Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 261

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Zakup
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
EN
The aim of the article is to evaluation of the idea centralizing procurement, its advantages and disadvantages and to indicate practical examples of the application of this strategy in the conditions of development of modern ICT technologies. At the beginning of the article the basic definitions are given: purchasing, procurement and sourcing, to contrast them. Next, the characteristics of the centralization of procurement were indicated by comparing it with decentralization. This part of the work also defines the advantages and disadvantages of procurement centralization. The next part of the article presents practical examples of the application of this strategy both in enterprises and in public administration. The conclusions were formulated at the final part of the article. The paper uses the methods of literature review, analysis, synthesis and case study. Article refers to studies aimed at assessing the validity of the application of the centralization of procurement in enterprises with many departments using modern ICT. The use of this form of purchasing organization brings positive results, as the analyzed examples of Orlen Capital Group or Gaz-System shown.(author's abstract)
XX
Na podstawie badań CBOS, autorka wyróżnia i omawia typowe postawy i zachowania polskich konsumentów. Przedstawia proces zakupu każdego produktu, rolę promocji w miejscu sprzedaży, przyczyny wizyty konsumenta w placówce handlowej.
XX
Artykuł ten prezentuje nowatorskie podejście do odkrywania reguł asocjacyjnych w analizie koszyka zakupów. Do tego celu opracowany został system ekspertowy z maszyną wnioskującą i wizualizacyjną oraz bazą wiedzy. Po krótkim wprowadzeniu, w ogólnym zakresie opisano poszczególne komponenty systemu. W dalszej części scharakteryzowano funkcjonalność maszyny wnioskującej i wizualizacyjnej oraz bazy wiedzy. Pracę kończy podsumowanie oraz wskazanie dalszych kierunków badań. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents a novel approach to discovering association rules from market basket data. For this purpose the expert system with inference engine, visualisation engine, and knowledge base has been elaborated. After a short introduction, a general description of the system's components is given. Then, the functionality of inference engine, visualisation engine and knowledge base is characterized briefly. The whole work is finished by conclusions and indicating future work. (original abstract)
4
Content available remote Determinanty zakupu usług ubezpieczeniowych przez osoby powyżej 50. roku życia
80%
XX
Artykuł dotyczy usług ubezpieczeniowych oraz determinant korzystania z tych usług przez osoby powyżej 50. roku życia. Mimo że popyt na usługi ubezpieczeniowe wśród osób w tym wieku jest mniejszy niż wśród młodszych, można wyodrębnić w tej grupie mniejsze grupy istotnie zróżnicowane pod względem potencjalnego popytu.. W celu wyodrębnienia tych grup oraz zidentyfikowania pozostałych powodów korzystania z ubezpieczeń przyjęto tezę wskazującą na istnienie grup determinantów korzystania z usług ubezpieczeniowych. Badania zrealizowane wśród 753 osób potwierdziły słuszność przyjętej tezy. Wskazano więc zmienne społeczno-demograficzne: dochód i status na rynku pracy oraz zmienne związane bezpośrednio z usługami ubezpieczeniowymi - warunki korzystania, cenę oraz dostępność do usług jako determinanty korzystania z usług ubezpieczeniowych w grupie wiekowej 50+. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this paper are both insurance services and determinants of usage of these services by people over 50 years old. Although they do have a lower demand for insurance services than younger people, it is still possible to isolate a few smaller groups in this group that are significantly diversified in terms of potential demand for those services. In order to isolate these groups and to identify other determinants of usage of insurance a thesis has been investigated that there exist some groups of determinants of the usage of insurance services. The research carried out among 753 people confirmed the rightness of the adopted thesis. There have been indicated sociodemographics variables like income and labour market status and other variables directly related to insurance services such as terms of use, price and availability of service as a determinants use of insurance services in the age group 50+.(original abstract)
LogForum
|
2017
|
tom 13
|
nr nr 3
285-299
XX
