Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 112

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Prawo własności intelektualnej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Uprawnienia osobiste autorów w projekcie Europejskiego kodeksu prawa autorskiego
100%
XX
Przez wzgląd na wysoki poziom zróżnicowania regulacji autorskich państw członkowskich Unii Europejskiej od ponad 10 lat w doktrynie i judykaturze wysuwany jest postulat wprowadzenia bardziej jednorodnej i pełniejszej harmonizacji prawa autorskiego. Odmienne krajowe struktury i systemy ochrony uprawnień twórców stwarzają liczne zagrożenia związane z niepewnością prawa w podstawowych zagadnieniach, takich jak: prawo umów i licencji autorskoprawnych, dozwolony użytek czy uprawnienia osobiste. (fragment tekstu)
EN
To examine the current position of moral rights of authors and they prospects in a globalized society the Wittem Group Project offers an occasion to consider the nature of the rights that copyright secure, and of the aims that copyright system protects. The goal of the European Copyright Code is to increase the overall protection of authors because, notwithstanding twenty years of Directives and growing ECJ caselaw, copyright law in EU Member States continues lack uniformity. The article briefly explains the content and characteristics of moral rights, and assesses the most important aspects of French, German and British national legislations in this area. The basic problem of the unification of copyright in EU with respect to moral rights are discussed and some suggestion are made for the international harmonization of rules controlling these rights. Drawing on recent droit moral scholarship, it is argued here that European Copyright Code offers an approach to enforcement of the law which protects the interests of authors and rights holders, but only to the extent to which this is supported by economic impact analysis. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł jest próbą wykazania uchwycenia zależności pomiędzy praktykami oportunistycznymi a prawem autorskim w odniesieniu do funkcjonowania sieci wymiany plików BitTorrent. Zajęto się tu problemem tak zwanego copyright trolling, który polega na osiąganiu korzyści z domniemania naruszania praw autorskich. W artykule postawiono hipotezę głoszącą, że copyright trolling jest konsekwencją zachowań oportunistycznych wynikających z niedostosowania formalnej instytucji praw autorskich do panującego ładu technologicznego. W toku rozważań zajęto się analizą studiów przypadków praktyk tego rodzaju w Polsce. Starano się wykazać, że praktyka walki z naruszaniem praw autorskich jest w istocie próbą osiągania korzyści, a nie wyeliminowania zjawisk szkodzącym interesom posiadaczy praw autorskich.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is an attempt to capture the relationship between the opportunistic practices and copyright, in relation to the operation of the BitTorrent P2P fi le-sharing networks. Article deals with the problem of so-called "copyright trolling", which consists in achieving the benefi ts of the presumption of copyright infringement. Here is stand the hypothesis proclaims that "copyright trolling" is a consequence of opportunistic behavior resulting from not adjusted formal institutions of copyright to the existing technological order. In the course of the discussion author deals with the analysis of case studies practices of this kind in Poland. Efforts were made to demonstrate that the practice of the fi ght against copyright in fringementis essentially an attempt to obtain benefi ts, not to eliminate the phenomena detrimental to the interests of copyright holders.(original abstract)
XX
Przemiany, które zaszły w systemach gospodarczych w wielu krajach na całym świecie pozwoliły na produkcję i konsumpcję ogromnych ilości towarów, które wraz z rozwojem transportu i technologii , zachęcają do rozwoju handlu i ekspansji rynków . Zaowocowało to niezwykłą jednorodnością cech towarów, wzorców konsumpcji, a także stylem życia ludzi , a tym samym przyszłością innowacyjnych produktów . Wśród powszechnej globalizacji żywności w erze globalizacji i handlu elektronicznego, popyt wzrósł na produkty lokalne, które mają swoją historię. (skrócony abstrakt oryginalny)
EN
The transformations that have characterized the economic systems of many countries around the world have allowed for the production and consumption of enormous quantities of goods which, together with the development of transportation and technology, have encouraged the growth of trade and the expansion of markets. This has resulted in a remarkable uniformity in the characteristics of commodities, the consumption patterns as well as the life style of humans and, thus the future innovation of products. Amongst the widespread globalisation of food and in the era of globalisation and e-commerce, a demand has grown for local products which have historical, cultural and economic value. The success with the global marketing of Italian products has stimulated the development of a phenomenon of counterfeiting Italian appearing products, an illegal commercial practice which deceives consumers and damages producers. The aim of this paper is to analyse the social and economical impact that counterfeiting has on the Italian market and the initiative created to fight against this phenomenon. (original abstract)
