Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 951

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Inflation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
XX
Szansa sukcesu i groźba zahamowania trwającego od 1990 r. procesu transformacji systemowej w Polsce zależą w dużym stopniu od skuteczności polityki tłumienia inflacji i utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Inflacja galopująca w granicach 30% będzie na dłuższą metę wpływała destrukcyjnie na wzrost gospodarczy. Jej zredukowanie do inflacji pełzającej w granicach wartości jednocyfrowej umożliwia obniżenie stopy procentowej i zwiększenie skłonności do inwestowania. Stanowi to warunek rozwinięcia postępu innowacyjnego zarówno w strukturze asortymentowej produkcji, jak i w technologicznej strukturze przestarzałego aparatu produkcyjnego. Inflacja w Polsce ma przede wszystkim charakter kosztowy, a w znacznie mniejszym stopniu charakter popyt wy. Wobec tego możliwości tłumienia inflacji w Polsce związane są głównie z hamowaniem wzrostu kosztów produkcji wpływających na wzrost cen, a nie z ograniczeniem efektywnego popytu. Kosztowa formuła ustalania cen stosowana jest w produkcji artykułów przemysłowych, natomiast formuła popytowa wyraźnie dominuje przy kształtowaniu cenna artykuły pochodzenia rolniczego.
2
Content available remote Nieodwracalność inflacji w świetle koncepcji termodynamicznych i informacyjnych
100%
XX
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych koncepcji pochodzących z termodynamiki oraz teorii informacji, które mogą stanowić inspirację dla sformułowania nowej teorii inflacji. Ponadto, akcentuje się nie ilościowy, ale jakościowy wymiar cyrkulacji pieniądza, związany z jego koncentracją lub rozproszeniem. (fragment tekstu)
EN
Economists tend to underestimate deeper, other than economic origins of inflation. Such an approach does not allow to feature irreversibility of this phenomenon. Therefore, apart from the analysis of economic factors, it is worth referring to some broader conditions of inflation which could be related with physical and social surrounding of economy. We present chosen thermodynamic and informational concepts that might be an inspiration for new theories of inflation. We also emphasize the qualitative aspect of circulation of money, reflecting its concentration or dispersion. (original abstract)
XX
Statystyki rządowe wyolbrzymiają inflację. Ustalenie jej byłoby politycznie ryzykowne, ale ekonomicznie mądre.
EN
Official stats exaggerate inflation. Fixing them would be politically risky, but economically wise.
XX
Jest to prognoza Generalnej Komisji Europejskiej ds. gospodarczych dla 10 państw kandydujących do Unii. Przedstawiono wielkość Produktu Krajowego Brutto, poziom inflacji oraz saldo bilansu handlowego w latach 1994 -1998.
XX
Przedstawiona przez autorów analiza ograniczona jest do pierwszych trzech lat transformacji, kiedy mimo występujących różnic w tempie i metodach reformowania gospodarki Rosji, Ukrainy i Białorusi, miękka, niekiedy wręcz populistyczna polityka monetarna i fiskalna umożliwiła przekształcenie się wcześniejszej skrytej inflacji w wysoką otwartą inflację. Powstał wyrazisty obraz negatywnych skutków, do jakich może doprowadzić powolna i niekonsekwentna transformacja połączona z makroekonomicznym populizmem.
