Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bionika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Bionika źródłem innowacyjności w projektowaniu
100%
|
2010
|
tom R. 83, nr 1/S
202-209
PL
W ogólnym ujęciu bionika polega na wykorzystywaniu przez człowieka rozwiązań występujących w przyrodzie. Najbardziej wyraźnie obserwacja przyrody przewija się w próbach realizacji największego marzenia człowieka - opanowania przestworzy. Analizując organizmy jako systemy biologiczne, dostrzeżono zaskakującą zbieżność reguł i zasad ich budowy oraz funkcji z tymi, które obowiązują w technice. Współczesny inżynier nie jest już zdobywcą przyrody i eksploatatorem jej zasobów, ale zaczyna dostrzegać w przyrodzie mistrza i wzorce doskonałych rozwiązań technicznych.
EN
The importance of the bionics, an interdisciplinary science which concentrates on the biological researches for solving the technical and technological problems are discussed. The different forms of using the natural sciences in the creative designing and progressive technique in form of simple algorithms are considerate. As fundament of bionics the analogy, as similarity between the machine and organism systems is shown.
2
Content available remote Selected problems in bionics
80%
EN
Selected problems concerning the studies in the field of bionics have been reviewed. It have been shown that this discipline of science has an important impact on the development of studies in other disciplines and on the development of the innovative technologies. Particular attention was paid to the technical studies on information processing and control and biological studies on the mechanisms of physiological processes.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie idei opracowania bionicznego wzroku przy wykorzystaniu najnowszych technologii. Bionika jest interdyscyplinarną nauką badająca budowę i zasady działania organizmów żywych oraz ich adaptowanie w technice i budowie urządzeń technicznych na wzór organizmów żywych. W artykule zostały omówione zasady budowy soczewek kontaktowych będących bazą bionicznego wzroku oraz schematyczny zarys procesu technologicznego powstawania takich soczewek. Zaprezentowane zostały wyzwania technologiczne, informatyczne oraz zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zwrócono uwagę na wizję wykorzystania i potencjalne możliwości zastosowania w różnorodnych obszarach od edukacji po bezpieczeństwo i rozrywkę. Bioniczny wzrok jest nie tylko ciekawostką wystawową czy zwykłym biosensorem. Nowe technologie informacyjne spowodowały, że przyszłość opisywana przez fantastykę filmową czy naukową ma miejsce już dzisiaj.
EN
The aim of the hereby article is to present an idea of bionic sight analysis using the most recent technologies. Bionics is an interdisciplinary science concerning structure and principles of functioning of living organisms as well as adapting them for the purposes of technology and creation of technical devices in the likeness of living organisms. The article contains both the analysis of the principles of structure of contact lenses, which are the base for bionic sight, as well as the outline of the process of creation of such lenses. The author has presented technological and information technology challenges and challenges concerning provision of safety and comfort of usage. The author has also indicated the vision of the use and potential possibilities of implementation in various fields: from education to safety and entertainment. The bionic sight is not only an exhibition curiosity or a simple biosensor. New information technologies caused the fact that the future described by science fiction is taking place these days.
4
Content available remote The bionic approach in noise reduction of the fluid machinery
60%
|
2014
|
tom nr 146
101--117
EN
At the present time minimization of the noise emission is an important issue. The most difficult is reducing source noise, but this is an important issue and must be considered in the design of future devices. Bionics is a novel approach to developing designs and products by taking inspiration from nature. Our studies about the aerodynamic noise of blades are inspired by owls. In this study the aeroacoustical parameters of wings the different species of owls were connect with their geometrical parameters. Thanks to this will be possible to design the “acoustically friendly” blade of fan.
|
2017
|
tom nr 4
49--55
PL
Współczesny człowiek często zapomina, że jest elementem środowiska naturalnego i tylko w nim może racjonalnie żyć i się rozwijać. O tym bezspornym fakcie nie pamięta się szczególnie w działalności przemysłowej, która zwykle niekorzystnie wpływa na środowisko naturalne i żyjące w nim organizmy – organizmy, które mogą być wzorem dla działalności inżynierskiej. Pospolity żuk gnojarz idealnie przystosował się w procesie ewolucji do warunków życia w ziemi – przejawia się to m.in. w strukturze powierzchni tułowia, skrzydeł czy głowy. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania tych struktur w kształtowaniu właściwości warstwy wierzchniej wyrobów. Wykonanie takiej struktury na powierzchni elementu to trudny problem technologiczny, który obecnie może być rozwiązany z wykorzystaniem technik laserowych.
