Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przedstawiono główne założenia technologii złoża ruchomego oraz obecny stan wiedzy nad zastosowaniem tej metody w przepływowych oraz porcjowych systemach oczyszczania ścieków. W swoich założeniach technologia złoża ruchomego wykorzystuje zalety zarówno metody osadu czynnego, jak i złoża biologicznego, jednocześnie eliminując wady tych rozwiązań. Zasada procesu polega na zastosowaniu jako podłoża dla rozwoju mikroorganizmów swobodnie poruszających się w oczyszczanych ściekach elementów o dużej powierzchni właściwej. W przepływowych systemach oczyszczania ścieków metoda złoża ruchomego (reaktory typu MBBR) znalazła zastosowanie do: usuwania zanieczyszczeń organicznych, realizacji procesu nitryfikacji, eliminacji azotu oraz biologicznej defosfatacji. Doniesienia literaturowe wskazują, że sekwencyjne reaktory porcjowe ze złożem ruchomym (MBSBBR) dają możliwość wysoko sprawnego zintegrowanego usuwania związków C, N i P.
EN
A literature review of the moving bed biofilm process in wastewater treatment was performed. The moving bed biofilm process is based on the biofilm principle and utilizes the advantages of activated sludge process and the biofilter process without being restrained by their disadvantages. The basic rule of the process is that the biomass grows on the carrier elements that move freely along with wastewater in the reactor due to aeration or mechanical mixing. In moving bed process diffusion of compounds in to and out of the biofilm plays a key role. That is why the ideal biofilm is thin and evenly distributed over the surface of the carriers which is possible thanks to the proper turbulence and existence of the shearing forces. Results of experimental studies (run during wastewater treatment) on the influence of carrier size and shape indicate that moving bed biofilm reactors should be designed based on surface loading rate. The shape and the size of the carrier elements do not seem to be significant as long as the effective surface area is the same. The moving bed biofilm process has been used for many different applications: carbon removal, nitrification, nitrogen removal (pre-denitrification, post-denitrification, combined denitrification) and biological phosphorus removal. The process has been used for both municipal and industrial wastewater. Various investigations have shown that biological phosphorus and nitrogen removal can be achieved in a moving bed biofilm reactor operated as SBR. The results from laboratory scale indicate that organic carbon uptake and phosphorus release have been achieved in the anaerobic phase of the cycle, while nitrification, simultaneous denitrification and phosphorus uptake were observed in the aerobic phase. In order to evaluate the full scale potential of the process further studies are required.
PL
Jednym z problemów występujących w oczyszczalniach ścieków są trudności w uzyskaniu stabilnej i wysoko sprawnej eliminacji związków azotu, co wynika z niekorzystnego stosunku ładunku związków węgla organicznego do związków azotu dopływających do reaktora biologicznego. W celu poprawy sprawności procesu denitryfikacji wprowadza się zazwyczaj zewnętrzne źródło węgla organicznego (np. metanol, etanol), co wiąże się z dodatkowymi kosztami eksploatacyjnymi. Innym rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie tzw. alternatywnych źródeł węgla organicznego. Potencjalnie mogą je stanowić zdezintegrowane osady ściekowe, które w swoim składzie zawierają łatwo rozkładalne związki organiczne. Ponieważ medium to zawiera również związki azotu, których ładunek dodatkowo obciążałby reaktor biologiczny, podjęto badania pozwalające na ocenę możliwości wykorzystania procesu mechanicznej dezintegracji nadmiernych osadów ściekowych jako metody pozyskiwania węgla organicznego dla intensyfikacji procesu denitryfikacji. Realizacja pracy badawczej obejmowała 3 etapy, w których zdefiniowano następujące cele cząstkowe: 1) wstępna analiza efektywności uwalniania do cieczy osadowej związków organicznych w procesie dezintegracji zagęszczonych osadów nadmiernych prowadzonym przy wykorzystaniu dwóch mechanicznych dezintegratorów: bębnowego i tarczowego, 2) analiza uwalniania do cieczy osadowej związków organicznych oraz związków azotu i fosforu w zależności od ilości energii zużytej w procesie dezintegracji, 3) analiza szybkości i całkowitej wydajności procesu denitryfikacji przebiegającego z wykorzystaniem