Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 245

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opakowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Omówiono obecny poziom i przewidywane kierunki rozwoju opakowań w przemyśle tworzyw sztucznych, papierniczym, metalowym, szklarskim i maszyn opakowaniowych. Zaprezentowano także tendencje i nowe konstrukcje opakowań.
EN
Present situation and predictions concerning the development directions of packaging in plastic, paper, metal, glass and machinery industry have been described. Trends and new package concepts have been presented.
PL
Producenci i importerzy opakowań oraz produktów w opakowaniach mają obowiązek znakowania opakowań, aby ułatwić ich dalsze zagospodarowanie. W celu stworzenia jednolitego systemu oznakowania, 1 lipca br. weszło w życie rozporządzenie, określające rodzaje opakowań podlegających oznaczeniu oraz wzory oznaczeń, opracowane w oparciu o wytyczne i decyzje Unii Europejskiej. Nowością jest wprowadzenie oznaczeń, wskazujących na możliwość wielokrotnego użytku oraz na przydatność opakowania do recyklingu. Można je stosować wyłącznie w przypadku opakowań spełniających wymagania określone w tzw. normach sharmonizowanych.
PL
Omówiono m.in. różnorakie formy gospodarki opakowaniami: ograniczenie ilości, wielokrotne użycie, ponowne przetwórstwo, likwidacja przez spalanie lub kompostowanie, zorganizowane składowanie.
EN
Various forms of packaging wastes management have been shown: minimisation, multiple reusing, recycling, combustion and composting, and disposal by controlled storage.
PL
Zgodnie z prognozami, rynek tektury falistej i opakowań z niej wytworzonych z roku na rok osiąga coraz większy przyrost. Stały rozwój tego segmentu rynku jest wynikiem ciągłego (i rosnącego!) zapotrzebowania na produkty wytworzone z odnawialnych surowców, nadające się w 100% do recyklingu. W Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, obserwuje się trend prośrodowiskowy, zmierzający do jak największego ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko. W tę sytuację doskonale wpasowują się opakowania z tektury falistej, które, odpowiednio zbierane, mogą w znaczący sposób przyczynić się do zwiększenia poziomów recyklingu w UE. Naturalne jest więc, że konsumenci, dla których troska o środowisko jest niezwykle ważna, wybierają opakowania z tektury falistej. To z kolei wpływa pozytywnie na produkcję tektury falistej i opakowań, i motywuje przedsiębiorców do wdrażania nowych technologii pozwalających na produkcję idealnego opakowania przy jak najmniejszym wpływie na środowisko. Taki obraz rynku znajduje swoje potwierdzenie w liczbach.
EN
According to the latest forecasts, corrugated board and packaging market is still growing. Continuous development of this branch of industry results from the continuously growing demand for products made of renewable raw materials, 100% recyclable. In Poland, as well as in other EU countries, the pro-environmental trend is observed, which leads to possibly largest limitation of the adverse influence on the environment. Corrugated board packaging perfectly fits into this scheme, and properly collected can significantly influence the increase of the recycling rates in EU. It is natural, that customers, who take care about the environment, are choosing corrugated packaging. This, in turn, influences positively the production of the corrugated board and corrugated board packaging and motivates the manufacturers to implement new technologies allowing production with possibly low environment impact. Such market picture is proven by the figures presented here.
PL
W artykule opisano wymagania stawiane opakowaniom transportowym oraz przczyny powstawania szkód materialnych w transporcie. Zaprezentowano również zagrożenia typu mechanicznego i klimatycznego oraz wymieniono sposoby przeciwdziałania ww. zagrożeniom.
EN
In paper requirements concerning transport package and causes of developing of matrial damages was described. Mechanical and climatic treaths and ways of conteracion for them was also presented.
