Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 698

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport publiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
1
Content available remote Projekt ustawy o transporcie publicznym
100%
PL
Podstawowe założenia i cele projektu. Kluczowe znaczenie "organizatora transportu publicznego" i zakres jego działania. Umowy z przewoźnikami. Plan Transportu Publicznego. Źródła finansowania, w tym - jako novum - opłata transportowa. Decyzje o sposobie wykorzystania środków finansowych - w rękach samorządów terytorialnych. Odniesienie projektu ustawy do odpowiednich rozporządzeń unijnych.
EN
The main brief foredesigns and targets of the project. The key importance of the "passenger transport organizer" as well as the scope of his activity. The contracts with the carriers. The Plan of the Passenger Transport. The sources of the financing, including the truckage as a "novelty". The decisions about the method of making use of the financial means - being in possession of the local - governments. Reference of the draft law to the adequate European Union decrees.
PL
W ramach francusko-polskiej współpracy na rzecz utworzenia organizatora transportu publicznego w regionie Mazowsza odbyło się w Paryżu seminarium na ten temat. W trakcie seminarium odbyło się 10 warsztatów, 3 wizyty techniczne oraz 3 spotkania z przedstawicielami francuskich przewoźników regionalnych.
PL
W ramach francusko-polskiej współpracy na rzecz utworzenia organizatora transportu publicznego w regionie Mazowsza odbyło się w Paryżu seminarium na ten temat. W trakcie seminarium odbyło się 10 warsztatów, 3 wizyty techniczne oraz 3 spotkania z przedstawicielami francuskich przewoźników regionalnych.
PL
Analiza obecnego stanu komunikacji zbiorowej w regionie zachodniopomorskim. Prognozy potrzeb przewozowych. Koncepcja zintegrowanego systemu publicznego transportu kolejowo-drogowego w tym województwie oraz propozycja terminów i etapów jego wdrażania.
EN
Analysis of the collective transport condition, at present in the West Pomeranian region. Transport demand prognosis. Concept of the integrated public railway and road transport system in this voivodeship and the proposal of its both terms and stages implementation.
5
Content available remote Działalność Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego
100%
PL
Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego są strukturami dialogu na szczeblu wojewódzkim i mają charakter opiniodawczy. W artykule przedstawiono powstanie, zadania oraz tryb pracy tychże Komisji.
PL
Druga część artykułu odnosząca się do opracowania przez Komisję Europejską nowych, poprawionych projektów rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczące służby publicznej w kolejowym i drogowym transporcie pasażerów. Ten poprawiony tekst stwarza pewne i przejrzyste ramy dla organizacji przez samorządy własnego transportu publicznego w sposób najbardziej odpowiadający potrzebom mieszkańców i finansowania usług użyteczności publicznej. W artykule oparto się o oficjalne dokumenty Komisji Europejskiej w języku francuskim.
PL
Komisja Europejska opracowała w tym roku nowe, poprawione projekty rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczące służby publicznej w kolejowym i drogowym transporcie pasażerów. Ten poprawiony tekst stwarza pewne i przejrzyste ramy dla organizacji przez samorządy własnego transportu publicznego w sposób najbardziej odpowiadający potrzebom mieszkańców i finansowania usług użyteczności publicznej. W artykule oparto się o oficjalne dokumenty Komisji Europejskiej w języku francuskim.
PL
W Polsce przedsiębiorstwa transportowe występują w trzech formach zarządzania: samorządowej, cywilno-osobowej oraz kapitałowej. Publiczne formy przedsiębiorstw reprezentowane są w głównej mierze przez własność państwową oraz komunalną. Do tej właśnie grupy należą przedsiębiorstwa pasażerskiego transportu miejskiego.
9
Content available remote Po pierwsze pasażer...
100%
PL
Aktualnie dostępne środki i technika pozwalają na wieloaspektowe oddziaływanie w kierunku poprawy wizerunku jak i sprawności komunikacji zbiorowej.
10
Content available Miejski transport szynowy w Unii Europejskiej
80%
PL
Mimo dynamicznego rozwoju motoryzacji indywidualnej zapewnienie sprawnego transportu publicznego we współczesnych miastach jest zasadniczym problemem, do którego rozwiązania zależy ich prawidłowe funkcjonowanie. Pośród innych środków, transport szynowy odgrywa coraz większą rolę w tworzeniu nowoczesnych miejskich systemów transportowych zarówno z powodów ekologicznych, jak i ekonomicznych. W rozwoju tych systemów przodują na świecie miasta europejskie.
PL
Projekt Trolley powstał przy współpracy dziewięciu partnerów europejskich, a jego celem jest promocja pojazdów trolejbusowych, jako w pełni ekologicznego i przyjaznego środowisku środka transportu. Oprócz aspektu stricte ekologicznego podkreśla się również wymiar ekonomiczny eksploatacji tych pojazdów. W artykule zarysowano główne cele projektu Trolley oraz dokonano krótkiej analizy porównawczej autobusu i trolejbusu. Przedstawiono również partnerów będących twórcami projektu oraz pokazano obecną sieć trolejbusową w państwach europejskich z wyszczególnieniem Polski.
EN
Trolley Project was developed in cooperation of nine European partners. It was created to promote the trolleybus vehicles as fully environmentally-friendly kind of transport. Besides environmental aspect Trolley Project also highlights the economic aspects of the utilization of trolleys in cities. The article outlines the main goals of the project and made short comparative analysis between bus and trolley. It also presents partnerships who are the authors of the project and shows the current trolley network in European countries with specification the Polish market.
