Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 606

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Public-Private Partnerships (PPP)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
XX
Realizacja inwestycji publicznych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego(PPP)jest instrumentem powrzechnie stosowanym na świecie i odgrywającym coraz większą rolę w procesie świadczenia usług uzyteczności publicznej.Szczególnie duże doświadczenie w tym zakresie mają państwa Europy Zachodniej, zwłaszcza takie kraje jak Wielka Brytania i Francja, które stworzyły wiele modelowych rozwiązań w zakresie wspólnej realizacji inwestycji publicznych, przede wszystkim w dziedzinie infrastruktury transportu, edukacji czy słuzby zdrowia.(fragment tekstu)
XX
Od 2008 r. w Polsce obowiązują nowe akty prawne, które diametralnie zmieniły warunki współpracy w ramach PPP (znacząco wpłynęły na wzrost popularności PPP jako modelu współpracy sektora publicznego i prywatnego). Celem artykułu jest ocena popularności PPP w Polsce w latach 2009-2011 z uwzględnieniem barier występujących przy tym modelu współpracy sektora publicznego i prywatnego. Zakres czasowy analizy przyjęty w artykule (2009-2011) pozwoli ocenić wpływ wprowadzonych w Polsce zmian prawnych związanych z PPP na realizację projektów inwestycyjnych opartych na takim modelu współpracy.(abstrakt oryginalny)
EN
Since 2008 Poland has had new legal regulations that have completely changed the cooperation conditions for PPPs (the regulations significantly improved the popularity of the public-private cooperation model). The article aims to assess the popularity of PPP models in Poland in 2009-2011, taking into account the difficulties in PPP. The timeframe accepted for this analysis (2009-2011) will allow us to evaluate the influence of the introduction of the legal changes with respect to PPP in Poland on the execution of investment projects based on that model of public-private cooperation.(original abstract)
3
Content available remote Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania inwestycji publicznych
100%
XX
Partnerstwo publiczno-prywatne stanowi rozwijającą się formę współpracy między organami publicznymi a sektorem prywatnym, umożliwiającą zwiększenie efektywności usług publicznych poprzez podział ryzyka i wykorzystanie doświadczenia sektora prywatnego. Partnerstwo stanowi także dodatkowe źródło kapitału, zwiększając środki publiczne przeznaczane na inne cele. Rozwój PPP wymaga przede wszystkim stworzenia środowiska prawno-instytucjonalnego wspierającego ten proces. Ważna jest przy tym doświadczona kadra sektora publicznego, która umożliwia przygotowanie właściwej struktury projektu i jego sprawne przeprowadzenie oraz aktywność podmiotów rynku kapitałowego i finansowego, których zaangażowanie jest konieczne do finansowania projektów PPP.(abstrakt oryginalny)
EN
Public-private partnership increases the efficiency of public services. It also provides an additional source of capital. In the years 2009-2011 145 public entities announced PPP projects. Most PPP projects were announced in the regions of Małopolska, Wielkopolska and Silesia. In the years 2009-2011 27 agreements with private partners were signed.(original abstract)
XX
W publikacji zaprezentowano metody finansowania inwestycji infrastrukturalnych w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. Scharakteryzowane przykłady empiryczne posłużyły Autorowi do przestawienia potencjalnych kierunków rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents methods of financing investments in infrastructure, based on public private partnerships. the described case studies serve the author to present potential directions of development of public private partnerships in poland.(short original abstract)
XX
Rozważając problemy gospodarki na poziomie lokalnym, nie sposób pominąć współdziałania administracji publicznej z podmiotami gospodarczymi. Partnerstwo publiczno-prywatne (dalej oznaczane skrótem PPP) jest szeroko dyskutowane ostatnimi czasy także i w Polsce. I szczególnie w Polsce, na obecnym poziomie funkcjonowania PPP w gospodarce, jest zasadne rozdzielenie teorii od praktyki. Dlaczego? Na razie możemy się poszczycić na pewno większą wiedzą teoretyczną w tym zakresie niż doświadczeniem wyniesionym z realizacji projektów. A jako że PPP jest w naszym kraju pojęciem stosunkowo nowym, ta wiedza jest wciąż bardziej udziałem teoretyków niż osób, których to zagadnienie może dotyczyć: samorządowców i prywatnych inwestorów. (fragment tekstu)
EN
