Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 210

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Nowe produkty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
XX
Obecnie produkt staje się jednym z najskuteczniejszych instrumentów w walce konkurencyjnej, o ile będzie on traktowany przez przedsiębiorstwo jako wielowymiarowa zmienna strategiczna, zdolna lepiej lub też inaczej niż produkty konkurencji satysfakcjonować potrzeby konkretnych nabywców, i to pod względem funkcjonalnym, jakościowym, czasowym, cenowym, psychologicznym, społecznym, ekologicznym i usług posprzedażnych [9, s. 51-52]. Zatem to innowacje produktowe stają się ostatnio celem i normą zachowań organizacji, nowy produkt zaś określa długookresowe relacje podmiotu gospodarczego z otoczeniem, a proces jego kreowania wymaga podejmowania decyzji strategicznych i zaangażowania się wszystkich uczestników łańcucha wartości. Jednocześnie zwiększa się trudność programowania przyszłości. Dlatego też zarządzanie nowym produktem wymaga nowoczesnych narzędzi wspomagających ten proces. Należy do nich rachunek kosztów docelowych, wspomagający rozwój nowych produktów oraz minimalizujący ryzyko niepowodzenia innowacji. (fragment tekstu)
EN
Effective management of the new product is today a key to success on very turbulent, not predictable market. Target Costing, one of the most appropriate tools for cost management of new product, is still not so popular in practice in Poland, and even more it is not enough known in marketing literature or by those authors who are interested in product management. Especially in Poland - only environment of accountants who are specializing in cost management - are fully conscious how important is TC. But still literature of Cost Management does not present exactly what should be understood by the concept of new product in Target Cost Management. The author of this article discusses a lot of different definitions of new product, presents same more popular classifications in marketing literature, and in the end, gives more appropriate definition of new product in Target Costing. (original abstract)
XX
Obróbka plastyczna materiałów spiekanych z proszków metali i ich stopów daje możliwości wytwarzania nowoczesnych produktów o określonej strukturze i właściwościach mechanicznych oraz użytkowych. Materiały spiekane znajdują coraz szersze zastosowanie w produkcji części elementów wykonawczych. Zastosowanie materiałów spiekanych pozwala na bezodpadową produkcję. Niestety skutkiem obecności porów w spiekach są niższe własności wytrzymałościowe i użytkowe. W związku z tym często stosuje się kształtowanie spieku w połączeniu z obróbką plastyczną, obróbką cieplną i cieplno-chemiczną. W publikacji przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych materiałów stosowanych na koła zębate i łożyska ślizgowe wykonane na próbkach z materiałów spiekanych z proszków Distaloy AE i Distaloy Cu odkształconych plastycznie na zimno. Celem badań było określenie wpływu odkształcenia i porowatości na własności mechaniczne produktów wykonanych z proszkowych materiałów spiekanych.(abstrakt oryginalny)
EN
Forged powder sintered materials with metals and their alloys gives the ability to manufacture innovative products with a specific structure and mechanical properties and performance. Sintered materials are increasingly used in the production of spare actuators. The use of sintered materials allows for waste-free production. Unfortunately, the result of the presence of pores in the sintered are lower mechanical properties and utility. Accordingly, the shaping is often used in conjunction with a sintered plastic processing, heat treatment and thermo-chemical treatment. The paper presents the results of the mechanical properties of the materials used for gears and plain bearings made on samples of sintered powder materials Distaloy AE and plastically deformed Cu Distaloy cold. The aim of this study was to determine the effect of strain and porosity on the mechanical properties of products made of sintered powder materials.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest określenie typowych badań marketingowych użytecznych na poszczególnych etapach rozwoju nowych produktów. Badania te ustalono na podstawie określenia istotnych decyzji i informacji rynkowych potrzebnych do ich podjęcia na każdym z etapów procesu tworzenia nowych produktów. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to determine typical marketing research that can be helpful at each stage of new products development. This research has been set by finding essential decisions and market information required to undertake it at each stage of new products development process.(original abstract)
EN
