Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 584

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zanieczyszczenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
PL
Przedstawiono metody dopalania zanieczyszczeń, ze szczególnym akcentem położonym na metodę katalitycznego dopalania z regeneracją ciepła, noszącą nazwą SWINGTHERM. Istota tej metody polega na zastosowaniu dwu regeneratorów ciepłą, które cyklicznie pobierają i oddają ciepło. Przeprowadzona analiza pozwala na określenie warunków zapewniających autotermiczność procesu.
EN
It was presented the methods for after-burning of impurities with emphasis to the catalytic method of after-burnirig with a heat regeneration which is called the SWINGTHERM method. The essence of the method is to install two heat regenerators which cyclically absorb and give up the heat. The carried out analysis allows to determine conditions where the process is autothermal.
PL
Niniejsze opracowanie prezentuje możliwości wykorzystania nowoczesnych struktur regulacji predykcyjnej oraz adaptacyjnej w praktyce przemysłowej. Rozważone zostaną dwa odmienne podejścia. W pierwszym jako algorytm regulacji implementowane jest predykcyjne sterowanie optymalizujące MPC (Model Predictive Control). W drugim strategia regulacji realizuje regulator adaptacyjny z harmonogramowaniem wzmocnień GS (Gain Scheduling). Omówiona zostanie optymalizacja procesu spalania w kotle pyłowym prowadząca do redukcji emisji tlenków azotu i poprawy sprawności kotła, modelowanie i regulacja emisji dwutlenku siarki w kotle fluidalnym oraz sterowanie optymalizujące w celu obniżenia emisji zanieczyszczeń z kotła gazowo-olejowego.
EN
This paper reports application of Soft Computing methods for control. Brief overview of the neural- and fuzzy-based control is provided. As control algorithms two approaches are considered: Model Predictive Control with NN model and Fuzzy Multiregional Control implemented with Fuzzy Neural Network. Implementation results in the open loop and close-loop mode are provided for the pulverized coal boiler (NOx), fluidized bed boiler (SO2) and oile and gas fired boiler (opacity).
EN
A construction of an ultra-high manipulator designed for sample rotation SIMS measurements, is presented. Also the triple stage vacuum lock adapted to the SIMS chamber is shown. The manipulator is equipped with sample transfer holder kept on a conical support enabling high precision rotation during experiments.
EN
Oil mist emitted by rotary vacuum pump contaminates the enyironment and atmosphere in technological rooms. The oil separator is a one of the effective means of reducing contamination quantity. The efficiency of separator with polypropylene fibber reaches 90 - 99,9%. Used as the 1-st stage of cleaning system, the separator extends the effective life times of charcoal output trap about 100 times.
PL
Przedstawiono zasady projektowania oceny skażeń obiektów poprzemysłowych, które mogą być wzorcem w postępowaniu z ich zagospodarowaniem lub likwidacją.
EN
The principles of the contamination assessment on the post-industrial objects have been presented. They might serve as a template in managing or dispostal of such objects.
EN
Supplementing standard charts presenting distribution of pollution concentration and charge along rivers and channels by method of drawing diagrams of pollution source structure.
EN
Microbes utilizing carbohydrates. Use of chosen biopreparates for neutraliz- ation of organic compounds contained within waste gases. Gas cleaning schemes for biological flushes and filters.
EN
An analysis of the industrial wastewater taken from dye-house of one textile factories from Lodz district was performed. Specific conductivity, pH, toxicity, COD, B0D5, TC, TOC, total phosphorus, total nitrogen and chloride content of samples were determined. Based on the conducted survey, wide diversification of baths' parameters from the dyeing process was found. Conclusions about the biodegradability of tested baths were drawn based on BOD5/COD, BOD5/N/P and toxicity values. The main objective of this paper was to propose a way of dividing the industrial wastewater from dye-house into separate streams and also to suggest methods of their treatment.
PL
Zestawiono wyniki uzyskane za pomocą szeregu metod spektroskopowych i chromatograficznych (IR, UI TiIS,1H NMR, GC-MS, TLC, HP SEC) dla kompleksowej oceny chemicznego charakteru i składu substancji organicznej wyekstrahowanej z pyłów pobranych z powietrza aglomeracji Katowic i Chorzowa.
EN
It was presented results obtained by using of different spectroscopic and chromatographic methods (IR, UV TiIS, IH NMR, GC-MS, TLC, HP SEC) for complex estimation of chemical character and composition of organic substances extracted from dusts in air from Katowice and Chorzów cities.
