Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The article is a fragment of author's book (Poetic Texts of Greek music fragments) that is being prepared for publishing. He places the paeans that were performed at the occasion of Delphic festivals, in the religious, social and political context. He also writes about the performers - the technitai - artists of Dionysios that were associated in the guilds.
PL
Przedstawiono połączony system kontroli echa akustycznego i zakłóceń środowiskowych w instalacjach glośnomówiących. Jest on zbudowany na nierównomiernym banku filtrów, który aproksymuje psychoakustyczną skalę Bark, dzięki zastosowanej transformacji dwuliniowej filtrami wszechprzepustowymi pierwszego rzędu. Zastosowano podpasmowy kompensator echa akustycznego w strukturze niezależnej od banku syntezy oraz algorytm tłumienia słyszalnych komponentów zakłóceń środowiskowych. Przedstawione w artykule rezultaty potwierdzają skuteczność prezentowanej konstrukcji w przypadku użycia jej jako systemu czołowego w instalacji głośnomówiącej, celem ogólnej poprawy słyszalności i zrozumiałości wypowiedzi, ze zdecydowaną redukcją szumów do poziomu tła akustycznego niezakłócającego mowy.
EN
This paper presents the integrated system to acoustic echo and noise reduction in order to improve the speech intelligibility in communication with used of hands-free devices. Processing in proposed combine system is based on nonuniform filter bank, witch approximate psychoacoustic properties of the human hearing system. The first order all-pass transformation is used to fit the nonuniform spread of the band to Bark scale. Synthesis independent subband acoustic echo canceller is used for acoustic echo control and audible noise suppression algorithm for noise reduction.
PL
W pracy badane są właściwości podpasmowych odmian trzech znanych algorytmów filtracji adaptacyjnej: unormowanego algorytmu LMS, algorytmu rzutu afinicznego wstecz rzędu 2 (APA) oraz rekursywnego algorytmu najmniejszych kwadratów (RLS). Za ich postawę przyjęto spaczony modulowany kosinusowo bank filtrów, który dokonuje nierównomiernego podziału pasma, dostarczając rzeczywistych sygnałów kanałowych i dobrze aproksymując psychoakustyczną skalę Barków. System adaptacji o strukturze niezależnej od banku syntezy umożliwia poprawę zbieżności i obniżenie złożoności obliczeniowej filtracji adaptacyjnej w porównaniu z rozwiązaniami pełnopasmowymi lub wykorzystującymi banki modulowane DFT.
EN
This paper investigates the properties of subband variants of three adaptive filtering algorithms: Normalized Least Mean Squares, Recursive Least Squares and Affine Projection. A warped cosine-modulated filter bank, which partitions frequency nonuniformly, has been selected as their basis. The system, which produces realvalued channel signals and well approximates the psychoacoustic Bark scalę, make it possible to both improve convergence and decrease computational complexity of adaptive filtering compared with fullband solutions or those that use DFT filter banks.
EN
Maintaining large amount of virtual machines requires a lot of dedication and time from administrator. Using tools provided by virtualization vendors help in daily maintenance. Additionally it is often required to predict future problems. To address this need there are solutions which include analytic mechanisms to lower the risk of possible issues. In open source world there are many competitive tools, but none of them is integrated with virtualization solution. Maintaining large infrastructure using many administrative consoles is difficult and creates a potential for human mistakes. Mentioned software miss one key functionality - it is not possible to deeply monitor guest operating system of the virtual machine while maintaining integration with virtualization software. Solution proposed in this paper was created to solve this issue with agent based diagnostic mechanisms to provide information about network connectivity, resource usage, applications state, system settings and health.
PL
Zarządzanie dużą ilością maszyn wirtualnych wymaga od administratora wiele czasu oraz poświęcenia. Wykorzystanie narzędzi dostarczonych wraz z oprogramowaniem wirtualizacyjnym ułatwia utrzymanie infrastruktury. Dodatkowo często wymagane jest przewidywanie problemów, które mogą wystąpić w środowisku wirtualnym. W tym celu powstało oprogramowanie zawierające mechanizmy analityczne zmniejszające ryzyko awarii. W świecie oprogramowania open source istnieje wiele narzędzi, lecz żadne z nich nie jest zintegrowane z platformą wirtualizacyjną, a w związku z tym zarządzanie infrastrukturą jest trudne. Przedstawionym rozwiązaniom brak jest jednej istotnej funkcjonalności - ´ możliwości dokładnego monitorowania systemów operacyjnych. Zaproponowane w publikacji oprogramowanie w oparciu o architekturę agentową stara się rozwiązać ten problem poprzez wykorzystanie mechanizmów dostarczających informacji o stanie sieci, zużyciu zasobów, stanie aplikacji, ustawieniach systemu oraz jego zdrowiu.
