Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 157

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PET
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Materiał o rozszerzającym się w Polsce procederze stosowania etykiet PCV, szczególnie w formie rękawów z folii termokurczliwej na butelkach PET ukazał się już kilka lat temu na łamach „Recyklingu” (9/2006 r.). Czytamy w nim m.in., iż: „Międzynarodowa organizacja Petcore, której celem jest wspieranie w Europie zbiórki, odzysku i recyklingu opakowań PET, już w 2003 r. wydała zalecenia niestosowania etykiet-rękawów zawierających PCV ze względu na niemożność ich recyklingu”. Problem nadal jest aktualny, a wyrok sądu, który zapadł na korzyść producenta takich opakowań, stanowi zielone światło dla tego typu produktów. Jak podaje www.wyborcza.biz, Sąd w Katowicach orzekł, że producent nie łamie polskich przepisów, aczkolwiek potwierdził, że jest to forma opakowania niezgodna z dyrektywami unijnymi, które zalecają używanie przy pakowaniu produktów jak najmniejszej liczby warstw z różnych surowców. Z jednej strony ważna jest ochrona środowiska i ograniczenia technologiczne recyklingu tych dwóch „połączonych” tworzyw, a z drugiej nieustannie toczy się walka o nabywców i barwne opakowania, które zachęcają do zakupu produktu. Wydaje się, że w tej sytuacji jedynie konsument, podobnie jak w przypadku społecznego sprzeciwu przeciwko jednorazowym torbom (tzw. foliówkom), może to rozstrzygnąć. Redakcja „Recyklingu” poprosiła o komentarz strony w tym sporze oraz eksploatatorów, zbierających i przetwarzających, a także stowarzyszenia branżowe oraz Ministerstwo Środowiska.
PL
Politereftalan etylenu – PET, znany od 1941 r. surowiec włóknotwórczy, w latach 50. i 60. stosowany był do wyrobu folii, a od połowy lat 80. – do wytwarzania butelek na napoje bezalkoholowe. Jako materiał do produkcji butelek ma szereg korzystnych właściwości: można nadawać mu rozmaite kształty, jest lekki i prawie nietłukący się, co czyni go idealnym do zaspokajania potrzeb mobilnego społeczeństwa.
PL
Ze względu na upowszechnienie się opakowań z poli(tereftalanu etylenu) (PET) i ich masową, rosnącą z każdym rokiem produkcję, zrodził się problem z zagospodarowaniem pochodzących z nich odpadów. Na powstawanie dużej ilości odpadów PET wpływa również fakt, że średni czas użytkowania tych opakowań jest bardzo krótki.
4
Content available remote An overview on obtaining foamed PET by reactive extrusion
60%
EN
Many methods are used to obtain functional polymer foams. This review focuses on reactive extrusion of poly(ethylene terephthalate). This process is based on the reaction between PET and the appropriate blowing agent. The next step is the creation of foam by closing gas cells in the polymer matrix. This method of modification allows material with higher molecular weight to be obtained and, therefore, higher melt strength. The use of different chemical modifiers and their concentration influences properties of created foam. The enhanced features of foamed PET allow it to be used in many areas of application such as transport, construction or general industry. Another big advantage of this technique is the possibility of using recycled materials as the source of PET.
PL
Do uzyskania funkcjonalnych pianek polimerowych stosuje się wiele metod. Niniejszy przegląd koncentruje się na reaktywnym wytłaczaniu poli(tereftalanu etylenu). Proces ten opiera się na reakcji pomiędzy PET i odpowiednim środkiem porotwórczym. Następnym krokiem jest wytworzenie piany przez zamknięcie komórek gazu w matrycy polimerowej. Ten sposób modyfikacji pozwala na uzyskanie materiału o wyższej masie cząsteczkowej. Zastosowanie różnych modyfikatorów chemicznych i ich koncentracja wpływa na właściwości otrzymanej piany. Udoskonalone właściwości spienionego PET pozwalają na stosowanie go w wielu obszarach, takich jak transport, budownictwo lub przemysł. Inną dużą zaletą tej techniki jest możliwość wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu jako źródła PET.