4
Content available remote Podstawy prawne zarządzania własnością intelektualną w organizacji
100%
XX
Zasadnicze ramy ochrony własności intelektualnej uregulowane w polskim ustawodawstwie obejmują wiele środków prawnych. Główne narzędzia służące ochronie interesów pracodawcy zawarto w zespole norm składających się na prawo własności intelektualnej. Regulacje z tego zakresu zawierają istotne rozwiązania pozwalające chronić własność niematerialną przedsiębiorstwa. Jednak mimo, że organizacja ma do dyspozycji wiele narzędzi prawnej ochrony własności intelektualnej, to jednak samo prawo nie wystarczy. Konieczne jest zapewnienie stosownych procedur w zakresie zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie, tak by nie traciła ona znaczenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The basic framework for the protection of intellectual property governed by Polish law includes many remedies. The main tools to protect the interests of employers included in a team consisting of standards for intellectual property rights. The regulations in this area contain important solutions to protect intangible property company. However, despite the fact that the organization has at its disposal a number of tools the legal protection of intellectual property, it is the same right is not enough. It is necessary to ensure that appropriate procedures for the management of intellectual property in the enterprise, so as not to lose the developmental significance of it. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania praw własności intelektualnej (przede wszystkim patentów) dla potrzeb realizowanych przez przedsiębiorstwo działań marketingowych oraz identyfikacja związanych z tym korzyści i problemów. Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu rozważania zostały zilustrowane przykładami zaczerpniętymi z działalności krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw, reprezentujących różne branże przemysłu.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present selected examples of the use of intellectual property rights (mainly patents) for the purpose of the company's marketing efforts and identification of related benefits and problems. Considerations presented in this paper were illustrated with examples taken from the business practice of domestic and foreign companies representing various industries.(original abstract)
XX
Tradycyjnie rozróżnia się trzy funkcje znaku towarowego: odróżniający (pochodzenie), gwarancji i reklamy, choć podstawowym i jedynym prawnie chroniony funkcją jest pochodzenie. W artykule omówiono stan dotychczasowy uregulowań prawnych oraz nowe funkcje znaków towarowych.
EN
In industrial property law, three functions of trademarks have traditionally been distinguished: that of distinctiveness (origin), of guarantee and of advertising, though it has been established that the fundamental and only legally protected function is the origin. Trademark common law (EU law) evolved mainly through court rulings and the impact of other regulations such as consumer law, environmental protection law and competition law, which also led to the guarantee and advertising functions coming under legal protection. Additionally, new functions of a trademark, including the informative and call (opening) functions, were created in the course of the evolution.(original abstract)
7
75%
EN
The growing importance of gender studies in many disciplines is recently presented in the literature. However, there is no research on gender as the extraordinary source of innovation development. Specifically, patent activity is among the important elements determining the involvement of men and women in the innovation process. The article presents the results of studies focused on the patent inventors' role, both women and men, in development activities of entities belonging to the business enterprise sector. The research objectives were: 1) to capture the statistical picture of inventive activity taking gender into account, and 2) to identify the directions and dynamics of change with regard to the proportion of inventors in the EU member states. The main results shows the increasing role of women rather than man as the inventors of patents in the business enterprise sector of the leading EU countries in a long term. (original abstract)
XX
