets financing was selected in a surveyed period. In relation to the financial-assets rangę in generał the mix of aggrcssive and conservative strategy appeared, with a tendency to aggressive one. The lack of unambiguous relation between the level of the residual profit and the current assets as well as financial-assets financial strategy has not been noticed. In case of the aggressive financial-assets strategy application, the enterprise conduced effective performance, mainly due to inereasing aggressiveness of the financial strategy. Together with a higher level of the assets aggrcssiveness strategy noticed the residual loss in Netia JSC. (original abstract)
XX
Niniejszy tekst ma następującą strukturę: w części 2 przedstawiona zostanie konstrukcja miar płynności dla GPW w Warszawie, będących modyfikacjami miary Wanga. W części 3 przedstawimy wyniki badań empirycznych i przeprowadzimy dyskusję otrzymanych wyników, w części 4 podsumujemy zaś uzyskane wyniki oraz przedstawimy wnioski końcowe wynikające z przeprowadzonych badań. (fragment tekstu)
EN
Liquidity has a strong impact on the investment in the financial markets. In this paper we analyze the financial liquidity of the Warsaw Stock Exchange. By using monthly calculated measures for an individual stock, we examine the liquidity of WIG20. Our results are presented in diagrams. In conclusions, we briefly discuss the main empirical findings about the used liquidity measures and about the liquidity of The Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę oceny pomiaru płynności finansowej przedsiębiorstw regionu Warmii i Mazur. Badania przeprowadzono w obszarze płynności finansowej, wskazując na bieżące uwarunkowania własne podstawowe w aspekcie rentowności sprzedaży netto (handlowej). Materiał empiryczny obejmował wartości wskaźników finansowych 30 przedsiębiorstw na przestrzeni lat 2004-2007. Pozwala on na obecną diagnozę sytuacji finansowej, jak i na wykorzystanie go w analizie prospektywnej (fragment tekstu)
EN
This paper analyses the financial liquidity of companies in the region of Warmia and Mazury in the period between 2004 and 2007. Empirical studies were based on financial statements. with the main focus on balance sheet indexes from a statistical perspective and cash-flow-based (i.e. dynamic) indexes. The results should provide the basis for a current diagnosis of the financial liquidity of companies and its prospective analysis. (original abstract)
XX
Wzrost przedsiębiorstw na rynku kapitałowym odgrywa znaczącą rolę zarówno w kontekście realizacji indywidualnych celów właścicieli i menedżerów, jak i celu makroekonomicznego, jakim jest wzrost gospodarczy kraju. Właściciele, decydując się na zakup akcji spółki, liczą na wzrost jej wartości, z którą wiąże się wzrost zysków, a menedżerowie przez fakt wzrostu jednostki gospodarczej uzasadniają swoje oczekiwania związane z wysokim wynagrodzeniem. Wzrost jest zatem istotnym elementem analiz przeprowadzanych na rynku kapitałowym, które uwzględniają ten proces np. w wycenie papierów wartościowych. Analiza problemu wzrostu przedsiębiorstw związana jest z wyborem i oceną wpływu wybranych czynników na to zjawisko, które - jak pokazują dotychczasowe wyniki badań - jest wciąż nie do końca opisane. Jednym z czynników wzrostu przedsiębiorstw jest płynność finansowa i strategie nią zarządzania. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że na wzrost przedsiębiorstw pozytywny wpływ ma cykl konwersji gotówki oraz wydajność gotówkowa aktywów. Wyniki badania prowadzą do wniosku, że prowadzenie bardziej konserwatywnej polityki płynności w zakresie dynamiki obrotu gotówką oraz zwiększanie wydajności gotówkowej aktywów wpływa pozytywnie na wzrost zysków na akcję, które we właściwy sposób odzwierciedlają zjawisko wzrostu przedsiębiorstw. Dodatkowo analiza młodych przedsiębiorstw notowanych na NewConnect, które pozyskały kapitał na rozwój przez emisję akcji, pozwala ocenić sposób zarządzania nimi w obszarze płynności finansowej i realizowania celów wyznaczanych przez inwestorów. (abstrakt oryginalny)
EN
The increase in business is relevant both to achieving individual goals of the owners and managers as well as to the macroeconomic objective of economic growth. The analysis of the problem of growth determinants allows the study of the influence of selected factors on the process of development of the business. Financial liquidity is one of such factors together with strategies executed by managers. The aim of the paper is to investigate the effect of liquidity on the growth of enterprises. The study was conducted on a group of companies listed on the alternative stock market NewConnect in the years 2007-2014. The research method is based on regression of cross-sectional data taken from financial documents of units taken into consideration. The results show that the growth of enterprises is positively impacted by the cash conversion cycle and cash productivity of assets. The results of the study lead to the conclusion that more conservative liquidity policy in the dynamics of trading cash and cash performance of assets affects the growth of earnings per share, which properly determine the phenomenon of enterprise growth.(original abstract)
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.