Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 87

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  klacza [bot.]
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
100%
EN
Four types of media were used in the studies: 1. peat substrate, 2. mixture of sphagnum peat - pine bark - perlite - coarse sand and clay (1:1:1:1:1), 3. peat mixed with perlite (1:1), 4. peat mixed with sand (1:1). For preparation of each type medium, 1 g multi-component Azofoska mixture per 1 dm³ was used. Four-centimeter fragments of rhizome were rooted in pots of 14 cm diameter filled with 4 types of media. The experiments were carried out in spring 1993, 1995 and 1997 using the Yellow King cultivar, and also in spring (May) and in summer (August) 1995 with the cultivars: Appelbloesem, Mona Lisa and Yellow King. In order to evaluate the effect of fertilizer level in the medium on rooting and growth of plants, in summer 1997 the rhizome fragments of Yellow King cultivar were inserted in peat substrate for preparation of which the multi-component Azofoska mixture was applied in following amounts: 0.5; 1.0; 1.5; and 2.0 g per 1 dm³. After three months, the rooting of plants and their growth were determined on the basis of length increment, fresh weight of rhizome, number of branching, general number of shoots and their fresh weight. The medium type affected the growth of plants obtained from rooting of Alstroemeria rhizome fragments. The young plants of best quality for plantation in a permanent place were obtained by rooting of the rhizome in peat substate prepared with addition 1-1.5 g/dm³ of the multi-component Azofoska mixture. The peat substrate ensured good rooting results also under conditions unfavourable for Alstroemeria growth, i.e. at high temperatures during summer.
PL
Do badań użyto 4 rodzaje podłoży: 1. substrat torfowy, 2. mieszaninę torfu wysokiego, kory, perlitu, piasku gruboziarnistego oraz gliny (1:1:1:1:1), 3. torf wysoki zmieszany z perlitem (1:1), 4. torf wysoki zmieszany z piaskiem (1:1). Do przygotowania każdego podłoża użyto 1 g/dm³ mieszanki wieloskładnikowej Azofoska. Fragmenty kłączy długości 4 cm ukorzeniano w doniczkach o średnicy 14 cm wypełnionych w/w rodzajami podłoża. Badania przeprowadzono wiosną 1993, 1995 i 1997 roku, wykorzystując do doświadczeń odmianę Yellow King, a także wiosną (maj) i latem (sierpień) 1995 roku z odmianami Appelbloesem, Mona Lisa i Yellow King. W celu oceny wpływu zasobności podłoża w składniki pokarmowe na ukorzenienie i wzrost roślin latem 1997 roku umieszczono odcinki kłącza odmiany Yellow King w substracie torfowym, do przygotowania którego użyto: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 g/dm³ mieszanki wieloskładnikowej Azofoska. Po trzech miesiącach określono ukorzenianie roślin i ich wzrost na podstawie przyrostu długości, masy kłącza, liczby rozgałęzień, ogólnej liczby pędów i ich masy. Rodzaj podłoża miał wpływ na wzrost roślin otrzymanych z ukorzeniania fragmentów kłączy alstremerii. Najlepszej jakości młode rośliny do sadzenia na miejsce stałe otrzymano ukorzeniając kłącza w substracie torfowym, do przygotowania którego użyto 1-1,5 g/dm³ mieszanki wieloskładnikowej Azofoska. Substrat torfowy zapewniał dobre wyniki ukorzeniania także w niekorzystnych warunkach dla wzrostu alstremerii, tj. wysokiej temperaturze w okresie letnim.
EN
Porównano metody oznaczania antranoidów w kłączach i korzeniach Rheum sectio palmatum zamieszczone w różnych farmakopeach europejskich. Zaprezentowano zalety metody opisanej w DAB IX. Metodę tę zaproponowano umieścić w Farmakopei Polskiej V.
PL
The comparison of the determination of antraquinone derivatives in rhizomes and roots of Rheum sectio palmatum were performed by the methods described in some European pharmacopoeias. The advantages of the methods described in DAB IX were shown. This method was recommended to the Vth edition of the Polish Pharmacopoeia.
PL
Oceniano działanie przeciwwymiotne wyciągów z kłącza imbiru lekarskiego i korzenia eleuterokoka zastosowanych oddzielnie oraz w połączeniu. Stwierdzono, że badane substancje wykazują działanie przeciwwymiotne porównywalne z preparatem Aviomarin. Mechanizm tego działania nie ma związku z hamowaniem OUN ani układu cholinergicznego.