jako źródło węgla organicznego związków organicznych uwolnionych do cieczy osadowej w wyniku procesu dezintegracji zagęszczonych osadów nadmiernych. Etapy 1. i 2. polegały na przeprowadzeniu porcjowych testów dezintegracji, a 3. na wykonaniu testów NUR oraz porcjowych testów wydajności denitryfikacji. Uzyskane wyniki udokumentowały możliwość wykorzystania zdezintegrowanych zgęszczonych osadów nadmiernych jako alternatywnego i równocześnie konkurencyjnego źródła węgla organicznego dla intensyfikacji procesu denitryfikacji. Wykazano również, że istotnym wówczas czynnikiem determinującym właściwości pozyskanych w procesie dezintegracji związków organicznych jest gęstość energii przy jakiej prowadzi się proces dezintegracji. Wartość tego parametru procesowego wpływa na szybkość denitryfikacji, wydajność procesu, jednostkowe zapotrzebowanie na związki organiczne, jednostkową objętość zdezintegrowanych osadów, a także na jednostkowy koszt usuwania azotu.
EN
One problem occurring in wastewater treatment plants is connected with achieving stable and efficient removal of nitrogen compounds. This problem arises from unfavourable organic-carbon-to nitrogen ratio in bioreactor influent streams. In order to improve the efficiency of the denitrification process, an external source of organic carbon, such as methanol or ethanol, is often introduced to the influent or directly to the bioreactor. This operating strategy, however, entails higher operating costs. Another solution of this organic deficiency problem may be to use the so-called alternative sources of organic substrates. Potentially, such sources might be found in disintegrated sewage sludge, which is found to contain easily biodegradable organic substrates. As the same sludge also contains nitrogen, which additionally loads the bioreactor, research has been undertaken in order to evaluate the feasibility of using mechanical sludge disintegration as a method of acquiring organic substrates and hence, a method for the intensification of the denitrification process. The research comprised three stages designed to achieve the following three aims: 1) initial analysis of the efficiency of the release of organic substrates to the supernatant in mechanical disintegration of thickened surplus activated sludge using two mechanical disintegrators: drum disintegrator and plate disintegrator, 2) analysis of the release of nitrogen and phosphorus compounds to the supernatant as a function of energy input for disintegration, 3) analysis of the rate and overall efficiency of denitrification with the organic compounds released in the mechanical disintegration of surplus activated sludge as the substrate. Stages 1 and 2 involved undertaking batch disintegration tests whilst Stage 3 involved batch disintegration tests and, additionally, nitrogen uptake rate (NUR) tests. The obtained results demonstrate that disintegration of thickened surplus activated sludge is an alternative and economically competitive strategy to dosing commercial external carbon sources for intensification of the denitrification process. It is also indicated that the input energy density is a significant factor determining the properties of the organic substrates obtained through sludge disintegration. The amount of input energy density has certain influence on denitrification rates and efficiencies, specific organic substrate demands, unit volume of disintegrated sludge, as well as the unit cost of nitrogen removal.
EN
Introductory analysis of particular processes of nitrogen removal from sewage using hybrid reactor. Average percentage rate of respective biochemical unit processes in nitrogen removal. Experiments results while using anoxic process of nitrogen oxidation ANAMMOX.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem wstępnego zagęszczania osadów ściekowych oraz prędkości przepływu przez mechaniczne dezintegratory (bębnowy i tarczowy) na efektywność uwalniania z kłaczków osadu czynnego do cieczy osadowej związków organicznych. Na podstawie uzyskanych rezultatów wyciągnięto wniosek, że wykorzystane w przeprowadzonych badaniach urządzenia pozwalają na bardziej efektywne pozyskiwanie związków organicznych (w tym lotnych kwasów tłuszczowych) z osadów zagęszczonych niż z osadów recyrkulowanych (bez ich wcześniejszego mechanicznego zagęszczenia). Stwierdzono również brak znaczącego wpływu prędkości przepływu przez urządzenia na efektywność pozyskiwania związków organicznych.
