Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napary
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Herba Polonica
|
1995
|
tom 41
|
nr 4
190-197
EN
The microbiological purity of 60 herbal drugs and infusions prepared from these drugs were estimated. In the infusions the boiling water cause destruction of all yeasts, moulds, and vegetative forms of bacteria. Only Bacillus spores were survived. it was found that ca. 57% of herbal drugs designed for infusions preparation (European Commission of Pharmacopoeia) and ca. 92% of infusions (Polish Pharmacopoeia V) corresponding to microbiological obligatory requirements.
PL
Określono czystość mikrobiologiczną 60 surowców zielarskich oraz sporządzonych z tych surowców naparów. Gorąca woda powodowała zniszczenie w naparach wszystkich grzybów drożdżoidalnych i pleśniowych oraz form wegetatywnych bakterii. W naparach przeżywały przetrwalniki laseczek tlenowych Bacillus. Stwierdzono, że obowiązującym wymaganiom mikrobiologicznym odpowiadało około 57% surowców zielarskich przeznaczonych do sporządzania naparów (Komisja Farmakopei Europejskiej) oraz około 92% naparów (Farmakopea Polska V).
PL
W 1770 roku kapitan królewskiej floty brytyjskiej James Cook w poszukiwaniu nowych ziem zszedł z załogą na ląd na wschodnim wybrzeżu Australii. Tam zainteresowały ich drzewa o bardzo aromatycznych, lepkich liściach. Tubylcy opowiadali o ich nieprawdopodobnych właściwościach leczniczych, co z czasem potwierdziło się w zupełności. Autorka omawia niezwykłe właściwości i ich zastosowanie w praktyce tych drzew, nazywanych herbacianymi, noszących gatunkową nazwę Melaeluca alternifolia.
EN
In 1770 James Cook, the captain of the Royal British Navy who searched for new territories, went coastline in the eastern part of Australia. The interest of James Cook and his crew was aroused by trees with aromatic and sticky leaves. The native people told them about extreme medicinal properties and it was confirmed in the future. The author presents extreme properties and practical application of the narrow-leaved tea tree (Latin species name: Melaeluca alternifoliä).
PL
Herbata jest jednym z najpopularniejszych napojów na świecie. Częściej pija się jedynie wodę. Herbata zawiera dużo cennych związków mających korzystny wpływ na organizm człowieka. Wykazuje się działaniem relaksującym, odprężającym, ale również orzeźwiającym oraz poprawiającym zdolność myślenia i koncentracji. Przedmiot przeprowadzonych badań stanowiło 9 czarnych herbat sypkich liściastych, granulowanych oraz ekspresowych z różnego przedziału cenowego. Oceniane były one organoleptycznie, czyli przy pomocy zmysłów wzroku, powonienia i smaku.
EN
Tea is one of the most popular beverage in the world. More often drunk only water. It contains a lot of valuable compounds having a beneficial effect on the human body. It shows the effects of relaxing, soothing, but also refreshing and improving the ability to think and concentrate. Object of the study consisted of 9 black teas loose leaf, granulated and express with different price range, which were evaluated organoleptically, that is, through the senses of sight, smell and taste.
EN
The paper aimed to assess the accumulation of trace elements (Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Cr, Pb and Cd) in leaves and brews of black and green teas. Analyzed were total of 17 black teas and 13 green teas. Trace element concentrations in the obtained solutions from leaves and brews were assessed using atomic emission spectrometry in inductively coupled argon plasma (ICP-AES) on JY 238 ULTRACE apparatus (Jobin Von Emission). Green tea brews contained more valuable elements, such as manganese, iron, zinc, copper, but also more of toxic metals, such as cadmium and lead in comparison with black teas. 18 % of black tea samples and almost 50 % of green tea sampled revealed exceeded admissible lead level. Permissible cadmium level was not exceeded in any tea sample. Green tea brews contained more valuable elements, such as manganese, iron, zinc, copper, but also more of toxic metals, such as cadmium and lead in comparison with black teas. Considering the tested teas, the highest amounts of zinc are extracted from the leaves to the brew (71 % from black teas and 80 % green teas), and the smallest quantities of iron (7 % from black and green teas). Estimated permissible temporary weekly intake (PTWI) of lead and cadmium with four cups of tea is low and fluctuates for lead 8 % and for cadmium over 1 % of PTWI stated in FAO/WHO recommendations.
PL
Celem pracy była ocena zawartości pierwiastków śladowych (Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Cr, Pb oraz Cd) w liściach i naparach herbat czarnych i zielonych. Badaniom poddano 17 próbek herbat czarnych i 13 zielonych. Zawartość pierwiastków w liściach i naparach oznaczono po suchej mineralizacji metodą ICP-EAS. Herbaty zielone zawierały więcej cennych pierwiastków, takich jak mangan, żelazo, cynk, ale także więcej metali toksycznych, takich jak kadm i ołów. W 18 % próbek herbat czarnych i blisko 50 % próbek herbat zielonych miało przekroczony dopuszczalny limit ołowiu. Dopuszczalny poziom kadmu w żadnej herbacie nie był przekroczony. Z badanych herbat najwięcej z liści do naparu ekstrahowało się cynku (71 % herbaty czarne i 80 % herbaty zielone), a najmniejsze żelaza (7 % herbaty czarne i zielone). Oszacowane tymczasowe dopuszczalne tygodniowe pobrania (TDTP) ołowiu i kadmu z wypiciem 4 filiżanek herbaty, jest małe i wynosi w przypadku ołowiu 8 % i dla kadmu ponad 1 % PTWI podanego w zaleceniach FAO/WHO.