Public-private partnership is quite a new term in Polish economy: there is little experience enabling the empirical identification of the profits of using this model. The vast majority of Polish knowledge is based on foreign practice and trials of its theoretical adjustment to our conditions. This basis shows a clear perspective that the role of PPP is meant to grow. The knowledge of mechanisms of partnership and its specification should allow to maximize the profits which can be obtained by realization of a particular project in such a way. What is more, it will enable the introduction of some huge, capital-absorbing infrastructural investments which are needed in Poland. The list of potential advantages is much longer than the list of disadvantages. However, the application of PPP should be treated with some caution, it should be considered as one of many possible solutions. It is necessary to carry out previous analysis and PPP should be used only if its profits for the public interest outweigh other means of realization of a project. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu są rozważania na temat wpływu partnerstwa publiczno--prywatnego na rozwój lokalny. Oprócz modelu zarządzania publicznego przy współudziale sektora prywatnego przedstawiono również uwarunkowania i czynniki rozwoju lokalnego. W ostatniej części artykułu dokonano oceny wpływy zastosowania ppp w rozwoju lokalnym.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the paper is to present the influence of public-private partnership on local development. Aside from the model of public management with the participation of the private sector, the determinants and factors of local development are also presented. The closing part evaluates PPP in local development.(original abstract)
XX
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w ostatnich latach stało się terminem często używanym w odniesieniu do zagadnień ekonomicznych, prawnych czy nawet politycznych. Utożsamiane z metodą finansowania przedsięwzięć rozwojowych przez podmioty publiczne we współpracy z partnerem prywatnym było i jest nadzieją na uruchomienie inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Współpraca pomiędzy sektorem publicznym a sektorem prywatnym postrzegana jest jako proces korzystny dla gospodarki. Wiele państw w dobie ograniczonych środków publicznych sięga do kapitału prywatnego przy realizacji dużych, publicznych programów inwestycyjnych. Stanowi to alternatywną metodę realizacji zadań władz publicznych zarówno na poziomie rządowym, jak i samorządowym. Szansą na uruchomienie działań w tym obszarze miała być ustawa z 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno- -prywatnym. W rzeczywistości nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Pod jej rządami nie udało się uruchomić żadnego projektu inwestycyjnego. Przyczyn było kilka. Jako pierwszą wymieniano brak przepisów wykonawczych, a kiedy je przyjęto w 2006 roku, okazały się barierą nie do pokonania. Jako drugi powód wskazuje się brak odpowiedniego klimatu wokół PPP. Współpraca administracji z biznesem była traktowana jako coś kryminogennego i korupcjogennego1. Próbą zmiany podejścia do formuły PPP są kończące się w Sejmie prace nad nową ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym2. Celem opracowania jest wskazanie zmian w podejściu do partnerstwa publiczno- prywatnego w nowej ustawie oraz próba oceny zmienionych uregulowań(fragment tekstu)
EN
public-private partnership as a method of cooperation between public sector and private sector • the west of Europę and in the United States has become one of essential instruments for conducting jnvestment ventures in public sector. In Poland. despite of appropriate legał regulations. the method is not developing in the expected direction. On the basis of the Act of 2005. no contracts for investments between public and private sector were signed. There is a hope in the new Act. the legislation process ofwhich is almost flnished. The article is devoted to changes in the Public-Private Partnership Act and possibilities of introducing PPP mechanisms into practice(author's abstract)
XX
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jako sposób realizacji inwestycji publicznych jest koncepcją wykorzystywaną w wielu krajach na świecie. Doświadczenia poszczególnych państw w rozwoju i wdrażaniu założeń PPP pozostają zróżnicowane. Dotyczy to w szczególności wypracowanego modelu PPP oraz dominującego przedmiotu inwestycji realizowanych w tej formule. Polskie doświadczenia w zakresie rozwoju koncepcji partnerstwa publiczno- prywatnego w porównaniu do państw - liderów (m.in. Wielka Brytania) są ograniczone. Próba stworzenia kompleksowej, prawnej regulacji PPP w warunkach polskich zakończyła się niepowodzeniem, a ustawa mająca stanowić ramy prawne wspierające rozwój projektów PPP okazała się największą barierą w realizacji tego typu przedsięwzięć. Celem opracowania jest wskazanie głównych barier prawnych ograniczających wykorzystanie koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.(fragment tekstu)