Zjawisko piractwa internetowego niesie oczywiste i negatywne skutki ekonomiczne. Jest przykładem stosowania wyrafinowanych sposobów naruszania prawa własności intelektualnej, a równocześnie pośrednim świadectwem jego nieskuteczności. Przynosi straty finansowe w branżach związanych z twórcami, w sektorach: muzycznym, wydawniczym, w branży tv i filmowej. Szacowanie owych strat (zwłaszcza detalicznych) budzi szereg wątpliwości, co autor wykazuje na wybranych przykładach. Wielu użytkowników sieci wspomaga piratów stając się częścią ich intratnego przemysłu. Ściganie podmiotów bezprawnie rozpowszechniających i przechowujących utwory bywa niezwykle skomplikowane ze względu na trudności w ich identyfikacji oraz związane z tym problemy jurysdykcyjne. Pojawiające się i przyswajane w internecie technologie cyfrowe, nie czekają na prawnicze skodyfikowanie ich efektów i objęcie władaniem trybunałów. Prawo autorskie wyrastające z doświadczeń epoki analogowej, pozostaje na przedpolach zakończonych już elektronicznych i cyfrowych batalii, próbując ułożyć normy i zasady przystawalne do tego, co wolno, ale głównie do tego, co już było. (abstrakt oryginalny)
EN
Internet piracy undoubtedly has serious consequences for the economy. It is the example of sophisticated methods of violating intellectual property rights. It causes financial losses in music, publishing and media sectors and film industry. Accurate assessment of the losses is difficult. A lot of web users support pirates, thus becoming a part of their profitable business. Prosecution of the subjects illegally distributing and storing pieces is sometimes extremely complicated. It is so due to difficulties in identifying perpetrators and jurisdictional problems. Digital technologies which occur on the internet are easily adopted before any adequate laws are introduced, and the existing copyright laws stem from the experience of the era of analog technology. Current lawmakers try to create norms and rules which would befit the constantly changing digital reality and they are still one step behind.(original abstract)
EN
Objective: The aim of the article is to measure and analyze the scale of trade in counterfeit and pirated goods in the European Union in order to provide decision-makers with solid empirical evidence about this threat. The specific objective is to show the role of customs authorities in preventing infringements of intellectual property rights. Research Design & Methods: The research methods include the critical review of existing literature, analysis of relevant legal and official documents of the European Union and the case study of the role of the Polish customs authorities in preventing infringements of intellectual property rights. Findings: The infringement of IPR is no longer limited to branded products such as clothes, luxurious watches, brand-name sunglasses, handbags, but it also concerns more and more popular foodstuffs, pharmaceuticals, chemicals, electronic items and household appliances. Contribution & Value Added: This paper provides a description of copyright protection, counterfeiting and piracy, but also contains a reference to legal regulations applicable within the European Union and relating to this area, changes to such regulations, as well as the scope of activity, working procedures (and their consequences) of EU Member States' customs authorities, with special attention given to Polish customs. (original abstract)
XX
Glosa dotyczy wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2017 r. sygn. akt VI ACa 600/16, w którym zostało stwierdzone, że "z uwagi na niezgodność z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stosowanie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b u.p.a.p.p. w wypadku zawinionego lub niezawinionego naruszenia praw autorskich zarówno w zakresie trzykrotności, jak i dwukrotności stosownego wynagrodzenia jest wyłączone". Inną interesującą kwestią było przyjęcie przez skład orzekający, że nieuprawnione rozpowszechnienie utworu na portalu, na którym istniały już wcześniejsze kopie tego utworu umożliwiające jego pobranie, nie powoduje szkody ani nie ma wpływu na zwiększenie jej rozmiaru. W niniejszej glosie autor krytykuje pierwsze stanowisko wykazując, iż jest ono sprzeczne z przepisami prawa (przede wszystkim z Konstytucją RP) oraz z prawidłowym warsztatem prawniczym. Odnośnie drugiego zagadnienia glosator aprobuje to stanowisko i przytacza kolejne argumenty na jego poparcie. Z tych powodów glosa jest częściowo krytyczna, natomiast w przypadku rozważań dotyczących niewystąpienia szkody stanowisko sądu zasługuje na pełną aprobatę. (abstrakt oryginalny)
EN
