Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  LIS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Starting from the fall of 2006, the instruction of library and information science majors in Hungary has been enacted in a two-tier education system complying with the Bologna declaration for higher education. It was in spring of 2008 that the Ministry of Education and Culture released the list of requirements for training and qualification of the second level, the magister (or master's) degree, which determines the corpus of knowledge and professional competences the would-be graduates are to command. The study discusses the system of requirements of the BA (bakkalaureus or bachelor-level) instruction currently conducted, the subject directions announced by the 11 institutions of higher education participating in the instruction, the general and professional stock material, the personal and professional competences to be learned in the master-level instruction, the scope of knowledge and subjects pertaining to the permitted subject directions as well as the topical items of information related to the master-level training.
EN
The variation of the lightning activities over Sri Lanka and surrounded costal belt (5.75ºN-10.00ºN and 79.50ºE-89.00ºE) is studied using lightning flash data of Lightning Imaging Sensor (LIS) which was launched in November 1997 for NASA’s Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM). The LIS data in the period of 1998 to 2014 are based on this study and there were 23838 lightning flashes over the landmass covered by Sri Lanka during considered period. The data show that average flash density has an increasing trend of 0.093 flashes km-2 year-1. The linear trend is shown in annual flash count with the fitted straight line. Although there is a slight variation between years, there is a clearly increasing trend with 24 flashes per year. There is an incremental trend in distributing of lightning activities all over the country with time. Warming trends of surface temperature and atmosphere may have a correlation with increasing trend of the lightning activities over Sri Lanka and surrounded costal belt.
PL
Referat prezentuje niektóre aspekty tworzenia system u inform acji o terenie na poziom ie lokalnym. Przeanalizowano źródła danych dla baz mapy numerycznej, dostępne materiały geodezyjne i kartograficzne oraz wybrane potrzeby informacyjne na przykładzie obiektów w gminach Kadzidło i Myszyniec. Zaproponowano autorski sposób łączenia danych pozyskiwanych z różnych źródeł. W ramach pracy wykorzystano, stosowaną przez służby geodezyjne, aplikację EwMapa - aplikacja może być zasilana zdjęciam i lotniczym i i satelitarnym i - oraz standardowe narzędzie informatyczne jakim jest system zarządzania opisową bazą danych Ms Access.
PL
Artykuł przedstawia analizę możliwości wykorzystania danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz pewnych danych gromadzonych w urzędach miast i gmin jako podstawy tworzenia szczegółowych systemów informacji przestrzennej. Zwraca uwagę na specyficzne oczekiwania grupy zawodowej geodetów w stosunku do treści i funkcjonalności systemów udostępniających dane w Internecie. Pokazuje również, że odpowiednio zbudowany system lokalny bazujący na danych PODGiK i jednocześnie oferujący serwisy WMS/WFS może być idealnym źródłem danych do krajowej infrastruktury danych przestrzennych.
EN
The possibility to utilise data from the State Geodetic and Cartographic Resource together with that accumulated by municipal authorities, as the grounds for creating detailed spatial information systems, has been studied. Attention is drawn to specific expectations of geodetic communities as to the contents and functionality of systems providing data in the Internet. It has been also demonstrated that a properly constructed local system based on the PODGiK data, at the same time offering the WMS/WFS services, can be an ideal data source for the national spatial data infrastructure.
PL
Recenzja książki, poświęconej omówieniu szeroko pojętej bibliologii uniwersyteckiej, zawierającej 23 artykuły naukowe o różnej objętości i zawartości merytorycznej. Autorzy reprezentują zarówno biblioteki akademickie, jak i naukowe, co sprzyja odmiennemu spojrzeniu na kwestie badań prowadzonych w polskich ośrodkach bibliotekoznawczych.
EN
Review of book devoted to a discussion of the wider university book studies, contains 23 scientific articles with different volume and content of the substance. The authors represent a variety of academic and research libraries, which favors a separate look at the issues most widely understood book studies.