PL
Jeszcze niedawno w celu zabezpieczania banknotów i innych papierów wartościowych stosowano różne poligraficzne metody. Dziś natomiast najczęściej sięgają po nie producenci różnorodnych towarów, jak po środek ochrony marki (Brand Protection). Według badań Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC), obecnie podróbki stanowią ok. 10% globalnego obrotu handlowego i ich ilość rośnie w tempie 15,6% rocznie. Wartość rynku podrabianych towarów szacowana jest na 1,8 mld USD. Do najczęściej podrabianych produktów należą: alkohole, produkty farmaceutyczne, kosmetyki, produkty spożywcze i chemikalia. Ochronę marki definiuje się jako wprowadzenie do produktu lub opakowania technologii, które pozwolą: ujawniać próbę naruszenia całości opakowania, zapobiegać podrabianiu i kradzieży, weryfikować autentyczność oraz śledzić produkty w łańcuchu dostaw i wykrywać szkody spowodowane podrabianiem marki.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza obowiązków producentów i dystrybutorów opakowań wynikających z Ustawy o odpadach. Mimo wejścia w życie ustawy i wynikających z niej obowiązków dla uczestników opakowaniowego łańcucha logistycznego znajomość treści ustawy jest niewystarczająca. Obowiązki przedstawione w świetle ww. ustawy i jej pokrewnych oraz obowiązujących rozporządzeń. Sytuację w Polsce omówiono na tle rozwiązań ustawowych w niektórych krajach europejskich.
EN
The subject of the article is the analysis of packaging manufacturers and distributors responsibilities coming out of the Waste Act. Although the Act has already been operative, its contents and the resulting resposibilities for the packaging logistic chain participants are not known well enough. The responsibilities have been presented in the light of the above mentioned Act and other similar, already operative ordinances. The situation in Poland has been described with reference to legal regulations in some other European countries.
PL
Wymagania rynku opakowań co do wyższej wytrzymałości w stanie suchym rosną w sposób ciągły z różnych powodów, którymi są m.in. wzrost zawartości w papierze włókien makulaturowych, obniżanie się jakości makulatury ze zużytych pudeł z tektury falistej (OCC), zwiększanie stopnia zamknięcia obiegów wodnych oraz dążenie do obniżania gramatury. Ponieważ te tendencje nadal się utrzymują, spełnienie wymagań odnośnie do wytrzymałości może przekroczyć możliwości jednoskładnikowych dodatków zwiększających wytrzymałość papieru w stanie suchym, a nawet najnowszych mechanicznych technologii maszynowych. Na podstawie ogromnego doświadczenia w przemyśle opakowaniowym firma Solenis wprowadziła ostatnio serię produktów, które współpracują z tradycyjnymi dodatkami w celu zapewnienia takiego zwiększenia wytrzymałości, jakie wcześniej było nieosiągalne. Te dwuskładnikowe środki zostały opracowane na podstawie określonych potrzeb wytrzymałościowych oraz warunków chemicznych w części mokrej. Oprócz wyboru produktu należy zastosować odpowiednią technologię dozowania, aby maksymalnie wykorzystać wszystkie właściwości dwuskładnikowych środków zwiększających wytrzymałość w stanie suchym. Na przykładach wyjaśnimy korzyści wynikające z tego nowego podejścia.
EN
The demand for higher dry strength within the packaging market continues to escalate due to a number of industry trends including increasing recycle content, decreasing OCC quality, increasing water system closure and lightweighting. As these trends continue, meeting strength demands can exceed the performance capabilities of current, single-component, strength additive technologies and even the newest machine mechanical technologies. Building on a tremendous bank of experience in the packaging industry, Solenis recently introduced a series of products that work synergistically with traditional strength additives to provide strength gains that were previously unobtainable. These dual-component programs are designed based on specific strength needs and wet end chemistry conditions. In addition to product selection, proper application technology must be employed to maximize the overall value of dual-component dry strength programs. Case studies are presented to highlight the benefits derived from this new approach.
12
Content available remote Sprawozdawczość przedsiębiorców gospodarujących opakowaniami za rok 2015
80%
PL
Zgodnie z art. 237b ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) przedsiębiorcy zobowiązani z mocy art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888), składają sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 zawierające dane i informacje wskazane w tym przepisie.
