Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 724

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Economic and Monetary Union (EMU)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
XX
Autor zastanawia się jaki będzie status krajów kandydujących do Unii po wprowadzeniu Unii Gospodarczej i Walutowej. Jego zdaniem żaden z krajów nie będzie mógł przystąpić do Unii wcześniej niż w 2002 r. po zniesieniu wszelkich ograniczeń w dziedzinie polityki gospodarczej i walutowej (swobodny przepływ kapitału pomiędzy krajem kandydującym a krajami UE).
XX
Przedstawiono stosunki Niemiec z Unią Europejską w 1996 r., stanowisko Niemiec wobec członkostwa Polski i wobec wspólnego pieniądza.
XX
Przedmiotem ożywionej debaty toczącej się od dłuższego czasu w krajach UE w sprawie unii gospodarczej i walutowej są potencjalne konsekwencje - dodatnie i ujemne - zarówno realizacji projektu tej Unii, jak i jego ewentualnego zaniechania. Autor przyglądając się dyskusji trwającej w UE przedstawia argumenty ekonomiczne i czynniki polityczne zwolenników Unii oraz rysuje problem tworzenia unii monetarnej.
XX
Przedstawiono stosunek rządu niemieckiego do Unii Europejskiej. Opisano między innymi niemieckie stanowisko w sprawie rozwoju Wspólnot Europejskich i niemiecką ocenę Traktatu z Maastricht. Ponadto określono stosunek Niemiec do Unii Gospodarczej i Walutowej, Agendy 2000, polityki handlowej UE oraz wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
XX
W artykule scharakteryzowano bardzo ogólnie zadania jakie stoją przed krajami Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie polityki gospodarczej, polityki pieniężnej i polityki kursów walutowych w związku z przystąpieniem tych krajow do UE.
XX
Ekonomiczna analiza kryteriów, jakie powinny spełnić kraje starające się o wejście do Unii Gospodarczej i Walutowej - EMU (Economic and Monetary Union) zgodnie z warunkami konwergencji przyjętymi w Traktacie z Maastricht. Kryteria konwergencji a teoria optymalnych obszarów walutowych. Nowe podejście do integracji monetarnej - inflacja, deficyt budżetowy i dług publiczny.
XX
Artykuł jest streszczeniem referatu wygłoszonego po raz pierwszy podczas seminarium w Centrum Badań Polityki Gospodarczej CEPR w Rzymie w lutym 1996 r. Omawia zadania Europejskiego Banku Centralnego po wprowadzeniu Unii Gospodarczej i Walutowej. Szczegółowe informacje można uzyskać pod elektronicznym adresem: cepr@cepr.org
XX
Autor, opisując pracę Komitetu Walutowego, zastanawia się dlaczego organ doradczy odgrywa tak ważną rolę w sprawnym funkcjonowaniu UE. Przedstawia jego zadania w tworzeniu Unii Gospodarczej i Walutowej.
XX
Autor, profesor ekonomii w Genewie, zastanawia się na skutkami spowodowanymi nie przystąpieniem państw do Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). Stabilność kursów wymiany walut jest ściśle związana z europejską integracją gospodarczą i jest jednym z warunków przystąpienia do UGW.
XX
Szczyt Unii Europejskiei w dniach 2-3 maja 1998 r. Brukseli zatwierdził rekomendacje co do składu członkowskiego Unii Gospodarczej i Walutowej EMU. Powołał prezesa i członków zarządu Europejskiego Banku Centralnego ECB, określił polityczne aspekty EMU. Przedstawił ekonomiczne problemy wdrożenia jednolitej waluty oraz międzynarodowa pozycję euro.
XX
Przedstawiono etapy tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej, kryteria spójności warunkujące udział w Unii Gospodarczej i Walutowej, następnie tablicę krajów członkowskich w świetle w/w kryteriów (ocena z 25.03.1998 r.) oraz harmonogram podjęcia decyzji ws. uczestnictwa państw UE w Unii Gospodarczej i Walutowej, a także zbieżność legislacyjną i gospodarczą w 1997 roku.
