Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1076

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prywatyzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
PL
Partnerstwo publiczno-prywatne nie jest prywatyzacją w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, czyli prywatyzacją majątkową, której istota polega na przejściu tytułu własności do przedsiębiorstwa w całości lub części (np. poprzez sprzedaż wszystkich albo części akcji spółki) z podmiotu publicznego na podmiot prywatny. Przejście tego tytułu ma charakter bezwarunkowy i bezterminowy.
PL
Procesy prywatyzacji przedsiębiorstw w Polsce mają znaczenie dla ochrony środowiska. Ocena sytuacji ekologicznej przedsiębiorstw prowadzi do uporządkowania stanu formalno-prawnego korzystania ze środowiska i jest podstawą formułowania zobowiązań. Zobowiązania inwestycyjne i ekologiczne w umowach prywatyzacyjnych służą modernizacji i unowocześnieniu procesów produkcji, a tym samym ochronie środowiska.
EN
The process of privatization of companies in Poland affects environmental protection. Evaluation of the company ecological situation defines the formal/legal status of the use environment and can be a base to determine commitments. The investment and ecological commitments in the privatization contracts support modernization of manufacturing processes and, in this way, the environmental protection.
PL
Artykuł podzielony jest na trzy części. W części pierwszej przedstawiono w syntetycznym skrócie cele i przesłanki prywatyzacji kolejowych przedsiębiorstw przewozowych. W części drugiej zaprezentowane zostały możliwe (z punktu widzenia rozpatrywanych w publikacjach opcji) do zastosowania modele prywatyzacji spółek wchodzących w skład Grupy PKP S.A. Część trzecia zawiera możliwe scenariusze zmiany układu sił po procesie prywatyzacji (w zależności od przyjętego modelu). W podsumowaniu wskazano najważniejsze elementy instytucjonalne wpływające na przebieg i skutki prywatyzacji. W artykule przyjęto hipotezę: model przyjętej prywatyzacji spółek grupy PKP S.A. będzie w istotnym stopniu określał kierunek, sposób i stabilność ich wzrostu i rozwoju. Celem rozważań jest ukazanie potencjalnego układu sił wśród interesariuszy w zależności od przyjętej metody prywatyzacji. Każdy model prywatyzacyjny bowiem kształtuje określonego typu układ instytucjonalno-relacyjny w przedsiębiorstwie. Wskazany problem wydaje się fundamentalny dla dalszego przetrwania, wzrostu i rozwoju spółek przewozowych w warunkach rosnącej konkurencji międzygałęziowej.
EN
The article consists of three parts. The fi rst deals with general problems of privatization, the second part presents models of privatization and the advantages and disadvantages of this process. The third describes the change in the strength of various stakeholders in the privatization of railway companies. The main hypothesis is: privatization model has a signifi cant impact on growth and development companies.
10
Content available remote Przekształcenia własnościowe w Polsce (doświadczenia i efekty)
80%
PL
Proces przekształceń własnościowych w Polsce zapoczątkowany w 1989 r. trwa do dzisiaj. W jego wyniku zmieniono formę własności około 5 rys. przedsiębiorstw państwowych z 8,4 tys. zarejestrowanych w 1989 r. Prywatyzację w Polsce cechuje różnorodność metod i ścieżek prywatyzacji. Spory ekonomistów i praktyków dotyczą zarówno celów prywatyzacji, jak i efektywności poszczególnych metod. Z tego punktu widzenia zdaniem autorki najlepsze efekty dała metoda prywatyzacji bezpośredniej. Niewielka ilość zakończonych procesów prywatyzacyjnych w przedsiębiorstwach będących własnością Skarbu Państwa (ścieżka pośrednia) świadczy o tym, że ścierają się w nich grupy interesów partykularnych, których efektem jest wydłużenie się procesów prywatyzacyjnych.
PL
Podano cele konsolidacji i prywatyzacji oraz ich harmonogram. Przedstawiono założenia analiz oraz schematy działań prywatyzacyjnych. Podano możliwe struktury sektora po konsolidacji i prywatyzacji.
EN
Given are objectives of the consolidation and privatisation. Presented are assumptions of analyses and schemes of the privatisation activities. Given are possible structures of the sector after the consolidation and privatisation.
PL
W pracy przedstawiono informacje nt. przebiegu prywatyzacji WSK PZL RZESZÓW S.A. a szczególnie procesu przygotowawczego oraz zamieszczono przegląd ważniejszych "lotniczych" tematów prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych w WSK PZL RZESZÓW S.A.
EN
In the paper information concerning the process of privatization of WSK PZL-Rzeszów Inc. especially preparatory process is presented and the survey of major aircraft research and development projects performed in PZL-Rzeszów Inc. is included.
Aura
|
1993
|
nr 11
12-13
EN
In light of needs of modern social development and principles of rational management of natural resources, the liberal doctrine is morally worn-out and disagrees with the sense of life. Liberalism, implemented in our country in the form of a shock therapy, distorts the transition to the market economy, multiplies its costs and shifts their burden on to the public, frightened with prospects of returning to the past. There is a need for a new economic policy, based on the concept of social market economy and the concept that can economize society, and where environmental values are precisely estimated in terms of their economic significance.
PL
Doktryna liberalna w świetle wymogów nowoczesnego rozwoju społeczeństw i zasad racjonalnego gospodarowania zasobami narodowymi jest moralnie zużyta i sprzeczna z głębszym sensem życia. Liberalizm, wprowadzany u nas na zasadzie kuracji wstrząsowej wypacza proces przechodzenia do gospodarki rynkowej, mnoży jego koszty i obarcza nimi społeczeństwo, straszone groźbą powrotu do przeszłości. Potrzebna jest nowa polityka gospodarcza, opierająca się na koncepcji społecznej gospodarki rynkowej i koncepcji społeczeństwa oszczędzającego, w którym wartości ekologiczne podlegają ścisłym kalkulacjom ekonomicznym.
20
Content available remote Związek z własnością - związek z decyzją
80%
PL
Z tez przedstawionych w artykule pt. "Odliczanie" ("Pneumatyka" nr 6/2001) wynika, że jednym z rozwiązań mających na celu uzdrowienie sytuacji w jednoosobowych spółkach skarbu państwa [JSSP] jest prywatyzacja firmy. Kontynuując ten temat, należy stwierdzić, że choć sama prywatyzacja nie gwarantuje jeszcze sukcesu rynkowego, to tworzący się w jej wyniku związek decyzji z własnością oznacza przekroczenie niedostrzegalnej czasami granicy pomiędzy zarządzaniem "na niby" a zarządzaniem prawdziwym i odpowiedzialnym.
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.