PL
Otrzymano nanokompozyty PET z cząstkami krzemionki (SGS) o budowie sferycznej, różniące się zawartością nanonapełniacza (od 0,5 do 4% mas), wymiarami jego cząstek (50 i 180 nm) również udziałem kompatybilizatora zawierającego reaktywne grupy funkcyjne. Określono wpływ t tych parametrów na strukturę i własności użytkowe nowych materiałów polimerowych. Na podstawie oceny właściwości mechanicznych i odporności cieplnej wykazano, że nanokompozyty mają znacznie lepsze właściwości użytkowe niż czysty PET. Mikrofotografie SEM wskazują na równomierne rozproszenie nanonapełniacza w osnowie polimerowej oraz homogeniczną strukturę ťkompozytów jako efekt współdziałania kompatybilizatora, polimeru i nanonapełniacza.
EN
PET/SGS composites containing spherical silica nanoparticles (0.5 and 4 wt %) size of 50 or 180 nm as well as compatibilizer were elaborated. The effect of nanosilica and compatibilizer on the structure and mechanical properties of new polymeric materials were determined. The results indicated that the composites showed better useful properties than neat PET. SEM microphoto-graps showed homogenous structure with uniformly dispersed nanofiller within polymeric matrix as the result of interaction between the compatibilizer, nanofiller and PET.
6
Content available remote Analiza relaksacji dielektrycznej w nanokompozycie PET/MWCNT
60%
PL
W artykule zaprezentowano badania metodą FDS (Frequency Domain Spectroscopy) kompozytów PET – politereftalan etylenu i PEE – poli(estro-eter) domieszkowanymi MWCNT (Multi-Walled Carbon Nanotube) – wielościennymi nanorurkami węglowymi poddanymi fluorowaniu lub modyfikacji grupami funkcyjnymi OC2H5NH2. Analizę wyników przeprowadzono za pomocą równania Havriliak’a-Negami’ego. Wyznaczono główne parametry relaksacji dielektrycznej.
EN
The paper presents research on FDS (Frequency Domain Spectroscopy) of PET and PEE composites with additions of MWCNT – Multiwall Carbon Nanotubes subjected to fluorine or modification with OC2H5NH2 function groups. The analysis of results was performed with Havriliak-Negami equation. The mail parameters of dielectric relaxation were estimated.
PL
Celem badań było przeprowadzenie kontrolowanej reakcji modyfikacji poli(tereftalanu etylenu), a dokładniej monomeru uzyskanego w wyniku glikolizy butelek PET, za pomocą oligomerów kwasu glikolowego oraz badanie degradacji hydrolitycznej wytworzonego polimeru. Strukturę uzyskanego produktu przed hydrolizą i po niej określono przeprowadzając badania spektroskopowe metodą 1H i 13C NMR, natomiast właściwości fizykochemiczne na podstawie badań me-todą TG/DTG i DSC. Do charakterystyki posłużono się także zdjęciami próbek wykonanymi za pomocą SEM.
EN
The aim of this work was synthesis of degradable polymer obtained by melt polycondensation of bis-2-hydroksyethyl terephtalate (BHET) with oligomers of poly(glycolic acid). In this work the processes of poly(ethylene terephthalate-co-glycolide) hydrolytic degradation have been discussed. The properties of these polymers and their ability to biodegradation processes were investigated by the methods of nuclear magnetic resonance (1H and 13C NMR), differential scanning calorimetry (DSC), thermogravimetry (TG) and scanning electron microscopy (SEM).
PL
W czasach, kiedy firmy prześcigają się w metodach przyciągnięcia do siebie klienta, jako przynęty marketingowej zaczęto używać opakowań. Im bardziej kolorowe i wyszukane, tym większa pokusa dla konsumenta. W tej walce o klienta niektóre firmy zaczęły stosować opakowania nie nadające sie do recyklingu.
EN
This work is the continuation and refinement of already published communications based on PET/EG nanocomposites prepared by in situ polymerization1, 2. In this study, nanocomposites based on poly(ethylene terephthalate) with expanded graphite were compared to those with functionalized graphite sheets (GO). The results suggest that the degree of dispersion of nanoparticles in the PET matrix has important effect on the structure and physical properties of the nanocomposites. The existence of graphene sheets nanoparticles enhances the crystallization rate of PET. It has been confirmed that in situ polymerization is the effective method for preparation nanocomposites which can avoid the agglomeration of nanoparticles in polymer matrices and improve the interfacial interaction between nanofiller and polymer matrix. The obtained results have shown also that due to the presence of functional groups on GO surface the interactions with PET matrix can be stronger than in the case of exfoliated graphene (EG) and matrix.