The commentary concerns the judgment of the Court of Appeal in Warsaw of 29 August 2017, VI ACa 600/16 in which it was stated that "due to non-compliance with art. 64 ust. 1 and 2 in connection with art. 31 para. 3 in connection with art. 2 of the Constitution of the Republic of Poland, the application of art. 79 paragraph 1 point 3 lit. b.p.a.p.p. in the event of a culpable or inconsistent infringement of copyright, both in the amount of triple and twice of the relevant remuneration is excluded." Another interesting issue was the fact that the court admitted that the unauthorized dissemination of the work on the portal where copies of the work were earlier available for download did not cause any damage or even did not increase its size. In this commentary the author criticizes the first issue, demonstrating that it is contrary to the law (especially to the Constitution of the Republic of Poland) and the proper legal practice. Regarding the second thesis, the commentator approves this position and introduced further own arguments that suport this stand. For those reasons, this commentary is partially critical, while in the case of considerations regarding the absence of damage, the court's position deserves full author's approval. (original abstract)
XX
Własność i jej ochrona są odmiennie rozumiane i traktowane w różnych gospodarkach narodowych. Istnieją państwa, gdzie są one w taki sposób umiejscowione w porządku prawnym, iż nie wywołują problemów społecznych, kulturowych, politycznych czy gospodarczych. Wręcz przeciwnie, mogą stanowić bardzo istotny czynnik wzrostu i rozwoju gospodarek narodowych. Jednak w niektórych krajach problem ważności ładu prawnego związanego z porządkiem własnościowym i sposoby egzekucji praw wynikających z posiadanej własności są niedoceniane bądź celowo ignorowane. Również rozwiązanie związanych z tym problemów godzi nieraz w interes pewnych grup społecznych. Kraje często różnią się między sobą spuścizną historyczną i kulturową, które często warunkują przyjęty przez dane państwo system prawny. Na system praw własności obowiązujący w danym kraju, zwłaszcza na jego egzekucję ma również istotny wpływ system gospodarczy, a w szczególności znaczenie państwa jako regulatora procesów gospodarczych i podmiotu rynkowego(fragment tekstu)
XX
Na gruncie postanowień prawa autorskiego w ustawodawstwach Francji i Niemiec konstrukcyjnie wyróżniamy dwa modele: dualistyczny i monistyczny. Dualistyczny, przyjęty przez normodawstwo francuskie, charakteryzuje się wydzieleniem dwóch autonomicznych praw autorskich - osobistych i majątkowych. Różnice zachodzące między tymi samodzielnymi uprawnieniami dotyczą zwłaszcza czasu trwania i przewidzianych ustawowo środków ochrony oraz zasad określania uprawnionego podmiotu. W ujęciu pluralistycznym zakłada się zatem istnienie wielu dóbr i skorelowanych z nimi odrębnych praw podmiotowych. W przeciwieństwie do porządku francuskiego u podstaw niemieckiego prawa autorskiego znajduje się koncepcja monistyczna, w myśl której uprawnienia twórcy traktowane są jako jednolite i niezbywalne prawo, służące do ochrony jego interesów zarówno w aspekcie osobistym, jak i majątkowym. Monistyczna konstrukcja praw autorskich przyjmuje istnienie jednego dobra osobistego, które stanowi źródło cząstkowych uprawnień.(fragment tekstu)
EN
The doctrine of droit moral, one of the most controversial issues in copyright law, has always been considered a matter where a wider international consensus is impossible due to the traditional dichotomy between common law philosophies and authors' rights available in continental civil law systems. However, one of the most noteworthy developments in international copyright law over the past twenty years has been the adoption of statutory protection of moral rights regimes in a number of countries representing the common law tradition. The purpose of this study is to demonstrate that concepts of moral rights in continental law states also differ in structure and provide different means of protection. The article explains the content and characteristics of moral rights, and assesses the most important aspects of French and German national legislations in this area.(original abstract)
EN
This research empathizes with the opportunities that drive demand for counterfeit goods. Governments, organizations and rights holders struggle to regulate the distribution and consumption of counterfeit products, so that consumer awareness has emerged as to what goods people counterfeit, and most importantly, why people intentionally buy counterfeit items. This article illustrates the incentives that inspire buyers to purchase counterfeit products, tactics that brand owners use to fuel their interest. It involves the development of demand, marketing tactics, and the implementation of consumer approach strategies by brands. It also reveals the complicated logistics and transporting routes creating manufacturing and transit hubs for counterfeiting,; it also demonstrates the lack of government intervention as well as the desperate need for policy revision. This article shows counterfeiting is phenomenon that governments, organizations, and most importantly, consumers all have equal interest in fighting against. (original abstract)