6
Content available remote Disinflation and Reliability of Underlying Inflation Measures
100%
EN
We estimated a non-Stationary dynamic factor model and used it to generate artificial episodes of disinflation (permanent changes in the mean inflation rate). These datasets were used to test the forecasting abilities of alternative underlying inflation indicators (i.e. measures that capture sustained movements in inflation extracted from information in a disaggregated set of price data). We found that the out of sample forecast errors of the benchmark underlying inflation measures (based on unobserved trend extraction) are more severely affected by disinflation than the alternative simpler methods (based on exclusion or re-weighting approaches). We also show that a non-stationary dynamic factor model may be employed for the extraction of the unobserved trend to be used as an underlying inflation measure. (original abstract)
XX
Jednym z elementów strategii bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI) jest prognoza inflacji. Pełni ona funkcję swoistego celu pośredniego - stopy procentowe są ustalane tak, aby eliminować odchylenia oczekiwanych stóp inflacji od celu inflacyjnego. Banki centralne coraz częściej upubliczniają wyniki prognoz, co ma związek z dążeniem do kształtowania oczekiwań inflacyjnych podmiotów gospodarczych. Wymienia się inne aspekty publikacji wyników prognoz, niektóre badania wskazują również na negatywny wpływ ich ujawniania. Banki centralne, które decydują o wykorzystaniu prognoz w polityce monetarnej, muszą rozstrzygnąć, czy sporządzać prognozy warunkowe czy bezwarunkowe. Z tą drugą możliwością wiąże się decyzja o publikowaniu ścieżki zmian stóp procentowych spójnej z prognozą. W pierwszej części artykułu przedstawiona zostanie istota podstawowych rodzajów prognoz, w drugiej - konsekwencje wyboru między nimi, a w trzeciej aspekty związane z publikowaniem ścieżki stóp. Temat ten podjęto ze względu na fakt, iż NBP prowadzi prace nad ujawnianiem ścieżki stóp. Jednocześnie od 2004 roku publikuje prognozę warunkową, która jest często źle przez rynek interpretowana. Dlatego w artykule dokonano próby podsumowania konsekwencji wyboru i sposobu prezentacji prognozy inflacji przez bank centralny.(fragment tekstu)
EN
The central banks that implement inflation targeting, estimate futurę inflation systematically. The inflation forecast is taken under consideration by monetary committees while making decisions about interest rate level. It is also published to help shaping inflation expectations. The central banks may choose between conditional and unconditional forecast. The former assumes that within whole forecast horizon, thcre is no change of central bank's rate. The latter implies the most probable behavior of monetary authorities - the rate is changed if in the monetary transmission horizon inflation is above or below the inflation target. Moreover, when unconditional forecast is made, central banks may publish also numerically (not only verbally) interest rate path (policy path). The article presents the conseąuences of the choice between conditional and unconditional forecast in two areas. The first one covers technical aspects of the choice. The second one describes shortly the impact oftransparency on communication with the market participants and monetary policy results.(original abstract)
XX
Artykuł analizuje ogólne tendencje w procesach inflacyjnych oraz zróżnicowanie stóp inflacji w krajach piętnastki.
EN
Objective: The objective of the article is to measure the magnitude of the long-term exchange rate price and output effects in the Central and Eastern European countries (plus Turkey and Russia) which practice flexible exchange rate policies, while controlling for the institutional quality and policy stance as measured by the Index of Economic Freedom (IEF) from the Heritage Foundation database. Research Design & Methods: To analyse long-term price and output effects, the anticipated value of a nominal effective exchange rate was used as obtained by the ARIMA (n,m) model. We analysed the relationships between selected macroeconomic variables with the panel DOLS model using quarterly data from 2002 to 2019. Individual country estimates were provided as well. The study considered alternative specifications for regression models, with control for the money supply and institutional developments. Findings: Our study revealed that anticipated depreciation of the exchange rate was associated with the incomplete exchange rate pass-through (ERPT) into consumer prices and a decrease in output, with the former becoming stronger over the low-inflationary 2010-2019 period. Among other results, there was a trade-off between price and output effects of the money supply. As expected, investments in physical capital were the factor behind higher output. Finally, liberalisation efforts as proxied with the IEF were inflationary and contractionary. Implications & Recommendations: It was demonstrated that policies aimed at gradual strengthening of local currencies could be helpful for both acceleration of output growth and containment of inflation in the long run. At the same time, it is not recommended to proceed with further liberalisation of regulatory environment, as it seems not to bring about any favourable output effects while contributing to higher consumer prices. Contribution & Value Added: The novelty of this study is the estimation of the long-term price and output effects of the anticipated exchange rate while controlling for institutional quality and the progress of market reforms as measured by the IEF. The findings may serve as suggestions for reliable exchange rate policy, with a focus on predictability and the long-term macroeconomic effects. (original abstract)
XX
Przedstawiono krótki zarys problematyki rozkładów inflacyjnych oraz omówiono momenty inflacyjnego rozkładu Pólyi.
