Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  objawienia maryjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W 1877 roku w Gietrzwałdzie na Warmii miały miejsce objawienia maryjne, które sto lat później uzyskały oficjalną aprobatę kościelną. Przesłanie, które przekazała Maryja widzącym dziewczynkom, można streścić w trzech zdaniach: „Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta. Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali Różaniec. Nie smućcie się, bo Ja zawsze będę przy was”. Objawienia gietrzwałdzkie należą do grupy tzw. objawień prywatnych. Należy je badać i interpretować na płaszczyźnie historii zbawienia jako specyficzne znaki obecności i działania Boga w dziejach. Objawienia maryjne w Gietrzwałdzie wskazywały na rzeczywistość nadprzyrodzoną, Bożą, która znajduje swoje wypełnienie w osobie Jezusa Chrystusa obecnego dziś w swoim Kościele. Kierowały swych odbiorców ku objawieniu publicznemu, pobudzały i umacniały wiarę Ludu Bożego. Mariofanie gietrzwałdzkie uzmysłowiają konieczność ciągłej interpretacji objawienia publicznego i pogłębiania jego rozumienia w konkretnym momencie dziejowym. Dzięki tym objawieniom trudne do zrozumienia prawdy wiary, takie jak dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, zostały przybliżone, spopularyzowane i bardziej zrozumiałe. Treści mariofanii gietrzwałdzkich przypomniały ewangeliczne wezwanie do nawrócenia, pokuty i modlitwy oraz upewniły wspólnotę wiernych o stałej obecności Boga w dziejach i historii każdego człowieka. Stanowią tym samym ważny impuls chrześcijańskiej odnowy oraz powrotu do ewangelicznej gorliwości i świętości.
EN
The Marian apparitions initiated in 1917 in Fatima, quickly gained worldwide publicity due to their content and form. Because they began in the tragic period for the history of humanity, entangled in armed conflicts and atheistic ideologies, their message of hope in¬creased interest in all spheres of social life. The appeal for conversion and return to the Gospel principles in individual and social life was declared to the world through children who con¬firmed the phenomenon of Fatima apparitions by their mortified life. The spiritual content of the message has become an important element in the catechetical ministry of raising chil¬dren, youth and adults. Although what happened at Fatima does not belong to the category of a scientific discourse based solely on empirical methods, it must be reminded in the education of the young generation and recalled in discussions about the future of man and the world.
PL
Przed stu laty portugalska Fatima zyskała niezwykły rozgłos dzięki objawieniom maryjnym. Wydarzenia te przełamały materialistyczną wizję rzeczywistości i kierowały w stronę rzeczy¬wistości transcendentnej. Wielkie znaczenie w dynamice tego fenomenu posiadał kontekst histo¬ryczny, ponieważ były to trudne czasy, przepełnione terrorem i wojnami oraz głęboką negacją Boga. Z fatimskich objawień wyłoniło się bogactwo nowych treści, symboli, gestów i modlitw, które posiadały wielkie znaczenie katechetyczne. Kościół katolicki skupił się na odczytywaniu ukrytego sensu tych zdarzeń. Wartością maryjnych orędzi w Fatimie była ich całkowita zgod¬ność z przekazem biblijnym, zaakcentowanie potrzeby nawrócenia i pokuty, podjęcia krucjaty modlitewnej za grzeszników oraz w intencji Ojca Świętego przez modlitwę różańcową. W Fa¬timie została wyeksponowana idea Bożego dziecięctwa, czyli podobieństwa człowieka do Stwór¬cy. Poprzez dzieci związane z objawieniami została przypomniana idea Opatrzności Bożej, doceniona rola Kościoła katolickiego oraz podkreślona centralna rola Jezusa Chrystusa w dziele zbawienia. Ponadto zostały dowartościowane pozawerbalne formy ewangeli¬zacyjne, które posia¬dają wielką siłę oddziaływania na zlaicyzowanych chrześcijan początku XXI wieku. Fenomen objawień fatimskich polega na tym, że mimo upływu lat, nie tracą one na aktualności i posiada¬ją znaczny potencjał katechetyczny do wykorzystania w obecnym czasie.