EN
Public Private Partnership has become in Poland a new formuła of cooperation between public and private sectors. This cooperation is a way of involving private sector in process of delivering public (thereof communal) services in order to improve their quality. PPP is very attractive form of implementation ot public projects because it allows public entities to achieve growth of investments without increasing of public (communal) debt indicators. Poland has not implemented any investment project in PPP yet. The legał obstacles are the most important threats which diminish benefits from PPP and make it difficult to implement(author's abstract)
XX
Celem tego artykułu jest przedstawienie organizacji promujących współpracę pomiędzy sektorem publicznym i przedsiębiorstwami prywatnymi na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Autor opisuje proces tworzenia organizacji wspierających partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i na świecie oraz zakres ich pomocy przy wprowadzaniu i realizacji koncepcji współpracy obu sektorów. (abstrakt autora)
EN
The aim of this paper is to present organizations which promote cooperation between public sector and private companies on the basis of public-private partnerships. The author describes the process of creating organizations supporting public-private partnership in Poland and abroad and their assistance in introducing and implementing the concept of cooperation of both sectors.(original abstract)
XX
Unia Europejska, w ramach prowadzonej polityki spójności, wyraża swoje poparcie dla rozwoju PPP, w tym także w formie dofinansowywania projektów PPP środkami z funduszy i programów unijnych. Takie projekty, zwane hybrydowymi, znajdują swoje odzwierciedlenie w wytycznych oraz dokumentach UE dotyczących realizacji programów operacyjnych. Polska jest również beneficjentem środków unijnych w ramach realizacji projektów hybrydowych. Mimo relatywnie niskiego rozwoju inicjatyw PPP celowe jest zbadanie skali projektów hybrydowych w Polsce, szczególnie w odniesieniu do rodzajów infrastruktury oraz typów jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanego w realizację projektów reprezentujących podmioty publiczne w tych kontraktach. Badanie jest oparte na danych zawartych w bazie projektów PPP. Na polskim rynku PPP w latach 2009-2016 podpisano llO umów, razem z umowami koncesji, na ogólną sumę 5,6 mld złotych. Projekty hybrydowe, o łącznej wartości nieco ponad 3 mld zł, stanowiły ponad połowę (55,2%) wszystkich projektów PPP w Polsce w latach 2009-2016. W badanym okresie dofinansowano ze środków UE głównie projekty PPP dotyczące telekomunikacji oraz gospodarki odpadami. Największy udział w projektach hybrydowych miały miasta na prawach powiatu, a największe wartości przypadły w tej grupie na miasta wydzielone jako metropolie.(abstrakt oryginalny)
EN
European Union, in frame of conducted cohesion politics, has expressed its support to PPP development, with co-financing PPP projects from funds and operational programs. Such projects, called blended projects, are reflected in guidelines and EU documentation connected to operational programs execution. Poland has been also a beneficiary of EU funds used to blended projects. Despite of a rather weak PPP development it is crucial to assess a scale of blended projects in Poland. Research is based on date inserted in PPP Platform publications. In 2009-2014 in Poland llO PPP agreements were sigued for total value of PLN 5,602 ml. A share of blended projects, of total value more than PLN 3,000 ml, was on level 55.2 per cent. Mainly there were projects connected to telecommunications and waste management sectors. The biggest share has belonged to towns on county law with the biggest values to projects provided by metropolis.(original abstract)
XX