Wstęp: Celem pracy jest zbadanie modelu ścieżki oraz efektu mediacyjnego postrzeganej wygody w komunikacji dla przybliżenia pracownikom działu zakupu użytkowania Internetu dla biznesowych aktywności zakupowych. Obejmuje analizę sekwencyjnych ścieżek przewidywanego efektu postrzeganych umiejętności użytkowania Internetu oraz wsparcia dostawcy w postrzeganej wygodzie w komunikacji. W konsekwencji, postrzegana wygoda w komunikacji wpływa na zaakceptowanie Internetu, jako narzędzia komunikacji w kontekście biznes-biznes. Obejmuje również niebezpośrednie efekty postrzeganych umiejętności używania Internetu oraz wsparcia dostawcy na akceptację Internetu poprzez postrzeganą wygodę komunikacji.Metody: Została przygotowania ustrukturyzowana ankieta w celu przeprowadzenia badania. Baza danych firmy o strukturze biznes-biznes, składająca się z obecnych i potencjalnych klientów została wybrana, jako przykładowa baza dla przeprowadzenia badania. Zebrano 139 wypełnionych ankiet, z których dane poddano analizie statystycznej przy zastosowaniu modelu PLS-SEM 3.0 (Partial Least Square - Structural Equation Modeling).Wyniki: Uzyskane wyniki wskazują, że postrzegane umiejętności użytkowania Internetu I wsparcia dla dostawcy mają istotny wpływ na postrzeganą wygodę komunikacji. Z kolei postrzegana wygoda komunikacji ma bezpośredni wpływ na użytkowanie Internetu przez pracowników działu zakupu dla celów biznesowych zakupów. Postrzegana wygoda komunikacji istotnie określa efekt postrzeganych umiejętności użytkowania komputera oraz wsparcia dostawcy na biznesowe użytkowanie Internetu.Wnioski: Praca przyczynia się do zidentyfikowania istotnych predykatorów oraz mediatorów dla użytkowani Internetu dla celów biznesowych związanych z aktywnością zakupową wśród pracowników działu zakupu. Należy położyć większy nacisk na umiejętności użytkowania Internetu w celu zwiększenia wygody komunikacji, aby zachęcić biznesowych kupców do stosowania Internetu w ich codziennej pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: The purpose of this research is to examine a path model and the mediating effect of perceived communication convenience towards explaining industrial purchasing personnel's Internet adoption for business purchasing related activities. It involves sequencing paths examining the predictive effect of perceived Internet skills and supplier support on perceived communication convenience. Consequently, perceived communication convenience would influence Internet adoption as communication tools in a business-to-business context. It also examines the indirect effects of perceived Internet skills and supplier support on Internet adoption mediated by perceived communication convenience.Method: A structured questionnaire was developed to carry out a cross-sectional survey. A business-to-business company's database consists of its current and potential customers was selected as the sampling frame. A total of 139 responses was collected and Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS-SEM 3.0) was utilized in data processing and hypotheses testing.Results: The findings of the study indicate that perceived Internet skills and supplier support have a significant effect on perceived communication convenience. Subsequently, perceived communication convenience have a direct impact on industrial purchasing personnel's adoption of the Internet for business purchasing related activities. Perceived communication convenience significantly mediates the effect of perceived Internet skills and supplier support on business Internet adoption.Conclusion: This study contributes towards identifying significant predictors and mediator of adopting Internet for business purchasing related activities among purchasing personnel. Practitioners need to emphasize on Internet skills and support in order to enhance communication convenience, thus encourages industrial buyers to adopt the Internet in purchasing activities. (original abstract)
6
Content available remote Purchase Decision Making in Polish Households Against Survey Results
60%
XX
W niniejszym artykule autor podjął próbę analizy problemu podejmowania decyzji zakupowych polskich gospodarstw domowych zarówno w odniesieniu do dóbr konsumpcyjnych codziennego użytku, jak np. żywność, napoje, artykuły chemiczne, kosmetyki itp., jak i dóbr trwałego użytku (nieruchomości, samochody, meble, sprzęt RTV i AGD itp.). Z jednej strony decyzje te są często podejmowane niezależnie przez jedną osobę reprezentującą dane gospodarstwo, a z drugiej do pewnego stopnia stanowią wynik wspólnych postanowień członków gospodarstwa. Z tego względu głównym zamierzeniem badania było określenie, czy struktura konsumpcyjna polskich gospodarstw domowych rozwija się zgodnie z tradycyjnym modelem, zakładanym w ekonomii neoklasycznej, czy też zaczyna dominować model demokratyczny. Badanie dotyczyło również siły oddziaływania na podejmowanie decyzji istotnych cech demograficznych, jak płeć, wiek, poziom wykształcenia, przynależność do grup społecznych czy miejsce zamieszkania. Wydaje się, że wyniki badań ankietowych stanowią dostateczną podstawę, aby stwierdzić, że demokratyczny model podejmowania decyzji zakupowych, zarówno w odniesieniu do codziennych zakupów, jak i kupna dóbr trwałego użytku, będzie stopniowo coraz bardziej popularny w polskich gospodarstwach domowych, przede wszystkim ze względu na jego przewagę w gospodarstwach składających się z młodych osób. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article, the author has attempted to analyse the problem of making purchase decisions concerning both everyday consumables, such as food, beverages, household chemicals, cosmetics, etc., and durable goods (real properties, cars, furniture, audio/video devices and household appliances) in the Polish households. They are of ten made independently by a single person representing the given household, and to a certain extent, they also constitute an outcome of the arrangements between the household members. Therefore, the main point of the study was to determine whether the consumption structure in the Polish households develops according to the traditional model as assumed by the neo-classical economics, or if a democratic model starts to prevail. Another issue studied was the influence of the most significant demographic characteristics, such as sex, age, education, social group or place of residence, on the manner in which the said decisions are made. It seems that the survey results analysed are sufficient grounds for claiming that the democratic model of the purchase decision making, with regard to both the everyday shopping and buying of durable goods, will gradually become more and more popular in the Polish households primarily due to predominance of this model in younger households. (original abstract)
XX
W opracowaniu przedstawiono problem wykorzystania maszyn rolniczych w polskich gospodarstwach. Niski poziom wykorzystania maszyn powoduje powstawanie dużych kosztów produkcji, co obniża konkurencyjność gospodarstw. Jednym ze sposobów obniżenia kosztów produkcji jest korzystanie się z różnych form użytkowania maszyn. W celu ustalenia poziomu wykorzystania maszyn w gospodarstwie zastosowano metodę granicznego wykorzystania maszyn na przykładzie wybranego gospodarstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
In the study a problem of using agricultural machines in Polish farms was presented. Low levels of using machines causes coming into existence of big production costs what is lowering the competitiveness of households. One way to reduce the cost of production is the use of various forms of use of equipment In order to establish the level of using machines in the farm a method of border using machines was applied on the example of withdrawn belongings.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano ocenę procesu zakupów, który może być realizowany z użyciem platformy zakupowej lub z jej wyłączeniem, czyli w sposób klasyczny. Ocena miała na celu wskazanie bardziej efektywnego rozwiązania w zakresie realizacji zakupów. Biorąc pod uwagę fakt, że zakupy stanowią dużą część kosztów całkowitych wszystkich przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw produkcyjnych, w artykule omówiono istotę oceny efektywności procesu zakupów. Zaprezentowano zastosowane metody badawcze, a następnie poddano analizie dwa warianty przebiegu procesu zakupów w przedsiębiorstwie, którego kluczową działalnością jest produkcja tramwajów. Analiza procesu zakupu została dokonana pod względem kosztów, czasu realizacji oraz przejrzystości informacji. Sprawdzono również rodzaj i ilość błędów występujących w procesie oraz ilość wykonywanych czynności w zależności od wybranego wariantu realizacji procesu. Autorki w wyniku przeprowadzonej analizy zaproponowały usprawnienia w zakresie dwóch obszarów jakimi są koszty oraz przejrzystość informacji. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article it is presented the evaluation of purchasing process, which may be carried out with the use of purchasing platform or with its exclusion, that is, in the conventional way. The purpose of this evaluation was to point out more effective solution in field of purchasing. Considering the fact that the purchasing represents a large part of the total costs of all enterprises, especially production companies, the article discusses the essence of effectiveness evaluation of the purchasing process. The paper presents the research methods and analysis of two variants of the purchasing process in the company that core business is production of trams. Analysis of the purchasing process has been made in terms of cost, lead time and clarity of the information. There was also examined the type and number of errors in the process, and the amount of performed activities depending on chosen variant of the process. Authors, as a result of analysis, have proposed improvements in the two areas which are costs and clarity of information. (original abstract)
