Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 148

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  struktura spozycia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Przeobrażenia społeczno-gospodarcze, jakie nastąpiły w Polsce w ostatnich kilkunastu latach, przyczyniły się do ilościowych i jakościowych zmian w konsumpcji żywności. W artykule przedstawiono zmiany poziomu i struktury spożycia żywności w latach 2003-2015 w ujęciu makro- i mikroekonomicznym oraz dokonano oceny tych przemian. Źródłem danych były bilanse produktów rolniczych oraz wyniki badań budżetów gospodarstw domowych GUS. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono spadek wolumenu spożywanej żywności, obniżenie wartości energetycznej i poprawę wartości odżywczej przeciętnej racji pokarmowej. Wyniki analiz wskazują na zmianę modelu konsumpcji i preferencji żywieniowych polskiego społeczeństwa. Polacy konsumują coraz więcej produktów wysokoprzetworzonych, o wyższej jakości, wygodnych w użyciu, oszczędzających czas na przygotowanie posiłków, wpływających na urozmaicenie i podniesienie wartości żywieniowej diety i coraz częściej żywią się poza domem. Jedzą mniej, ale drożej i lepiej.
EN
The socio-economic transformation which has taken place in Poland during the recent dozen years has contributed to the quantitative and qualitative changes in the consumption of food. Changes in the level and structure of consumption of food during the period 2003-2015 in both macro- and micro- -economic terms are presented in this paper together with an assessment of these changes. The data source was the balance sheet of agricultural products and the results of analyses of household expenditure according to GUS (Central Statistical Office). The analyses showed a decline in the volume of food consumed, a fall in the calorific content and an increase in the nutritional value of the average portion size. The results of the analyses show a change in the model of consumption and dietary preferences of Polish consumers. The Poles consume more highly processed convenience foods of higher quality which are time-saving in preparation, have an effect on the variety, and increase the nutritional value of the diet. The Poles eat more frequently outside their houses; they eat less but better and more expensively.
PL
Poziom i strukturą spożycia żywności na poziomie gospodarstwa domowego różnicują różne zmienne o charakterze endogennym (wewnętrzna charakterystyka gospodarstwa domowego) i egzogennym (czynniki otoczenia rynkowego, takie jak podaż żywności i strategie marketingowe producentów, tj. stopień dywersyfikacji produktów żywnościowych, ich ceny, dystrybucja i promocja). Jak wykazały wyniki analizy7 indywidualnych danych z badań budżetów gospodarstw domowych występuje statystycznie istotne zróżnicowanie spożycia żywności w poszczególnych typach gospodarstw domowych, wyróżnionych ze względu na podstawowe zmienne, takie jak: wiek i wykształcenie głowy domu, poziom dochodu, miejsce zamieszkania, faza cyklu rozwoju rodziny, liczba osób w gospodarstwie oraz źródło pozyskiwania dochodu. Stwierdzono, że w gospodarstwach domowych osób samotnych występowało wyższe niż przeciętnie spożycie wszystkich produktów żywnościowych, natomiast wyższe wykształcenie, młodszy wiek głowy gospodarstwa domowego, lepsza sytuacja dochodowa oraz zamieszkiwanie w większym mieście sprzyjało wyższej konsumpcji takich produktów, jak: mięso, napoje mleczne, soki i wody mineralne, owoce i warzywa.
EN
The structure and level of food consumption in the household is determined by various factors (the number of household members; age and education level of the head of the household; the stage of family life cycle, the source of income, place of residence) As the analysis of the households budget survey from 2001show there is a significant differentiation in terms of the level and structure of food consumption caused by the above mentioned factors. The highest level of food consumption was among single households. It was also observed that households characterised by better financial situation, higher education and lower age of the head of the household tend to consume more expensive products than the average.
PL
Podjęto próbę określenia wpływu stylu życia (aktywności zawodowej, spędzania wolnego czasu, dbałości o zdrowie) na konsumencką percepcję żywności. Stwierdzono, że w Polsce dają się już zauważyć pewne, aczkolwiek jeszcze niezbyt wyraźne, tendencje do zmian w konsumpcji żywności związane z rodzajem aktywności zawodowej, sposobem spędzania wolnego czasu, dbałością o zdrowie.
