Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 171

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Sopot
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
100%
EN
The article presents issues related to the use of floral ornaments in decorations and in detail of Art Nouveau tenement houses in Sopot. The research covered 2 and 3 storey buildings – 14 tenement houses and 4 villas. The research was aimed at isolating the characteristic and most commonly used plant motifs and fragments of the façade on which these motifs appeared. Comparisons of floral motifs and architectural details in iconographic form and in the form of tabular lists are presented. The results of the research indicate that the most frequently used characteristic plant motifs in Sopot are: the dominant acanthus, then field poppy and a group of three plants – water lily, nasturtium and sunflower. Privileged in this respect fragments of the façade are: the zone under the windows and doors (joinery and glazing) and the next in the order of occurrence of plant ornaments are frames and glazing of windows (stained glass).
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem ornamentów roślinnych w dekoracjach oraz w detalu secesyjnych kamienic w Sopocie. Badaniami objęto 2 i 3 kondygnacyjne obiekty – 14 kamienic i 4 wille. Badania miały na celu wyodrębnienie charakterystycznych i najczęściej stosowanych motywów roślinnych oraz fragmentów elewacji, na których te motywy występowały. Zaprezentowano porównania motywów roślinnych i detali architektonicznych w formie ikonograficznej oraz w postaci zestawień tabelarycznych. Wynik badań wskazują, że najczęściej stosowane w obiektach Sopotu charakterystyczne motywy roślinne to: dominujący akant, następnie mak polny oraz grupa trzech roślin – nenufar, nasturcja i słonecznik. Uprzywilejowanymi pod tym względem fragmentami elewacji są: strefa pod oknami oraz drzwi (stolarka i oszklenia) a następnymi w kolejności występowania ornamentów roślinnych są ramy i przeszklenia okien (witraże).
2
Content available remote Uwarunkowania rozwoju lokalnego rynku mieszkaniowego w Sopocie po 1990 roku
84%
PL
Sopot posiada lokalny rynek mieszkaniowy, na którym od lat kształtują się jedne z najwyższych cen mieszkań w Polsce. W artykule przedstawiono uwarunkowania wpływające na kształtowanie się atrakcyjności lokali mieszkalnych w Sopocie. Poddano analizie politykę inwestycyjną miasta, przedstawiono kształtowanie poszczególnych funkcji, sytuację demograficzną wraz z prognozą długoterminową, charakterystykę zasobów mieszkaniowych oraz potencjał obszarów pozostałych do zabudowy. Poddano dyskusji politykę miasta w zakresie zagadnień związanych z kształtowaniem ładu przestrzennego, programów rewitalizacyjnych i budownictwa komunalnego. Przedstawiono także ceny m2 nieruchomości mieszkaniowych w Sopocie w porównaniu do wybranej grupy miast i syntetyczne podsumowanie przyczyn kształtowania się cen nieruchomości mieszkaniowych w mieście. Przeprowadzona analiza potwierdziła silne zaangażowanie miasta w kreowanie założonych w strategii rozwoju funkcji uzdrowiskowej i turystycznej, co wpływa na kształtowanie atrakcyjności nieruchomości mieszkaniowych w Sopocie.
EN
Sopot has a local housing market with one of the highest prices of flats in Poland for many years. The article presents the determinants of the attractiveness of flats in Sopot. The paper analyses the investment policy of the city, presents the functions, the demographic situation along with a long-term forecast, the characteristics of the housing stock and potential areas which still have to be built up. The city policy related to the issues connected with the formation of spatial order, revitalisation programmes and municipal construction are discussed. Moreover, the paper presents prices per 1 square metre of residential properties in Sopot compared to the prices in a selected group of cities, and a synthetic summary of the reasons for the formation of housing prices in the city. The analysis confirms strong involvement of the city in the creation of spa and tourist functions set in the development strategy, which influences the shaping of the attractiveness of residential real estate in Sopot.
PL
W dzisiejszych czasach coraz bardziej rośnie deficyt środków publicznych i jednocześnie narastają potrzeby związane ze świadczeniem usług w oparciu o infrastrukturę, co jest kluczowym przesłaniem do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i sposobów finansowania nowoczesnych inwestycji . Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi partnerstwo publiczno-prawne, które jest szczególną formą sieci współdziałania sektora prywatnego z publicznym. Celem niniejszej pracy jest określenie korzyści i ryzyka partnerstwa publiczno-prywatnego. Cel ten zrealizowano w oparciu o ocenę projektu podjętego w ramach inicjatywy JESSICA „Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów z udziałem podmiotów prywatnych”.