7
63%
EN
This paper addresses the problem of speech enhancement in the hands - free telephony where the signal to be transmitted is corrupted by ambient noise and echo signal. First, the most common issues which strongly influence the hands - free communication and commonly used algorithms, approaches to the adaptive control as well the discrete time model of the electro - acoustic path in hands - free communication and new approaches to the acoustic echo canceller and noise reduction systems are presented. Then advantages of both solutions for echo and noise control joined together in one combined system are discussed in order to increase the speech communication performance. Paper shows the leading and most promising combined systems, introduces new classification, discusses the novel adaptive echo cancellation systems for the realisation as a low cost and high performance devices on the digital signal processor.
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z użytkowaniem i konstruowaniem urządzeń głośnomówiących w systemach komunikacyjnych. Omówiono wpływ takich zjawisk akustycznych jak echo, pogłos, i hałas na jakość komunikacji podczas korzystania z telefonicznych instalacji hands - free. Zaprezentowano rodzinę algorytmów adaptacyjnych stosowanych w systemach kontroli zjawisk akustycznych, jak również rozwiązania wykorzystujące te algorytmy do kontroli echa i zakłóceń odwołując się do literatury. Dokonano zestawienia i porównania struktur i algorytmów stosowanych w połączonych systemach eliminacji echa i zakłóceń co stanowi istotę niniejszej pracy. Zestawienie to jest wynikiem badań autorów w dziedzinie systemów łączących w sobie rozwiązania kontroli echa i hałasu, w celu poprawy jakości komunikacji z wykorzystaniem telefonów komórkowych z instalacją głośnomówiącą. Przedstawiono także złożoności i możliwości implementacyjne wybranych systemów na procesorze sygnałowym.
EN
Cloud computing (CC) is a very popular model of service. It provides clients with dynamic infrastructure or platform to perform various tasks. Monitoring of underlying infrastructure enables providers to assure a certain level of quality of service. This article describes requirements and methodology of deploying monitoring system based on Nagios, for CC infrastructure based on VMware virtualization software. It also presents a case study of such system.
PL
Cloud computing (CC) jest w dzisiejszych czasach bardzo popularnym modelem usług. W tym modelu, klient posiada dostęp do dynamicznej platformy lub infrastruktury do wykonywania różnych zadań. Monitorowanie infrastruktury będącej podstawą takiej usługi, pozwala usługodawcom na zapewnienie wysokiej jakości usługi. Ten artykuł opisuje wymagania oraz metody implementacji systemu monitorowania, bazując na oprogramowaniu Nagios, dla infrastruktury CC opartej o oprogramowanie do wirtualizacji firmy VMware. Dodatkowo przedstawia on studium przypadku takiego systemu.
PL
W artykule omówione zostały wybrane zagadnienia dotyczące innowacyjnych rozwiązań systemów kontrolnych i diagnostycznych objętych zdalnym nadzorem w odniesieniu do poprawy bezpieczeństwa. Autorzy w artykule dokonali charakterystyki poszczególnych rozwiązań oraz przedstawili elementy konkurencyjności i efektywności zastosowanych urządzeń. W artykule znalazły też odzwierciedlenie aspekty bezpieczeństwa prezentowanych rozwiązań.
EN
The article discussed the essence of innovative safety for rail and road infrastructure. Modern transportation is an area of deployment of modern solutions for the organization and management of process of transportation. First, the authors of the article drew attention to the safety of the described innovative solutions for the supervision of road and railway infrastructure. Modern solutions organization and management were related to the competitiveness and efficiency of transport. A special place in this paper deal with security problems.
PL
W artykule przedstawiono istotę i znaczenie procesu szkolenia w mobilnym stanowisku szkolno-treningowym 120 mm. Samobieżnego Moździerza M120K RAK z wykorzystaniem nowych technologii szkolenia.. Dokonano charakterystyki 120 mm Samobieżnego Moździerza RAK, który jest podstawowym środkiem ogniowym kompanii wsparcia, a jest przeznaczony do strzelania ogniem półpośrednim, pośrednim i na wprost, w ramach rażenia obiektów przeciwnika. W referacie zaprezentowano możliwości wykorzystania kompleksowego symulatora kierowania ogniem, opartego na Wirtualnym polu walki VBS (ang. Virtual Battlespace), który został zaprojektowany do symulacji operacji taktycznych. Zakład Automatyki i Urządzeń pomiarowych AREX Sp. z o.o. z Gdyni dokonując opracowania mobilnego trenażera Samobieżnego Moździerza M120K RAK miał na celu wdrożenia do Sił Zbrojnych nowych rozwiązań zaplecza szkoleniowego dla użytkowników oraz obsług Samobieżnych Moździerzy RAK.