EN
This article presents the results of research on the effect of the initial sludge thickening and flow rate through the mechanical disintegration apparatus (rotor and disc) on the efficiency of the organic compounds release from the activated sludge floes into the sludge liquid. It has been concluded that devices used in the study provide a more efficient organic compounds release (including volatile fatty acids) with thickened surplus sludge than with the recirculated sludge (without prior mechanical thickening). Also, one found no significant influence of flow rate through the devices on the efficiency of organic compounds release.
EN
Main assumptions of movable deposit technology. Characteristics of different types of bacterial jelly carriers used in reactors with movable deposit. Effectiveness of sewage treatment obtained in sewage treatment plants with the use of the analysed technology. Comparison of different biological processes of nitrogen removal.
6
Content available remote Moving bed technology as an alternative solution for reducing bioreactor volume
100%
EN
Impact of the amount of moving bed in the continuous flow bioreactor on the required bioreactor volume has been investigated with respect to conventional activated sludge bioreactors preceded with primary sedimentation or chemical precipitation. The investigation has been carried out for a fictitious plant of the size of 1999 people equivalent (PE). It was found that for the systems designed for removal of organic matter: the volume of the integrated fixed film activated sludge (IFAS) reactor with the 15% filling ratio is similar to the volume of the activated sludge reactor (ASR) preceded with primary settlement tanks operating at 2.0 h hydraulic retention time (HRT). The volume of the IFAS reactor with the 30% filling ratio is comparable with the volume of the ASR reactor preceded with an upstream chemical precipitation stage assumed to achieve 60% removal of organics.
EN
Evaluation of the influence of alternate aeration in oxygen phases on the possibility of obtaining synergic bio-genes removal in the process of de-phosphatizing de-nitrification in batch reactor. The issue was analyzed on the basis of experiment results; two research series on sewage treatment effectiveness in SBR reactor were conducted. The reactor worked in an 8-hour cycle, but with different systems and durations of oxygen and anoxic/oxygen-free phases as well as different multiplication factor for sewage dosing with its constant volume reaching the reactor during the whole cycle.
PL
W artykule przedstawiono główne zagadnienia podejmowane w pracach badawczych nad możliwością zastosowania związków organicznych pozyskanych w procesie dezintegracji osadów nadmiernych/recyrkulowanych, jako dodatkowego źródła węgla organicznego dla zwiększenia efektywności usuwania ze ścieków związków biogennych. Z przeprowadzonego przeglądu literatury wynika, że dezintegracja osadu nadmiernego/recyr-kulowanego jest alternatywnym rozwiązaniem w stosunku do zastosowania komercyjnych zewnętrznych źródeł węgla organicznego (takich jak metanol, etanol, kwas octowy). O ile jednak dosyć dobrze rozpoznanym wydaje się możliwość zastosowania zdezintegrowanych osadów do wspomagania usuwania ze ścieków związków azotu, o tyle nadal zbyt mało prac prowadzi się w obszarze zintegrowanego biologicznego usuwania N i P.