Objective: Design a decision-making model for the development of new products in the fishing cooperative societies of the community Las Arenitas, Eldorado, Sinaloa.Methodology: In accordance with the methodology used, it was classified as qualitative. A case study was carried out in the "Jose Luis Castro Verduzco" fishing cooperative located in Sinaloa, Mexico, where a series of open questions were applied to obtain the opinion of the manager and secretary about the decision making process.Findings: The lack of clarity in the role of the actors in the decision-making process and their specific steps when developing new products was identified. Knowledge about the use of tools is limited, mainly due to the low levels of preparation of managers and members of the cooperative, as well as the lack of knowledge of the processes for the development of new products.Value Added: The study allowed identifying the need for design a method that guides the manager and members of the fishing cooperative in the community of Las Arenitas Eldorado, Sinaloa, towards activities that generate added value in primary products and reduce uncertainty in the decision-making process for the development of new products caused by changes in the needs of the consumer market.Recommendations: The use of a decision-making process is of vital importance for the administration since it contributes to assess, analyze and control situations to choose the best option for the company. Within this project the fishing cooperative has a lot of growth potential, for this reason the implementation of methods such as: The ordered weighted averaging operators OWA or multicriteria analysis for decision making in the development of new products. (original abstract)
5
Content available remote Determinanty realizacji procesu rozwoju nowych mebli w sektorze MŚP
100%
XX
Problematyka dotycząca badania uwarunkowań realizacji procesu rozwoju nowych mebli w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jest mało rozeznana naukowo. Przyczyna tego stanu rzeczy tkwi w tym, że przez wiele lat tematyka z zakresu Zarządzania Produktem w meblarstwie była pomijana w polskich badaniach naukowych. Natomiast zagadnienia podjęte w ostatnim czasie skupiały się w pierwszej kolejności na dużych przedsiębiorstwach [Olkowicz, Szymanowski 2012, s. 121]. W literaturze przedmiotu podkreśla się jednak, że nowe i innowacyjne produkty stanowią o rynkowym przetrwaniu zarówno dużych, jak i małych i średnich firm51. Zwraca się także uwagę na fakt, że wielkość firmy istotnie determinuje sposób przeprowadzania procesu rozwoju nowego produktu.(fragment tekstu)
EN
New products determine existence the company on the market and its continuous development. New products, manufactured by the furniture industry for decades contribute to its ongoing development. Therefore, Poland is now one of the world's top furniture manufacturers. To keep competitive position on the market by Polish furniture, improvements made only on the level of the production process, could be not enough. It becomes necessary to initiate implementation of enhancement in the earlier process, it means in the process of new furniture development. It is known that the size of the company significantly determines its way of realization. Due to the fact that it was little research on conditions of implementation the new furniture in small and medium-sized enterprises (SMEs), the subject was analyzed. Preliminary studies, using case studies, were carried out in three selected furniture manufacturers in SMEs sector. The results indicate significant issues that should be considered in the case of continuing comprehensive studies in this group of furniture manufacturers(original abstract)
XX
Firma CTAdvanture z siedzibą w Gdańsku zwyciężyła w konkursie na najlepszą firmę kreatywną na świecie - Creative Business Cup 2014. (fragment tekstu)
XX
Innowacje produktowe stanowią znaczną większość wszystkich rodzajów innowacji. Cały proces tych innowacji podzielić można na trzy główne fazy, które stanowią kryterium podziału stosowanych w nich metod badań marketingowych. Brak tych badań oraz stosowane błędy badawcze są główną przyczyną niepowodzeń występujących w omawianych procesach. Niepowodzenia te ujawniają się w najwyższym stopniu w etapie wprowadzania nowych produktów na rynek. Stosowane metody badań marketingowych są omawiane ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii informacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Product innovations constitute a vast majority of all kinds of innovations. The processes of these innovations can be divided into three main stages according to which the relevant marketing research methods are classified. Failures to do the research or specific errors in the course of the research are the main reasons of mistakes in the discussed processes. These mistakes are most often being revealed while a new product is being introduced in the market. The application of marketing research methods are discussed with reference to the new information technologies. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie wybranych narzędzi i procedur, za pomocą których można ograniczyć ryzyko wprowadzenia na rynek nowego produktu oraz omówienie roli controllera w tym procesie. Posłużono się przykładem wydawnictwa. Przedmiotem rozważań będzie produkt, jakim jest książka wydana przez wydawnictwo, stanowiący inspirację rozważań przedstawionych w artykule. (fragment tekstu)
EN
The risk is a part of running business. If you have some good tools and procedures you can decrease loss of company while planning your products. You have to have tools: a project of a book, cost estimation of a book and a procedure of qualified project's for production. The specialist of management accounting can be very important during implementation of the risk's system in a company. (original abstract)
XX