XX
Spełnienie kryteriów wejścia do Unii Gospodarczej i Walutowej w 1999 r. przyczyniło się do podejmowania często trudnych decyzji przez wiele krajów aspirujących do członkowstwa w UGW. Jednym z nich była Irlandia, kraj, który w ciągu kilku lat dokonał imponujących przemian, zmieniając całkowicie swój obraz na arenie międzynarodowej: z jednej z najsłabszych gospodarek zachodnioeuropejskich stała się ona przykładem kraju sukcesu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)
XX
Przedstawiono zalecenia Unii Europejskiej w celu uzyskania pełnej wymienialności złotego.
XX
W ramach Unii Gospodarczo-Walutowej nie stworzono do tej pory mechanizmów zdolnych do skutecznego przeciwdziałania skutkom negatywnych szoków asymetrycznych. Proponowany mechanizm transferów fiskalnych mógłby spełniać funkcję stabilizacyjną w miejsce utraconych instrumentów dostosowawczych. Ostatni kryzys finansowy wzmocnił potrzebę stworzenia mechanizmu stabilizacyjnego opartego na solidarności, ponieważ przetrwanie strefy euro zależy w dużym stopniu od jej zdolności do stworzenia unii politycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Eurozone lacks the mechanisms to cope with the consequences of the asymmetric shocks. The European transfer mechanism would provide the EMU members with some degree of stabilization in substitution for the loss of the adjustment mechanisms. The last financial crisis shows the need of setting up an explicit solidarity mechanism because the survival of the Eurozone depends to a large extent on its capacity to embed itself into a political union. (original abstract)
XX
Poważne traktowanie idei w badaniach politologicznych wymaga nie tylko uwzględniania ich jako czynników sprawczych lub stanowiących, lecz również analizowania przyczyn i mechanizmów słabnięcia jednych i wzmacniania się innych idei obecnych w instytucjach i dyskursach politycznych. Jednym z podejść do tych kwestii jest koncepcja "paradygmatów polityki", które kształtują postrzeganie koniecznych do rozwiązania problemów przez aktorów uczestniczących w procesie decydowania politycznego oraz ograniczają dostępne opcje działania. W ten sposób wpływają one na ostateczny kształt realizowanych polityk. Niniejszy artykuł ukazuje jak kryzys, który rozpoczął się w 2008 r., poddał w wątpliwość możliwość modernizacji UE w ramach paradygmatu integracji europejskiej zmierzającej ku "coraz ściślejszemu związkowi między narodami Europy". Wskazano w nim dwa potencjalne nowe paradygmaty integracji: pierwszy - oparty na kontrolowanej dezintegracji i zróżnicowaniu struktur UE, drugi - sugerujący reinterpretację federalizmu jako drogę ku ponownej konsolidacji Unii. (abstrakt oryginalny)
EN
"Taking ideas seriously" means not only to consider their causal and constitutive role in the study of social phenomena, but also to analyse how and why certain ideas gain or lose prominence within political institutions and discourses. One approach to these issues builds upon the notion of policy paradigms, which influence the results of policy-making process by shaping the political actors' understanding of problems that need to be solved and limiting available policy options. This article attempts to show how the ability to modernise the EU governance within the paradigm of European integration heading towards "an ever closer union among the peoples of Europe" has been called into question by the crisis which began in 2008. Two potential new paradigms of integration are considered: first one suggests controlled disintegration and differentiation of EU structures, second one proposes a reinterpretation of federalism as a way to reconsolidate the Union. (original abstract)
XX
W pierwszej części przedstawiono genezę Europejskiego Banku Centralnego a także jego zadania i organy. Następnie opisano podstawowy cel działalności, definicję stabilności cenowej oraz argumenty na rzecz stabilności cenowej. Ostatnia części artykułu to prezentacja dwóch filarów polityki pieniężnej Banku Centralnego oraz zestawienie wszystkich decyzji polityki pieniężnej EBC i następnie krótka ich analiza w kontekście realizacji założeń EBC.