EN
This paper describes main issues in the research studies on application of organic substrates obtained from disintegration of excess/return activated sludge as an additional source of organic carbon for improving the efficiency of nutrient removal from wastewater. The literature review indicates that disintegration of excess/return activated sludge is an alternative strategy to dosing commercial external carbon sources (such as methanol, ethanol, acetic acid). While possibility to use disintegrated sludge to enhance nitrogen removal appears to be quite well recognized, there is still too little work carried out in the field of the integrated biological removal of N and P.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu procesu hydrodynamicznej dezintegracji zagęszczonych osadów nadmiernych na aktywność oddechową mikroorganizmów obecnych w kłaczkach osadu czynnego, z uwzględnieniem bakterii heterotroficznych i nitryfikacyjnych. Badania prowadzono dla próbek zdezintegrowanych osadów nadmiernych w szerokim zakresie gęstości energii (ƐL) 140÷700kJ/l (z krokiem co 140kJ/l) oraz dla próby osadu surowego (nie poddanego procesowi dezintegracji). W ramach eksperymentu wykonano 3 serie badawcze (S1, S2 i S3), każdą z wykorzystaniem innej partii osadów ściekowych. W badaniach wykazano, że aktywność heterotroficznych i nitryfikacyjnych mikroorganizmów tlenowych uzależniona była od gęstości energii przy jakiej prowadzono proces dezintegracji oraz od stopnia dezintegracji osadów ściekowych. Najwyższy (72%) wzrost aktywności odnotowano dla heterotroficznych bakterii tlenowych przy ƐL=140kJ/l. Natomiast dla ƐL >280kJ/l obserwowano ponad 80% dezaktywację wszystkich mikrporganizmów tlenowych zasiedlających kłaczki osadu czynnego.
EN
The aim of the study was to analyse the impact of hydrodynamic disintegration of thickened excess activated sludge, on the respiratory activity of aerobic microorganisms present in activated sludge flocs, including heterotrophic and nitrifying bacteria. Studies were carried out for samples of disintegrated excess sludge in a wide range of energy densities of 140÷700kJ/l (with a step of 140kJ/l) and for the raw sludge (not subjected to the disintegration process). As part of the experiment, three research series (S1, S2 and S3) were carried out, each using a different batch of sewage sludge. The studies showed that the activity of heterotrophic and nitrifying aerobic microorganisms was dependent on the energy density at which the disintegration process was carried out and on the sludge disintegration degree. The highest (72%) increase in activity was recorded for heterotrophic aerobic bacteria at ƐL =140kJ/l. However, for ƐL) >280kJ/l, over 80% inactivation of aerobic microorganisms present in activated sludge flocs was observed.
PL
Zaprezentowanie praktycznych aspektów związanych z zastosowaniem procesu beztlenowego utleniania amoniaku do usuwania azotu z cieczy osadowych. Zasady procesu oraz charakterystyka biomasy .Korzyści wynikające z zastosowania procesu Anammox
EN
Presentation of practical aspects of the application of oxygen-free ammonia oxidization process for removing nitrogen from sludge liquids. Rules of the process and biomass characteristics. Benefits brought by the application of Anammox process.
EN
Characteristics of the ways of estimating the efficiency of unit biochemical processes that take place during sewage treatment in a SBR type reactor. Comparing the characteristics of in- and outflowing sewage. Considering the diluting of inflowing raw sewage with treated sewage left over from previous cycle. Considering partial efficiencies of analysed processes defined in monitoring analysis. Showing how the results of monitoring analysis allow for quality and quantity evaluation of the biochemical processes taking place in the reactor.
EN
Presentation of division of mobile beds reactors. Discussion on what treatment / purification aims can be achieved, depending on the used variety of the analysed technology, combined with pointing to the advantages and disadvantages of particular types of reactors with mobile beds. Short origin of mobile bed technology and its definition as a background for the discussion.
