Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 99

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cultivation method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Substrate yield-forming properties and their impact on common mushroom yields were evaluated in the course of the performed experiments. All substrates for mushroom cultivation were characterised by considerable variability of yield-forming characteristics. The following yield-forming factors in mushroom cultivation were analysed: weight of substrate in kg·m-2 of cultivation area, the method of substrate preparation, substrate moisture content at filling of the cultivation chamber, amount of substrate dry matter in kg·m-2 of cultivation area, ammonia concentration in phase II substrate after pasteurisation. The highest mushroom yields were obtained from phase III substrate. An increase of the substrate dry matter per square metre of cultivation area by 1% led to a significant increase in the yield of mushrooms.
PL
Polskie pieczarkarstwo w ostatnim dziesięcioleciu ubiegłego wieku przeszło zasadnicze zmiany. Rozwinęła się daleko posunięta specjalizacja w etapach produkcji. Do istotnych zmian należy zaliczyć proces produkcji podłoża. Wprowadzenie pasteryzacji w tak zwanej masie umożliwiło zaopatrywanie producentów w dużą ilość podłoża z wsianą grzybnią lub podłoża całkowicie opanowanego przez grzybnię. Przeprowadzono ocenę cech plonotwórczych podłoży i ich wpływ na plon pieczarki. Wszystkie podłoża do uprawy pieczarek charakteryzowały się dużym zróżnicowaniem cech plonotwórczych. Jako czynniki plonotwórcze w uprawie pieczarek analizowano: masę podłoża w kg·m-2 powierzchni uprawy, sposób przygotowania podłoża, wilgotność podłoża podczas napełniania hali, ilość suchej masy podłoża w kg·m-2 powierzchni uprawowej, zawartość amoniaku po pasteryzacji w podłożu fazy II. Najwyższy plon pieczarek uzyskano na podłożu fazy III. Wzrost ilości suchej masy podłoża na metrze powierzchni uprawy o jeden procent powodował istotne zwiększenie plonu pieczarek.
4
86%
PL
W doświadczeniu z mieszanką zbożową dwóch odmian pszenżyta jarego Gabo i Wanad uwzględniono dwa czynniki: I. Sposób siewu odmian pszenżyta jarego A. siew czysty odmia-ny Wanad, B. siew czysty odmiany Gabo, C–G. – siewy mieszane odmian Wanad i Gabo; II. Sposób pielęgnowania łanu pszenżyta jarego: a) mechaniczny – bronowanie posiewne oraz w fazie szpilkowa-nia i w fazie 4-5 liści pszenżyta jarego, b) mechaniczno-chemiczny – bronowanie posiewne oraz w fazie szpilkowania i w fazie 4-5 liści pszenżyta jarego, a także dodatkowo stosowanie herbicydu, retardanta i fungicydu, c) chemiczny – aplikacja środków ochrony roślin. Siewy mieszane odmian pszenżyta jarego – Wanad i Gabo plonowały istotnie wyżej niż w uprawie jednoodmianowej Najkorzystniej plonowały mieszanki odmian złożone co najmniej w 50% z odmiany Wanad. Łączna uprawa odmian pszenżyta jarego korzystnie wpłynęła na kształtowanie się takich parametrów łanu i kłosa badanej rośliny uprawnej, jak: masa ziaren w kłosie, liczba kłosów na 1 m2 i wyleganie roślin. Plon ziarna pszenżyta jarego istotnie różnicowały również metody pielęgnowania zasiewów. Największy plon ziarna uzyskano na obiekcie pielęgnowanym metodą chemiczną (4,68 t·ha-1), istotnie mniejszy w warunkach pielęgnacji mechanicz-no-chemicznej (4,34 t·ha-1), a najmniejszy w przypadku pielęgnacji mechanicznej (4,11 t·ha-1).