6
Content available Bazy danych wybranych parków bydgoskich
60%
PL
Archiwizacja danych i ich późniejsze uaktualnianie wymagają tworzenia baz danych powiązanych z odpowiednimi podkładami mapowymi. Systemy Informacji Terenowej (SIT) charakteryzują opracowania w dużych skalach z wysokim stopniem szczegółowości. Wymogi te spełniają m.in. tereny parkowe. W artykule zaprezentowano zastosowanie SIT w tworzeniu baz dla wybranych parków miejskich w Bydgoszczy w celu inwentaryzacji ich drzewostanu. Utworzenie przestrzennej bazy danych wymagało wykonania wstępnych pomiarów sytuacyjnych oraz czynności związanych z ustaleniem gatunków drzew i z pomiarami dendrometrycznymi na terenach parków. Omówiono etapy tworzenia baz danych oraz scharakteryzowano wybrane parki i przedstawiono opracowane dla nich bazy. Przeprowadzone przykładowe analizy i końcowe podsumowanie potwierdzają przydatność realizacji opracowań tego typu.
EN
Archiving of data and its subsequent update brings with it need to create the database. Land Information Systems (LIS) are characterized by description of a large scale with a high degree of detail. These requirements fulfill the park areas. The paper presents the use of LIS in the creation of databases for selected urban parks in Bydgoszcz to inventory their trees. Creation of a spatial database required a preliminary of situation measurement and works related to determines of tree species and dendrometric measurement in parks. Discusses steps of creation databases and characterized selected parks and shows compile database. Sample analysis and final summary confirm the utility of this type of implementation.
7
Content available remote Programy Teatru Witkacego w perspektywie bibliologicznej
60%
PL
Artykuł jest efektem badań programów teatralnych wydanych w latach 1985–2010 nakładem Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem. Analizie zostały poddane zarówno treść, jak i forma wspomnianych teatraliów. Artykuł prezentuje wybrane przykłady programów (dwa najliczniejsze zespoły: aforystyczno-eseistyczno-graficzne oraz aforystyczno-graficzne), z uwzględnieniem dotychczasowego stanu badań nad dokumentacją teatralną. Istotnym z punktu widzenia tematu był także kontekst bibliotekoznawczy i zagadnienia teoretyczne, które posłużyły jako punkt wyjścia do dalszych rozważań.
EN
The article presents research on documents which were published by Witkacy’s Theatre from 1985 to 2010. The content and publication form of the programmes were analysed. The article includes a presentation of selected documents and the state of research. The text also contains library context which was used as a starting point for next considerations.
8
Content available Dane w planowaniu przestrzennym
51%
PL
W ciągu ostatnich lat ze względu na postęp techniczny (Internet, dostępność danych GPS, informatyka) geodezja rozszerzyła swoje działanie. Wcześniejsze urządzanie terenów rolnych przekształciło się także w planowanie terenów miejskich, wiejskich oraz stref przejściowych. W referacie zaprezentowano zakres danych, jaki jest niezbędny do właściwego planowania przestrzeni, zaprezentowano istotę tematu oraz ścisłe powiązanie planowania z systemami informacji o terenie (SIT) i systemami informacji geograficznej (GIS). Dokonano podziału danych, pozyskiwanych do wykorzystywania w procesach planistycznych, ze względu na ich specyfikację. Przedstawiono zakresy oraz źródła danych do celów planistycznych. Pokazano także jak wiele informacji, w tym również geodezyjnych, ma wpływ na racjonalne wykorzystanie przestrzeni.
EN
Geodesy widened one’s working in last years in view of technical progress (Internet, GPS, informatics). Earlier rural development reformed also into planning of municipal areas, country as well as transitory zones. Range of data what is indispensable to proper planning of space is presented in this paper. Essence of subject as well as connection of planning with LIS and GIS is presented. Division of data was executed for planning processes in view of their specification. Ranges and sources of data for spatial planning are presented. It was shew also as many information, in this also geodetic, has influence outo rational use of space.