EN
According to art. 237b of the Act on Waste of 14th December 2012 (Journal of Laws of 2013 item 21, as amended) entrepreneurs liable under art. 45 para. 1 of the Act of 13th June 2013 on packaging and packaging waste management (Journal of Laws item 888) shall submit reports for the year 2015 and for the year 2016 containing data and information specified in that provision.
PL
Opakowanie produktu ma coraz większe znaczenie w podejmowaniu decyzji o zakupie produktów żywnościowych. Na rynkach o silnie wykrystalizowanych markach jest ono nośnikiem marki i jednocześnie elementem walki konkurencyjnej. Dlatego często podlega modyfikacjom pod względem kształtu, wielkości, jak również szaty graficznej. W tych warunkach konieczne jest określenie struktury zakupów produktów żywnościowych wedługrodzajui wielkości opakowania, a także ocena przez konsumentów opakowań produktów względem siebie konkurencyjnych.
PL
Opakowanie towaru pełni wiele funkcji. Z punktu widzenia transportu jedną z najważniejszych jest funkcja ochronna, polegająca na zabezpieczeniu ładunku przed uszkodzeniami lub utratą. W artykule omówiono kwestie dotyczące opakowania towaru i jego przygotowania do przewozu w świetle międzynarodowych warunków ubezpieczeniowych. Wyjaśniono różnice w tym obszarze występujące między Institute Cargo Clauses z roku 1982 i 2009. Sprecyzowano pojęcie"właściwego opakowania" oraz poddano interpretacji sformułowania, które pojawiły się w najnowszej wersji klauzul, jak np. "niezależnego podwykonawcy". Ponadto, wyjaśniono inne, skomplikowane zależności ubezpieczeniowe jak np. kwestie uznawalności opakowania za integralną część towaru jako przedmiotu ubezpieczenia.
EN
Packaging serves a range of purposes. From transportation point of view, one of the most important roles of packaging is a protection from loss of or damage to the cargo. This paper elaborates on a number of issues concerning packaging, as well as the preparation of cargo to the carriage in the context of the international insurance provisions. It also explains some differences in this area between Institute Cargo Clauses from the year 1982 and 2009. The meaning of “suitable packing” has been redefined and some new meanings of the newest clauses edition (e.g. independent contractor) has been interpreted. Moreover, the paper clarifies some complex insurance issues as, for example, recognizing the packaging as an integral part of the cargo as a subject-matter insured.
PL
W procesach produkcyjnych powszechnie stosuje się dodatki do żywności. Analizując wyniki badań prowadzonych wśród konsumentów w latach 1994-2004, a dotyczących postrzegania informacji o substancjach dodatkowych przez konsumentów stwierdzono, że zainteresowanie informacją o występowaniu substancji dodatkowych w kupowanej żywności utrzymywało się w analizowanym okresie na względnie stałym poziomie. Co najmniej ponad 50% respondentów dostrzegało znaczenie tej informacji. Ponadto pomimo istnienia regulacji prawnych stwierdzono, że ankietowani najbardziej obawiali się substancji dodatkowych w żywności.
EN
The use of food additives is a universal activity in production processes. In analyzing survey results among consumers in the period 1994--2004 concerning consumer perceptions of information about food additives, it was stated that the interest in information about the presence of additives in purchased foods has remained relatively constant level during the period of analysis. At least 50% of the respondents perceived the role of this information. Furthermore, despite the existence of legal regulations it was stated that surveyed people were most afraid of food additive substance.
PL
Nowe, biodegradowalne materiały opakowaniowe należą do grupy polimerów zaprojektowanych w celu degradacji przez enzymatyczne działanie mikroorganizmów. Polimery biodegradowalne mogą być produkowane przy użyciu technologii korzystających zarówno z surowców odnawialnych, jak i petrochemicznych. Przykładem polimeru wytwarzanego całkowicie ze źródeł odnawialnych jest polilaktyd (PLA) produkowany ze skrobi kukurydzianej. Dzięki swoim właściwościom - dobrej wytrzymałości i sztywności, przezroczystości, odporności na działanie tłuszczów, dobrej barierowości dla tlenu i aromatów, dużej przepuszczalności pary wodnej - można go stosować przy pakowaniu żywności. Polilaktyd ulega kompostowaniu w warunkach przemysłowych. Wszystkie opakowania uzyskały certyfikat zgodnie z normą EN 13432 wydany przez DINCERTCO, uprawniający do znakowania znakiem przydatności do kompostowania.