EN
A contemporary man often forgets that he is an element of the natural environment and that only in it can he rationally live and develop. It is very easy to forget about this indisputable fact, especially in an industrial activity, which usually adversely affects the natural environment and the organisms living in it. Organisms can be a model for an engineering activit, for example, a common dung beetle (female) ideally adapted in the process of evolution to the living conditions in the soil. This is manifested, among others, in the surface structure of its torso, wings or head. This paper presents the possibilities of using these structures in modifying the properties of the surface layer of products. The implementation of such a structure on the surface of the element is a difficult technological problem, which can now be solved by using laser techniques.
EN
In this paper is presented the design process of the research vehicle chassis made entirely by a computer. Analysed using the concepts of knowledge in the field of bionics. A model, stress analysis and aerodynamic optimization and traffic simulations. To complete the model and analysis program was used Unigraphics NX 7.5.
|
2014
|
tom nr 6
9545--9553
PL
Bionika jest badaniem systemów biologicznych w celu zastosowania ich zasad w projektowaniu systemów technicznych. Cały proces wywodzi się z wiedzy przyrodniczej, skąd poprzez transfer informacji obejmujący analizę wzorca i zrozumienie zasad, zdobywana jest wiedza techniczna pozwalająca na realizację zastosowania. Autorzy zaprezentowali rozwój bioniki w lotnictwie, a także opisali zagadnienie morfologii skrzydła motyla i badań nad nim przeprowadzonych oraz obecne i prognozowane zastosowanie techniczne.
EN
Bionics is the study of biological systems in order to apply their principles in the design of technical systems. The whole process is derived from the knowledge of nature, where through the transfer of information including pattern analysis and understanding of the principles, acquired technical knowledge allows for the application implementation. The authors presented the development of bionics in aviation, as well as they describe the morphology of the butterfly wing issue and conducted research on the current and future use of technology.
|
|
tom R. 6, nr 1
23-27
PL
Coraz powszechniejsze staje się przekonanie, iż uprawiane w dotychczasowy sposób nauka i technika nie rozwiążą problemów ludzkości. Technika jest zbyt materiało- i energochłonna, co przy malejących zasobach naszej planety, grozi totalnym spustoszeniem Ziemi. W takiej perspektywie na znaczeniu zyskują takie sposoby zaspokajania potrzeb ludzkich, które nie wymagają korzystania z bogactw naturalnych. Wielu takich sposobów dostarcza nam najbliższe otoczenie przyrodnicze. Wysoki poziom rozwoju techniki rodzi też nadzieję, że przynajmniej część jej osiągnięć da się wykorzystać przy próbach zaprzęgnięcia żywych organizmów do rozwiązywania palących problemów ludzkości. Prawdopodobny kierunek rozwoju techniki użytkowej zapewne prowadzi do maksymalnego wykorzystania substancji zawartych w przetwarzanych organizmach. Zlikwiduje to uciążliwe odpady poprodukcyjne a na dodatek może odbywać się bez potrzeby wzrostu liczby hodowanych i uprawianych organizmów. Stąd wniosek, iż technika może efektywnie działać na rzecz ochrony środowiska. Wielu przykładów nieinwazyjnego oddziaływania techniki i przyrody dostarcza nam nowa dyscyplina z pogranicza nauki i techniki - bionika. Bionika nie zmienia samych organizmów, tylko je podpatruje, starając się zdobyte w ten sposób informacje wykorzystać w tworzeniu coraz doskonalszych systemów mechanicznych. Można zatem przewidywać szybki rozwój tej dyscypliny z korzyścią dla całej ludzkości.