PL
Na przykładzie powiatowej bazy danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie Starostwa Powiatowego w Mikołowie przedstawiono możliwości wykorzystania tego rodzaju baz danych w tworzeniu numerycznych dokumentów kartograficznych przez przedsiębiorcę górniczego.
EN
On the basis of the district database of the Mikołów District's National Land Information System, the possible use of such databases for the development of digital cartographic documentation in mining companies have been presented.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję autorskiej technologii GEO-MAP związanej z obsługą danych przestrzennych oraz informacje o jej wdrożeniach w administracji i gospodarce. Praca podzielona jest na trzy zasadnicze części. W pierwszej części zaprezentowana została ogólna charakterystyka technologii GEO-MAP. Przedstawiono podstawowe założenia konstrukcyjne, istotę zastosowanego modelu danych, zasady prezentacji graficznej zgromadzonych danych oraz powiązania między poszczególnymi elementami technologii. Druga część poświęcona jest segmentowi internetowemu technologii, w tym środowisku programistycznemu, zastosowanym formatom danych i wykorzystywanym usługom sieciowym. Wiele miejsca w tej części poświęcono również specjalistycznej funkcjonalności związanej z automatyzacją obsługi prac geodezyjnych. W trzeciej części pracy przedstawiono syntetyczną historię wdrożeń technologii w powiatach i gminach oraz zaprezentowano typowe pola jej wykorzystania w zarzadzaniu tymi jednostkami oraz realizacji powierzonych im zadań związanych z danymi przestrzennymi. Na przykładzie Poznania i Warszawy zaprezentowano wykorzystanie technologii GEO-MAP do wspomagania zarzadzania miastem. Istotnym elementem tej części pracy jest również przedstawienie praktycznej realizacji automatycznego udostępniania danych geodezyjnych, za które przepisy przewidują wnoszenie opłat.
EN
In this habilitation thesis, the original concept and the successful implementations of the GEO-MAP technology are presented. This work consists of three fundamental parts. In the first part, the general characteristic of the GEO-MAP technology is presented. The characteristic contains the basic structural assumptions, the essence of used data model, the rules of graphical presentation and the connections between separate elements of the technology. The second part describes the segment of internet technology including the programming environment, the used data formats, and web services. Many places in this part are focused on the specialized functions to manage geodetic works. The third part presents the synthetic history of technology implementations on various levels of local government administration in Poland. In addition the part presents the typical area of their usage in management of the administrative units and realization of connected with spatial data tasks entrusted to them. In that part, the services in Warsaw and Poznan are given as the examples of technology implementation. In the same part, the situation when official fees are imposed on data is discussed on the base of the services that make data available with the use of internet payments.
PL
Współczesne materiały teledetekcyjne, a zwłaszcza wielkoskalowe zdjęcia lotnicze dostarczają możliwie najbardziej aktualnych informacji o środowisku geograficznym. Czyni to je niezbędnymi w nowoczesnym zarządzaniu miastem. Terenem badawczym jest niewielkie miasto Puszczykowo położone na południe od Poznania. Jego specyficzna lokalizacja w najbliższym sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego wymaga położenia wyjątkowego nacisku na kwestie ochrony środowiska przyrodniczego na tym obszarze. Zaproponowano budowę systemu informacji przestrzennej w oparciu o fotomapę w skali 1:2500 z 2004 roku, która stanowiła podstawową rastrową bazę danych zorientowaną w przestrzeni geograficznej. Na tej bazie stworzono wektorowe warstwy tematyczne ze szczególnym uwzględnieniem terenów biologicznie czynnych i obszarów chronionych. Każdej warstwie tematycznej towarzyszy tekstowa baza danych gromadząca informacje nieprzestrzenne dotyczące danego obiektu. Tak zbudowany SIP staje się wydajnym narzędziem zarządzania i wspomagania procesów decyzyjnych, pozwalając na skuteczną ochronę środowiska przyrodniczego oraz wykorzystanie zasobów naturalnych miasta zgodnie z paradygmatem zrównoważonego rozwoju. Istotnym zagadnieniem w budowaniu SIP-u, zwłaszcza w małych ośrodkach miejskich, jest brak środków finansowych i danych niezbędnych dla prawidłowego wdrożenia systemu.