PL
Celem badań było oznaczenie zawartości składników bioaktywnych oraz aktywności antyoksydacyjnej w naparach i ekstraktach z owoców, ogonków i liści czereśni. Zgodnie z naszą wiedzą w literaturze nie ma badań mających na celu porównanie aktywności antyoksydacyjnej w tych częściach czereśni. Materiałem badawczym były odmiany czereśni: Burlat, Kordia oraz Regina. W przygotowanych naparach i ekstraktach oznaczono zawartość polifenoli ogółem (z wykorzystaniem odczynnika Folina-Ciocalteu),antocyjanów (metodą różnicową), oraz aktywność antyoksydacyjną (metodą ABTS•+, DPPH•, FRAP). Istotnie najwyższą zawartością składników bioaktywnych oraz aktywnością antyoksydacyjną charakteryzowały się napary i ekstrakty z ogonków, a najniższą z owoców czereśni. Wśród naparów i ekstraktów przygotowanych z ogonków i liści najwyższą zdolnością przeciwutleniającą charakteryzowała się odmiana Regina, natomiast wśród przygotowanych z owoców odmiana Kordia. Wyniki badań wskazują na bardzo wysoką zależność między zawartością związków polifenolowych, a aktywnością antyoksydacyjną. Napary i ekstrakty z owoców, ogonków i liści czereśni stanowią wartościowe źródło składników bioaktywnych.Te części roślin wymagają jednak dalszych badań, w celu określenia możliwościach zastosowania do produkcji żywności funkcjonalnej.
EN
The aim of study was to determine the content of bioactive compounds and antioxidant activity in infusions and extracts prepared from sweet cherry fruits, petioles and leaves. To best of our knowledge there are no reports on the antioxidant activity of sweet cherry petioles and leaves.The experimental material consisted of cultivars: Burlat, Kordia and Regina. The content of total polyphenols and anthocyanins, as well as the antioxidant activity (ABTS•+, DPPH•, FRAP methods) were assessed in the infusions and extracts. The highest content of bioactive compounds and antioxidant activity were characterized by the infusions and extracts from petioles, however the lowest from the fruits of sweet cherry. Among the infusions and extracts prepared from petioles and leaves, the highest antioxidant potential was characterized by cultivar Regina, however among fruits - cultivar Kordia. The obtained results indicated that there was a strong correlation between the content of polyphenols and antioxidant activity. The sweet cherry fruits, petioles and leaves infusions and extracts were a rich source of bioactive compounds. There is a need for further research of these parts of plant to explore the possibility of using them for the production of functional foods.
PL
Celem niniejszej pracy było badanie różnych gatunków herbat: herbat owocowych, ziołowych, tradycyjnych herbat czarnych oraz cieszących się ostatnio dużą popularnością herbat zielonych i czerwonych. Oznaczono zawartość biopierwiastków: Ca, Mg, Fe, Cu, Zn oraz zawartość metali toksycznych: Pb, Cd, Al zarówno w naparach z herbat jak i w zmineralizowanych próbkach liści. Wykazano, że naj więcej magnezu i wapnia zawierają zarówno liście jak i napary z mięty i melisy, podczas gdy najwyższą zawartość miedzi stwierdzono w liściach herbaty czarnej i czerwonej, jakkolwiek ekstrakcja miedzi do naparu jest niewielka. Znaczne ilości glinu stwierdzono w liściach herbaty zielonej, czerwonej różanej i cytrynowej aromatyzowanej, natomiast zawartość ołowiu była zróżnicowana i zależała od rodzaju herbaty, podczas gdy najwięcej kadmu zawierała herbata miętowa. Stwierdzono, że pierwiastki w niejednakowym stopniu przechodzą do naparu, zależnie od rodzaju pierwiastka i formy chemicznej w jakiej występuje oraz od rodzaju herbaty.
EN
The aim of the work was assessment of different kind of tea: fruit tea, herb tea, traditional black tea, and very popular recently green and red tea. The following bio-elements were indicated: Ca, Mg, Fe, Cu, Zn and content of toxic metals as: Pb, Cd, Al both in infusions and in mineralized tea leaves samples. Mint and melissa infusions contain the biggest magnesium and calcium amount while green and red tea leaves the biggest amount of copper. However copper penetration into the infusion is insignificant. Significant amount of aluminium was found in green tea, red roses tea and tea with lemon flavor. Lead content was different and depended on the kind of tea. But mint tea contained the biggest amount of cadmium. It was found that elements penetration into infusion in different amount depends on kind of the element, its chemical form and kind of tea.
PL
Określono poziomy azotanów(III) i (V) w popularnych fitoterapeutykach stosowanych w leczeniu chorób wątroby i dróg żółciowych oraz w ich naparach i odwarach. Oznaczenia wykonywano metodą Griessa-Ilosvay 'a z zastosowaniem kolumny kadmowej. Obliczono również zawartość tych związków w maksymalnej dobowej dawce terapeutycznej.
EN
In this study we determined the content of nitrates (III) and (V) in popular herbal preparations used to treat liver and bile duet diseases. The Griess and Ilosvay spectrophotometry with cadmium column was used. The percentage of extraction in decoctions and infusions was also assessed. Our results show that nitrates (V) content in dried herbs is so high that their intake at maximal therapeutic doses affects ADI. The highest content of nitrates (V) were found in Chelidonium maius (mean value 1005.71 mg KNO3/kg). The content of nitrates (III in the infusions was low and did not offer any health hazard to patients. For decoctions, the content of nitrates (III was higher than 100% of the theoretical value; this was explainable by the reduction of nitrates (V) to nitrate (III during boiling. For decoctions, it is advisable to estimate the level of this compound rather than the percentage of extraction. The high content of nitrates (V) in the popular herbal preparations used to treat liver and bile duet diseases may cause adverse health effect, especially in cases of frequent and prolonged use.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.