12
80%
PL
W artykule przedstawiono główne zadania i kierunki badań dotyczących współczesnego transportu ze szczególnym uwzględnieniem transportu publicznego. Do głównych wyzwań, które należy podjąć w tym obszarze, należy zaliczyć: poprawę płynności transportu w mia-stach, redukcję zanieczyszczeń oraz stworzenie transportu bardziej inteligentnego, dostępnego i bezpiecznego. Osiągnięcie tak sformułowanych celów wymaga współpracy specjalistów z wielu dziedzin, a przede wszystkim uwzględnienia w projektowaniu zaleceń ergonomicznych i zastosowania nowych technologii. W artykule określono obszary badań, które zaliczono do priorytetowych w dziedzinie systemów transportowych. Ponadto przedstawiono procedurę projektowania ergonomicznego i dwa przykłady innowacyjnych i przyjaznych dla użytkowników środków transportu, których konstrukcje powstały w ramach projektu Eco-Mobilność, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej i realizowanego na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej.
EN
This article presents the main directions regarding current transport, with particular emphasis on public transport. The main challenges identified were to improve fluidity in towns, to reduce pollution, to make urban transport more ‘intelligent’ and to make it more accessible, safer and secure. The achievement of the above mentioned targets requires the cooperation of different specialists, but above all, the improvement of ergonomics rules and new technology. The priority area of research in the range of transportation system was defined. Furthermore, the ergonomic designing procedure and two examples of innovative and user-friendly means of transport have been presented in the article. The research was carried out as part of the project ECO-mobility, co-funded by the European Regional Development Fund under the Operational Program Innovative Economy (UND-POIG.01.03.01-14-154) on the Faculty of Transport in Warsaw University of Technology.
13
Content available remote Transport publiczny w regionie Akwizgranu
80%
PL
W niniejszym artykule autorzy opisali funkcjonowanie systemu transportowego w regionie Akwizgranu. Wskazują na rozwiązania w zakresie organizacji i zarządzania transportem jakie można by wdrożyć w Polsce.
14
Content available remote Dyskusja nad zarządzaniem transportem pasażerskim w regionie
80%
PL
W artykule przedstawiono rolę pasażera w systemie przewozów publicznym transportem. Podano przykłady z krajów Unii Europejskiej oddziaływania organów samorządowych na transport pasażerski w regionie oraz określono koncepcję "zarządzania transportem w województwie".
15
Content available remote Transport publiczny w Gdyni przyjazny mieszkańcom
80%
PL
W Gdyni proces przystosowania transportu publicznego do potrzeb osób niepełnosprawnych rozpoczął się wraz z jego restrukturyzacją. Gdynia stała się wówczas miastem otwartym dla osób niepełnosprawnych w zakresie transportu także dzięki wprowadzeniu do eksploatacji nowoczesnych, niskopodłogowych autobusów i trolejbusów.
PL
Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) przyjął w kwietniu 2002 r. nazwę 13816:2002 "Transport-Logistyka i usługi - Publiczny transport pasażerski - Definicje, cele i pomiary dotyczące jakości usług". Polski Komitet Normalizacyjny uchwałą z dnia 04.11.2003 r. uznał tę normę za Polską Normę nadając jej numer PN-EN-13816:2002(U). Jest to pierwsza norma regulująca zagadnienia dostosowywania jakości usług w publicznym transporcie pasażerskim do oczekiwań pasażerów.
PL
W niniejszym artykule podjęto rozważania dotyczące funkcjonowania jednego z przedsiębiorstw PKS – przedsiębiorstwa PKS w Hrubieszowie – będącego przewoźnikiem na rynku regionalnych przewozów autobusowych. Omówiono charakterystykę oraz sytuację finansową przedsiębiorstwa, personel, a także tabor autobusowy. Uwzględniono również analizę SWOT, określając słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia przedsiębiorstwa.
18
Content available remote W poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań elektryczne autobusy Cacciamali
80%
PL
Pierwsze próby z napędem elektrycznym Cacciamali przeprowadziło na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy to w silnik elektryczny i baterie akumulatorów wyposażono minibus bazujący na pięciotonowym Iveco Daily. Obecnie wraz z rozwojem baterii oferujących większą pojemność, krótszy czas ładowania i dłuższą żywotność, napęd elektryczny wprowadzany jest do coraz większych pojazdów. W ofercie Cacciamali są aż trzy midibusy napędzane silnikami asynchronicznymi prądu zmiennego, które zostały opisane w niniejszym artykule.
19
Content available remote Nowoczesne systemy pobierania opłat : bilety SMS w poznańskim MPK. Cz. 1
80%
PL
Na początku listopada 2002 r. MPK Poznań Sp. z o. o. wspólnie z warszawską firmą AS – Kontakt uruchomiło nową usługę polegającą na sprzedaży biletów komunikacji miejskiej za pomocą telefonu komórkowego. Rozwiązanie to objęło wszystkich operatorów sieci komórkowej, dzięki czemu stworzono równy dostęp dla wszystkich użytkowników telefonów komórkowych. W niniejszym artykule opisano etapy wprowadzania tego systemu, jego zalety oraz kontrowersje związane między innymi z ceną biletu.
PL
Artykuł jest kontynuacją zagadnień opublikowanych w numerze7/8 z 2004 roku, dotyczących normy regulującej zagadnień dostosowywania jakości usług w publicznym transporcie pasażerskim do oczekiwań pasażerów.
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.