W grudniu 2012 roku brytyjskie ministerstwo skarbu opublikowało wizję zmiany obowiązującego systemu partnerstwa publiczno-prywatnego (Private Finance Initiative - PFI) na nowy model o nazwie Project Finance 2 (PF2). Celem opracowania jest przedstawienie istoty oraz przyczyn tej reformy oraz wskazanie możliwości wykorzystania doświadczeń brytyjskich w rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Artykuł charakteryzuje cztery główne kierunki zmian w systemie brytyjskim, tj. (1) zwiększenie wskaźnika value for money, (2) poprawę transparentności i centralizację zarządzania przedsięwzięciami, (3) zwiększenie efektywności projektów poprzez wzrost wiedzy na temat formuły PPP i rozwinięcie standaryzacji umów oraz (4) poprawę elastyczności realizowanych inicjatyw na poziomie operacyjnym. Opracowanie identyfikuje podstawowe słabości partnerstwa w Polsce - niewystarczający poziom wiedzy o istocie partnerstwa wśród potencjalnych stron umowy, niedostateczną wiedzę w zakresie ekonomii i zarządzania inwestycjami po stronie kadr podmiotów publicznych oraz niski poziom standaryzacji projektów PPP. Wzorując się na reformie brytyjskiej, przedstawiono również rozwiązania mające na celu ograniczenie tych barier, np. opracowanie systemu rozwoju kompetencji urzędników państwowych oraz rozwój standardów dobrych praktyk obowiązujących w projektach PPP.(abstrakt oryginalny)
EN
In December 2012, the British HM Treasury published a document aiming to change the current system of public-private partnership (Private Finance Initiative - PFI), into a new model called Project Finance 2 (PF2). This paper presents the essence of and the reason behind this reform and indicates the possibilities of using British experiences in the development of public-private partnership in Poland. The article characterizes four major trends in the British system, being (1) to increase the rate of value for money, (2) to improve the transparency and centralization of project management, (3) to increase the efficiency of projects through the increase of knowledge on PPP and by developing standardization of contracts, and (4) to improve the flexibility of ongoing initiatives at the operational level. The study identifies fundamental weaknesses of the partnership system in Poland - the insufficient level of knowledge about the partnership system among the potential parties within a contract, insufficient knowledge of economics and investment management among public entities officials and the low level of PPP projects standardization. Furthermore, following the example of the British reform, the study recommends solutions to these barriers, such as introduction of public officials' competence development system and development of standards of good practices in PPP projects.(original abstract)
12
Content available remote Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób na spełnienie potrzeb społeczeństwa
100%
XX
Artykuł ma na celu ukazanie partnerstwa publiczno-prywatnego, które umożliwia wykonanie zadań publicznych zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa. Podkreśla się w nim, iż administracja publiczna powinna być nastawiona na budowanie partnerskich relacji pomiędzy uczestnikami partnerstwa publiczno-prywatnego, wliczając w te relacje nie tylko podmioty publiczne i przedsiębiorców, ale również społeczeństwo. W artykule przedstawione zostały również narzędzia służące do bieżącego badania satysfakcji klienta podczas przygotowania i realizacji współpracy w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims at the presentation of public-private partnership which allows to perform public tasks according to the expectations of the society. It shows that public administration should be focused on building partner relations among the participants of public-private partnership, and these relations should extend not only to public entities and entrepreneurs, but the society as well. The paper also outlines the tools used for current examination of customer satisfaction in the course of preparation and implementation of cooperation in the form of publicprivate partnership.(original abstract)
XX
Pojęcie interes publiczny występuje w szeregu ustaw. Napotkać można je już w Konstytucji. Przykładowo ustawa zasadnicza wskazuje na możliwość ograniczenia swobody gospodarczej z uwagi na ważny interes publiczny (art. 22)'. Innym przykładem występowania tego pojęcia może być ustawa o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 tej ustawy, dostęp do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. W prawie podatkowym, interesem publicznym można także uzasadnić umorzenie zaległości podatkowej (art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej) 3. Interes publiczny jest pojęciem szerokim, odnoszącym się do szeregu stanów faktycznych. Zgodzić można się z poglądem ,że jest ono wielofunkcyjne, wewnętrznie złożone i silnie zewnętrznie uwarunkowane. Generalnie jednak interes publiczny stanowi dyrektywę działania nakierowaną na respektowanie wartości nadrzędnych, istotnych dla całego społeczeństwa. Wszędzie, gdzie ustawodawca zdecydował się o nim wspomnieć (choć ostatecznie nie definiując go), jego ochrona stanowi bezwzględny imperatyw działalności każdego organu administracji publicznej. (fragment tekstu)