EN
This is a review paper on inflated distributions. Relations between moments of ordinary and inflated Pólya distributions are particularly discussed. (original abstract)
EN
The aim of the article is to assess the impact of the euro adoption on the inflation level in the countries of Central and Eastern Europe, i.e. Slovenia, Slovakia, Estonia, Latvia and Lithuania. The hypothesis was adopted that the average price level increase - within the framework of the inflation targeting – is a fixed element of the monetary policy of all central banks, including the European Central Bank. If, after the introduction of a single currency, the rate of inflation is close to the inflation target, then the common monetary policy brings positive effects, and the excessive price increase is only an illusion. As a result of the review of the literature, as well as the analysis of statistical data, it was found that in some of the surveyed countries (Estonia and Slovenia), in the first years after the adoption of the single currency, the price rose above the ECB inflation target, however, this result cannot be attributed solely to the introduction of the single currency (euro). The occurring level of inflation, which is contained in the inflation target of the central bank is acceptable, because its impact on the conomy is positive. The discrepancy between perceived infl ation and its actual level in the new euro area member states may also result from the experience of countries in which – as a result of the price rounding effects – there was an increase in the prices of some consumer goods.
XX
Omówiono przebieg inflacji w Polsce w latach 1918-1927. Przedstawiono projekty uzdrowienia sytuacji gospodarczej autorstwa Władysława Grabskiego oraz opisano rezultaty reform, ich kontynuację i ostateczne ustabilizowanie waluty. Krótko zarysowano problem pożyczek zagranicznych.
EN
Upon regaining independence in 1918, the main problem with which the nascent Polish state had to struggle was growing hyperinflation, the foremost cause of which was the need to print "empty money" to finance war operations. Whereas in its initial phase inflation generated benefits to companies due to an "inflation premium", the transformation into hyperinflation meant that negative effects began to outweigh the benefits. Formed at the end of 1923, Władysław Grabski's government commenced reforms. A new currency - the Polish zloty - was introduced, convertible into gold and foreign currencies. After initial successes in fighting inflation, external factors, such as the tariff war with Germany, brought about its return. As a result, Władysław Grabski was forced to resign in 1925. In Poland, the monetary rejuvenation process continued until 1927, when it reached its successful completion. (original abstract)
XX
Artykuł ten jest próbą wykorzystania - do oceny stopnia podobieństwa w kształtowaniu się określonych zjawisk ekonomicznych - innej miary statystycznej niż powszechnie stosowany współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Zmienne, jakie zostaną tu porównane, to współczynnik inflacji (CPI), kurs dolara amerykańskiego (USD), kurs marki niemieckiej (DEM), indeks ceny benzyny (ICB), indeks ceny ziemniaków i roślin strączkowych (ICZ), WIG. Powyższe czynniki zostaną przekształcone w sposób analogiczny do metody wyznaczania poziomu inflacji. Okresem bazowym, od którego będą wyznaczone zmiany wartości czynników dla danego roku, będzie grudzień roku poprzedniego. Ze względu na brak wartości z lat poprzedzających rok 1994 analiza będzie rozpoczynała się właśnie od stycznia tego roku, a zakończona zostanie dla danych z grudnia 1999 r. (fragment tekstu)
EN
The inflation rate is one of the most important economic indicators. This paper presents the analysis of dependence of CPI upon some other indicators like exchange rates, petrol price index, food price index and Warsaw Stock Exchange Index. The correlation coefficient and the measure of the similarity of functions were used to show dependence of changes which occurred in years 1994-1999. (original abstract)
XX
Autorzy biznes-planu stoją przed rozstrzygnięciem dylematu: w jaki sposób w sporządzanych prognozach uwzględnić zjawiska inflacyjne? Stawiając zagadnienie`poprawniej chodzi o to, jak ująć w biznes-planie przewidywane zmiany (wzrosty lub spadki) cen i kosztów. (fragment tekstu)
15
Content available Polityka pieniężna a kryzysy finansowe
80%
EN
The paper discusses the role of monetary policy in preventing financial crises and offsetting their implications. The paper provides a critical evaluation of views on the relationship between monetary policy and financial crises. The author looks at this issue in the context of practical experiences, especially those coming from the U.S. market, where the analyzed ties seem to be the most prominent. The author concludes that a monetary policy exclusively focused on the prices of goods and services and oriented toward keeping inflation in check in the short term, may create an environment conducive to the outbreak of a financial crisis. The probability of such a situation is especially high if the financial market is heavily liberalized and poorly supervised, Koronowski says. However, the main conclusion is that a financial crisis may be prompted by an excessive, prolonged increase in the liquidity of the banking sector after a decline in financial stability or as a result of failed central bank attempts to stimulate credit expansion and economic growth. Yet another conclusion is that monetary policy must be stable not only in terms of inflation, but also in terms of the price of money, Koronowski says. This is indispensable for a healthy financial sector and robust economic growth, the author adds.