EN
Contemporary remote sensing records, especially high-scale aerial photographs provide the most present data about the environment. This feature makes them indispensable for modern town management. Testing ground is a small town Puszczykowo located south of Poznań. Its specific localization near Wielkopolski National Park requires a special attention on problems related to the protection of natural environment of this area. The project of land information system based on the photomap at scale 1:2500 (2004) was proposed. The photomap is a main raster database related to geographical space. On this basis thematic vector layers were constructed, with special consideration of biologically active and protected areas. Each vector layer has its own text database, which is made for gathering of non-spatial data. Presented idea of land information system is an efficient tool for management and decision making. It makes environmental protection and utilization of town's natural resources more effective and more environment-friendly according to sustainable development paradigm. Vital problem of LIS introduction, especially in small towns is a lack of economic and data resources, which are necessary for system initiation.
PL
Automatyczna rejestracja wyników pomiarów oferowana przez współczesne urządzenia pomiarowe pozwala na pozyskiwanie współrzędnych przestrzennych wielu milionów punktów pomiarowych w stosunkowo krótkim czasie. Sekwencyjna struktura zapisu takich danych oraz wielkość generowanych zbiorów nie pozwalają na ich bezpośrednie wykorzystanie w systemach informacji o terenie. Usprawnienie i zautomatyzowanie procesu przetwarzania wymaga zastosowania odpowiednio dobranych algorytmów. Zwrócono uwagę na wybrane aspekty przetwarzania zbiorów pozyskiwanych przez urządzenia do rejestracji masowej i wykorzystania ich w procesie generowania numerycznego modelu terenu.
EN
Automatic registration of measurement results offered by modern measurement devices allows obtaining the spatial coordinates for many millions of measurement points in a relatively short time. The sequential structure of recording of such data and the size of generated sets do not allow their direct use in land information systems. Improvement and automation of the processing process requires application of appropriately selected algorithms. The article draws attention to selected aspects of processing the sets obtained by devices for mass registration and use of them in the process of generating the digital land model.
PL
Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej są w Polsce podstawą funkcjonowania Krajowego Systemu Informacji o Terenie. Zgromadzone w nich dane są ciągle aktualizowane w wyniku realizacji prac geodezyjnych. W przyszłości dane te zapewne będą stanowiły podstawą Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych. Aby tak się stało muszą zostać jednak przetworzenie do postaci numerycznej. W wielu powiatach wymaga to jeszcze dużego nakładu pracy, ale są również takie, w których dane osiągnęły już pełną postać numeryczną. W referacie autor zwraca uwagę na wykorzystanie dostępnych technologii geoinformacyjnych nie tylko do prezentacji danych w Internecie, ale również na usprawnienie procesu zasilania zasobu. W szczególności dotyczy to zautomatyzowania procesu wydawania materiałów, dostępu do specjalistycznych informacji i funkcjonalności oraz zautomatyzowanego przyjmowania zaktualizowanych danych do zasobu.
EN
County Centres of Geodetic and Cartography Documentation are the basis for the functioning of the National Land Information System. The pooled data supplied by the centres are continuously updated as a result of the geodetic work. In the future, the data will probably constitute the basis for the National Infrastructure Spatial Information. However, the data have to be converted to numerical format. In many counties, the conversion still requires a substantial amount of work, but there are also counties where the data have been already fully converted. In the paper, the author draws attention to the use of available geoinformation technologies not only to present the data in the Internet, but also to improve the process of supplying the data resources. In particular, this is applicable to automation of data release, access to specialised information as well as functionality and automation of updated information transfer to the database.