EN
New, biodegradable packaging materials represent a family of polymers that are designed to degrade through the enzymatic action of living micro-organisms. Biodegradable polymers can be produced by technologies both from renewable resources and from petrol industry. Example of polymers completely made from renewable resources is polylactide (PLA) manufactured from maize starch. Owing to its properties - good impact resistance and rigidity, highly transparent, resistance to fats, good oxygen barrier, good aroma barrier, high moisture transmission - it can be used in food packaging. PLA is compostable under industrial conditions. All of packaging is certified in according to the standard EN13432:2000 by DINCERTCO and qualify to use compostability logo.
PL
Wprowadzenie w praktyce opakowań aktywnych stworzy nowe możliwości w przemyśle spożywczym. Zwiększy atrakcyjność, wpłynie na poprawę jakości, a przede wszystkim przedłuży czas bezpiecznego przechowywania produktów spożywczych. W artykule scharakteryzowano opakowania aktywne o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, opakowania absorbujące tlen, wydzielające lub absorbujące dwutlenek węgla, pochłaniające nadmiar wody, absorbujące etylen, pochłaniające niekorzystne zapachy, wydzielające aromat oraz opakowania o właściwościach przeciwutleniających. Przedstawiono obecny stan badań i perspektywę zastosowania opakowań aktywnych w przemyśle spożywczym.
EN
Active packaging technologies offer new opportunities for the food industry. Those technologies make food products more attractive, improve their quality, and extend their shelf life. Important active packaging systems including antimicrobial systems, oxygen scavengers, carbon diozide emitters or absorbers, moisture controlling systems, ethylene absorbers, flavor releasing or odor absorber systems, antioxidant systems, are reviewed in this paper. Current and future food-related applications of active packaging are also presented.
PL
Celem znakowania żywności jest podanie istotnych informacji dotyczących produktu (biorąc pod uwagę zarówno jego właściwości żywieniowe, jak iparametry handlowe), które mogą mieć wpływ na świadomy wybór produktu przez konsumenta. Regulacje krajowe dotyczące znakowania żywności ulegają sukcesywnym zmianom, co wynika z ewolucji treści przepisów prawnych w ramach Unii Europejskiej. W artykule omówiono ostatnie zmiany przepisów dotyczące zamieszczania na opakowaniu informacji o składnikach produktu. Nowe przepisy nakładają na producenta wymaganie podawania bardziej szczegółowego wykazu składników oraz ustalają listę tzw. składników alergennych, które obowiązkowo należy uwzględniać w znakowaniu środków spożywczych. Ponadto podano wyniki badań prowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej, a dotyczących poglądu konsumentów na temat zasad znakowania żywności.
EN
In order to achieve a high level of health protection for consumers and to guarantee the possibilities of food control the labeling of foodstuffs is regulated by particular regulations. The general aim of the labeling is to state on the label all important for consumer information that should concern both nutritional and trading facts. In Poland the rules of labeling are included in the act of 11th of May 2001 on health conditions of food and nutrition and in the ordinance of the Ministry of Agricultural and Rural Development from 16th of December 2002 on labeling foodstuffs and food additives. For some foodstuffs particular rules are stated in regulations concerning these foodstuffs. Now the mentioned above regulations are amended and harmonized with EU directives, because it is very important in view of facilitating trade between Member States. Particular changes concern indication of the ingredients present in foodstuffs. Certain ingredients are the cause of allergies or intolerance in humans, the refore it should be made obligatory to include in the labeling all ingredients with allergenic effect present in foodstuffs. In article the Report on European Consumers' Perception of Foodstuffs Labeling is also presented.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.