EN
In the era of today increasingly growing shortage of public funds and at the same time grow needs related to the provision of services based on the infrastructure, which is the key message to look for innovative solutions and modern ways of financing investment. Meet these challenges goes public-private partnership, which is a special form of cooperation network of private and public sectors. The aim of this study is to determine the benefits and risks of public- private partnerships. This object is achieved based on an assessment of the project undertaken under the JESSICA initiative ,,Development of the railway station in Sopot and adjacent areas with the participation of private entities”.
PL
Sopocki ekologiczny plac zabaw na Błoniach powstał w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców okolicznej zabudowy wielorodzinnej, jak i całego miasta. Aktualnie wdrażane są koncepcje dalszego przeobrażania tutejszych nieużytków w rozległy park rekreacyjno-wypoczynkowy, którego obecny plac zabaw będzie zaledwie częścią.
PL
Charakterystyka stanu brzegu morskiego i procesów litodynamicznych w Sopocie. Możliwość sztucznego zasilania plaży piaskiem na odcinku brzegu od KM 74,65 do KM 75,05. Rozprzestrzenianie się piaszczystego materiału w różnych skalach czasowych.
EN
Characteristics of the sea shore condition and lithodynamic processes in Sopot. Possibility of artificial beach nourishment on the shore segment from KM 74,65 to KM 75,05. Spreading of the sandy material in various time scales.
6
Content available remote Remont mola spacerowego w Sopocie
83%
PL
Wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej to inwestycja dofinansowana ze środków unijnych, której celem jest poprawa czystości wód kąpielisk i ochrona domów w dolnej części Sopotu przed zalaniem. Podobnie jak przy innych projektach proekologicznych, ogromne znaczenie miała przede wszystkim wysoka jakość i trwałość zastosowanych materiałów oraz szybki postęp prac. Zastosowanie rur polietylenowych WehoPipe pozwoliło na spełnienie tych warunków.
EN
The process of global sea level rise is causing several significant changes in the coastal zone. Sea level rise and the frequency, strength and duration of storms are also occurring on the Polish coast. As a result, coastal protection measures, such as man-made engineering structure, are necessary. These engineering structures affect (among others) the marine ecosystem in different ways. Although the presence of such engineering structures can cause changes in the bathymetry of waterbody and the transport of sediments along the basin, it also slows down the erosion of the shoreline. For this reason, comprehensive knowledge of natural conditions, including dynamic and variable factors, is essential in the construction of a hydro-engineering structures. The correct determination of the environmental conditions helps to minimize environmental damage. Prior to interventions on the coast, the issues addressed in the paper should be analysed and studied. In this paper, the influence of shoreline structures on the main factors responsible for the development of tombolo phenomenon is discussed. In addition, the lithological diversity of surface sediments on which the rate of coastal erosion depends, is also discussed. An important element of the work is the descriptions of tombolo in Poland. They contain information on the causes of the phenomenon, as well as about the negative consequences of a disturbance of the hydrodynamic dynamics caused by the structure.
PL
Projekt rewaloryzacji parku Południowego w Sopocie to przykład ciekawej metamorfozy, jaką przeszedł ten obiekt. Właśnie ta realizacja pokazuje, że z miejsca o charakterze tranzytowym można wykrzesać całkiem zgrabnie urządzony salon ogrodowy.
EN
The ventilation of the Baltic Sea deep water is driven by either gale-forced barotropic or baroclinic salt water inflows. During the past two decades, the frequency of large barotropic inflows (mainly in winter) has decreased and the frequency of medium-intensity baroclinic inflows (observed in summer) has increased. As a result of entrainment of ambient oxygen-rich water, summer inflows are also important for the deep water ventilation. Recent process studies of salt water plumes suggest that the entrainment rates are generally smaller than those predicted by earlier entrainment models. In addition to the entrance area, the Słupsk Sill and the Słupsk Furrow are important locations for the transformation of water masses. Passing the Słupsk Furrow, both gravity-driven dense bottom flows and sub-surface cyclonic eddies, which are eroded laterally by thermohaline intrusions, ventilate the deep water of the eastern Gotland Basin. A recent study of the energy transfer from barotropic to baroclinic wave motion using a twodimensional shallow water model suggests that about 30% of the energy needed below the halocline for deep water mixing is explained by the breaking of internal waves. In the deep water decade-long stagnation periods with decreasing oxygen and increasing hydrogen sulphide concentrations might be caused by anomalously large freshwater inflows and anomalously high mean zonal wind speeds. In different studies the typical response time scale of average salinity was estimated to be between approximately 20 and 30 years. The review summarizes recent research results and ends with a list of open questions and recommendations.