EN
An experiment on a cereal mixture of two spring triticale cultivars, ‘Gabo’ ‘Wanad’, included two factors, notably: I. Sowing method of spring triticale cultivars – A. Sole cropping of cv. ‘Wanad’, B. Sole cropping of cv. ‘Gabo’, C–G. Mixed cropping of cvs. ‘Gabo’ and ‘Wanad’; II. Crop protection method in spring triticale stand: a) mechanical – harrowing after sow-ing as well as at the cracking stage and at the 4-5 leaves stage of spring triticale, b) mechanical and chemical – harrowing after sowing as well as at the cracking stage and at the 4-5 leaves stage of spring triticale, and also additionally herbicide, retardant and fungicide application, c) chemical – application of plant protection products. Mixed croppings of the spring triticale cultivars ‘Wanad’ and ‘Gabo’ produced significantly higher yields than in the case of sole cropping of these cultivars. Mixtures of these cultivars composed of at least 50% of cv. ‘Wanad’ produced the highest yield. Intercropping of the spring triticale cultivars had a beneficial effect on canopy and ear parameters of the crop plant in question, such as: grain weight per ear, number of ears per 1 m2, and plant lodging. Spring triticale grain yield was also significantly differentiated by crop protection method. The highest grain yield was obtained in the chemically treated plot (4.68 t ha-1), the treatment with chemical and mechanical crop protection produced a significantly lower yield (4.34 t ha-1), whereas grain yield was the lowest in the case of mechanical crop protection (4.11 t ha-1).
EN
Salvia horminum L.) ‘Oxford Blue’ was grown from transplants or it was direct seeded. Four sowing dates were applied: 15 March or 30 March – in a greenhouse, in order to obtain transplants, 13 April, 27 April and 11 May – sown directly into the ground. Three plant densities were applied: 25 plants x m2, 16 plants x m2, 12 plants x m2. It was found that Horminum sage can be grown from transplants or direct seeded. The cultivation from transplants is more advantageous due to the earlier flowering of plants, by about two weeks, and a better quality of inflorescences evaluated in terms of their length and size of bracteoles. Direct sowing of Horminum sage at two-week intervals from the 2nd decade of April till the 2nd decade of May ensures that by the end of August mature inflorescence stems are obtained, ready for cutting. A delay in the date of sowing results in the development of signifi cantly shorter inflorescence stems, irrespective of the plant density. Plant density does not affect signifi cantly the length of the period of inflorescence formation and the date of flowering, but a larger spacing is favourable to plants growing big, what results in a larger fresh weight of the above-ground portion. Sage grown from transplants responses to favourable climatic conditions by the development of bigger infl orescences.
PL
Szałwię trójbarwną (Salvia horminum L.) ‘Oxford Blue’ uprawiano z rozsady lub z siewu nasion wprost do gruntu. Zastosowano 4 terminy siewu: 15.03 lub 30.03 – w szklarni, w celu uzyskania rozsady, 13.04, 27.04. i 11.05. – wprost do gruntu. Zastosowano 3 zagęszczenia roślin: 25 roślin x m2, 16 roślin x m2, 12 roślin/m2. Stwierdzono, że szałwia trójbarwna może być uprawiana z rozsady, jak też z siewu nasion wprost do gruntu. Uprawa z rozsady jest korzystniejsza ze względu na wcześniejsze o około 2 tygodnie zakwitanie roślin i lepszą jakość kwiatostanów ocenianą ich długością i wielkością przykwiatków. Wysiew nasion szałwii trójbarwnej bezpośrednio do gruntu w odstępach dwutygodniowych od II dekady kwietnia do II dekady maja zapewnia uzyskanie dojrzałych do cięcia pędów kwiatostanowych do końca sierpnia. Opóźnianie terminu wysiewu nasion powoduje wytwarzanie istotnie krótszych pędów kwiatostanowych niezależnie od zagęszczenia roślin. Zagęszczenie roślin nie wpływa istotnie na długość okresu formowania się kwiatostanów i termin ich kwitnienia, ale większa rozstawa sprzyja rozrastaniu się roślin co skutkuje większą świeżą masą części nadziemnej. Szałwia uprawiana z rozsady reaguje na korzystne warunki klimatyczne wytwarzaniem bardziej okazałych kwiatostanów.
EN
In many countries, the traditional method of growing shallots from bulbs is replaced by direct seeding in the field or by planting seedlings. The availability of shallot seed with high parameters of the sowing value is an important condition for growing shallot in larger areas. It is possible thanks to the progress in breeding and introduction into cultivation of new cultivars that produce seed stalks and seed. Therefore, the aim of the present study was to evaluate the sowing value of seed of the true-breeding cultivar ‘Toto’, when this seed is obtained by planting steckling bulbs (bulb-to-seed method) and by using the seed-to-seed method. This study, conducted in the period 2010–2012, was to evaluate some important characteristics of the seed quality obtained by planting different diameter bulbs (20–60 mm, 4 fractions every 10 mm) in autumn and spring and from seedlings planted in summer (third 10-day period of July and first and third 10-day period August). The quality of shallot seed was evaluated taking into account the following parameters: 1000 seed weight (TSW), germination energy and capacity as well as vigour tests (seedling growth test and seedling growth rate test). Shallot cultivation method had a large effect on 1000 seed weight, but it only slightly affected germination capacity and vigour of seed obtained. Larger seeds were obtained from bulbs, regardless of their planting time, compared to the cultivation method involving planting seedlings in summer. The diameter of bulbs used for planting at autumn planting time proved to be an important factor for TSW, germination energy and the traits determining seed vigour. In the case of this planting time, seed obtained from large bulbs with a diameter of 40–60 mm was distinguished by the best quality. The study did not show such a correlation for seed derived from spring bulb planting.