3
Content available remote EKLEZJALNY WYMIAR FATIMSKIEGO ORĘDZIA
72%
PL
Interwencje Matki Jezusa w historii ludzkości przypominają nam, że królestwo Boże nie jest tego świata. Przypominają one człowiekowi o prawdzie o Bogu, jego królestwie, sensie egzystencji ludzkiej, życiu wiecznym. Objawienia maryjne, zwłaszcza te zatwierdzone przez Kościół, odnoszą się do życia ludzkiego. Dotyczą one nie tylko nawrócenia tych, którzy są dalecy od Boga, ale też odnoszą się do stałego nawracania się chrześcijan. Dlatego przyjęcie objawień maryjnych nie powinno być ograniczone do sentymentalnych emocji, nowych form czci i pogoni za uczuciem, ale powinno doprowadzić do radykalnego zwrotu ku Chrystusowi, opartego na dalszej egzystencji w autentycznej wierze, życiu w zjednoczeniu z Chrystusem, miłości do Kościoła, wyrażającego się między innymi w postawie obrony podstawowych wartości życia ludzkiego, sakramentalnej wartości małżeństwa, jedności rodziny opartej na Chrystusie, który jest, wczoraj, dzisiaj i na wieki.
EN
The interventions of the Mother of Jesus in the history of humanity remind us that the kingdom of God is not of this world. They remind man of the truth about God, his kingdom, the sense of human existence, eternal life. Marian apparitions, especially those approved by the Church, refer to human life. They concern not only the conversion of those who are far from God, but also refer to the constant conversion of Christians. Therefore, the acceptance of Marian messages should not be limited to sentimental emotions, new forms of worship and the pursuit of sensation, but should result in a radical turn towards Christ, based on authentically lived faith, life in union with Christ, love for the Church, expressing itself among others in defending the fundamental values of human life, the sacramental value of marriage, the family unity at the basis of which Christ is, yesterday and today, the same forever.
4
Content available Hermeneutyka teologiczna objawień geitrzwałdzkich
72%
EN
In 1877 Marian apparitions took place in Gietrzwałd in Warmia and were recognised by the Church one hundred years later. The message Mary conveyed to the girls she appeared to could be summarised in three statements: “I am the Blessed Virgin Mary of the Immaculate Conception; I wish you recite the rosary everyday; Do not despair for I will always be with you”. The Gietrzwałd apparitions belong to the so-called private revelations. They should be studied and interpreted within the history of salvation as particular signs of the presence and actions of God throughout the ages. The Marian apparitions in Gietrzwałd pointed to a supernatural, divine reality which finds fulfilment in Jesus Christ, who is now present in His Church. They led their recipients towards the public revelation, awakened and strengthened the faith of God’s people. The apparitions of the Virgin Mary in Gietrzwałd lead to the realisation of the necessity for the continuous interpretation of the public revelation and deepening its understanding at a specific point in time. Owing to these apparitions, some of the truths of faith which would be difficult to understand, such as the Immaculate Conception, became better explained, popularised and easier to comprehend. The message of the apparitions in Gietrzwałd reminded of the evangelical call to convert, repent and pray as well as confirmed the faithful in their belief of the constant presence of God in history but also each man’s life. They therefore constitute an important impulse towards Christian renewal and the return to evangelical zeal and sanctity.
PL
W 1877 roku w Gietrzwałdzie na Warmii miały miejsce objawienia maryjne, które sto lat później uzyskały oficjalną aprobatę kościelną. Przesłanie, które przekazała Maryja widzącym dziewczynkom, można streścić w trzech zdaniach: „Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta. Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali Różaniec. Nie smućcie się, bo Ja zawsze będę przy was”. Objawienia gietrzwałdzkie należą do grupy tzw. objawień prywatnych. Należy je badać i interpretować na płaszczyźnie historii zbawienia jako specyficzne znaki obecności i działania Boga w dziejach. Objawienia maryjne w Gietrzwałdzie wskazywały na rzeczywistość nadprzyrodzoną, Bożą, która znajduje swoje wypełnienie w osobie Jezusa Chrystusa obecnego dziś w swoim Kościele. Kierowały swych odbiorców ku objawieniu publicznemu, pobudzały i umacniały wiarę Ludu Bożego. Mariofanie gietrzwałdzkie uzmysłowiają konieczność ciągłej interpretacji objawienia publicznego i pogłębiania jego rozumienia w konkretnym momencie dziejowym. Dzięki tym objawieniom trudne do zrozumienia prawdy wiary, takie jak dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, zostały przybliżone, spopularyzowane i bardziej zrozumiałe. Treści mariofanii gietrzwałdzkich przypomniały ewangeliczne wezwanie do nawrócenia, pokuty i modlitwy oraz upewniły wspólnotę wiernych o stałej obecności Boga w dziejach i historii każdego człowieka. Stanowią tym samym ważny impuls chrześcijańskiej odnowy oraz powrotu do ewangelicznej gorliwości i świętości.