XX
Doktryna essential facilities (inaczej doktryna urządzeń kluczowych) została rozwinięta w latach 90. XIX w. w Stanach Zjednoczonych. Doktryna ta co do zasady pozwala na korzystanie z istotnych urządzeń (często chronionych prawami własności intelektualnej) w sytuacji, kiedy ich właściciel, zajmujący pozycję dominującą na rynku, odmawia podmiotom trzecim w sposób nieuzasadniony prawa do korzystania z tego istotnego, kluczowego urządzenia. Na gruncie unijnego prawa konkurencji doktryna essential facilities została ukształtowana głównie poprzez orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) oraz decyzje Komisji Europejskiej (KE). Doktryna ta głosi, że przedsiębiorca mający pozycję dominującą w zakresie zarządzania dostępem do danej infrastruktury - bez której nie jest możliwe świadczenie określonego rodzaju usług - dopuszcza się nadużycia pozycji dominującej, jeżeli sam infrastrukturę tę użytkuje oraz bez obiektywnego uzasadnienia odmawia przedsiębiorcom dostępu do tej infrastruktury bądź też udziela im takiego dostępu na warunkach mniej korzystnych niż ustalone dla swoich własnych usług. (fragment tekstu)
EN
Efficient protection of intellectual property provides not only commercialization of objects, but also activization of innovative activity as a whole, stimulation of national and international investments into economy. The paper describes features of legal protection institutions in Uzbekistan.(original abstract)
XX
Celem opracowania jest zbadanie znaczenia regulacji - w kontekście compliance - jako narzędzia strategicznego oraz elementu nowego myślenia strategicznego. Koncepcja compliance jest traktowana jako niezbędny element prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Compliance to zapewnienie takiej struktury przedsiębiorstwa, która sprawi, iż w jego funkcjonowaniu nie będzie dochodziło do nieprawidłowości. Funkcja compliance pozwala nie tylko zoptymalizować zarządzanie ryzykiem, ale również podnosi kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa i jest czynnikiem zwiększającym konkurencyjność przedsiębiorstwa. Zagadnienia compliance są poddawane analizie naukowej, a sektor doradztwa oferuje usługi doradcze przy implementacji i certyfikacji CMS. Zjawiska te są poddane badaniu na przykładzie rynku nowych technologii oraz praw własności intelektualnej w internecie, w nawiązaniu do dorobku ekonomicznej analizy prawa i oceny skutków regulacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to underline the importance of regulation - in the context of compliance - as a strategic tool and an element of the new strategic thinking. The concept of compliance is treated as an essential element of the proper functioning of the company. Compliance has to ensure the company's structure, which will also ensure that its operations will not infringe the law. The compliance function allows not only to optimize risk management, but also enables increasing the organizational culture of the company and is a factor that strengthens the competitiveness of the company. Compliance issues are subjected to scientific analysis and consultancy sector offers services with its implementation, as well as certification of the CMS. These phenomena are examined on the example of the market for new technologies and intellectual property rights on the Internet in reference to the achievements of economic analysis of law and the regulatory impact assessment. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule podjęto problematykę związaną z przestrzeganiem praw własności intelektualnej w kontekście upowszechniania się technologii druku przestrzennego. W dobie powszechnej komunikacji cyfrowej oraz wzrostu znaczenia cyfrowych dóbr informacyjnych własność intelektualna staje się coraz częściej przyczyną sporu między poszczególnymi grupami społecznymi. Częściowo wynika to z oddziaływania nieformalnych instytucji wykształconych w toku rozwoju Internetu oraz ruchów społecznych postulujących wolny dostęp do informacji (w tym pod postacią cyfrowych dóbr informacyjnych). Istotny jest tu również problem jawnego łamania praw autorskich w celu osiągania własnych korzyści. Konflikty na tle przestrzegania prawa własności intelektualnej dotyczyły zasadniczo wszystkich treści, które w toku rozwoju technologii zostały poddane cyfryzacji. Spadek kosztów kopiowania za pomocą sprzętów dostępnych dla przeciętnego konsumenta oraz wzrost przepustowości Internetu zjawisko to wyraźnie wzmacnia. Technologia druku przestrzennego to kolejne stadium samodzielnego wytwarzania produktów. To, co różni ją od poprzednich, to wyjście poza ramy abstrakcyjnego świata informacji do konkretnego świata dóbr fizycznych. Tym samym naruszenie praw własności zaczęło dotyczyć nie tylko dóbr informacyjnych, lecz także gotowych, fizycznych produktów. Autorzy postawili tezę głoszącą, że rozwój technologii druku przestrzennego doprowadzi do pogłębienia