EN
A conviction becomes more and more common that science and technique performed in the up-to-date manner will not solve the problems of human nation. Technique is too material and energy consuming what poses risk of a total disaster of the Earth taking into account diminishing resources of our planet. From such a perspective ways of meeting human demands that do not assume consumption of natural resources acquire a special meaning. A number of such ways can be found in our natural surroundings. High level of technique development gives hope that at least some portion of its achievements could be utilized for attempting involvement of living organisms to solve urgent problems of the humans. A potential direction of developing applied technique shall lead to a maximum utilization of substances contained in the processed organisms. This will allow reducing volumes of noxious by-products without a necessity of increasing the number of grown and cultivated organisms. The conclusion is that technique can effectively act for environmental protection. Bionics - a new branch fringing upon science and technique provides a number of examples of non-invasive effect of technique and nature. Bionics does not modify organisms themselves, but only observes them to utilize the obtained information in developing more and more perfect mechanical systems. Thus, it can be predicted that an accelerated development of this new discipline can be beneficial for the entire human nation.
9
60%
EN
Similar structure and mechanics behavior exist between the bamboo stem and the crane’s box girder. We studied the relation between the structure parameters and mechanics behavior for the bamboo structure and, it showed that the distance of stems increases by the decreasing of the bending moment and the shear force in the bamboo stem. Meanwhile, the permitted maximum distance between two adjacent stiffeners is established by considering the effects of the distance between two adjacent stiffeners on the rigidity and strength design indexes of the box girder. The strategy of the bionic optimization is to allow variable distances between two adjacent stiffeners so that the box girder has uniformly distributed buckling stability. The optimization is carried out by the finite element nonlinear buckling analysis. On the other hand, through case studies we find that the bionic box girder requires smaller number of stiffeners and smaller amount of steel than the traditional box girder. Moreover, the bionic box girder possesses more uniform buckling stability along the direction of its axis.
PL
Struktura dźwigaru żurawi jest podbna do struktury bambusa. W artykule analizowano relacje między strukturą bambusa a jego właściwościami mechanicznymi.
EN
The contemporary architecture is increasingly inspired by the evolution of the biomimetic design. The architectural form is not only limited to aesthetics and designs found in nature, but it also embraced with natural forming principles, which enable the design of complex, optimized spatial structures in various respects. The trends in the development of the architectural design including the elements of bionics lead to the search for optimal ways which would eliminate unnecessary geometry. Digital tools play an important role in this process. The application of the algorithms and computer programs for modeling of threedimensional space structures leads to the formation of specialized digital tools, on account of which it is possible to generate optimized irregular spatial forms [1]. Reproducing the construction of structures and their analyses of biological processes are possible by improving generative design methods, which allow to deepen the knowledge of shaping elements in the natural world [2]. The design based on the principles of natural formation of structures requires that the processes be understood and described withe the use appropriate mathematical models. The use of mathematical models that attempt to describe forms from the world of nature, in particular morphogenetic patterns. Among the morphogenetic aspects described by mathematical models occurring in nature, the most noteworthy are the Voronoi diagrams, the Fibonacci sequence and homologous transformations, which are increasingly used as methods of discretization of space in shaping structural surface.
PL
Współczesna architektura coraz częściej jest inspirowana kształtowaniem biomimetycznym. Forma obiektów architektonicznych nie ogranicza się jedynie do estetyki i wzorów spotykanych w Naturze, ale sposób jej kształtowania odwzorowuje naturalne procesy formotwórcze, umożliwiając projektowanie skomplikowanych, optymalizowanych pod różnymi względami struktur przestrzennych. Współczesne tendencje w zakresie kształtowania architektury z uwzględnieniem elementów projektowania bionicznego prowadzą m.in. do poszukiwania optymalnych form, w których zostaje eliminowana zbędna geometria. Istotną rolę w tym procesie odgrywają narzędzia cyfrowe. Zastosowanie algorytmów i programów komputerowych stanowi o modelowaniu trójwymiarowych struktur przestrzennych i prowadzi do powstania specjalistycznych narzędzi cyfrowych przy pomocy których możliwe staje się generowanie nieregularnych i optymalnych form przestrzennych [1]. W tworzeniu nowej formy obiektów architektonicznych w kształtowania powierzchni strukturalnej coraz częściej stosowane są metody dyskretyzacji powierzchni. Odtwarzanie budowy struktur oraz analiza procesów biologicznych możliwe są dzięki doskonaleniu generatywnych metod projektowania, pozwalających na zgłębianie wiedzy na temat technologii kształtowania elementów ze świata przyrody [2]. Projektowanie oparte na zasadach kształtowania naturalnych struktur wymaga zrozumienia zachodzących procesów i opisania ich za pomocą odpowiednich modeli matematycznych. Zastosowanie modeli matematycznych stwarza możliwość opisywania form ze świata Natury, a w szczególności wzorców formotwórczych. Wśród aspektów formotwórczych zachodzących w przyrodzie opisywanych za pomocą modeli matematycznych na szczególną uwagę zasługują m.in. diagramy Woronoja, ciąg Fibonacciego, czy przekształcenia homologiczne.