16
Content available Reguła Taylora i jej rozszerzenia
80%
EN
The paper discusses the key aspects of research on a modern monetary policy rule proposed by American economist John B. Taylor in 1993. The Taylor rule stipulates how much the central bank should change the nominal interest rate in response to divergences of actual GDP from potential GDP and divergences of actual rates of inflation from a target rate of inflation. The rule recommends a relatively high interest rate (a "tight" monetary policy) when inflation is above its target or when the economy is above its full employment level, and a relatively low interest rate ("easy" monetary policy) in the opposite situations. Baranowski discusses many aspects of the Taylor rule, including the type of interest rates subject to analysis; the need to use real-time data; additional variables that may influence interest rates; the method of measuring variables; and the stability of the analyzed parameters. The paper also shows how the Taylor rule is used in practice. The rule can be used to analyze monetary policy, make international comparisons, and forecast interest rates. It can be an important component of both theoretical and empirical economic models, the author says.
18
Content available remote Inflation, Inflation Uncertainty, and Growth : Evidence from Ghana
80%
EN
Inflation and inflation uncertainty are critical factors influencing the functioning of markets and thus the efficient flow of economic activities. In this study, we investigated the effects of inflation and inflation uncertainty on growth in Ghana. Unlike the majority of the previous studies, we distinguished the short-run effects of inflation and inflation uncertainty on growth from the long-run effects. Also, unlike the previous studies, we examined whether increases in inflation uncertainty have the same effects on growth as decreases in it. By applying linear and nonlinear specifications to a data set covering the period 1963 to 2015, we found that inflation has both short and long-run negative effects on growth. Inflation uncertainty has a differential short-run effect and a negative long-run effect on growth. Increases in inflation uncertainty hurt growth, while decreases may reverse this pattern, albeit slowly. Both inflation and inflation uncertainty are critical determinants of growth in the country. To promote growth, policymakers should continue to pursue a low inflation target while ensuring minimal inflation uncertainty. (original abstract)
19
Content available remote Rola reguł polityki pieniężnej w prognozowaniu wskaźnika inflacji
80%
XX
Podejmując decyzję o wysokości stóp procentowych, Rada Polityki Pieniężnej powinna wziąć pod uwagę nie tylko aktualną wysokość wskaźnika inflacji, ale także prognozy inflacji. Istotną rolę w polityce pieniężnej odgrywa także cel inflacyjny. Polityka pieniężna wpływa na inflację z długimi i zmiennymi opóźnieniami. Stopa procentowa powinna być podwyższona, jeżeli przewiduje się, że w pewnym ustalonym okresie w przyszłości prognoza inflacji będzie powyżej celu inflacyjnego, natomiast stopa procentowa powinna być obniżona, gdy prognoza inflacji będzie poniżej celu inflacyjnego.(fragment tekstu)
EN
In this paper we have presented the influence of the instrumental rules on the inflation rate forecast. We have determined the constant-interest-rate inflation forecasts based on oue of the structural models - the Rudebush-Svenssou model.In the analysis we have used the notation of the considered structural model in the form of state space. (original abstract)
EN
Inflation is the rise in prices of those, fundamental need of society. The occurrence of inflation can be measured by the consumer price index (CPI). The increase in inflation was due to several expenditures based on people's needs. If inflation is high, it can affect competitiveness in the sectors of the industry. The purpose of this study is to compare functions describing the movement of inflation data in West Java using Newton-Gregory Forward Interpolation Method and the Cubic Spline Interpolation Method. Based on the results of the study, it is found that both methods result in smooth functions. However, in the Cubic Spline Interpolation Method there is no significant change in the value of the function/data within each subinterval. Meanwhile, in Newton-Gregory Forward Interpolation, there are significant changes in the value of the function/data between the ends of the right-hand side subintervals. This implies that errors of the function produced by Cubic Spline interpolation are less than those of the other one. Therefore, the Cubic Spline Interpolation Method is better than Newton-Gregory in predicting the inflation percentage data in West Java.
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.