EN
The author presents chosen problems of the public-private partnership in Poland. And the article one presented the creature of the public interest, the influence of the risk on the partnership, the part of the contract in the protection of the public interest and the meaning of the legal form. The article is finished by conclusions concerning performance of the public-private partnership. (original abstract)
14
Content available remote Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i Republice Czeskiej
80%
XX
Jednym z głównych czynników, który wpływa na rozwój gospodarczy kraju oraz wzrost konkurencyjności gospodarki, jest poziom infrastruktury. W warunkach ograniczonych nakładów na inwestycje interesującą alternatywę finansowania rozwoju infrastruktury publicznej może stanowić współpraca sektora publicznego i prywatnego w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. PPP jest stosunkowo nową instytucją w porządku prawnym Polski, jak również Republiki Czeskiej, natomiast wiele państw ma już w tej dziedzinie bogate doświadczenia, które jednoznacznie dowodzą, że stosowanie koncepcji PPP przyniosło wymierne korzyści z zakresu rozwoju infrastruktury zarówno w krajach europejskich, jak i na całym świecie.(abstrakt oryginalny)
EN
Public-Private Partnership (PPP) is treated as an alternative possibility to solve problems of insufficient public infrastructure. According to the literature, PPP is one of the elements of public sector's changing approach to the execution of its tasks. The legal possibility of transferring part of the sector's responsibility for public tasks to the private sector improves the effectiveness and quality of services and helps multiply the number of investment projects. Besides, the public sector's role that has been passive and subordinated to rigid procedures is being replaced by a flexible approach, where specific types of behavior and processes within the public services sphere are encouraged. In practice there are several forms of PPP activities with different share of private capital. Successful implementation of PPP demands fulfillment of some factors, such as economic efficiency, political and social environment, technical requirements, and first of all - legal regulations(original abstract)
15
Content available remote Partnerstwo publiczno-prywatne a ochrona zdrowia
80%
XX
Partnerstwo publiczno-prywatne stanowi jeden z mechanizmów realizacji zadań publicznych. W artykule przedstawiono zarówno przesłanki jego zastosowania w sferze ochrony zdrowia, jak i wybrane przykłady empiryczne. Cechy niektórych przedsięwzięć w tym obszarze, takie jak długi okres realizacji i wysokie koszty, odpowiadają specyfice partnerstwa publiczno-prywatnego. W procesie decydowania publicznego należy jednak pamiętać, że w praktyce realizacja przedsięwzięcia przez strony posiadające odmienne interesy jest zadaniem bardzo trudnym i obarczonym ryzykiem.(abstrakt oryginalny)
EN
Public-private partnership is a mechanism for public services delivery. The aim of the article is to present potential reasons for its application in healthcare systems, as well as chosen empirical examples. Cost and time of many healthcare projects correspond to basic characteristic of public-private partnership mechanism. Nevertheless, public actors should be aware that it is difficult and risky to carry out projects which participants have different interests.(original abstract)
16
Content available remote The Role of the Partnership in the Revitalisation Process
80%
EN
Revitalisation is the process of deriving degraded areas from the crisis which makes it an essential component of the Europe 2020 Strategy. Establishing partnerships between different entities in order to effectively carry out this process in all the necessary dimensions seems crucial. Well-structured partnership improves the efficiency of the revitalisation process which means that better results concerning the local community are obtained. When working improperly, the partnerships can involve some risk which may yet be minimised by proper preparation of the prospective partners. (original abstract)
17
80%
XX