12
Content available remote Jak bionika może zainspirować architekta krajobrazu?
51%
|
|
tom T. 20
119--130
PL
Bionika to interdyscyplinarna nauka badająca budowę i zasady działania organizmów oraz możliwości adaptowania tych rozwiązań w technice (zwłaszcza w automatyce) i budowie urządzeń technicznych na wzór organizmu. Ma zastosowanie w wielu rozwiązaniach (samolot, spadochron, ogniwa fotowoltaiczne). Podglądanie przyrody jest bardzo pouczające i przydatne. W pracy rozważano zadania architekta krajobrazu, podano przykłady adaptacji rozwiązań przyrody a także opracowano pytania ankiety sprawdzającej akceptację studentów architektury krajobrazu dla potrzeby promocji zrównoważonego rozwoju, różnorodności biologicznej oraz naśladowania rozwiązań obserwowanych w przyrodzie. Starano się także podkreślić, że utrzymanie trwałości istniejących ekosystemów przyjaznych dla człowieka wymaga na wzór przyrody, ograniczania marnowania zasobów i energii a dodatkowo powszechnego zaakceptowania nadchodzącej ery oszczędności.
EN
Bionics is an interdisciplinary science investigating the structure of organisms, the ways they function and the possibility to adopt these solutions in engineering (particularly in automation), and to model the structure of technological systems on such organisms. It is used in numerous engineering designs (aircraft, parachute, photovoltaic solar cells). Watching the tricks of nature is highly enlightening and useful. The study discusses the mission of landscape architects, and provides examples of adaptations based on natural solutions; it also involved designing survey questions designed to assess opinions of students of landscape architecture regarding the need to promote sustainable development and biological diversity and to copy solutions observed in nature. It was also emphasized that in order to maintain stability of the existing ecosystems friendly to human beings it is necessary to follow the example of nature and reduce the waste of resources and energy, and to widely accept the upcoming era of scarcity.
EN
Nature has always inspired human being to create new materials, tools, and many other achievements. This area which is known as as biomimetic, bionic or biomimicry offers enormous potential for materials science and engineering science. The examples of biomimetic successes in new engineering solutions are increasingly appearing. A present paper is given of some examples of biomimetic approach in materials science and engineering as well as an outlook for development ofbiomimetics is discussed.
PL
Natura od zawsze inspiruje człowieka swoimi rozwiązaniami. Dzięki temu możliwe były wynalazki i postęp techniki w tym opracowanie materiałów narzędzi i metod oraz poznanie i wykorzystanie różnorodnych mechanizmów i procesów oraz szereg innych osiągnięć. Ta część nauki znana pod nazwą biomimetyka, bionika lub biomimikra oferuje ogromny potencjał dla inżynierii materiałowej. Stale rośnie liczba przykładów osiągnięć wykorzystujących biomimetykę w różnych rozwiązaniach inżynierskich.