EN
This paper attempts to determine how life style (work activities, leisure time activities, concern for health) influences the consumer's perception of food. Changing trends inn eating habits due to activities connected with work, leisure time and health have been noticed in Poland but this still remains undefined.
PL
Lata dziewięćdziesiąte to okres istotnych zmian w poziomie i strukturze spożycia żywności w polskich gospodarstwach domowych, co znajduje wyraz w obniżonej dziennej podaży energii i składników pokarmowych. W pracy przedstawione zostały tendencje w spożyciu energii, białka, tłuszczu, cholesterolu, NNKT, wapnia i magnezu.
EN
The nineties were the time of significant changes in level and structure of food consumption in Polish housekeeping what was manifested in lower daily energy and nutritive elements intake. This work contains tendencies in energy, proteins, fats, cholesterol, unsaturated fatty acids, calcium and magnesium consumption.
PL
Celem badań przedstawionych w artykule była analiza poziomu i struktury spożycia mięsa i przetworów mięsnych w gospodar-stwach domowych w rejonach o niekorzystnych wskaźnikach makroekonomicznych w Polsce, jak również określenie typów go-spodarstw domowych wyróżniających się specyficznymi cechami w tym zakresie. Analiza statystyczna pozwoliła na stwierdzenie, że wśród 4 województw, w których średnie spożycie mięsa i jego przetworów jest największe, znalazły się aż 3 województwa o niekorzystnych wskaźnikach makroekonomicznych, tj. podlaskie, świętokrzy¬skie i warmińsko-mazurskie. Określono cechy socjodemograficzne gospodarstw domowych, predysponujące do wyższego niż średnie spożycia mięsa i przetworów, a wśród nich: wiek, wykształcenie, status zawodowy, reprezentowana kategoria społeczno-zawodowa.
EN
The aim of this study was to analyze the level and the structure of meat products consumption in households in are¬as with unfavorable macroeconomic indicators, as well as to specify the types of households characterized by specific fe¬atures in this area. Statistical analysis allowed us to determine that among the 4 provinces where the average consumption of meat and meat products is the largest, the are 3 provinces with unfavo-rable macroeconomic indicators; such as podlaskie, święto¬krzyskie and warmińsko-mazurskie. At the same time socio- demographic characteristics of households predisposing to a higher than average consumption of meat and meat products were identified, and include such characteristics as age, edu¬cation, occupational status, socio-professional category.
PL
W artykule przedstawiono badania poziomu i struktury konsumpcji żywności w gospodarstwach domowych rolników i pracowników użytkujących gospodarstwa rolne w latach 2000-2004. Wykorzystane dane liczbowe pochodzą głównie z przeprowadzonych przez GUS badań budżetów gospodarstw domowych. W badanym okresie udział wydatków na żywność w analizowanych gospodarstwach zmniejszał się, choć wśród rolników dopiero od roku 2004. Udział wydatków na żywność w gospodarstwach związanych z rolnictwem oraz poziom samozaopatrzenia jest stosunkowo wysoki. W analizowanym okresie zmieniła się również struktura konsumpcji. Spożycie żywności w badanych typach gospodarstw zależy głównie od dochodów, cen, poziomu samozaopatrzenia i efektu redystrybucyjnego.
EN
The paper consists of an analysis of changes in the level and structure of food consumption in Poland. The study is based on household budget surveys (HBS) 2004 compared with the data for 2000. Over the considered period, the percentage of food expenditures in disposable income was stable with exception of 2004 when it decreased. At the same time the food consumption structure in farm households was changed. Average monthly expenditures of farm households were high in relation to those of other socio-economic groups. Similarly, the level of self-consumption in farm households was relatively high in the considered period. Food consumption in farm households was affected by such factors as: income, prices, self-sufficiency level, the consumer preferences and redistribution effect.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.