EN
Twenty-first century is a period of dynamically growing competition among cities as tourist and investment destinations. With the increase of prizes in the global competition for world glamorous place also increases range of tools to charm a potential customer / tourist/potential inhabitant. As part of the struggle from two – three decades in urban centers began to grow architectural objects whose main task was to surprise the viewer and promote its urban location. The icon of all icons is created in the mid 90s The Guggenheim Foundation museum building in Bilbao. Questions that arise are: whether the twenty-first century city promotion should be based on the creation of extravagant architectural solutions in the form of individual objects – icons? Does the city architectural icon is the perfect panacea for all promotional and other shortcomings and is able to transform any urban center in the world tourist object of desire? Attempt to reflect on these issues is the perception of the promotional role of Leaning House in Sopot –founded in 2004, as one of the most important architectural icons at that time in Poland.
PL
Wiek XXI to okres coraz dynamiczniej rozwijającej się konkurencji między miastami. Wraz ze wzrostem stawek w globalnym konkursie na najpowabniejsze miejsce świata zwiększa się również zakres narzędzi mających na celu oczarowanie potencjalnego odbiorcy/turysty/mieszkańca. W ramach tych zmagań od dwóch – trzech dekad w ośrodkach miejskich zaczęły wyrastać obiekty architektoniczne, których głównym zadaniem było zaskoczenie oglądającego i przez to wyróżnienie miejsca swojej lokalizacji. Najsłynniejszym chyba budynkiem-ikoną architektoniczną jest powstały w Polowie lat dziewięćdziesiątych XX w. budynek Muzeum Fundacji Guggenheima w Bilbao. Artykuł analizuje przykład naszej rodzimej ikony architektonicznej – Krzywego Domku w  Sopocie, będącego jednym z pierwszych współczesnych obiektów w Polsce, których celem nadrzędnym w zamyśle architektów było zadziwienie odbiorcy. Autor na podstawie przeprowadzonych badań rozważa percepcję Krzywego Domku przez mieszkańców Sopotu, jak również przez turystów, bada marketingową siłę oddziaływania i testuje dystans odbiorców do niecodziennych koncepcji architektonicznych.
PL
Ocenę jakości wód podziemnych Gdańska i Sopotu wykonano na podstawie szeroko zakrojonych badań, zarówno pod względem liczebności, jak i zakresu oznaczeń. Przeanalizowano wpływ terenów zurbanizowanych i poprzemysłowych, znajdujących się w strefach dopływu wód do części ujęć oraz obecny stopień oddziaływania słonych wód morskich na warstwy wodonośne. Przy pomocy analizy hydrodynamiki wyznaczono kierunki przepływu wód podziemnych, ze szczególnym wskazaniem kierunków migracji wód zanieczyszczonych.
EN
Groundwater quality assessment for Gdansk and Sopot was based on extensive research, both in number and scope. The stress of urban and post-industrial land, located on the part of water intakes, were considered as well as the influence of salty sea water on aquifer. The analysis of hydrodynamics revealed groundwater flow direction, that let determine the contaminated groundwater flow destination.
PL
W związku z realizacją podparcia tymczasowego dachu Opery Leśnej w Sopocie została nawiązana współpraca firmy PERI Polska z Biurem Projektowym GTI jako CONCEPT TEAM. Przykład sukcesu technologicznego, jaki odnotowano podczas realizacji Opery Leśnej w Sopocie, pokazał, jak duży wpływ na dotrzymanie napiętego harmonogramu realizacji mają wzajemne partnerskie relacje dostawcy podparcia z projektantem montażu.
EN
According to realization of the temporary roof support of Forest Opera in Sopot cooperation was established with PERI Poland with Construction Office GTI as a CONCEPT TEAM. Technological success that was recorded during the implementation of the Forest Opera in Sopot, showed how a big impact on keeping a tight implementation schedule are mutually supporting partnerships of supplier and designer assembly.
EN
This paper synthetically describes the stages and methods used in the course of research carried out within the integrated groundwater monitoring system in Gdańsk and Sopot in 2011–2014. The study was divided into 3 stages: surveillance, operational and research monitoring. Surveillance monitoring, implemented in 2011–2012, involved comprehensive assessment of the groundwater state. Operational monitoring, carried out in 2013, was intended to confirm the previously identified hydrogeochemical anomalies and to establish ongoing trends in quality changes. The third stage of the research was conducted in post-industrial and urban areas of Gdańsk, where groundwater contamination had been identified. The work focused on the determination of the type, extent, concentration and rate of transport of contaminants. Another task was to prepare a tool enabling efficient use of collected information. It was decided to create a platform for hydrogeological information exchange (environmental database) in the form of geoMonitoring web application.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.