Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Struktura przedsiębiorstwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
|
|
nr nr 12
14-18
XX
Tablice kompetencyjne służą do ustalenia zakresów działania i związków kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi i stanowiskami. Tworzą je trzy części: 1. Układ przedmiotowy (zdezagregowany, ponumerowany według klasyfikacji dziesiętnej klasyfikator zadań o określonym stopniu szczegółowości); 2. Układ podmiotowy (obejmujący wybrane komórki organizacyjne i stanowiska); 3. Układ ról (wskazujący na udział podmiotów organizacyjnych w wypełnianiu zadań). W tak zwanej uproszczonej technice tablic kompetencyjnych eliminuje się te elementy, które sprawiają wrażenie skomplikowanych. Można też posługiwać się jednocześnie dwoma układami ról, prostym i rozwiniętym. Omówiono dalej problem budowania tablic komórek organizacyjnych, służb oraz firmy. Osobno scharakteryzowano rolę tablic kompetencyjnych w analizie i projektowaniu organizacji.
XX
Analiza Modułowa Systemów Organizacyjnych (AMS) jest to analiza modułowa systemów organizacyjnych, która czerpie swoje elementy z cybernetyki. Sprecyzowano i podano model organizacyjny Gilles'a Faure. Wyróżniono tu pięć etapów: globalną diagnozę przedsiębiorstwa, szczegółową analizę komórek organizacyjnych i procedur, stworzenie koncepcji optymalnej, wdrożenie zmian, ocenę partycypacyjną. Jako zastosowanie modelu podano badanie spójności poszczególnych podsystemów i możliwość określenia decentralizacji procesu decyzyjnego, przeciążenia lub niedociążenia modułów a tym samym określenie zatrudnienia. Może także dostarczyć danych dotyczących działania systemu informacyjnego i określenia czasu reakcji przedsiębiorstwa na zmiany otoczenia.
|
|
nr nr 3
7-12
XX
Podano najważniejsze cechy przedsiębiorstwa fraktalnego, jakim są: samopodobieństwo, samoorganizacja oraz witalność. Samopodobieństwo dotyczy celów przedsiębiorstwa, konieczności osiągnięcia docelowego stanu. Samoorganizacja operacyjna dotyczy autonomii, strategiczna zaś dotyczy funkcjonowania i rozwoju fraktala. Witalność określono jako zdolność na reagowanie na wpływy otoczenia. Podano różnice między fraktalami i funkcjonalnymi pionami. Omówiono pionową strukturę przedsiębiorstwa frakatalnego.
|
2007
|
nr nr 88
71-81
XX
W artykule przedstawiono istotę, cele oraz obszary restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Zaprezentowano zakres restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz skutki organizacyjne restrukturyzacji w poszczególnych obszarach. Krótko opisano również podstawowe przedsięwzięcia restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa.
EN
Enterprises undertake different adjustment activities of gradual or radical nature as a response of their management to changes in business environment or changes within an enterprise. More and more frequently radical changes are called "restructuring of an enterprise". Restructuring of an enterprise is characterized by a variety of planes and areas where changes occur. The subject of the paper is organizational restructuring. It rarely occurs as an independent undertaking. Most frequently it is initiated by changes introduced when other areas of an enterprise are restructured. Therefore, the main function of organizational restructuring is "absorption" of changes made in the course of restructuring of other areas of an enterprise. The paper makes an attempt to answer the following questions: what are the organizational effects caused by restructuring other areas of an enterprise, what organizational changes should be introduced in order to manage the restructured enterprise effectively. (original abstract)
XX
Autorka zastanawia się na ile zarządzanie procesowe może być traktowane jako alternatywne dla zarządzania opartego na strukturach zorientowanych funkcjonalnie, czy kreuje ono warunki sprzyjające wysokiej dynamice zmian, czy stanowią one odpowiednie środowisko dla skutecznego projektowania i wdrażania zmian w organizacji, czy też z punktu widzenia urzeczywistnia zmian zarządzanie procesowe jest tylko kolejną mutacją "silosów organizacyjny" i podobnie jak wertykalne silosy funkcjonalne nie stanowią one jakiegoś szczególnego ułatwienia w dokonywaniu zmian w organizacji, a nawet w pewnych sytuacjach utrudniają ich przeprowadzenie. (fragment tekstu)
EN
The author of the article emphasizes the fact that nowadays change has become a very important factor for both operating and developing of an organization. Change has a special status in organizations, it is a metaprocess. This article also tries to answer the following question: does a process-oriented organization create a good environment for implementation of necessary changes in business processes in firms? (original abstract)
|
|
nr nr 7
14-15
XX
Właściwe usytuowanie controllera w hierarchii przedsiębiorstwa ma istotne znaczenie dla funkcjonowania i efektywności controllingu. W artykule omówiomo dobre i złe strony usytuowania controllera w pozycji nadrzędnej (z bezpośrednim podporządkowaniem dyrektorowi naczelnemu), jak i w pozycji równorzędnej (w ewentualnym połączeniu z wydz. finansowo-księgowym lub inną komórką organizacyjną).