14
51%
EN
Geodesy in the collective perception is understood as an activity consisiting in studying the Earth's shape, geodetic networks establishing, mapping, border marking and real estate recording. The know ledge about input and possibilities of geodesy in building investments' realization process, as well as in construction of large machines and installations, is relatively modest even among interested building specialists. These structures are usually closely connected with geographical space and they have an important influence on social and biological environment of the region (e.g. hydroelectric power station - provides both employment and power, at the same time being a serious danger in case of natural calamity or damage of control system) - so information about them is connected in many aspects with geoinformation and with space information systems as far as technology of realization of geodetic and cartographic studies and exploitation of geodesic tools (like methodology,measurement technology, instrument technology are concerned. The goal of the project, being realized by the Institute of Engeneering and Industrial Geodesy of Warsaw University of Technology, is to create a prototype database of building structures, which are typical from the point of view of the tasks of engineering geodesy. These are structures as follows: architectural (i.e. buildings, shopping centers, renovation and reconstruction of historical objects) transport (i.e. roads, overpasses, train infrastructure, tunnels, bridges, airports) hydrotechnical (i.e. dams, hydroelectric power stations) machines and installations (i.e. turbines, gantries, rotary furnaces, ships, airplanes). Creation of a database is going to be preceded by studies on preparing uniform methodology of presenting consecutive stages of geodetic works for various objects as described above. The database is expected to be available by internet and is planed to be filled with the information collected from geodesic companies, which would like to present their realizations as well as from owners and users of engineering structures. Examples of modern solutions in the area of geodetic services for engineering investments realization is supposed to create a base for changes in the methods of teaching and presenting these issues in The Geodesy and Cartography Department of Warsaw University of Technology and in other Departments interested in such problems.
PL
W referacie zaprezentowano wyniki prac na temat budowy i wdrażania Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Stalowowolskim. Omówiono problemy związane z integracją danych graficznych i opisowych ewidencji gruntów i budynków. Przedstawiono wyniki prac nad udostępnianiem danych ewidencyjnych. Oprócz tego przedmiotem udostępnienia były dane z Wydziału Ochrony Środowiska. W ramach prowadzonych prac prowadzona jest aktualizacja części graficznej ewidencji gruntów w oparciu o wykonane w m aju 2002 zdjęcia lotnicze. Dostępność aktualnych zdjęć pozwoliła na analizę możliwości ich wykorzystania dla określania typu upraw. Prace, których wyniki są przedmiotem publikacji są w części finansow ane w ramach projektu badawczego: KBN 10TI2001200C/5075.
EN
The article explores the potential of using panoramic videography for the spatial engineering and spatial management of landscape. The concept of panoramic photography, as a basis for panoramic videography, has been widely used for visualisation of cultural heritage sites and documentation of various sites. Panoramas are widely used, for example, by Google in StreetView to present not only the cityscapes, but recently also rural landscapes. Panoramic videography is a process of creating panoramic (360-degree) video, which represents the dynamic environment. The land intensity factors (WIT - in Polish: "współczynniki intensywności terenu") introduced by Litwin is a method for evaluation of the landscape where different functions can be specified: agricultural, non-agricultural and recreational. Although this method can be used in different terrains, this article proposes to use panoramic video camera for the enhancement of the recreation function of WIT. The process of creating panoramic videography is explained in this article as it was tested and explored in the United Kingdom (in Launceston) and Poland (the district of Czarny Dunajec). It is based on gathering imagery not from airplanes but from a mobile setup that traverses through streets. What is more, the combination of vector and raster modelling of terrain in a visual and interactive environment has a potential to become a powerful tool for enhancement of land intensity factors. The administrative borders are one of the drawbacks for a determination of WIT and comparing them to terrain values. This article proposes the application of a path-based approach to visualize changes in land value and recreation function thanks to data collected from panoramic videography and information input to database. Annotations and measurements (panoramic photogrammetry) gathered from geo-referenced video provides a potential not only for determining WIT factors, but also for regional planning.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.