Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 164

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gleby brunatne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Zmienność pokrywy glebowej jest powodowana naturalnym różnicowaniem się czynników glebotwórczych i procesów glebowych. W ostatnich latach na kierunek i tempo zmian właściwości gleb w zoraz większym stopniu wpływa człowiek. Charakter i zakres tych zmian jest zagadnieniem związanym z ochroną zasobów glebowych. Szczególnie pożyteczna jest ocena skutków uprawy i użytkowania gleb. Dobrym wkaźnikiem funkcjonalności gleb, zwłaszcza w zakresie wody dostępnej dla roślin i powietrza, jest gęstość objętościowa gleb. Nieznay powszechnie parametr - gęstość naturalna gleby z powiązaniu z wielkościami gęstości aktualnej wyraźnie obrazuje skutki uprawy i działania roślin na gleby. W pracy przedstawiono właściwości podobnie uziarnionych gleb brunatnych, wytworzonych z glin zwałowych, pod różnymi roślinami. Szczególnie znamienne są skutki oddziaływania na gleby korzeni 27-30 letnich jabłoni.
EN
Changeability of soil cover caused natural differentiation of soil- forming factors and soil processes. In last years onto direction and pace of changes of properties of soils is man influences lager degree more and more. Character and range of this changes it is connected question with protection of soil resources. Particulary useful opinion of results of tillage and uses of soils is. Best coefficient of functionality of soils, especially in range of available water for plants and air, bulk density of soil is. Unknown broadly parametr natural bulk density of soil in connection with sizes of actual bulk density it illustrates results of agricultural activity and working of plants clearly onto soil. In this study properties of brown soils were introduced about similar granulometric composition, developed from boulder loams, under different plants. Particulary characteristic results of influence are onto soil of roots 27- 30 yearly apple- tree.
7
Content available The dynamics of colloidal system in loess soils
88%
EN
In horizons of brown soils - arable and forest, developed from loess - basic characteristics were determined and the mineral content of fractions <2μm. Mobility of fractions <2μm was found when determining the coagulation factor - K, stabilisation factor - St, and mobility factor - R. In model experiments the influence of CaCO₃ on the behaviour of soil colloids at humus level was defined. When calculating the relationship between the amount of colloids isolated in three centrifugations by water and the amount of colloids isolated by 0.2 % solution of Li₂CO₃, the eluviation factor of the fraction <2 μm was determined. It was established that in arable soil the eluviation factor of the fraction <2 μm is the highest at horizon A, whereas in forest brown soil the factor achieves its highest value at the browning horizon. The addition of calcium carbonate to forest brown soil lowered the value of the eluviation factor to a considerable extent. The coagulation, stabilisation and mobility factors changed distinctly. Almost a linear relationship exists between the reaction of soil and the value of eluviation factor. The factor calculated from fraction <2 μm allows determining at which pH values of soil solution the mobilization and leaching of soil colloids begins. It seems that such research will enable us to learn mechanisms of soil degradation under the influence of acidification, and define the methods of prevention.
PL
W poziomach gleb brunatnych - ornej i leśnej wytworzonych z lessu - oznaczono podstawowe właściwości oraz skład mineralny frakcji <2 μm. Ruchliwość frakcji <2 μm oznaczono określając współczynnik koagulacji - K, współczynnik stabilizacji - St oraz współczynnik ruchliwości - R. W doświadczeniach modelowych określono wpływ CaCO₃ na zachowanie się koloidów glebowych w poziomie próchniczym. Obliczając stosunek ilości koloidów wyizolowanych w trzech odwirowaniach przez wodę do ilości koloidów wyizolowanych przez 0.2 % roztwór Li₂CO₃ określono wskaźnik eluwiacji frakcji <2 μm. Stwierdzono, że w glebie brunatnej ornej wskaźnik eluwiacji frakcji <2 μm jest najwyższy w poziomie A, natomiast w glebie brunatnej leśnej wskaźnik przyjmuje najwyższą wartość w poziomie brunatnienia. Dodanie węglanu wapnia do gleby brunatnej leśnej w wyraźny sposób obniżyło wartość wskaźnika eluwiacji. Zmieniły się znacznie współczynniki: koagulacji, stabilizacji i ruchliwości. Istnieje prawie liniowa zależność między odczynem gleby a wartością wskaźnika eluwiacji. Uzyskany wskaźnik dla frakcji <2 μm pozwala określić przy jakich wartościach pH roztworu glebowego zaczyna się uruchamianie i wypłukiwanie koloidów glebowych. Wydaje się, że tego typu badania umożliwiają nam poznanie mechanizmów degradacji gleb pod wpływem zakwaszenia oraz określenie sposobów ich zapobiegania.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.