EN
The antiemetic activity of ginger rhizome extract and eleuterococ root extract applied separately and in combination was estimated. It was shown that investigated substances have antiemetic activity comparable with Aviomarin and do not affect on CNS or on cholinergic system.
EN
Rhizomes of Potentilla erecta L. were analysed for content of tormentoside, arjunetin and kaji-ichigoside F1 in different periods of plant vegetation. The quantification was made after initial separation by TLC. Hie results show that those three compounds have been undergoing a slight quantitative change from May to August. The average quantity of those compounds in this plant material is 1,5%.
PL
Kłącze Potentilla erecta L. analizowano pod kątem łącznej zawartości tormentozydu, arjunetyny i glikozydu kwasu euskapowego w różnych okresach wegetacji rośliny. Oznaczanie prowadzono po wstępnym rozdziale za pomocą TLC. Stwierdzono, że zawartość tych trzech związków zmienia się nieznacznie od maja do sierpnia i wynosi średnio 1,5%.
PL
Jedynym sposobem leczenia osób cierpiących na celiakię jest eliminacja z diety produktów zawierających białka glutenowe. Poszukiwane są nowe źródła pożywienia niezawierające białek glutenowych, do których może należeć pałka wodna (Typha ssp.). Z jej kłączy można pozyskać mączkę, będącą surowcem do wypieku placków chlebowych i ciastek. Celem pracy było określenie zawartości frakcji glutenowej, powodującej reakcję chorobową u osób cierpiących na celiakię, w mączce pozyskanej z kłączy pałki wodnej wąskolistnej. Materiał do badań stanowiły kłącza pałki wodnej wąskolistnej (Typha angustifolia), pobrane w okresie zimowym (styczeń 2009 r.) z trzech różnych zbiorników wodnych: stawu położonego w Puszczy Zielonce (k. Poznania), stawu hodowlanego oraz jeziora w Osiecznej (k. Leszna). Test na obecność glutenu prowadzono metodami immunoenzymatycznymi, wykorzystując produkty firmy R-Biopharm: Cocktail Solution® oraz kit gliadynowy Ridascreen® Gliadin R7001 (AOAC 120601). Zawartość białka ogółem oznaczono metodą Kjeldahla, wykorzystując aparaturę Foss Tecator. Zawartość białka w gliadynowych ekstraktach oznaczono fotometrycznie z wykorzystaniem odczynnika Bradford. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że mączka z kłącza pałki wodnej wąskolistnej nie zawiera peptydów wywołujących celiakię i może być stosowana w produktach przeznaczonych dla osób na nią cierpiących. Zawartość białka ogółem w mączce z kłącza pałki wodnej była zmienna w zależności od miejsca zbioru rośliny. Zawartość białka w ekstraktach mączki z kłącza pałki wodnej nie była skorelowana z zawartością białka ogółem w samej mączce.
EN
The only way to treat people suffering from celiac disease is to eliminate products containing gluten proteins from the diet. Researches have been carried out to find new sources of gluten-free food; among them, the cattail (Typha spp) can be counted. It is possible to grind its rhizomes and to get a baking flour to make cakes, bread, and biscuits. The objective of the study was to determine the content of gluten fraction in the flour produced from rhizomes of the narrow-leaved cattail that caused a disease response in persons with the celiac disease. The experimental material comprised rhizomes of the narrow-leaved cattail (Typha angustifolia), harvested in three water reservoirs during the winter period (January 2009), i.e. in a pond in the Zielonka Forest (the Province of Wielkopolska), in a lake and a fish breeding pond in Osieczna (near Leszno). The test for gluten was conducted by means of immunoassay methods using the products from an R-Biopharm Company: Cocktail Solution ® and Ridascreen gliadin kit ® Gliadin R7001 (AOAC 120601). The content of total protein was determined by a Kjeldahl method using a Foss Tecator apparatus. The content of Gliadin protein in the extracts was determined photometrically using a Bradford reagent. Based on the results obtained, it was found that the flour from rhizomes of the narrow-leaved cattail did not contain any peptides that caused celiac disease. Thus, this flour can be used in the products for people suffering from this disease. The content of total protein in the flour varied depending on the place where the plants were harvested. The content of the protein fraction in the flour extracts produced from rhizomes of the narrow-leaved cattail was not correlated with the content of total protein in the flour alone.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.