EN
Marian Piety of the Uniates in the light of private revelations in Jabłoń in theyears 1875-1876. The 140th anniversary of the revelations in Gietrzwałd as well as the 100th anniversary of revelations in Fatima prompts us to look again at Mary’s revelations. In Poland in the second half of the nineteenth century, just before the revelations in Gietrzwałd, previously unknown Mary’s revelations took place in Jabłoń - the southern region of Podlasie. On 22.05.1865 Tsar Alexander II issued a decree which liquidated the diocese of Podlasie against the church law and attached it to Lublin diocese. After that, Tsar proceeded to the definitive liquidation of the Uniate Church. The Unit was liquidated in Podlasie and Lubelszczyzna which was the only Uniate diocese of the Chełm. They wanted to join the Uniates to the Orthodox Church by force. As a result of the resistance, there was a bloody persecution for faith throughout Podlasie. Uniate people from Gęś and Jabłoń wrote to the Bishop of Lublin, Walenty Baranowski, about their difficult situation in that region. Their martyrs attitude in defense of the their temple and faith testifies about their incredible fortitiude. It was the faith in God that gave them a lot of strenght. The Unicians were convinced that they proudly fulfilled their duties. During the cruel persecution of the Uniates, supernatural phenomena (revelations) took place. The private revelations of God’s Mother took place in Jabłoń, Dawidy (18751876) Zabłocie (1876-1877). In total, thirteen times. Private Mary’srevelations gave the Uniates consolation, comfort and hope. Mary asked the Uniates for a daily prayer with a rosary. She assured them that this horrible time of cruel persecutions would pass soon. Documents confirming the fact of Mary’s private revelations in Jabłoń can be found for example in top secret despatches of the Ministry of the Interior and in the despatches of Warsaw General Governor, Paweł Kotzebue who was in power in the territories of the Polish Empire on behalf of the Tsar Russia Alexander II Nikolayevich as well as in the correspondence of the bishop of Lublin, Walenty Baranowski. Furthermore, numerous relations have been preserved, including the ones of Józefa Lisiecka, Jan Matczuk and Andrzej Mostowiec. The culmination of the testimony is Marianna Odnouss testimony made under oath regarding the miraculous healing of her siblings from the measles. During Mary’s private revelations, the Uniates recieved a strengthening in faith. God’s action in the action of the Holly Spirit (KK7). Therefore, it can be said that they were truly permeated by the gifts of the Holy Spirit, especially by the gift of the bravery, that led the Uniates to the fullness of ecclesial life and to the authentic professing of faith.