EN
The article presents the essence and importance of the training process in a 120 mm mobile training and training station. Self-Propelled Mortar M120K RAK with the use of new training technologies. Characterization of 120 mm Self-Propelled Mortar RAK was made, which is the primary fire agent of the support company, and is intended for semi-direct, indirect and direct fire shooting as part of the opponent's destruction. The paper presents the possibilities of using a comprehensive fire control simulator, based on the Virtual Battlefield VBS (Virtual Battlespace), which was designed to simulate tactical operations. AREX Ltd, from Gdynia, when developing a mobile Mortar M120K RAK, aimed to implement new solutions for the training facilities for users and support Self-Propelled Mortar M120K RAK to the Armed Forces.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania technologii komputerowych w mobilnym stanowisku szkolno-treningowym samobieżnego moździerza M120K RAK. Dokonano charakterystyki samobieżnego moździerza M120K RAK. Przedstawiono koncepcję możliwości zastosowania w tym stanowisku kompleksowego symulatora kierowania ogniem, opartego na wirtualnym polu walki VBS (ang. Virtual Battle Space), który został zaprojektowany do symulacji operacji taktycznych. System VBS umożliwia kompleksową symulację, np. pozwala na rozpoznanie i wskazywanie celów, kierowanie ogniem, obserwację skutków uderzeń oraz omówienie zadań wraz z realistycznymi efektami wizualnymi.
EN
The paper presents the possibilities of using computer technologies in the mobile training station of self-propelled mortar M120K RAK. General characteristics of the self-propelled mortar M120K RAK was made. The concept of the possibility of using a comprehensive fire control simulator based on the virtual battlefield VBS (Virtual Battle Space), which was designed to simulate tactical operations, was presented. The VBS system enables comprehensive simulation: allows recognition and indication of targets, fire control, observation of impact effects and discussion of tasks along with realistic visual effects.
PL
W referacie zaprezentowano kluczowe aspekty pięcioletnich doświadczeń zebranych podczas eksploatacji trenażera 23 mm Morskiego Zestawu Rakietowo-Artyleryjskiego. Trenażer wspiera najważniejsze obszary w zakresie obsługi morskiego uzbrojenia artyleryjskiego, jak również testowania wiedzy i umiejętności szkolonych, które umożliwia ruchoma platforma symulująca zmienne warunki wykonywania zadań ogniowych na morzu.
EN
The paper presents the key aspects of the 5-year experience gained during the operation of simulator 23 mm Marine Artillery Rocket. In the simulator supports the most important areas in the use of marine artillery, as well as testing the knowledge and skills of trainees and allows movable platform that simulates the changing duties of fire at sea.
PL
Niniejsza praca przedstawia wyniki badań nad aktywnością hemolityczną wybranych szczepów Klebsiella pneumoniae i Klebsiella oxytoca. Badane szczepy wykazywały aktywność hemolityczną specyficzną wobec erytrocytów króliczych. Hemoliza występowała tylko po inkubacji hodowli z ß-merkaptoetanolem lub chlorkiem wapnia.
EN
We demonstrated that Klebsiella pneumoniae and Klebsiella oxytoca possess a selective haemolytic activity on rabbit erythrocytes. Thirty one Klebsiella strains (18 strains of K. pneumoniae and 13 strains of K. oxytoca) were isolated from hospitalized patients. The liquid (Trypcase-soy broth - TSB) and solid (Trypcase-soy agar - TSA) medium, containing the red cells were used for the tests. All the screened strains showed a haemolytic effect on rabbit erythrocytes, provided that the supernatants of the cultures were preincubated with ß-mercaptoethanol or calcium chloride. There was no human and sheep erythrocyte lysis.
PL
W artykule przedstawiono istotę i znaczenie bezpieczeństwa informacji w działalności gospodarczej na przykładzie Zakładu Automatyki i Urządzeń pomiarowych AREX Sp. z o.o. z Gdyni. Zaprezentowano rozważania, które mogą przyczynić się do wskazania kluczowych obszarów, w których przedsiębiorstwo, wykorzystując odpowiednie narzędzia zarządzania bezpieczeństwem informacji, może osiągać wymierne korzyści oraz tworzyć przewagę rynkową nad innymi podmiotami. Wobec takich wyzwań przedsiębiorstwo zobligowane jest do poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań, które pozwolą uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku. Kluczowym elementem tworzenia wiarygodności przedsiębiorstwa na rynku jest wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji.
EN
This article presents the essence and significance of information security in business activity on the example of AREX Ltd. from Gdynia. Presented are reflections that can help identify key areas in which an enterprise can make measurable gains and create market advantage over others through the use of appropriate information security management tools. In the face of such challenges, the company is committed to seeking out and implementing new solutions to gain competitive advantage in the marketplace. A key element in creating credibility of a company on the market is the implementation of an information security management system.