EN
The aim of the presented study was: a) assessment of activity of microorganisms developed in form of activated sludge and biofilm, b) indirect assessment of the role of analyzed biocoenoses in removal of organic compounds in hybrid reactor with moving bed. Oxygen uptake rate tests (OUR) have been used, and obtained results were presented as volumetric activity.(Ѵvo2 , expressed in mg O2/L·h) and mass activity (Ѵvo2, expressed as mg O2/g VTS·h). Tests were conducted for three different variants, in which, as the biomass: 1) biofilm was used, 2) activated sludge was used, 3) biofilm and activated sludge were used. The biomass was collected from aerobic reactor from a wastewater treatment plant working in IFAS-MBBR system. The highest volumetric activity was observed for variant with biofilm and activated sludge, and the lowest for variant with biofilm only. Nonetheless, the highest value of oxygen uptake rate related to total volatile solids was observed for variant with biofilm and the lowest for activated sludge. Obtained results suggest, that during this research, at the wastewater treatment plant, the main role in removal of organic pollutants played the biomass developed in form of activated sludge.
PL
Przedstawiono podstawowe założenia Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w Polsce. W szczególności opisano zakres działania grupy roboczej KIS-12 o nazwie „Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej”, która funkcjonuje w zakresie szeroko rozumianej tematyki poprawy jakości i zwiększenia zasobów wód, oczyszczania ścieków, odzysku wody i innych surowców ze ścieków, a także wykorzystania i odzysku energii w gospodarce wodno-ściekowej.
EN
The basic assumptions of the National Smart Specialization in Poland have been presented. In particular, it was describes the range of activity of the working group KIS-12 called „Innovative solutions and technologies in water and wastewater management”, that operates on the wide range of topics of quality improvement and increase of water resources, wastewater treatment, water recovery and other raw materials from wastewater, as well as the use and recovery of energy in water and wastewater management.
PL
Głównym celem eksperymentu było wyznaczenie efektywności uwalniania z kłaczków osadu czynnego związków organicznych w wyniku hydrodynamicznej dezintegracji, prowadzonej przy różnych gęstościach energii (140–700 kJ/l). Jako wskaźniki efektywności procesu wykorzystano stopień dezintegracji (DD) oraz jednostkową wydajność uwalniania do cieczy osadowej związków organicznych (WChZT). Analiza otrzymanych wyników pozwoliła stwierdzić, że zwiększanie gęstości energii skutkowało wzrostem wartości rozpuszczonego ChZT. Najbardziej intensywne uwalnianie związków organicznych do cieczy osadowej wystąpiło, gdy gęstość energii zwiększano ze 140 do 420 kJ/l. Ponadto dowiedziono, że prowadząc dezintegrację przy gęstości energii wynoszącej 420 kJ/l, uzyskuje się maksymalne wartości wydajności uwalniania związków organicznych (23,2–30,0 mg ChZT/kJ).
EN
The main objective of this experiment was to determine the effectiveness of the organic compounds release from activated sludge flocs, due to the hydrodynamic disintegration conducted at different energy densities (140–700 kJ/l). Indicators of the efficiency used for the process were the disintegration degree (DD) and the unit efficiency of organic compounds released (WCOD). Analysis of the results revealed that increasing the energy density resulted in an increase of concentration of soluble COD. The most intense release of organic compounds occurred when the energy density was increased from 140 to 420 kJ/l. Moreover, it was proved that by conducting disintegration using an energy density of 420 kJ/l results in a maximal efficiency of organic compound release (23.2–30.0 mg ChZT/kJ).
PL
W niniejszym artykule przedstawiono przegląd literatury na temat wpływu różnych metod dezintegracji osadów ściekowych na proces fermentacji metanowej. Widomości te zostały zestawione w tabelach zbiorczych, gdzie dla każdej z metod podano najważniejsze informacje odnośnie parametrów prowadzenia procesu dezintegracji oraz jego wpływu na proces fermentacji. Na ich podstawie można stwierdzić, że zastosowanie procesu dezintegracji osadów ściekowych przed komorami fermentacyjnymi przynosi szereg korzyści. M.in. obserwuję się znaczny wzrost produkowanego biogazu oraz zwiększenie stopnia przefermentowania osadów. Zalety te są istotnymi argumentami dla potencjalnych inwestorów i eksploatatorów oczyszczalni ścieków, ze względu na łatwy odzysk energii włożonej w proces w postaci energii odnawialnej.