XX
Artykuł dotyczy przemian dokonujących się w strukturach oraz strategiach korporacji transnarodowych. Bazując na istniejących modelach oraz zaobserwowanych zjawiskach we współczesnym świecie, autor identyfikuje motywy transformacji w obrębie korporacji. Szczególnie podkreśla tendencje we współczesnej gospodarce światowej, takie jak znikanie granic przedsiębiorstw międzynarodowych czy wymóg maksymalizowania elastyczności.
EN
The changes taking place within the structures and the strategies of international corporations are the main subjects raised in the article. Basing on the existing organisational models and having observed the contemporary companies the author of the paper identifies the incentives of transformation within international organisations. Tendencies in the contemporary world economy like vanishing of organisational boundaries and increasing flexibility requirement are especially highlighted. The stress has been put on understanding and modifying an international model, as the most sophisticated one. (original abstract)
XX
Struktura organizacyjna określa stosowany przez nią podział pracy, pokazuje powiązania między różnymi funkcjami i czynnościami, wskazuje na stopień specjalizacji pracy, opisuje strukturę hierarchii i władzy w organizacji oraz przedstawia układ odpowiedzialności. Zapewnia trwałość i ciągłość, umożliwiającą organizacji przetrwanie. Artykuł analizuje strukturę formalną i nieformalną.
|
|
nr nr 4
7-9
XX
Restrukturyzacja firmy to ogół przedsięwzięć, zmierzających do zmiany struktury organizacyjnej na nową, bardziej sprawną i charakteryzującą się wyższą efektywnością - czyli dostosowanie organizacyjne, techniczne i ekonomiczne do wymagań zmieniających otoczenie, zapewniające lepsze zaspokajanie potrzeb rynku. Artykuł analizuje restrukturyzację techniczno-organizacyjną przedsiębiorstw.
|
|
nr nr 11
104-109
XX
Nawiązując do pracy Jacka i Suzy Welch Winning znaczy zwyciężać oraz do książki J.A. Kramesa 24 lekcje najwybitniejszego CEO na świecie, autorzy omawiają koncepcje Jacka Welcha na temat struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Ten wieloletni b. dyrektor naczelny General Electric jest zwolennikiem ograniczania do minimum szczebli struktury organizacyjnej. Jego zdaniem, organizacja powinna być dostosowana do wielkości firmy i jej branży. Zminimalizowana formalizacja wymaga atmosfery otwartości - jej brak jest piętą achillesową świata biznesu, ponieważ blokuje kreatywność i potencjał zdolnych ludzi, hamuje działanie. (abstrakt oryginalny)
EN
Nawiązując do pracy Jacka i Suzy Welch Winning znaczy zwyciężać oraz do książki J.A. Kramesa 24 lekcje najwybitniejszego CEO na świecie, autorzy omawiają koncepcje Jacka Welcha na temat struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Ten wieloletni b. dyrektor naczelny General Electric jest zwolennikiem ograniczania do minimum szczebli struktury organizacyjnej. Jego zdaniem, organizacja powinna być dostosowana do wielkości firmy i jej branży. Zminimalizowana formalizacja wymaga atmosfery otwartości - jej brak jest piętą achillesową świata biznesu, ponieważ blokuje kreatywność i potencjał zdolnych ludzi, hamuje działanie. (original abstract)
|
|
nr nr 613
121-131
XX
W artykule omówiono zmiany w strukturze organizacyjnej w Powszechnym Banku Kredytowym SA w Warszawie, jakie zaszły pomiędzy 1989 a 2000 r. Autor kładzie szczególny nacisk na przemiany z orientacji produktowej na marketingową.
EN
This article discusses changes in the organizational structure that occurred between 1989 and 2000. The author draws particular attention to the change from a product to a marketing orientation.(original abstract)
|
|
nr nr 1, t. 2
328-336
XX
Przedstawiono współczesną strukturę hybrydową oraz zidentyfikowano przyczyny jej stosowania w organizacjach gospodarczych. Artykuł powstał jako efekt współpracy autorów z przedsiębiorstwami i jednostkami samorządu terytorialnego przy wielu przedsięwzięciach konsultingowych i doradczych. Podjęto próbę odpowiedzi co jest przyczyną pojawienia się rozwiązań mieszanych we współczesnych organizacjach.