PL
Postępujący proces industrializacji stanowi coraz większe zagrożenie dla środowiska przyrodniczego w tym przede wszystkim dla użytków rolnych. Dla określenia równowagi tego środowiska niezbędne jest zbadanie wpływu tych zanieczyszczeń i określenie tzw. „potencjalnej odporności gleb na zanieczyszczenia ". Niniejsza praca próbuje rozwiązać problemy oceny wpływu, poprzez stworzenie tzw. algorytmu środowiskowego, w którym uwzględnione są wszystkie podstawowe składowe środowiska glebowego, przydanej symulacji emisji zanieczyszczeń. Niezbędne obliczenia zostały wykonane przy zastosowaniu nowoczesnych technik obliczeniowych w Centrum Informatycznym SGGW-AR . Zdefiniowanie tych zależności glebowych stanowi podstawę do konstruowania modeli, które obiektywnie będą określać faktyczny stan „odporności gleb na zanieczyszczenia ". Modele te powinny stać się podstawą do planowania produkcji roślinnej dla obszarów o podwyższonym stopniu zagrożenia, a także wpłynąć na ciągle aktualny problem stereotypowego badania przydatności gleb do produkcji rolnej, znanego pod pojęciem „bonitacja gleb".
EN
The progressing process of industrialization poses a greater and greater threat to the natural environment, especially agricultural land. To determine the balance of this environment, it is necessary to study the impact of these pollutants and to determine the so-called This paper tries to solve the problems of impact assessment by creating the so-called environmental algorithm, in which all the basic components of the soil environment are taken into account, for the simulation of pollutant emissions. The necessary calculations were made using modern calculation techniques in the Information Center SGGW-AR. Defining these soil relationships is the basis for constructing models that will objectively define the actual state of "soil resistance to contamination". These models should become the basis for planning plant production for areas with a higher degree of risk, and also affect the still current problem of stereotypical testing of soil suitability for agricultural production, known as "soil valuation"
PL
Emisja zanieczyszczeń z silników spalinowych jest zazwyczaj badana w warunkach powtarzalnych testów homologacyjnych, realizowanych na hamowniach silnikowej lub podwoziowej. Rzeczywiste warunki pracy silnika znacznie odbiegaja od warunkow testow hologacyjnych. Dodatkowo znaczna nieokreśloność warunków pracy silników uzasadnia traktowanie ich jako procesow przypadkowych. Badania emisji zanieczyszczeń przeprowadzono na samochodzie Citroen Berlingo z silnikiem o zapłonie iskrowym. Badania obejmowały wielokrotnie powtarzane testy homologacyjne, wykonywane na hamowni podwoziowej. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono znaczną wrażliwość emisji w dziedzinie wartości. Stwierdzono ograniczoną możliwość traktowania tych procesów jako normalnych.
EN
A pollution emission from internal combustion engines has been investigated usually in conditions of determinate homological tests, they have been made in a laboratory: on engine and chassis dynamometer. Considerable a randomness of conditions of engine states gives grounds for a treatment these conditions as random processes. The investigations had been made on a passenger car Citroen Berlingo with a spark ignition engine. The investigations were including the multiple homological tests on the chassis dynamometer. In the effect of the investigations had been certified the significant sensitivity of the pollution emission on random noises of the engine states. There had been investigated too the distribution of the emission processes. There had been certified a limited possibility of a treatment of these processes as normal.
PL
Powietrze, którym oddychamy w pomieszczeniach zamkniętych jest w różnym stopniu zanieczyszczone. Źódla szkodliwych dla zdrowia substancji zależą od rodzaju budynku jego lokalizacji, a także od zastosowanych materialów do budowy i wykończenia. Często to emisja z materiałów budowlanych i elementów wyposażenia wnętrz może negatywnie wpływać na jakoś powietrza wewnętrznego oraz naszą percepcję. Jedną z możliwości poprawy tej jakości jest stosowanie oczyszczaczy powietrza.
PL
W artykule podjęto problematykę przewidywania składu chemicznego produktów spalania różnych gatunków węgli, a mianowicie węgla kamiennego oraz brunatnego w atmosferach modyfikowanych tlenem za pomocą metod numerycznych. Symulacje numeryczne wykonano przy użyciu profesjonalnego oprogramowania CHEMKINPRO. Warunki brzegowe sformułowano w oparciu o dane uzyskane w ramach badań eksperymentalnych. Analizowanym obiektem był 0,1 MW pilotażowy kocioł fluidalny CFB. Obliczenia przeprowadzono dla różnych atmosfer gazowych. W ramach obliczeń wyznaczono 46 produktów spalania. Szczegółowej analizie poddano wybrane produkty, a mianowicie CO2, CO, SO2 i NO. Przeprowadzone symulacje komputerowe dowiodły, że wykorzystanie metod numerycznych do przewidywania produktów spalania stanowi nieodłączny i niezastąpiony element badań. Ze względu na ograniczenia techniczne i pomiarowe nie jest bowiem możliwa szczegółowa analiza złożonych zagadnień związanych z procesami spalania. Użycie profesjonalnego oprogramowania CHEMKIN dało pełen obraz formowanych w czasie tego procesu związków. Uzyskane wyniki obliczeń wskazują, że stężenia wybranych produktów spalania zależą silnie od składu atmosfery gazowej.