PL
Przeprowadzono badania karbonizacji odpadów poli(tereftalanu etylenu) - w celu otrzymania węgli syntetycznych. Karbonizację polimeru prowadzono w atmosferze gazu inertnego. Jako surowiec do procesu wykorzystano rozdrobnione nie barwione butelki z PET. Przebieg procesu karbonizacji modyfikowano poprzez dodanie do PET soli nieorganicznych.
EN
A research on carbonisation of polyethylene terephtalate wastes in order to prepare synthetic coals was carried out. The polymer carbonisation took place in the presence of inert gas. Broken up, not coloured bottles from PET were used as a raw material. The carbonisation process was modified by adding of inorganic salts to PET.
EN
The paper presents the developed method of accelerated ageing of insulation foils at field intensities close to material electric strength limits. To evaluate the foil state the method of measurements of complex dielectric constant was applied for frequency range 20 Hz - 1 MHz. The tests were carried out on foil samples with silver electrodes, having been coated on foil samples using vacuum evaporating process. To avoid unfavorable effects on the electrode edges, the material under testing was placed in the insulation oil. The results obtained allow evaluating the life of metallic foils used for electrotechnical purposes and enable to identify the sources of defect occurrences as well as indicate the methods of preventing defects to occur.
EN
Due to interesting role of dihydropyridines in cardiovascular diseases and drug resistance studies and lack of a fluorine-18 labeled imaging agent for L-type calcium channel studies, this study was designed. [18F]Dimethyl 2-(fluoromethyl)-6-methyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate 2 was prepared in no-carrier-added (n.c.a.) form from a starting brominated compound in one step at 80°C in Kryptofix2.2.2/[18F]. Compound 2 was administered to normal rats via their tail veins for preliminary biodistribution studies and the ID/g% of the labeled compound was determined up to 3 h post injections. Coincidence images were obtained in rats 5 to 120 min. Radiofluorination on bromo precursor gave a fluorinated compound in 95% radiochemical purity and a 8% yield shown by RTLC and HPLC. Biodistribution studies showed that the tracer is accumulated in the heart in the first few minutes, followed by metabolism resulting in very soluble 18F-containing metabolites eliminated through the urinary tract. In coincidence images, the target organ was shown to be the heart. Lung had high accumulation possibly due to the presence of Ca2+ channels and/or hydrolyzing enzymes showing a significant myocardial uptake at 120 min. The data demonstrates a significant agreement with the reported L-type calcium channels throughout the animal body. To our knowledge, this is the first example of 18F-DHPs in the literature.
EN
The main aim of this work is to investigate the use of new lanthanum bromide (LaBr3) in whole body PET (WB-PET) scanners and to compare the obtained results with those for BGO and LSO crystals which are currently used in conventional and dedicated PET systems. Our results show that there is a gain in noise effective count rate (NECR) arising from the reduced scatter and random fractions in a LaBr3 scanner. The spatial resolution of the WB-PET with LaBr3 is slightly worse than the LSO and BGO crystals because of its low density and effective atomic number. But our study showed the increased NECR, excellent energy resolution and low decay time of LaBr3 which promise a significant improvement in WB-PET performances especially for narrow coincidence windows.
EN
Scientifically grounded development of heterogeneous polymer systems - blends -is one of the most effective and most recognized ways of designing of novel thermoplastic polymer materials. Besides increase in bulk production of polymers, experienced in recent years, significant amount of thermoplastic polymer waste is generated. In EU the annual amount of waste is approaching 30 Mt, in Latvia - 1 Mt [1]. Significant part of packaging waste is prescribed to poly(ethylene terephtalate) (PET), one of the fastest growing thermoplastic resins already since 2000. In spite of this, the rates of plastic packaging recycling are comparatively low. Most of EU countries, including Latvia, are far away from EU aims in packaging recycling [1]. Thus searching for new ways of PET recycling is important.
PL
W pracy wykorzystano kompozyty na bazie PET z dodatkami: poliolefin (PP, HDPE, LDPE), elastomerów (EOC, EPDM). Jako kompatybilizator wykorzystano PPgMA. Mieszaniny sporządzono na dwu-ślimakowej wytłaczarce Haake Rheomex PTW 25/32. Określono właściwości mechaniczne, termiczne oraz reologiczne.