XX
Wstęp: Wzrastające wymagania klientów i rosnąca konkurencja powodują, że przedsiębiorstwa coraz częściej koncentrują się na budowaniu silnej bazy dostawców. Niestety, otoczenie będące źródłem niepewności utrudnia realizację procesu zakupów skutecznie zakłócając funkcjonowanie łańcuchów wartości. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki niepewności oraz próba wskazania możliwości radzenia sobie z nią poprzez zwiększanie elastyczności obszaru relacji z dostawcami. Artykuł przedstawia wyniki badania ankietowego, które pozwoliły na rozpoznanie rodzajów niepewności otoczenia towarzyszącej zakupom i przedstawienie ich dla różnych segmentów firm, w tym dla różnych branży. Metody: Artykuł wykorzystuje dwie metody: analizę źródeł wtórnych oraz metodę ankietową. Ankieta pocztowa pozwoliła na zgromadzenie unikatowych danych od 182 przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku B2B. Wyniki: Wyniki badań wskazują, że przedsiębiorstwa najczęściej odczuwają presję na obniżkę kosztów, a tym samym konieczność poszukiwania tańszych źródeł zakupu. W dalszej kolejności identyfikują niepewność związaną z wahaniami cen surowców i wahaniami kursów walut. Wnioski: Przedsiębiorstwa identyfikują różne rodzaje niepewności towarzyszącej zakupom na rynku B2B, bez względu na branżę. Dostrzega się jednak większą świadomość w tym zakresie firm funkcjonujących w międzynarodowych łańcuchach dostaw, co potwierdza, że międzynarodowe otoczenie jest bardziej dynamiczne i wymagające. Zwiększanie elastyczności łańcucha dostaw to jeden z kierunków łagodzenia niepewności otoczenia dla relacji z dostawcami. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: Customer driven market and increasing competition mean that companies are increasingly focused on building a strong base of suppliers. Unfortunately, the environment is a source of uncertainty that hampers the realization of the purchasing process, effectively disrupting the functioning of value chains. The aim of the article is to present the issue of uncertainty and an attempt to identify opportunities to deal with it through increasing the flexibility in the area of supply. The article presents the results of the survey, that allowed the identification of the types of environmental uncertainty accompanying purchases in the B2B market and present them for different segments of companies, including different sectors. Methods: A two-phase methodology design based on literature review and survey was used. The postal survey allowed to gather unique data from 182 companies operating in the B2B market. Results: The research results indicate that companies most often feel pressure to reduce costs and thus the need to look for cheaper sources of purchase. Subsequently, they identify the uncertainty associated with fluctuations in commodity prices and currency fluctuations. Conclusion: Companies identify different types of uncertainty accompanying purchases in the B2B market, regardless the industry. However, the greater awareness in this area have the companies operating in international supply chains. It confirms that the international environment is more dynamic and challenging. Increasing the flexibility of the supply chain is one of the directions of mitigating the environmental uncertainty for the relationship with suppliers. (original abstract)
EN
The main objective of the study is to identify the forms of shopping among the Polish Internet users. The results of a survey conducted on the sample of over 13,000 respondents were analysed. Despite the dynamic development of the m-commerce sector, almost 90% of those polled use a traditional personal computer for online shopping. While analysing the results in terms of gender and the category of assortment, it was concluded that there are significant statistical differences. Men are more likely to buy in online shops, particularly large disparity was noticed in the pharmaceutical industry and the electronics and household appliances industry. While analysing the impact of the category of assortment on purchasing channel, differences exist in the area of tools, sport and pharmaceuticals where the products are more often purchased in conventional stores than in their online counterparts. (original abstract)
EN