PL
Logistyczne aspekty koncepcji wyposażenia autoryzowanych ośrodków producenta uzbrojenia mają umożliwić opracowanie nowoczesnego systemu szkolno-treningowego dla potrzeb Dywizjonowego Modułu Ogniowego (DMO) „REGINA” 155 mm samobieżnych haubic „KRAB”, jak również systemu kompleksowego szkolenia osób funkcyjnych Kompanijnego Modułu Ogniowego (KMO) 120 mm moździerzy samobieżnych „RAK”, polegającego na określeniu ukompletowania, wyposażenia technicznego oraz wyjściowych parametrów taktyczno-technicznych.
EN
Logistical aspects of the equipment concept in authorized weapon manufacturer’s centers should enable development of a modern training system for the Artillery Battalion „REGINA” of 155 mm Self Propelled Howitzers „KRAB (CRAB)”, as well as comprehensive training system for the Artillery Company Unit of 120 mm Self Proppeled Mortars „RAK (CANCER)”, by specifying the technical equipment, tactical and technical parameters.
16
51%
PL
W artykule przedstawione zostały zagadnienia mobilnego stanowiska szkolno-treningowego Samobieżnego Moździerza M120K RAK kal. 120 mm. Moździerz samobieżny 120 mm RAK jest podstawowym środkiem ogniowym kompanii wsparcia, przeznaczonym do strzelania ogniem półpośrednim, pośrednim i na wprost, w ramach rażenia obiektów przeciwnika. Współczesna technika pozwala na realne odzwierciedlenie obrazu pola walki poprzez nowoczesne środki szkolno-treningowe, a dzięki wykorzystaniu mobilnego stanowisko szkolno-treningowego zostanie stworzona możliwość przeprowadzenia praktycznych zajęć z budowy i eksploatacji nowego sprzętu wprowadzane na wyposażenie Sił Zbrojnych RP.
EN
The article discusses the mobile training and self-propelled training stand M120K RAK cal. 120 mm. The 120 mm RAK self-propelled mortar is the primary fire agent of a support company, intended for indirect, indirect and direct fire shooting as part of the destruction of enemy objects. Modern technology allows for a realistic reflection of the battlefield image through modern training and training measures, and thanks to the use of a mobile training and training station in the construction and operation of weapons and military equipment, learn about the general characteristics and purpose of the new equipment.
PL
Referat przedstawia wybrane logistyczne aspekty produkcji Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. z Gdyni na rzecz efektywnego procesu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, szczególnie w zakresie rozwiązań zestawów treningowych dla Sił Zbrojnych RP. AREX Sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie potwierdzone licznymi certyfikatami w dziedzinie produkcji wojskowej, jak również w realizacji prac badawczo-rozwojowych opracowywanych razem z wojskowi i cywilnymi jednostkami naukowymi na najwyższym światowym poziomie. Firma uczestniczy również w szeregu nowych projektów dotyczących opracowania i modernizacji uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP. Posiada wykwalifikowaną kadrę oraz nowoczesne zaplecze produkcyjno-sprzętowe oraz nowoczesne specjalistyczne oprogramowanie projektowe dzięki czemu projektuje i produkuje nowoczesne rozwiązania techniczne (systemy i urządzenia) w dziedzinie produkcji wojskowej, a udział AREX Sp. z o.o. w projektach dotyczy zarówno obszaru sterowania napędami elektrycznymi, jak i systemów kierowania ogniem.
EN
The paper presents some logistical aspects of production of the Department of Automatic Control and Equipment After-measuring AREX in Gdynia for effective process of technical modernization of the Armed Forces, especially in terms of solutions of training sets for the Armed Forces.
PL
W artykule zaprezentowano zagrożenia bezpieczeństwa informacji w przykładowym przedsiębiorstwie. Rozwój teleinformatyki i globalnego rynku automatyzuje procesy produkcyjne i finansowo-księgowe, umożliwia globalną i szybką komunikację, a nawet pozwala na zawieranie umów między kontrahentami na odległość. Prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o teleinformatyzację oprócz korzyści jednakże niesie za sobą różnego typu zagrożenia. Systemy informatyczne umożliwiają gromadzenie, przetwarzanie i szybkie udostępnianie danych w ramach przedsiębiorstwa, ale dane te mogą też być interesujące dla osób nieuprawnionych, w tym dla konkurencji.
EN
The paper presents the threat of information security in the enterprise. The development of ICT and the global market automates the production and financialaccounting processes, enables global and fast communication and even allows for contracts between remote contractors. However, it should not be forgotten that running a business on the basis of computerization in addition to the benefits brings with it various risks. IT system s are designed to collect, process, and rapidly share data, but they can also be endangered by anyone with sufficient knowledge and skill.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.