Wprowadzenie nowego produktu jest procesem kosztownym i długotrwałym. Brak informacji o preferencjach potencjalnych klientów stanowi zawsze duży problem w prognozowaniu przyszłych udziałów w rynku. W artykule proponowane jest nowatorskie wykorzystanie metody stochastycznej wielowymiarowej analizy akceptowalności (SMAA), do badania przewagi konkurencyjnej nowych produktów i prognozowania ich udziałów w rynku. Możliwe jest to dzięki reinterpretacji podstawowych wskaźników metody SMAA. Dzięki temu, posiadając jedynie informacje o udziałach w rynku i specyfikacji technicznej poszczególnych produktów, możliwa jest prognoza przyszłych udziałów w rynku nowo wprowadzanych produktów. W celu lepszego zobrazowania idei kryjącej się za proponowaną metodą został przedstawiony prosty przykład liczbowy. W przykładzie tym do modelowania procesu decyzyjnego wykorzystano metodę PROMETHEE(abstrakt oryginalny)
EN
The introduction of a new product is a costly and lengthy process. The lack of information about the preferences of potential customers is always a big problem in forecasting future market shares. This article proposes the innovative use of Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis (SMAA), to study new products competitivenes and forecast their market share, with very limited resources of information. By reinterpretation of acceptability index to forecast market share of new product there are needed only market shares and technical characterization of products which has been former present on the market. Simple numerical example was included for better presentation of idea hidden behind of our method. PROMETHEE method was used for decision process modeling(original abstract)
XX
Wprowadzanie na konkurencyjny rynek nowego produktu jest procesem praco- i czasochłonnym oraz wymagającym zaangażowania dużych zasobów finansowych. Nie zawsze jednak zaangażowane środki są gwarantem odniesienia sukcesu rynkowego. Proces ten bowiem niesie ze sobą sporo zagrożeń i niebezpieczeństw co powoduje, iż obaczony on jest sporym ryzykiem. W szczególności dotyczy to branży motoryzacyjnej (automotive), w której oprócz dużej konkurencji bardzo szybko na rynku pojawiają się nowe produkty finalne w postaci kolejnych modeli samochodów. Wymusza to konieczność szybkiego i efektywnego reagowania na potrzeby tego rynku. W takich warunkach zarządzanie projektami produkcyjnymi wymaga szczególnej staranności i szybkości oraz efektywności ekonomicznej. W opracowaniu przedstawiono podstawy zarządzania projektami produkcyjnymi oraz omówiono ogólne zasady wprowadzania na rynek nowego produktu z branży motoryzacyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Launching new product on a competitive market is very laborious and time-consuming process which needs a large of financial resources. Not always allocated resources are a guarantee of success. This process has a lot of threats and dangers , so it is usually risky especially to automotive industry where with high competitive an another variable is introduction new kinds of finish goods (car types) on the market. The requirement for this situation is necessary to have fast and effective reaction to the needs from market. In such conditions projects management needs special attention, speed and economic efficiency. This elaboration shows basic of manufacturing project management and presents general rules of launching new product on the market in the automotive industry. (original abstract)
EN
Research background: There is a considerable amount of literature focused on customers' motivation to participate in cooperative new product development [NPD], but previous research neglected the suppliers' perspective concerning organizational mechanisms for the facilitation of customer involvement in cooperative new product development.Purpose of the article: The aim of the study is to explore the influence of two kinds of dynamic capabilities, proactive customer orientation [PCO] and joint learning capability [JLC] on the acceptance and use of machine to machine interaction [M2M] in collaborative innovation development [CID], from the supplier's perspective.Methods: The research is based on a case study carried out from June 2018 till June 2019 of a Polish automation integrator supplying a manufacturer of automotive equipment, i.e. automotive industry, in a fully robotized workstation. In order to understand how the company functions in this case, in-depth interviews with the company's employees have been conducted.Findings & Value added: The results revealed that intelligent devices, interacting machines, and real-time data transfer to the supplier may cause disruptions through their impact on establishing trustful business relationships. We believe our findings could have a profound impact on the way how proactive customer orientation and relational interactions supported knowledge sharing and joint learning sense-making through operational meetings and on-the-job workshops which role was to evaluate the collaborative project. (original abstract)
XX