The beverage industry is a significant market that is seeing a growth albeit certain types of beverages such as wine and soda-type drinks are seemingly declining. There is certainly seen a growing interest for novel beverages, especially when creating healthy options aiming to support health via enhanced functional food/beverage properties. Furthermore, understanding how the public perceives and makes purchasing decisions towards novel and unconventional options is of key importance. The Soft Seltzer category is an emerging category defi ned as a sparkling waterbased low calorie, no added sugar, no artificial sweetener, non-alcoholic, carbonated beverage. In our pilot study herein, we aimed to assess interest and willingness to pay for such a product produced in Sonoma, California, specifically H2O/H2♡, a dealcoholized wine-type beverage enriched with vitamins, potassium, and calcium, using a perception and acceptability study to health-conscious college students in California. Respectivelly, healthy college students were provided an on-line acceptability questionnaire with 38 questions to evaluate the concept of the H2O beverage. Our participants indicated that they would be significantly interested in purchasing such a beverage, while as for willingness to pay, a price for $9.99/4x16oz cans was deemed less than or about what is expected from a majority of participants. Our results taken together demonstrate that there is substantial interest and traction for such a beverage, especially given its natural origin and potential health benefits. Further research including tasting and health-related functional properties for the beverage in discussion is suggested. Additionally, lifestyle aspects and nuances beyond alcohol that are important to wine drinkers and other consumers could be delivered by novel beverages, hence aid in their success in the beverage market.(original abstract)
XX
W ślad za zmianami, jakie dokonują się na rynku w obszarze stosunków między sprzedawcą a nabywcą towarów i usług, następuje stała ewolucja pojęcia oraz roli marketingu w przedsiębiorstwie. Współcześnie, pod wpływem koncepcji marketingu wartości wprowadzonej przez P. Doyla, uznaje się, że wartość dla udziałowców firmy jest tworzona poprzez dostarczanie jej klientom wartości na wyższym poziomie niż czyni to konkurencja. Na kategorię wartości dla klienta składają się z jednej strony oferowane mu korzyści, a z drugiej koszty, jakie ponosi. O ile jednak źródła, sposoby dostarczenia i komunikowania korzyści są stosunkowo dobrze opisane w literaturze przedmiotu, to niewiele publikacji identyfikuje i analizuje koszty w sposób kompleksowy, tj. z uwzględnieniem zarówno kosztów finansowych jak i pozafinansowych. Stąd też celem artykułu jest przedstawienie całościowego ujęcia kosztów zakupowych wraz z charakterystyką ich struktury w świetle budowy wartości dla klienta. Artykuł opiera się na literaturze przedmiotu i ma charakter koncepcyjny. (abstrakt oryginalny)
EN
In recent years there are observed changes in relations between sellers and customers that result in redefinition the purpose of marketing and its contribution to the general management concept. Under the influence of value-based marketing concept it is argued that the marketing strategies should be evaluated in term of how much value they bring to customers. Value for the customer is defined as relation of customer perceived benefit by taking a given purchase action to the cost of that action. The concept of customer benefit is well described in marketing literature. However, there is a lack of publications on the concept of financial and non-financial customer costs. Identification of the whole structure of costs that customer bears in the purchase process, allows to create efficient marketing strategies concentrated on maximizing the value for the customer. The aim of the paper is to exhibit a comprehensive frame of customer costs, including the structure of cost in the light of customer value concept. The aim of this conceptual paper is to review the literature and to show research gap for future research. (original abstract)
XX
Zgodnie z sugestiami Cromptona (2004), z perspektywy firmy angażującej się w sponsoring wzrost intencji zakupu jej produktów czy usług jest, jak się wydaje, najbardziej użytecznym wskaźnikiem efektywności tej formy promocji. Sama inwestycja w działalność sponsoringową nie jest jednak równoznaczna z osiągnięciem przez firmę jakichkolwiek efektów. Dużo zależy bowiem od podejmowanych przez nią dodatkowych działań wspierających jej sponsoring, a także od publiczności sponsorowanego podmiotu, która jest wystawiona na ekspozycję nazwy sponsora. Widzowie jakiegokolwiek wydarzenia sportowego nie stanowią jednorodnej grupy. Różnią się w zakresie wielu zmiennych, a poziom niektórych z nich może korelować z poziomem intencji zakupu produktów firmy sponsora. Celem artykułu jest przedstawienie dotychczas opisanych w literaturze zmiennych różnicujących publiczność, w przypadku których starano się określić wpływ na wspomniany efekt. Wiedza w tym obszarze jest istotna chociażby przy szacowaniu korzyści płynących z rozpoczęcia sponsorowania wybranego podmiotu. Autor, wyliczając i opisując zmienne korelujące z poziomem intencji zakupu, przedstawia, co dziś wiadomo na ten temat, a także wskazuje luki, czyli obszary wymagające dalszych prac badawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