EN
This article presents an overview of the literature on the effects of different methods of disintegration of sewage sludge on methane fermentation process. This information is summarized in the collective tables, where the most important information on the parameters of the process of disintegration and its impact on the process of fermentation, are presented for each of the methods. On this basis, it may be concluded that the use of the process of disintegration of sewage sludge, before the chambers digesters, brings a number of benefits. Among others, a significant increase in biogas production, as well as increase in the degree of fermentation residues, may be noticed. These advantages are important for potential investors and exploiters of sewage treatment plants. On account of the easy recovery of energy, put into the process, in the form of renewable energy.
PL
Zgodnie z zapisami w Traktacie Akcesyjnym Polska do 31 grudnia 2015 roku musi spełniać wymogi dyrektywy unijnej dotyczące systemów zbierania oraz oczyszczania ścieków komunalnych, w odniesieniu do wszystkich aglomeracji ≤22000 RLM. W związku z tym do końca 2015 roku na terenie Polski powinno zostać zmodernizowanych, rozbudowanych lub/i wybudowanych około 1110 oczyszczalni ścieków [ Biorąc pod uwagę powyższe wielu inwestorów staje obecnie lub stanie w przyszłości przed koniecznością wyboru rodzaju technologii oczyszczania ścieków, jaka zostanie zastosowana na modernizowanych lub mających po wstać obiektach. Głównymi kryteriami wyboru są zazwyczaj z jednej strony gwarancja uzyskania jakości ścieków oczyszczonych zgodnej z wymaganiami określonymi w przepisach prawnych, z drugiej zaś wielkość kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Ważną cechą poszczególnych technologii oczyszczania ścieków, niejednokrotnie pomijaną przy dokonywaniu wyboru metody oczyszczania, jest ich elastyczność, a więc możliwość dostosowywania się układu technologicznego do zmieniającego się ładunku zanieczyszczeń do pływających do oczyszczalni lub/i zmieniających się wymagań stawianych ściekom oczyszczonym. Cecha ta jest znamienna dla reaktorów biologicznych, w których łączy się biologię osadu czynnego oraz biologię błony biologicznej (zwanych reaktorami hybrydowymi). Jednym z takich rozwiązań jest zastosowanie w reaktorach osadu czynnego złóż stacjonarnych typu Cleartec®, co stanowi temat niniejszego artykułu.
EN
Technology of a moving bed. Examples of different kinds of moving beds. Characteristics of different types of biological membrane carriers used in reactors with moving beds. Comparison of capacities and technological parameters values for a reactor with a moving bed and one working in a conventional system.
PL
Celem badań była ocena możliwości wykorzystania zdezintegrowanych osadów nadmiernych do wspomagania biologicznego usuwania ze ścieków związków azotu i fosforu. Eksperyment polegał na analizie efektywności usuwania zanieczyszczeń w sekwencyjnym reaktorze porcjowym pracującym przy braku (S1) i z dozowaniem osadów poddanych uprzednio procesowi hydrodynamicznej dezintegracji przy trzech poziomach gęstości energii (S2-4). Wykazano, że gęstość energii (ƐL) jest jednym z istotnych parametrów determinujących właściwości zdezintegrowanych osadów, jako źródła węgla organicznego do wspomagania usuwania ze ścieków związków biogennych.
EN
The goal of the study was to evaluate the possibility of use of disintegrated excess sludge to enhance biological nutrient removal from wastewater. Effectiveness of contaminants removal in sequencing batch reactor without (S1) and with applying sludge subjected previously to hydrodynamic disintegration at three energy density (ƐL) levels (S2-4) was analysed. It was shown that ƐL is one of the significant parameters responsible for the characteristics of disintegrated sludge applied as a carbon source for combined biological nutrient removal.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.