EN
In the first part of the article presented genesis of the European Central Bank. Next described fundamental goal, definition of prices stability. Last part of the article presented two pillars of monetary policy of the Central Bank and register of all decisions of monetary policy of the ECB.(MP)
XX
Przystąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej i perspektywa zastąpienia polskiego złotego wspólną walutą europejską powinny stać się bodźcem dla decydentów w Polsce i instytucji odpowiedzialnych za rozwój rynku finansowego do uwzględnienia propozycji grup roboczych, pracujących nad ujednoliceniem zasad obrotu na rynku pieniężnym w Unii Europejskiej. Im szybciej rozpocznie się proces przystosowania polskich standardów rynkowych do standardów obowiązujących na obszarze walutowym euro, tym szybciej polskie przedsiębiorstwa (zwłaszcza te największe) nie będą musiały poszukiwać kapitału krótkoterminowego poza granicami Polski. (fragment tekstu)
XX
Euroizacja kojarzy się z koniecznością przejścia przez niełatwe do spełnienia i utrzymania kryteria Traktatu z Maastricht i sprowadza się do zaakceptowania z góry określonego przebiegu odchodzenia od krajowej waluty i konwersji na euro. Natomiast w przypadku euroizacji dokonanej z pominięciem (naruszeniem) traktatu nie ma konieczności dopełnienia jakichkolwiek rygorów, a przede wszystkim nie istnieje nacisk na całkowitą rezygnację z waluty krajowej. Celem artykułu jest pokazanie stanu (częściowo też procesu) euroizacji, zwłaszcza na przykładzie Polski. Głównym sposobem jej pomiaru (przyjętym w tym artykule) jest badanie wykorzystania euro w transakcjach i w postaci różnych zasobów na podstawie danych o skali wykorzystania tego środka płatniczego bezpośrednio i pośrednio (przy konwersji na PLN), co można rozumieć jako wskaźniki euroizacji. Na tej podstawie ocenia się stopień włączenia danej gospodarki w obieg wybranej waluty.(abstrakt oryginalny)
EN
Euroiation usually reminds one of Maastricht criteria that are not so easy to be met. The accession country is also obligated to accept the schedule of conversion country's currency to the euro. If compared to euroisation made without fulfilling Maastricht criteria (or even trespassing them) the country can feel free about the process of euro adoption - it is possible to stay semi-euroised. The purpose of this article is to show the euroisation level (it can be seen partly as a process) especially of Poland. The general way of measuring is to analyze the usage intensity in different structures of domestic economy. By this way we can see in the different data the scale of direct denomination of the euro and indirect - with conversion to country's currency.(original abstract)
XX
Artykuł ma na celu dokonanie analizy stosunku wybranych państw Unii Europejskiej, które nie przyjęły wspólnej waluty, a więc: Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Polski. Analiza odbywa się na płaszczyźnie politycznej, społecznej i ekonomicznej. Zakres pracy obejmuje przede wszystkim zjawiska zachodzące od momentu wynegocjowania klauzuli opt-out przez Danię i Wielką Brytanię w 1993 roku, jednak brak jest tu ich konkretnej daty rozpoczęcia w analizowanych państwach. Motywy niewłączania państw w ostatni etap unii gospodarczej i walutowej (UGW) sięgają wielu lat wstecz, jeszcze przed podpisaniem Traktatu z Maastricht. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims at analysing the attitude of chosen EU countries which have not accepted the common currency, namely: Denmark, Sweden, UK and Poland. The analysis is made on the political, social and economic level. Most of all, the paper discusses happenings which have taken place since Denmark and UK negotiated the opt-out clause in 1993, nevertheless the exact time of their beginnings is unknown. Motives of not incorporating states into the last phase of Economic and Monetary Union (EMU) have originated many years before signing of The Maastricht Treaty. (original abstract)
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.