się konfliktów i zwiększenia liczby nadużyć w obszarze praw własności. W artykule dokonano syntetycznego omówienia rozwoju technologii druku przestrzennego. Wraz ze spadkiem kosztów urządzeń technologia ta stała się dostępna dla coraz większej grupy użytkowników posługujących się nią w celu uzyskania produktów końcowych. Procesowi temu towarzyszyły projekty badawcze, takie jak RepRap oraz Fab@Home, prowadzone przez ośrodki akademickie. Rozszerzając rozważania nad kwestią praw autorskich, zagłębiono się w kwestie licencji umożliwiających rozprzestrzenianie się projektów wymaganych do tworzenia obiektów fizycznych. Co ciekawe, stosowane w tym przypadku licencje typu copyleft bywają nadawane nieprawnie, gdyż projekty zawierają elementy objęte restrykcyjnym prawem autorskim. Sytuację taką wykazała analiza treści wymienianych między użytkownikami drukarek przestrzennych na portalach do tego przeznaczonych. Sytuacja ta stanowi zagrożenie dla podmiotów opierających swoje strategie biznesowe na dobrach luksusowych, których główną wartością jest idea - design. Łatwość replikacji, jaką daje technologia druku przestrzennego, wymusza powstanie skuteczniejszego aparatu ochrony praw autorskich lub zmiany formy udostępniania elementów chronionych prawnie. Rozwój technologii druku przestrzennego nieuchronnie zwiększy konflikty i nadużycia w obrębie własności intelektualnej, wymuszając jednocześnie zmiany w strategiach biznesowych ich właścicieli.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper concerns the problem of intellectual property law in the context of 3D printing technology, that becomes more popular. In the age of universal digital communication and constant growth of importance of digital information goods, intellectual property is becoming a cause of dispute between different social groups. This is partly because of the impact of informal institutions formed during development of the Internet and social movements postulating free access to information (including the digital information goods). Other important issue is also the problem of public copyright infringement in order to achieve private benefits. Conflicts concerning enforcement of the intellectual property right are related to substantially all of the digitized content: written word, music, movies and software. On one hand the decrease of the costs of copying equipment, allows an average consumer to buy such a printer. On the other hand the increase of the Internet bandwidth makes this phenomenon more significant. 3D printing technology is the next stage of self-production process. This technology goes beyond the abstract world of information to a real world of physical goods. Thus, the violation of property rights refers now not only to information goods, but also to physical products. The authors put the thesis that the development of 3D printing technology will intensify the conflicts and will increase the number of abuses in area of intellectual property law. In this article the authors discuss the development of 3D printing technology, which originally was connected only with so-called rapid prototyping in the product development process. However, with cheaper equipment, this technology became available to a larger number of users who have used it to make the final products. This process was simultaneous to research projects conducted by academic institutions such as RepRap and Fab@Home. The main goal of RepRap project was to create self-replicating machine. The RepRap 3D printer allows to print more 3D printing devices. This project is regulated by copyleft licenses allowing to manipulate within the files with a legal authors permission. Extending the reflections on copyright issue the authors focused on the licenses that allow to share the projects files required for the creation of physical objects. Copyleft licenses are sometimes given illegally. Some of the project files contain elements that are under copyright restriction. This situation was discovered during the analysis of the content shared between users of 3D printers portals. This situation creates a great threat to the enterprises engaged in luxury goods because in this business the main value is the idea - the design. Easy replication provided by 3D printing technology enforces more effective copyright regulations or even modification of the form of distribution of items protected by law. The development of 3D printing technology will inevitably increase the number of conflicts and abuses in the field of intellectual property law, forcing changes in the business strategies of their respective owners.(original abstract)
EN