According to Crompton's suggestion (2004), from perspective of a company, that invest in sponsorship, the increase of purchase intentions seems to be the most useful indicator of this marketing tool effectiveness. But engagement in sponsorship activity itself doesn't guarantee achievements of any effects. A lot depends on both additional supporting operations taking by the sponsor and on the public of the sponsored event. Spectators of any sport event don't form a homogeneous group. They vary in the area of many different variables, and the level of some might corelate with the level of behavioral intentions. The aim of the article is to introduce the variables, which differentiate the public events and they might influence mentioned result. The knowledge in this field is essential to estimate effects of specific sponsorship investment for example. The author enumerates and describes variables, that correlate with the level of purchase intention. Despite the growing role of sponsorship in the marketing activities of firms worldwide, academic research in this area has been limited. The author points the areas requiring future research. (original abstract)
14
Content available remote Współczesne zakupy w obliczu nowoczesnych technologii e-biznesowych
60%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie roli nowych rozwiązań technologicznych, np. technologii e-procurement czy koncepcji przemysłu 4.0, i ich potencjalnego wpływu na funkcje zakupów w przedsiębiorstwach. Tezy artykułu potwierdzają wyniki badań. (fragment tekstu)
EN
The new philosophy of management, assigning a strategic role to building a competitive advantage, value or profitability is gaining an increasing importance. This is the result of the evolution of the current business environment, which has a significant influence on procurement as well. In this situation, purchasing decisions require: new knowledge and skills, new technologies and innovation. In their study, the authors pay attention to these new trends, including new concepts and technologies in the context of their role and impact on the function of purchasing. (original abstract)
15
Content available remote Characteristics of Successful Procurement Negotiators
60%
EN
The process of negotiation involves several psychological aspects and for the last 30 years, scholars have tried to increase the knowledge about the underlying processes [Chmielecki 2010]. They have focused mainly on cognitive skills, motivation, confidence, and the power to influence and communicate directly. This paper aims at exploring characteristics of procurement negotiators. The paper presents results of IDI interviews. (original abstract)
XX
Produkty lecznicze wydawane na podstawie recepty podlegają szczegółowym regulacjom prawnym. Na specyfikę tych preparatów wskazuje sam fakt możliwości zakupu leku wyłącznie za okazaniem recepty czy bezwzględny zakaz prowadzenia reklamy produktów leczniczych Rx, która skierowana jest do pacjentów. Co ciekawe, wiele krajów unijnych praktykuje jeszcze szersze ograniczenia. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej instytucje prowadzące nadzór nad reklamą produktów leczniczych mogą zabronić emisji przekazów telewizyjnych czy materiałów prasowych jeszcze przed ich publikacją - nawet przy braku dowodów zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjenta. Pomimo że oczywistym celem prezentowanych ograniczeń jest ochrona zdrowia i życia człowieka, w polskim ustawodawstwie nietrudno jest odnaleźć dość istotne luki prawne. Powszechne jest prezentowanie preparatów Rx na stronach internetowych, głównie w artykułach i na portalach zdrowotnych. Co więcej, większość stron zawierających fachowe informacje medyczne nie ma żadnych zabezpieczeń, dzięki czemu pacjenci mogą swobodnie wyszukiwać informacje o interesujących preparatach. Rozwiązaniem przedstawionego problemu mogłaby być konieczność rejestracji użytkowników portali, a następnie weryfikacja danych osobowych. Co ważne, tego rodzaju regulacje nie mają na celu ograniczenia wiedzy pacjentów, ale poprawę bezpieczeństwa stosowania medykamentów. Ze względu na możliwość niewłaściwego doboru i zastosowania leków etycznych, a także ogromne prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych, decyzję o zakupie konkretnego preparatu powinna więc podejmować wyłącznie osoba mająca odpowiednią wiedzę medyczną. Leki to produkty specyficzne, odróżniające się od innych produktów dostępnych na rynku klientem, który je nabywa, procesem zakupu i szczegółowymi regulacjami prawnymi. To produkty ratujące ludzkie zdrowie, a nawet życie, ale niewłaściwie stosowane paradoksalnie mogą to zdrowie lub życie zniszczyć. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present the legal specificity of prescribed medical products. Ethical medicines are preparations which most precisely indicate the characteristics and uniqueness of pharmaceuticals in comparison with other products available on the market. Rx medicines are exceptional first of all due to their specific purchase process. The first two parts of the article define the customers of medical products that are not at the same time the final purchasers of pharmaceuticals. The next part shows the distribution channel of medical preparations sold over the counter and its individual components. A particular attention is paid to the role of a medical representative who is of crucial significance within the process of sales of ethical medicines. The following part presents detailed legal regulations concerning advertisement, in relation to Rx medicines. They are: for instance, the Pharmaceutical Law of 6 September 2001, Ethical Criteria of Promotion of Medicines published by WHO and Health Minister's Order of 21 November 2008 on medical products advertising. (original abstract)
XX
W opracowaniu podjęto rozważania na temat: ewolucji funkcji zakupów w organizacji, znaczeniu zakupów w organizacji, strategii zaopatrzenia z uwzględnieniem istoty tej strategii oraz jej rodzajów, organizacji zakupów w firmie. (fragment tekstu)
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań autorów przeprowadzone w grupie wyselekcjonowanych przedsiębiorstw. Skoncentrowano się na tych o wysokim stopniu kastomizacji produktów i niskiej powtarzalności produkcji. Na początku artykułu postawiono hipotezę, że istnieje zapotrzebowanie na system optymalizacji i wspomagania zaopatrzenia we wszystkich organizacjach, a szczególnie zwinnych. W dalszej części próbuje się uzasadnić postawioną hipotezę posługując się wynikami badań wspartych analizą prowadzoną według metodyki myślenia sieciowego. Wnioski oraz sugestie wypływające z przeprowadzonych badań ukierunkowano na problematykę procesu dokonywania zakupów i poszukiwania możliwości obniżania kosztów w tym obszarze. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents results of studies of the authors conducted in a group of selected companies. Focus was put on conditions of high customization of products and low repeatability of production. At the beginning of the article, a hypothesis was made that there is a demand for a support and optimization system of supply in agile companies. In the next part, it is attempted to justify the hypothesis made, by using the results of studies supported by analysis of the network thinking methodology. Conclusions and suggestions coming from the studies were directed on the matter of process of making purchases and searching possibilities to lower the costs in this area. (original abstract)
XX
Część pierwsza artykułu została poświęcona zagadnieniu kształtowania i ewolucji Zamówień Publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych do formy obecnej wraz z wynikającymi ze wspomnianej ustawy obowiązkami, do których stosowania zobligowane są między innymi instytucje budżetowe. Poruszona została kwestia elektronizacji procesu zarządzania zakupami z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z przepisów. (fragment tekstu)
XX
Celem rozważań jest ocena organizacji zakupu i zidentyfikowanie zmian, które zachodzą w sferze zakupu w przedsiębiorstwach handlowych. Analizą objęto niezależne przedsiębiorstw handlowe i funkcjonujące jako sieci handlowe. W artykule wykorzystano dostępne dane GUS dotyczące struktury dostaw do przedsiębiorstw hurtowych i detalicznych wg typu dostawców towarów oraz wyniki badania z połowy 2011 r. dotyczącego relacji między dostawcami i odbiorcami towarów, przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur wśród producentów i przedsiębiorstw handlowych z artykułami codziennego zapotrzebowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of deliberations is to evaluate organisation of purchasing and to identify the changes occurring in the sphere of purchases at trade enterprises. An analysis covered independent commercial enterprises and those operating as trade chains. In her article, the author used the CSO available data on the structure of supplies to wholesale and retail enterprises by type of suppliers as well as findings of the survey from the half of the year 2011 on the relationships between commodity suppliers and recipients, carried out by the Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research among manufacturers and trade enterprises with FMCG. (original abstract)
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.