EN
In contemporary architecture is the rise of bionics as a source of inspiration in the development of unusual forms. The reason for such actions is both searching for new solutions, as well as the improvement of novelty in engineering design. There is a substantial interest in the field of bionics research in modern technology, also reflected in architecture. The attempt to render the morphology of the living organisms in the interaction of architectural and design can lead to optimal structural solutions, combining aesthetics with an expression of support and consistent static logic. At the same time, with the improvement of digital design tools it is possible to analyze technical solutions on many levels structural engineering. In modern architectural design the synergy of design solutions is an important field of activity for the people involved in the creative process. The search for efficient structural forms covered in the article is an attempt to discuss the optimization of load-bearing structures in the field of bionic morphology and geometry. The development of modern technologies enables the extension of the scope of the research, including the additional analysis dedicated to the interaction of the various fields of technology related to the evolution of architecture.
PL
We współczesnej architekturze widoczny jest wzrost znaczenia bioniki jako źródła inspiracji w kształtowaniu nietypowych form strukturalnych. Powodem takich działań jest zarówno poszukiwanie nowych rozwiązań plastycznych, jak również doskonalenie rozwiązań inżynierskich. Próba odwzorowania morfologii organizmów żywych we współdziałaniu architektoniczno-konstrukcyjnym może prowadzić do optymalnych rozwiązań strukturalnych, łączących estetykę z ekspresją techniczną i konsekwentną logiką statyczną. Jednocześnie dzięki doskonaleniu cyfrowych narzędzi projektowych możliwa jest analiza rozwiązań technicznych na wielu płaszczyznach inżynierii budowlanej. Poszukiwania efektywności from strukturalnych omówione w artykule stanowią dyskusję nad optymalizacją struktur nośnych w zakresie morfologii bionicznych i geometrycznych. Rozwój współczesnych technologii umożliwia poszerzenie zakresu badawczego, w tym o dodatkowe analizy poświęcone współdziałaniu poszczególnych dziedzin techniki związanych z kształtowaniem architektury.
15
Content available remote Bioinspiracje w inżynierii środowiska
51%
PL
Żadna maszyna czy proces zaprojektowane przez inżynierów nie dorównują doskonałości organizmów żywych i procesów zachodzących w środowisku naturalnym, które stworzyła Natura w procesie ewolucji. Bardzo prężny rozwój technologii wymusza poszukiwanie nowych racjonalnych rozwiązań technicznych przyjaznych dla środowiska naturalnego. Dzięki temu może uda się zmniejszyć skutki „efektu cieplarnianego” czy „dziury ozonowej” oraz poprawić jakość powietrza, wody i żywności. Jednym z bardzo ważnych problemów środowiskowych jest produkcja energii i jej racjonalne wykorzystanie. Produkcja energii w Polsce oparta jest na spalaniu węgla, ropy gazowej oraz gazu ziemnego co wywiera niekorzystny wpływ na środowisko. Dlatego należy intensywnie rozwijać i udoskonalać produkcję „czystej energii”. Ponadto bardzo ważnym zagadnieniem jest racjonalne wykorzystanie energii zarówno w gospodarstwach indywidualnych (ocieplenie budynków, sprzęt AGD i RTV) jak i przy projektowaniu i eksploatacji wszystkich innych urządzeń: zaczynając od samolotów i samochodów przez maszyny rolnicze i budowlane do sprzętu komputerowego czy medycznego. Oszczędzać energię można również pośrednio przez zmniejszanie masy urządzeń oraz zwiększanie trwałości ich elementów. Skutkuje to oszczędnością materiałów a tym samym energii, która zostałaby zużyta na ich wyprodukowanie. Pomost pomiędzy rozwiązaniami spotykanymi w przyrodzie a techniką tworzy dziedzina nauki nazywana „bioniką”, która bada materiały, struktury, kształty i powierzchnie występujące w roślinach czy zwierzętach oraz ich wytwory (plaster miodu, kopiec termitrów) i zachowania społeczne (mrówki, ryby, muchy, pszczoły). Wyniki tych badań stanowią inspiracje w rozwiazywaniu zagadnień konstrukcyjnych, eksploatacyjnych, organizacyjnych, medycznych a nawet informatycznych. W artykule przedstawiono wybrane zastosowania osiągnięć „bioniki” w technice z punktu widzenia inżynierii środowiska ze szczególnym uwzględnieniem produkcji i zużycia energii.