EN
This paper offers reasons for why a hybrid approach should be used in organizational structures. There are numerous examples of hybrid structures in Polish enterprises and local governments. Observations show that traditional types of structures described in the literature are not the only ones being used in today's organizations. It seems that hybrid approaches are seen in a positive light by organizations attempting to change. Nowadays, many organizations use hybrid structures.(original abstract)
|
|
nr nr 6
9-12
XX
Celem artykułu jest opisanie koncepcji struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa przystającego do wymogów współczesności. Przedstawiono różne sposoby definiowania struktury organizacyjnej. Omówiono poziomą strukturę organizacyjną oraz zmiany centralizacji, konfiguracji i formalizacji struktury.
|
|
nr nr 10
21-24
XX
W artykule rozwinięto koncepcję identyfikacji zmian struktur organizacyjnych opierając ją na podejściu typologicznym, które pozwala uporządkować różne rozwiązania strukturalne występujące w praktyce, ograniczając je do kilku ściśle określonych typów.
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji struktury organizacyjnej oraz funkcjonowania zarządu spółki o charakterze publicznym. Autorzy przedstawili modele funkcjonowania centrów strategiczno-decyzyjnych na przykładzie Morskiego Portu Handlowego w Gdyni.
EN
The article includes the presentation of the problem concerning the planning of organizational solutions in a public company. Authors, on the basis of their own experience gained during the economic practice, present issues on the modeling of the organizational structure in a capital company of the public profile. As the example of the planning solutions prepared for the Port of Gdynia Managing Board, the problem concerning the development of variants of location of the decision making centers in a modern holding organizalion is discussed in the arlicle as well as the determinants of the modeling process and planned solutions. (original abstract)
|
2014
|
nr nr 6
52-61
XX
Przedsiębiorstwo KVCF (Kingdom Venture Capital Fund) w ciągu roku działalności zyskało sobie pozycję lidera w eksporcie kakao w dwóch krajach Afryki Zachodniej (Sierra Leone i Liberii). Tym samym stało się jednym z ważniejszych podmiotów handlujących kakao na świecie. Docelowo ma mieć ono postać holdingu grupującego spółki działające w dziedzinie produkcji, dystrybucji i eksportu, oraz podmioty funkcjonujące na granicy działalności gospodarczej i charytatywnej. Przedsiębiorstwo założone zostało w listopadzie 2012 roku i swoją działalność (mimo bazy w USA i Kanadzie i tych głównie kierunków finansowania), skupiło w krajach Afryki Zachodniej. Początkowo sferą aktywności przedsiębiorstwa stało się pozyskiwanie i eksport kakao. Obok celów prywatnych KVCF jest mocno zaangażowane w budowę nowego wewnętrznego rynku produkcji kakao i realizację tym samym szerokiego celu społecznego. Ważnym elementem działań firmy jest tworzenie infrastruktury i sieci kontaktów pozwalających na zaangażowanie producentów dotychczas wykluczonych z sieci odbioru kakao, budowa zaplecza materialnego i społecznego, oparcie o miejscowy kapitał ludzki w tworzeniu struktur firmy. (fragment tekstu)
EN
Within one business year Kingdom Venture Capital Fund (KVCF) has gained a leading position in the export of cocoa in two West African countries (Sierra Leone and Liberia), quickly becoming one of the major traders of cocoa in the world. This paper presents some aspects related to the management of the company that combines elements of skillful funding, while taking advantages of the opportunities offered by the markets of third world countries. The author tries to present a way of building a company structure under conditions of uncertain market, without foundations and social infrastructure. It includes the current crisis caused by Ebola virus epidemic, and its impact on people's lives, and the implementation of economic projects in West Africa. (fragment of text)
17
84%
EN
The article aims to describe the situation of the sector of micro, small and medium-sized enterprises (MSME) in Poland and selected countries in Central and Eastern Europe (Poland, Hungary, the Czech Republic and Slovakia) using a quantitative criterion made of the number of enterprises, the size of employment, and the amount of Gross Value Added (GVA). An attempt is made to verify a hypothesis stating that the Polish enterprise sector was less affected by the impacts of the global financial crisis than enterprise sectors in the other countries. The conclusion the analysis allows is that the enterprise sector in Poland was, indeed, less affected by the global financial crisis than enterprise sectors in other CEE countries such as Hungary, the Czech Republic and Slovakia. (original abstract)
XX