EN
This research explores the viability of converting discarded Polyethylene Terephthalate (PET) plastic waste into a valuable resource through the implementation of pyrolysis and refuse-derived fuel (RDF) technologies. The objective is to assess the potential of PET charcoal waste as an efficient source for RDF generation, surpassing the energy recovery and recycling potential of PET waste. The study introduces three RDF variants: RDF PET100, RDF PET50, and RDF PET0. RDF PET100 is comprised entirely of PET charcoal, RDF PET50 combines 50% PET charcoal with 50% wood debris, and RDF PET0 consists entirely of wood debris. Comprehensive assessments of water content, ash content, and calorific value were conducted to evaluate the quality of these RDF formulations. Results indicate that RDF PET100 exhibits a water content of 2.63%, ash content of 0.73%, and calorific value of 5,976 MJ/kg. Similarly, RDF PET50 showcases a water content of 3.6%, ash content of 1.05%, and calorific value of 5,587 MJ/kg. RDF PET0 presents a water content of 7.51%, ash content of 1.36%, and calorific value of 4,198 MJ/kg. The outcomes underline the potential of PET plastic waste repurposing through RDF and pyrolysis techniques. Particularly, RDF PET100 emerges as a high-caliber fuel option characterized by its minimal water and ash content, coupled with a substantial calorific value. This innovation holds promise in mitigating plastic waste challenges, particularly pertinent in the context of Indonesia.
EN
This work is the continuation and refinement of already published communications based on PET/EG nanocomposites prepared by in situ polymerization1, 2. In this study, nanocomposites based on poly(ethylene terephthalate) with expanded graphite were compared to those with functionalized graphite sheets (GO). The results suggest that the degree of dispersion of nanoparticles in the PET matrix has important effect on the structure and physical properties of the nanocomposites. The existence of graphene sheets nanoparticles enhances the crystallization rate of PET. It has been confirmed that in situ polymerization is the effective method for preparation nanocomposites which can avoid the agglomeration of nanoparticles in polymer matrices and improve the interfacial interaction between nanofiller and polymer matrix. The obtained results have shown also that due to the presence of functional groups on GO surface the interactions with PET matrix can be stronger than in the case of exfoliated graphene (EG) and matrix.
EN
The positronium imaging technique represents a potential enhancement of the PET imaging method. Its core principle involves employing a β+ radiation source that emits additional gamma (γ) quanta referred to as prompt gamma. Our aim is to evaluate the capability to differentiate between annihilation and prompt gamma emissions, a vital aspect of positronium imaging. For this purpose, the selected isotopes should enable high efficiency and purity in detecting both prompt gamma and annihilation gamma. The assessment of the efficiency in identifying prompt and annihilation photons for various isotopes, which are potentially superior candidates for β++ γ emitters, is conducted through toy Monte-Carlo simulation utilizing the cross-section formula for photon-electron scattering. In this article, we have performed calculations for efficiency and purity values across different isotopes under ideal conditions and examined how these values evolve as we incorporate the fractional energy resolution into the analysis. Ultimately, the primary goal is to determine the energy threshold that optimizes both efficiency and purity, striking a balance between accurately identifying and recording events of interest while minimizing contamination from undesired events.
PL
Przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych karbonjzację aktywowanych chemicznie prekursorów węgla aktywnego Proces prowadzono w atmosferze azotu, azotu i pary wodnej oraz dwutlenku węgla. Stwierdzono, ze rodzaj atmosfery karbonizacji ma istotny wpływ na rozkład wielkości porów i powierzchnię właściwą, czynników decydujących o wielkości adsorpcji. Zbadano możliwość usuwania THM-ów i fenolu na otrzymanych węglach aktywnych.
EN
It was carried out in laboratory conditions the carbonisation of chemically activated precursors of activated carbon The process was conducted in the atmosphere of nitrogen, nitrogen and water vapour and carbon dioxide It was stated that the kind of carbonisation atmosphere essentially influenced on the pores size distribution and specific surface which were decisive agents for the adsorption scale. A possibility of THM and phenol removal by m cans of obtained activated carbons has been examined.
EN
Plastics play an important role in our lives due to their versatility, lightness and low production cost. They can be found in almost every industry such as automotive, construction, packaging, medical, and engineering applications among others. Polyethylene terephthalate (PET) is one of the most consumed plastics worldwide in the packaging sector, which is why its useful life is usually very short, causing serious problems due to high disposal in the environment and urban landfills. The thermochemical degradation of PET has been studied by some researchers and it has been found that its degradation products are of high added value, which is why this work focuses on presenting the results obtained in the literature.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.