PL
W wielu krajach tradycyjna uprawa szalotki z cebul jest zastępowana uprawą z siewu nasion wprost na pole lub z sadzenia rozsady. Dostępność nasion o wysokich parametrach wartości siewnej jest warunkiem uprawy szalotki na większych powierzchniach. Jest to możliwe dzięki postępowi prac hodowlanych i wdrażaniu do uprawy nowych odmian, które wytwarzają nasiona. Z tego względu celem podjętych badań była ocena wartości siewnej nasion ustalonej odmiany ‘Toto’ przy ich pozyskiwaniu metodą sadzenia cebul (bulb-to-seed) i metodą bezwysadkową (seed-to-seed). Badania przeprowadzone w latach 2011–2012 obejmowały ocenę wartości siewnej nasion otrzymanych z jesiennego i wiosennego sadzenia cebul o średnicy 20–60 mm (4 wielkości co 10 mm) oraz z letnich terminów sadzenia rozsady (trzecia dekada lipca oraz pierwsza i trzecia dekada sierpnia). Jakość nasion oceniano z uwzględnieniem następujących parametrów: masy 1000 nasion, energii i zdolności kiełkowania, a także wigorowych testów wzrostowych (test wzrostu siewki i test szybkości wzrostu siewki). Metoda uprawy szalotki na nasiona miała duży wpływ na masę 1000 nasion, a niewielki na zdolność kiełkowania i wigor nasion. Dorodniejsze nasiona uzyskano z roślin uprawianych z sadzenia cebul (niezależnie od terminu ich sadzenie) w porównaniu z metodą sadzenia rozsady w letnich terminach. średnica cebul użytych do sadzenia w jesiennym terminie okazała się istotnym czynnikiem dla masy 1000 nasion, energii kiełkowania oraz cech decydujących o wigorze nasion. Z tego terminu sadzenia cebul najlepszą jakością wyróżniały się nasiona uzyskane z dużych cebul o średnicy 40–60 mm, czego nie wykazano u nasion z wiosennego sadzenia cebul o takiej średnicy.
EN
This paper presents the results of studies on the influence of clear-cut site management on survival rate of 3-year-old Scots pine saplings, conducted in the Forest District Bierzwnik in September 2011. Statistical analysis showed, that only the soil cultivation method significantly influences the survival rate on the studied Scots pine plantation. No statistically significant influence of cutting residues management or combined methods of residues management and various variants of soil cultivation was found.
PL
Publikacja przedstawia rezultat badań nad wpływem zagospodarowania powierzchni zrębowej na przeżywalność sadzonek w 3-letniej uprawie sosnowej, przeprowadzonych w Nadleśnictwie Bierzwnik we wrześniu 2011 roku. W analizie statystycznej wykazano, że jedynie sposób przygotowania gleby istotnie wpływa na przeżywalność badanej uprawy sosnowej. Natomiast nie stwierdzono istotnego statystycznie wpływu zastosowanych metod utylizacji pozostałości zrębowych oraz połączenia sposobów zagospodarowania pozostałości zrębowych z różnymi wariantami przygotowania gleby.
EN
In the years 2005–2007, research work on the influence of surface and subsurface drip irrigation on the yield and quality of roots of parsley grown on ridges and on flat ground was carried out. Irrigation water was supplied via drip lines, which in subsurface irrigation were placed at a depth of 50 mm below the surface of the ridges, along the centreline between two rows of plants. In the case of surface irrigation, the drip lines were placed on the surface of the ridges between two rows of plants. Irrigation started when soil water potential was between -30 and -40 kPa. Nitrogen fertilizers (100 kg⋅ha-1) were applied in two doses. The first dose was applied pre-plant, while the second one was delivered by fertigation. In the control treatment without irrigation, the second dose of nitrogen was applied by broadcasting. Both surface and subsurface irrigation used in the cultivation on ridges and on flat ground had a significant effect on the marketable yield of parsley roots. However, no significant differences in the yield between surface and subsurface drip irrigation were found. The yield of non-marketable parsley roots in flat cultivation was twice as high as that in ridge cultivation. Parsley plants cultivated on ridges produced significantly longer, better-shaped storage roots compared to those cultivated on flat ground. Surface and subsurface drip irrigation significantly decreased the total N and K content in parsley roots.