Skuteczność procesu rozwoju nowego produktu (RNP) w zakresie zarządzania wiedzą wymaga aby na każdym z etapów RNP korzystać z odpowiednich instrumentów wspierających tworzenie wiedzy. W większości przypadków w literaturze można spotkać rozważania dotyczące zarządzania wiedzą w zakresie identyfikowania, gromadzenia i dzielenia się już istniejącą wiedzą. W artykule przedstawiono przegląd instrumentów wspierających tworzenie nowej wiedzy w procesie rozwoju nowego produktu. Prezentacji instrumentów dokonano w dwóch wymiarach tj. przyjętej strategii zarządzania wiedzą (kodyfikacji i personalizacji) oraz sposobów konwersji wiedzy w organizacji (socjalizacji, eksternalizacji, internalizacji, kombinacji). (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an overview of the instruments supporting the creation of new knowledge in new product development process. The presentation of the instruments were made in two dimensions: the strategy of knowledge management (codification and personalization) and forms of knowledge conversion in organization (socialization, externalization, internalization, combination). (original abstract)
14
Content available remote Efektywność działań personalnych w cyklu życia produktu
75%
XX
Artykuł ma charakter teoretyczny i dotyczy problematyki oceny efektywności gospodarowania personelem w przedsiębiorstwie z perspektywy cyklu życia produktu. Założeniem wyjściowym jest fakt, że przedsiębiorstwo dysponuje wieloasortymentowym portfelem produktowym, uruchamiając nowy produkt, dysponuje więc już pewnym personelem, który może zostać wykorzystany do jego obsługi. Decyzja o rezygnacji z produktu nie wiąże się natomiast ze zwolnieniem całości zatrudnionego personelu. Rozważania podzielono na decyzje personalne dominujące na etapie wprowadzania i wzrostu oraz dojrzałości i schyłku produktu.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is of theoretical character and concerns a problem of effectiveness assessment in the company from the perspective of product lifecycle. A starting assumption is that the company has a multi-range product portfolio at its disposal. Therefore, when launching a new product the company possesses particular personnel who may be used for its servicing. However, the decision about product resignation is connected with dismissing the whole personnel employed. The considerations were divided into personnel activities, dominating on the stage of product introduction and growth as well as product maturity and decline.(original abstract)
EN
Businesses operate in an uncertain and complex environment. Products age very quickly, they are replaced with new offers, which are better adapted to consumer reąuirements, and the likes and affordability of customers also change all the time. Therefore, it is necessary to conduct the never-ending research of customer opinions, attitudes and preferences. This new optics is based on the exploration and active role of the customer in the new product creation process.The article emphasizes the necessity of change in the attitude towards collecting the information about customers into collecting the information from, about and for customers (Customer Knowledge Managenet concept) and same limitations of this idea.(original abstract)
XX
Procesy logistyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych koncentrują się wokół problemów związanych ze sprzedażą i dystrybucją, planowaniem produkcji, zarządzaniem materiałami i dostawami. W całym łańcuchu logistycznym jednym z najważniejszych jest proces planowania produkcji. Szczególnie gdy produkcja dotyczy nowego produktu. W przypadku przedsiębiorstwa opisanego w artykule jako pierwszy uruchamiany jest proces statusowania produktu. W artykule przedstawiono model procesu statusowania nowego wyrobu w systemie zarządzania danymi podstawowymi-SAP. Proces do zamodelowania został wybrany z mapy procesów firmy. Jest on istotny dla całości realizacji produkcji nowego wyrobu. Do zaprojektowania przedmiotowego procesu wykorzystano dedykowane narzędzie informatyczne. (abstrakt oryginalny)
EN
Logistics processes in manufacturing companies are focused on issues related to sales and distribution, production planning, materials management and supply. In the entire logistics chain one of the most important is the process of production planning. Especially when it concerns the production of a new product. In the case of the company described in the article starts the statusing of the product. The article presents a model of the statusing of the new product in the data management system master-SAP. The process of modeling has been selected from the map business processes. It is important to fully implement the production of a new product. For the design of the process it uses a dedicated IT tool. (original abstract)
17
Content available remote Znaczenie marki w procesie komercjalizacji nowego produktu
75%
XX
Zarządzanie marką jest dla menedżerów produktu istotnym wyzwaniem. Artykuł prezentuje rolę marki w zachowaniach nabywców, uwarunkowania procesu komercjalizacji oraz miejsce marki w tym procesie, wskazując na jej istotne znaczenie. Marka staje się coraz ważniejszym atrybutem przy dokonywaniu zakupu przez klientów. Stąd też odgrywa ona coraz większą rolę w procesie komercjalizacji innowacji. W związku z tym należy rozpatrywać ją zarówno w aspekcie strategicznym, jak i taktycznym podczas wprowadzania nowego produktu na rynek. Pomocny w tym względzie jest wybór marki opartej na dwóch wymiarach: typie nowości oraz orientacji rynkowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Brand management is a major challenge of the product managers. The paper presents the role of brand in the behavior of buyers, conditions of commercialization process and role of the brand in this process, indicating its importance. Brand is more and more importand attribute in buying process. For that reason brand plays fundamental role in the commercialization of innovation. Therefore, company should look for some ways to effectively use brand in strategic and tactic activity. Helpful in this regard is the selection of the brand based on two dimensions: the type of innovation and market orientation. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest ukazanie możliwości zastosowania metody oceny wielokryterialnej w procesie rozwoju nowego produktu. Wielokryterialnej ocenie poddano warianty naturalnego nawozu fosforowego, możliwe do wytworzenia w jednej z największych firm działających w polskim przemyśle utylizacyjnym - Struga S.A. Do normowania cech diagnostycznych, opisujących poszczególne warianty nawozu, zastosowano metodę unitaryzacji zerowanej. W wyniku przeprowadzonej analizy okazało się, że najbardziej atrakcyjnym dla potencjalnych klientów jest najtańszy wariant nawozu, nawet pomimo tego, że posiadał on mniej przez nich preferowaną formę (pylistą). Zastosowanie oceny wielokryterialnej pozwoliło na uzyskanie bardziej wszechstronnego obrazu badanych obiektów (wariantów nawozu), a tym samym pozwoliło producentowi na wybór wariantu, którego nie jedna cecha, lecz wiązka cech w większym stopniu dostosowana była do preferencji potencjalnych nabywców. Artykuł ma charakter badawczy, jest studium przypadku. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of the article is to present the possibility to apply the method of multi-criterial assessment in the process of new product development. The multi-criterial assessment comprised variants of natural phosphorus fertilizer, which can be manufactured in one of the largest firms operating in the Polish utilisation industry - Struga S.A. For the purpose of standardisation of diagnostic features describing individual versions of the fertilizer, there was applied the zero unitarisation method. It appeared in result of the carried out analysis that the most attractive for potential customers is the cheapest version of fertilizer, even though it had the less preferred by them form (dusty). Application of the multi-criterial assessment allowed achievement a more comprehensive picture of the objects surveyed (fertilizer variants), and, thus, allowed the manufacturer for selection of the variant whose not a single feature but a cluster of features was more adjusted to the preferences of potential purchasers. The article is of the research nature, this is a case study. (original abstract)
19
Content available remote Innowacyjność nowych produktów - ujęcie wielowymiarowe
75%
XX
W artykule przedstawiono innowacyjność nowych produktów z perspektywy czterech odrębnych, zarówno konceptualnie, jak i empirycznie, wymiarów, tj.: innowacyjności rynkowej, innowacyjności otoczenia, innowacyjności technologicznej oraz innowacyjności organizacyjnej. W dalszej kolejności odniesiono ww. wymiary do dwóch kluczowych rodzajów innowacji produktowych, tj.: innowacji radykalnych i usprawniających, oraz do efektywności organizacji. Zaproponowane wielowymiarowe ujęcie innowacyjności nowych produktów może stanowić punkt wyjścia do prowadzenia dalszych badań dotyczących relacji pomiędzy innowacyjnością a efektywnością organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a multi-dimensional approach to the new product innovativeness. It encompasses four both conceptually and empirically distinct dimensions, i.e.: market innovativeness, environmental innovativeness, technological innovativeness, and organizational innovativeness. All dimensions were related to two key types of product innovations (radical and incremental innovations) and organizational effectiveness. The proposed multi-dimensional approach may serve as a basis for future research. It may be particularly suitable for examining the relationship between organizational innovativeness and effectiveness.(original abstract)
EN
The concept of precooked beans was introduced in Rwanda in 2009, to counteract the disadvantage of too much energy and time consumption associated with dry beans preparation. However, their adoption has been dismal and little is known on the possible causes of this. Therefore, the purpose of this paper is to identify constraints impeding the adoption of precooked beans among secondary boarding schools in Rwanda. A multistage sampling procedure was used to interview 64 caterers of secondary boarding schools. Descriptive statistics were used to analyze constraints hindering the adoption of precooked beans among schools. Also, logistic regression was used to analyze factors influencing the willingness to adopt precooked beans in schools. The results showed 7 major constraints encountered by secondary boarding schools in adopting precooked beans and 5 factors statistically influencing the willingness of schools to adopt precooked beans. The study concluded that the lack of sufficient information, higher price, unavailability, distrust in sustainability claims, lower nutritional value, inconvenient packaging and inadequate storage are the major barriers to adoption of precooked beans in schools. Therefore, this study recommends producers of precooked beans to consider the abovementioned barriers in setting their marketing strategy to enhance the consumption of precooked beans among schools. (original abstract)
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.