Dokładnie i z należytą starannością (w świetle definicji) przeprowadzone badanie due diligence pozwala na ocenę wielu aspektów działalności spółki. Zdaniem największych firm doradczych istotne dla funduszy private equity są wszelkie informacje dotyczące wewnętrznej struktury firmy, jak: stosunki własnościowe, kompetencje jej organów, przepływ informacji, ocena polityki zarządu, w tym zasady i formy zatrudnienia, programy i świadczenia dla pracowników, usługi obce, BHP , ochrona środowiska czy konflikty interesów. Nie do przecenienia są także identyfikowane ryzyka i zagrożenia w działalności przedsiębiorstwa, związane m.in. ze sprawami sądowymi, egzekucjami, sporami pracowniczymi, niedozwolonymi praktykami, działaniami nieuczciwymi z zakresu konkurencji. (fragment tekstu)
EN
In the investment process of private equity funds there is a moment before the purchase of shares in the new company, when fund managers should pay special attention to the procedure connected with carrying out a very detailed analysis of information from the company to be the investment target. The analysis, called due diligence, consists in gathering and verifying comprehensive data on the company to be invested in, its environment and business area. Due diligence, carried out accurately and with proper care (according to the definition) enables to assess numerous aspects of company activity. In the opinion of largest consultancies, it is essential for private equity funds to possess information about the internal structure of the company, e.g. property relations, competences of units, information flow, appraisal of management policy, including principles and forms of employment programmes anf benefits for employees, outsourced services, health and safety regulations, environmental protection and conflict of interest. What cannot be overestimated is the identification of risk and threat in company operation connected with judicial matters, debt collections, labour disputes, illegal practices or dishonest competition. It can be stated that due diligence is an integral element of private equity funds investment process. The information obtained in the course of analysis helps optimise terms and conditions of the investment agreement and facilitates management of the company whose shares are to be purchased.(original abstract)
|
|
nr nr 1, t. 2
114-123
XX
Przedstawiono kierunki zmian struktur organizacyjnych przedsiębiorstw działających w gospodarce opartej na wiedzy. Opisano cechy gospodarki opartej na wiedzy i związany z nią proces zaniku hierarchii funkcjonalnej i hierarchii rozkazodawczej. Wskazano na konieczność dostosowywania się organizacji do zmieniającego się otoczenia.
EN
Since the beginning of the 1990s, structural aspects of organizations have lost importance in both the theory and practice of management. More attention is paid to the issues in which structural problems are treated in an indirect way - knowledge management, relations in network organizations, process-oriented organizations. Empirical research and theoretical studies lead one to the conclusion that many solutions for structural aspects of companies have still not been found. The aim of the paper is to present a preliminary survey of changes of organizational structures at companies operating in the knowledge-based or New Economy. (original abstract)
XX
Wdrożenie systemu zintegrowanego powinna poprzedzić analiza funkcji i procesów gospodarczych. Prace analityczne i projektowe należy prowadzić kompleksowo, aczkolwiek stopień szczegółowości tych prac powinien być adekwatny do poszczególnych etapów prac wdrożeniowych. Wszelkie prowadzone niezależnie działania cząstkowe (tj. tzw. mikroanalizy) z uwagi na ich wycinkowy charakter oraz koncentrację na rozwiązywaniu problemów w ramach poszczególnych obszarów dziedzinowych nie mogą stanowić podstawy projektowania rozwiązań w ramach szeroko rozumianej architektury techniczno- funkcjonalnej. Nie zachodzi bowiem efekt synergii - złożenie analiz fragmentarycznych i cząstkowych nie jest równoważne pełnej analizie systemowej przedsiębiorstwa z uwagi na redundancję informacji oraz nieoptymalne interfejsy i powiązania integracyjne. Tego typu działania mogą być wykorzystywane jedynie w rozwiązaniach przejściowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Effective restructuring projects, aimed at building (or implementing) integrated information systems, should be preceded by the full system analysis of an enterprise consisting of two related phases: reorganization of business processes and technical-operations diagnosis. The paper presents a methodical concept, operation scope and technical basics of systems analysis of the enterprise. The first part of an article includes the discussion of topics related to a process oriented analysis aimed at designing new rules of data and source documents flows as well as identifying key areas and functions to be represented in an information system. The second part contains the rules of diagnostics related to the analysis and estimation of architecture, technical parameters and integration level of currently used applications. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.