PL
W latach 2005–2007 badano wpływ nawadniania kroplowego powierzchniowego i podpowierzchniowego na plonowanie korzeni pietruszki uprawianej na płaskim gruncie i na redlinach. Nawadnianie prowadzono z użyciem przewodów nawadniających, z wewnętrznie wtopionymi co 35 cm emiterami z kompensacją ciśnienia, które przy nawadnianiu podpowierzchniowym umieszczono na głębokości 50 mm, pośrodku dwóch rzędów roślin. Nawadnianie rozpoczynano, gdy potencjał wodny gleby wynosił od -30 kPa do -40 kPa. Nawozy azotowe (100 kg N⋅ha-1) wprowadzano w dwóch dawkach: pierwszą zastosowano przedwegetacyjnie, drugą podano przez fertygację. W kontroli drugą dawkę wniesiono w nawożeniu posypowym. Nawadnianie kroplowe powierzchniowe i podpowierzchniowe zastosowane zarówno na redlinach, jak i na płaskim gruncie powodowało istotny wzrost plonu handlowego korzeni pietruszki. Natomiast nie stwierdzono różnic w plonie pietruszki po zastosowaniu powierzchniowego i podpowierzchniowego sposobu nawadniania kroplowego. W uprawie pietruszki na redlinach udział korzeni niekształtnych w plonie był o 100% mniejszy w porównaniu z uprawą na płaskim gruncie. Pietruszka uprawiana na redlinach wytwarzała dłuższe korzenie spichrzowe, o lepszym kształcie w porównaniu z uprawą na płaskim gruncie. Nawadnianie powierzchniowe i wgłębne powodowało istotny spadek zawartości azotu ogólnego i potasu w korzeniach pietruszki.
EN
Yield and fruit quality of cucumber depend on such factors as plant cultivar, plant nutrition and the cultivation method. The presented paper contains results confirming the usefulness of rockwool and coconut fibre as well as the application of the fertigation system in cucumber growing. Studies on the growing of cucumber Onyks F1 cultivar were carried out in the years 2003–2005 in an unheated greenhouse. A two-factorial experiment was established. One experimental factor consisted in the fertigation control methods including Soltimer device and the starting tray. The other factor included substrate types: rockwool Agroban and coconut fibre Ceres. Plant distribution was 2 plants per one square metre. On the basis of the presented studies, it was found that greenhouse cucumber yielding was influenced by the frequency of nutrient supply, by climatic conditions in the given year and by the applied substrate type. The applied media of rockwool Agroban and coconut fibre Ceres did not exert any influence on plant yielding. On the other hand, a significant effect on the total and the marketable fruit yield was exerted by the cooperation between the fertigation control method and the substrate type.
PL
O plonie ogórka i jakości jego owoców decydują takie czynniki, jak: odmiana, podłoże, odżywianie roślin i pielęgnacja. W pracy tej sprawdzano przydatność wełny mineralnej i włókna kokosowego przy zastosowaniu fertygacji. Badania nad ogórkiem przeprowadzono w latach 2003–2005 w szklarni nieogrzewanej. Do badań użyto odmianę Onyks F1. Założono doświadczenie dwuczynnikowe. Jednym czynnikiem były rodzaje sterowania fertygacją: Soltimer i taca startowa, a drugim podłoża: wełna mineralna Agroban i włókno kokosowe Ceres. Zagęszczenie wynosiło 2 rośliny na 1 m2. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono wpływ częstotliwości podawania pożywki w zależności od warunków klimatycznych w danym roku i od podłoża na zróżnicowanie plonowania ogórka szklarniowego. Zastosowane podłoża z wełny mineralnej Agroban i włókna kokosowego Ceres nie miały wpływu na plonowanie roślin. Natomiast istotny wpływ na plon ogólny i handlowy miało współdziałanie sterowania fertygacją z podłożem.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.