Celem artykułu jest analiza współpracy władz samorządowych z otoczeniem w zakresie kreowania polityki turystycznej. W artykule opisano przykłady różnych form partnerstwa w zakresie turystyki, w tym partnerstwa publiczno-prywatnego, zawieranego przez władze samorządowe w województwach nadmorskich w Polsce. Wartością dodaną artykułu jest próba stworzenia listy partnerów do realizacji założeń polityki turystycznej, a także opis możliwych form partnerstwa. Ponadto opisano przykładowe wskaźniki monitorowania, które mogą być wykorzystywane przez samorządy do analizy skuteczności realizacji założeń polityki turystycznej.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is the analysis of the cooperation of regional authorities with various environments in the process of preparation of assumptions of tourist policy. In the article, different forms of partnerships, including the public-private partnerships, in the field of tourism made by local and regional governments in the coastal counties in Poland, are showed. The value added of the article is the attempt to make a list of partners to realize the assumptions of tourist policy, and also the description of possible forms of the partnerships. The samples of the monitoring indicators of the realization of a strategy for tourism development have also been described.(original abstract)
XX
Podstawowym wymogiem stawianym przed partnerstwem publiczno-prywatnym jest dobrowolna, długookresowa współpraca podmiotów sektora publicznego i prywatnego. Pociąga to za sobą podział władzy i ryzyka w przedsięwzięciu, o czym decydują podmioty. Partnerstwo publiczno-prywatne przynosi korzyści wszystkim partnerom. Cele partnerstwa publiczno-prywatnego powinny być przejrzyste, tak aby strony z łatwością mogły je zrozumieć i podjąć się ich realizacji. W efekcie partnerstwo publiczno-prywatne stanowi jedną z możliwości wsparcia procesu rozwoju społeczno-gospodarczego. Przy ograniczonych środkach finansowych strony publicznej dobór partnera prywatnego daje możliwość realizacji potrzeb społecznych i planowanego procesu inwestycyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The basic requirement of Public-Private Partnership is voluntary, long term cooperation between public and private sectors. The subjects decide about division of managing and risk in the undertaking. Public-Private Partnership brings benefits for both partners. The goals of Public- Private Partnership should be clear for easy understanding and realization. In fact Public-Private Partnership is one of possibilities for supporting social economic development process. Public partner has limited funds and action with private partner give possibilities for realization of social needs and planning investment process. (original abstract)
EN
Local self-governments that have a special role in shaping local development often cope with scarcity of financial resources for implementation of own tasks associated with local development. These funds are gained from various sources. Funds gained from private sector within cooperation with this sector are one of them. The law on PPP amended in 2009 offers such possibilities. According to the law profits obtained by both sectors are mutual and what is more, they translate to broadly understood local development.
EN
To identify the main differences prevailing in public-private partnership agreements included in individual sectors of the economy. The study is based on a comparison of 135 public-private partnership contracts concluded until the 31st of July 2019 in various economic sectors. The components of PPP proceedings were analysed that is type of entity, voivodship, duration of the contract period, implementation status, legal basis for the selection of the private partner, and gross investment expenditure. The data has been compiled by sector, which allows a broader view of the PPP aspect as a specific form of public procurement implementation. Descriptive statistics, standardization of variables and Spearman's rho correlation coefficient were used to conduct the study. The most diverse voivodships are the Masovian voivodship and the Pomeranian voivodship, in which PPP covers as many as 9 different areas. In all sectors, except for energy efficiency, where the only legal basis was PPP in PZP (Article 4. paragraph 2), there was diversity in the choice of a private partner. As for the type of contracting entity, municipalities are the only contracting entity in the following sectors: education, water and sewage management, housing, revitalization. There are many PPP analyses in the literature on the subject, but they do not refer to the sector analysis including the main components of the contracts included in the PPP.(original abstract)
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.