EN
In this paper was taken the issue of predicting the chemical composition of the combustion products of different coals species, namely coal and lignite in the atmospheres of oxygen modified using numerical methods. Numerical simulations were performed using professional software CHEMKIN-PRO. Boundary conditions were based on data obtained in experimental research. The analyzed object was 0.1 MW pilot CFB boiler. The calculations were performed for various gas atmospheres. During the calculations 46 products of combustion were determined. Selected products of combustion, namely, CO2, CO, SO2 and NO were detailed analyzed. Computer simulations have shown that the use of numerical methods to predict the combustion products is an integral and irreplaceable part of the research. Due to technical and the measurement limitations it wasn't possible to do detailed analysis of complex issues related to the processes of combustion. Using professional CHEMKIN software gave a full picture of compounds formed during this process. The results of calculations show that the concentration of selected combustion products depend strongly on the composition of the gaseous atmosphere.
PL
Dotychczasowe wyniki badań wykazały, że bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie procesu spalania paliw odpadowych przynależnych do OZE na poszczególne elementy środowiska, na zdrowie ludzi, warunki życia, dobra materialne, dobra kultury i zabytki jest nieistotne. Eksploatacja instalacji do termicznej utylizacji nie jest związana z koniecznością ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania oraz nie narusza interesów osób trzecich. Budowane instalacje nie mogą wpływać na pogorszenie jakości środowiska naturalnego i standardy jakości środowiska będą dotrzymywane. Minimalizacja ujemnych oddziaływań budowanych instalacji na środowisko polegać będzie na automatyzacji procesu spalania oraz oczyszczenia spalin w sposób gwarantujący nie przekraczanie określonych poziomów emisji szkodliwych dla atmosfery. W trakcie procesu spalania odpadów nie będą wytwarzane ścieki zawierające substancje szkodliwe dla gleby i wód gruntowych. Technologia „KJN" umożliwia spełnienie wszelkich wymogów wynikających z rozporządzeń krajowych i unijnych regulujących sposób termicznego wykorzystania paliw odpadowych w kotłach energetycznych.
EN
The results of the research that has been conducted up to now indicate that the direct and indirect influence of the RES waste fuel combustion process on particular elements of the environment, on people's health, living conditions, materiał goods, cultural goods and historic monuments, is insignificant. The use of the thermal utilization installations does not imply the necessity to establish an area of limited use or infringe the interests of third parties. The constructed installations cannot decrease the quality of the natural enyironment and the environmental quality standards must be complied with. The negative influence of the constructed installations on the enyironment shall be minimized through the automation of the process of combustion and combustion gas treatment in a way that guarantees compliance with the specified acceptable emission levels. During the waste combustion process, sewage that contains ground and ground water pollutants shall not be produced. The "KJN" technology makes it possible to comply with all the requirements resulting from the National and European Union Regulations concerning the ways of thermal use of waste fuel in power industry boilers.
EN
Results of ion erosion experiments performed on airborne microparticle environmental contamination are presented. A new method of microparticle depth profile analysis, based on application of sample rotation technique in SIMS analysis, is described. Sample rotation experiments, i.e. ion sputtering with application of variable azimuth incidence angle of the primary beam, are performed in order : to reduce shadowing effect in rough surface sputtering, and to obtain more uniform erosion of the atomic layers of the microparticles. Results of ANSYS simulation of spherical particle erosion are also presented.
PL
W pracy przedstawiono interpretację statystyczną wyników badań geochemicznych wód podziemnych w rejonie Huty Ostrowiec. Analiza miała na celu wskazać genezę obserwowanych zanieczyszczeń i rozgraniczyć obszary będące pod wpływem dwóch różnych źródeł zanieczyszczeń, tj. pod wpływem składowiska odpadów przemysłowych i pod wpływem zanieczyszczeń przedostających się do wód podziemnych wraz z wodami opadowymi z pyłów zdeponowaanych na powierzchni terenu wokół Huty. Zmiany stężeń substancji zanieczyszczających w wodach podziemnych w czasie i przestrzeni zinterpretowano wykorzystując aparat analizy szeregów czasowych oraz analizy przestrzennej. Wyniki analizy pozwalają wnioskować, iż głównym źródłem zanieczyszczeń w wodach podziemnych w okolicy Huty Ostrowiec są pyły pochodzące z niezorganizowanej emisji elektrostalowni Huty.
EN
The paper presents a stochastic interpretation of a geochemical analysis of the groundwater contamination in the vicinity of the Huta Ostrowiec steel plant. The aim of the paper is to indicate the origin of groundwater contamination and to discriminate areas affected by two different sources of pollution i.e. by industrial waste disposal and by dust emitted from the electric furnaces of Huta Ostrowiec and deposited on the ground. Time and space variation of the contaminants concentration in groundwater were analysed and interpreted using the time series approach and spatial analysis tools. The major conclusion of the paper is that dust emitted from the electric furnaces and deposited on the ground is the main source of groundwater contamination in the Huta Ostrowiec steel plant region.
PL
W celu dotrzymania odpowiednich parametrów gwarancyjnych kotłów, sprawą najwyższej wagi jest zapewnienie odpowiedniej czystości wewnętrznych powierzchni parownika, przegrzewaczy pary i rurociągów parowych. Oczyszczenie i przygotowanie do eksploatacji wewnętrznych powierzchni kotła następuje w trakcie przeprowadzania procesu trawienia i dmuchania.
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.