XX
Any machine tool or process design by engineers is not as excellent as alive organisms or processes occurring in natural surroundings, which have been created by the Nature in evolution process. Very intensive technology development is the reason for looking for a new and better solutions which are friendly for natural surroundings. Thanks to this fact it is possible to decrease the negative results of “greenhouse effect”, ozone layer thickness decreasing in stratosphere and improve air, water and food quality. One of very important environment problem is energy production and its rational consumption. Production energy in Poland is connecting with coal, oil and natural gas burning what is harmful for natural environment. Because of this fact it is necessary to increase and develop the „clean energy” production. The very important problem is also rational energy consumption in individual households (wall isolation, kitchen equipment, radio and television) as well as in exploitation of: aircrafts, cars, agriculture machines, machines used for houses or road building, computers. Energy can be saved indirectly by decreasing machines weight and details or units wear. In this way we can save Energy which would be used for saved materials production. The bridge between solutions which can be met in alive organisms and technical application create the „bionic”. The “bionic” investigates materials, structures, shapes and surfaces of plants and animals. It also investigates animals products (honeycombs, ant-hills) and specific behaviour (ants, flies, fishes). Results of this research create inspirations for construction, production, exploitation, medical or informatics tasks solving. In the paper some bionic applications in technical problems solutions in aspects of energy production and consumption are presented.
16
Content available remote Pawilony bioniczne
51%
EN
The search for bionics is an interesting design notion, where the form of architectural objects is not only inspired by the aesthetics or patterns found in nature, but how its shape a is reproduced by the natural processes of morphogenesis. Depending on how various patters in nature are replicated, a number of bionic modeling can be observed. The design based on the principles of forming natural structures requires some understanding of the ongoing processes and their changes. Thanks to the improvement of generative design methods allowing for the advanced knowledge in the feld of - technology to build the individual structural elements, a structural replication and analysis of biological processes is possible. The creation of mathematical models is an attempt to describe the forms found in the natural world, in particular the aspects of the morphogenesis. The Voronoi diagrams, or the Fibonacci sequence, which are increasingly used as a method of the discretization of the surface, deserve special consideration among the mentioned patterns found in nature. Digital tools play an important role in this process through the application of appropriate algorithms and advanced computer programs, but also experimental activities geared to building prototype solutions. The design of complicated spatial forms under different aspects is also aimed at searching for optimized technical and material solutions, in which unnecessary geometry is being eliminated. The transfer of biological models into architecture also applies to functional processes and systems lound in nature in terms of shaping the coating elements. This paper is dedicated to the presentation of the completed experimental pavilions, which were created based on the bionic ideas, where the search for the multifunctional materials seems to be particularly important and could in turn revolutionize the building industry.
EN
Insects are among nature’s most nimble flyers. In this paper we present the functional and structural analysis of wing joint mechanism. Detailed action of the axillary plates and their mutual interaction was also described. Because of the small dimensionsn of the wing joint elements and the limited resolution of the light microscope, the authors used a scanning electron microscope. Based upon the knowledge of working principles of beetle flight apparatus a wing joint mechanism kinematics model has been developed.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące możliwości zastosowania bioniki w kształtowaniu plastycznym. Pierwszy z przykładów zrealizowanych projektów dotyczy przemysłu motoryzacyjnego, kolejne implantów oraz protez medycznych. Następnie zostały przedstawione przykłady struktur powszechnie występujących w żywych organizmach, możliwych do wykonania wyłącznie przy pomocy obróbki plastycznej. Ostatnim elementem pracy jest wprowadzenie do badań nad projektem kompozytowego profilu stalowego o podwyższonej wytrzymałości na ściskanie w stosunku do standardowo stosowanych rozwiązań.
EN
In this paper presents the issues concerning the applicability of bionics in metal forming. The first examples of the projects are related to the automotive industry, next medical implants and prostheses. Then, are presented examples of structures commonly found m living organisms, can be made only by metal forming. The last part of the work is an introduction to the project research composite steel profile with high compressive strength compared to standard solutions.
20
Content available remote Wybrane aspekty bioinspiracji w inżynierii produkcji. Część I
51%
|
|
tom R. 10, nr 10-12
16--19
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.