PL
Przeżywane 140 - lecie objawień w Gietrzwałdzie oraz 100 - lecie objawień fatimskich skłania do tego, aby jeszcze raz spojrzeć na objawienia maryjne. W Polsce w II połowie XIX wieku, tuż przed objawieniami w Gietrzwałdzie miały miejsce nieznane dotąd prywatne objawienia maryjne w Jabłoniu na południowym Podlasiu. Car Aleksander II ukazem z dnia 22.05.1867 r. zlikwidował wbrew prawu kościelnemu, diecezję podlaską. Jej terytorium przyłączono do diecezji lubelskiej. Carat przystąpił do ostatecznego zlikwidowania Kościoła unickiego. Nastąpiła likwidacja unii na Podlasiu i Lubelszczyźnie, czyli jedynej diecezji unickiej chełmskiej. Unitów chciano siłą włączyć do prawosławia. W wyniku oporu nastąpiła fala krwawych prześladowań za wiarę, która przetoczyła się przez Podlasie. O ciężkiej sytuacji pisali unici m.in. Unici z Gęsi i z Jabłonia do biskupa lubelskiego Walentego Baranowskiego. Męczeńska postawa Unitów w obronie swych świątyń i wiary, świadczy o ich niesamowitym harcie ducha. Wiara w Boga dodawała im sił. Unici byli przekonani, że chlubnie spełniają swoją powinność. W czasie okrutnych prześladowań unitów wydarzyły się nadprzyrodzone zjawiska (objawienia). Do prywatnych objawień Matki Bożej doszło m.in. w Jabłoniu, Dawidach (1875-1876) i Zabłociu (1876-1877). W sumie trzynaście razy. Prywatne objawienia maryjne dawały unitom, pocieszenie, otuchę i nadzieję. Maryja prosiła Unitów o codzienną modlitwę różańcową. Zapewniła, że straszne czasy okrutnych prześladowań przeminą. Dokumenty potwierdzające fakt prywatnych objawień maryjnych w Jabłoniu można znaleźć m.in. w ściśle tajnych depeszach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Warszawskiego Generała Gubernatora hr. Pawła Kotzebue, który wykonywał władzę na terenach Cesarstwa Polskiego w imieniu Cara Rosji Aleksandra II Nikołajewicza. Korespondencji biskupa lubelskiego Walentego Baranowskiego. Ponadto zachowały się liczne relacje m.in.: Józefy Lisieckiej, Jana Matczuka i Andrzeja Mostowca. Zwieńczeniem poświadczeń jest świadectwo Marianny Odnous złożone pod przysięgą dotyczące cudownego uzdrowienia rodzeństwa z odry. Unici w podczas prywatnych objawień maryjnych w Jabłoniu otrzymali umocnienie w wierze. Działanie Boże, to działanie Ducha świętego (KK 7). Dlatego można stwierdzić, iż oni byli przeniknięci darami Ducha świętego, szczególne darem męstwa, który prowadził Unitów do pełni życia eklezjalnego i do autentycznego wyznawania wiary.
EN
The newspaper „Goniec Wielkopolski” has presented the information about the series of Marian apparitions in Gietrzwałd in the time 1877 and afterward to 1885. Too others polish newspaper as Pielgrzym”, „Kurier Poznański’, „Orędownik” or „Katolik” have publicized about this situation in Gietrzwałd. But „Goniec Wielkopolski” has written quite of lot publications on the subject this apparitions, specially about the children they have seen theBlessed Virgin Mary. In this newspaper were presented truth information about the situation in this place, about the pilgrims they here are come to pray, to see the religious events. Very much has published „Goniec Wielkopolski” the information about the Church commission in the share to know the reality of the apparitions of the Blessed Virgin Mary, the reaction of the pilgrims, the politic situation and the new religious dimension of live the people. This newspaper has written that on the 27 of June 1877, there began a series of apparitions of the Blessed Virgin Mary in Gietrzwałd in Warmia, Poland with their call to turn back to God, to prayer and reparation, to adoration of God and to prove to the world the very immutable and infallible truths that the Catholic Church proclaims in its divine mission in the salvation of souls and for the glory of God.
PL
W czasie objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie ważną rolę odegrały polskie gazety. Informowały one o tym, co dzieje się w Gietrzwałdzie. Od końca sierpnia 1877 r. do miejsca objawień przybyło wielu korespondentów prasowych, aby pisać o wydarzeniach w tym miejscu. Byli to przedstawiciele takich tytułów jak np.: „Goniec Wielkopolski”, pelpliński „Pielgrzym”, „Kurier Poznański”, „Orędownik”, czy „Katolik” ze Śląska. Szczególny nacisk na przekaz wiadomości o obajwieniach maryjnych w Gietrzwałdzie kładł „Goniec Wielkopolski”. Redaktorzy tej gazety dla pokazania prawdziwości objawień opublikowali wiele artykułów przeciwko gazetom niemieckim. Bronili też polskiej religijności. „Goniec Wielkopolski” zaprezentował również wiele tekstów mówiących o cudownych uzdrowieniach w Gietrzwałdzie. W piśmie tym można było przeczytać wiarygodne informacje o pracy komisji kościelnej, która bada świadków objaiweń, a więc dzieci, które widziały Matkę Bożą. Bardzo interesujące są także prasowe relacje pielgrzymów, którzy przybyli do Gietrzwałdu w czasie objawień maryjnych i później.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.