A patent has been described in literature as a tool to promote innovation and an instrument used by inventors to obtain exclusive rights to make, use, sell, and import their discoveries for a certain period of time. In 2012, the World Intellectual Property Organization (WIPO) estimated that 2.35 million patent applications were filed around the world, which represented a growth of 9.2% compared to the previous year. For the WIPO, this was the highest rate that has been recorded in 18 years. The increasing number of patent filings has exerted tremendous pressure on patent offices to speed up the examination process, force examiners to spend less time reviewing patents, and possibly overlook the creation of fragmented and overlapping patent rights. The aim of this paper is to present a literature review on patent thickets, which are argued to create and nourish conflicting patent claims, friction between different technological industries and have an adverse effect on innovation. The paper ends with conclusions and a brief description of further research. (original abstract)
19
Content available remote Technologia, wolność i prawo ochrony własności intelektualnej
75%
XX
Artykuł stanowi analizę funkcjonalną i normatywną zjawiska własności intelektualnej i jej ochrony w związku z rewolucją technologiczną wynikającą z masowego wykorzystania Internetu i technologii mu towarzyszących. Autor dokonuje analizy własności intelektualnej w ujęciu zasobowym i przedstawia wyniki własnych badań dotyczących udziału wynagrodzeń uprawnionych w korzyściach z tytułu rozporządzania tym kapitałem. Autor zwraca uwagę na konflikt interesów indywidualnych i społecznych w sferze ochrony własności intelektualnej. Podkreśla też zmiany zachodzące w strukturze korzystania z własności intelektualnej i wskazuje na ich konsekwencje. W artykule wyjaśniono mechanizm negatywnego wpływu obecnego systemu ochrony własności na warunki ekonomiczne rynków nauki i kultury oraz zasygnalizowano koncepcję nowej architektury ochrony własności intelektualnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is a functional and normative analysis of the phenomenon of intellectual property and its protection in connection with the technological revolution stemming from the mass use of Internet and the accompanying it technologies. The author performs an analysis of the intellectual property in terms of resources and presents findings of his own surveys concerning the share of eligible remunerations in benefits on account of that capital disposition. The author pays attention to the conflict of individual and public interests in the sphere of intellectual property protection. He also emphasises the changes taking place in the structure of usage of intellectual property and points out to consequences thereof. In the article, he explained the mechanism of negative impact of the present system of property protection on the economic conditions of the markets for science and culture as well as he signalled the concept of new architecture of intellectual property protection.(original abstract)
XX
Tradycyjna wiedza, w tym dotycząca zasobów genetycznych żywych organizmów, w szczególności roślin, odgrywa niezwykle istotną rolę także w rozwoju współczesnej nauki i współczesnego przemysłu. Skłania to do podjęcia rozważań dotyczących potrzeby, zakresu oraz modelu ochrony prawnej takiej wiedzy, zarówno dla potrzeb społeczności, które wiedzę taką tworzą i kultywują, jak i dla szeroko pojmowanego dobra ogółu. Artykuł obejmuje analizę międzynarodowych regulacji prawnych poświęconych problematyce ochrony tradycyjnej wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy związanej z zasobami genetycznymi, a także prac prawotwórczych w tej dziedzinie. Rozważania dotyczą kwestii kształtowania się siatki pojęciowej takich norm prawa oraz fundamentów ochrony prawnej tradycyjnej wiedzy, zwłaszcza argumentacji dotyczącej potrzeby takiej ochrony. Przedstawiono też podstawowe rodzaje praw własności intelektualnej, które mogą stanowić podstawę ochrony prawnej tradycyjnej wiedzy. (abstrakt oryginalny)
EN
Traditional knowledge, including genetic resources of living organisms, especially plants, plays an extremely important role also in the development of modern science and present-day industry. This prompts us to consider the need, scope, and model of legal protection for such knowledge, both for the needs of the communities that create and cultivate it and for the wider public good. The present article includes an analysis of international legal regulations concerning the protection of traditional knowledge, with particular emphasis on the knowledge related to genetic resources, as well as legal works in this field. The considerations cover issues related to the development of the conceptual framework of such legal norms and the foundations of the legal protection of traditional knowledge, in particular the arguments concerning the need for such protection. The article also presents the basic types of intellectual property rights that can be the basis for legal protection of traditional knowledge. (original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.