Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Okulografia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Wykorzystanie rozmytych map kognitywnych w modelowaniu przekazu interaktywnego
100%
XX
Obecne trendy w dziedzinie marketingu elektronicznego oraz promocji on-line wskazują na rosnącą popularność reklam internetowych. sposób projektowania reklam zaczyna ewoluować w kierunku one to one. wymusza to na twórcach reklam tworzenie spersonalizowanych przekazów. w przypadku modelowania przekazu interaktywnego zmiany mogą zachodzić w sposób dynamiczny. W związku z tą cechą modelowania przekazu interaktywnego przedstawiono model doboru treści reklamy bazujący na metodologii rozmytych map kognitywnych przy zastosowaniu eye trackingu. (abstrakt oryginalny)
EN
Current trends in the area of digital marketing and on-line promotion indicate the growing popularity of on-line advertising. Method of designing the ad begins to evolve in the direction of one to one. This forces to create personalized advertising messages. In the case of interactive media modeling changes can occur in a dynamic way. With fuzzy cognitive maps it is possible in a short time make many simulations, which reduces analysis time and efficience. The purpose of this article is to develop a model supporting the selection of advertising on the internet. (original abstract)
XX
Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii możliwe staje się bardziej precyzyjne badanie procesu postrzegania konsumentów. Artykuł ma charakter empiryczny. Podjęte rozważania koncentrują się na eksploracyjnym wymiarze postrzegania konsumentów w kontekście ekspozycji bodźców i progów postrzegania. Celem analiz jest próba identyfikacji prawidłowości i różnic w postrzeganiu, które mogą być pomocne w kształtowaniu skutecznej komunikacji marketingowej z konsumentami. Podstawę do przygotowania artykułu stanowiły materiały zgromadzone z polskich i zagranicznych źródeł literaturowych oraz wyniki badania eye trackingowego, które wykonano w październiku 2016 r. w Poznaniu. Głównym kryterium, jakie uwzględniono podczas prac analitycznych, była płeć respondentów. Zaprezentowane wyniki i sformułowane wnioski mają zarówno walor poznawczy, jak i pragmatyczny. (abstrakt oryginalny)
EN
Along with the development of modern technologies more precise study of the consumer perception process becomes possible. The article has an empirical character. Considerations undertaken by authors concentrate on the exploratory dimension of consumer perception in the context of the stimulus exposure and perception thresholds. The main objective of analyses was an attempt to identify differences and regularities in perception, which can be helpful in building an effective marketing communication with consumers. Materials gathered from Polish and foreign literature sources and results of the eye tracking study constituted the ground for preparing this article. Presented research was carried out in October 2016 in Poznań. The essential criterion of analyses was gender of respondents. Presented key findings and conclusions have both cognitive, as well as pragmatic value. (original abstract)
3
Content available remote Metoda śledzenia kursora jako czynnika optymalizacji działań
100%
XX
W artykule została podjęta tematyka wzmacniania atrakcyjności stron internetowych poprzez śledzenia ruchów gałek ocznych (Eye tracking) i kursora (Mouse Tracking) na aktywnych już stronach internetowych. Autorzy prezentują podstawowe działania, które pozwalają obniżyć częstotliwość rezygnacji ze strony docelowej oraz zastosowania instrumentu Eye tracking dającego lepszą kontrolę umiejscowienia obiektów na stronie. Wykorzystanie takiego narzędzia oprogramowania jak śledzenie kursora (Mouse Tracking) wspiera, szybko i przy niskich nakładach finansowych, analizy stron internetowych. Narzędzia takie jak Google Analytics w połączeniu z Mouse Tracking-Tool umożliwiają szeroko pojętą optymalizację działań, która prowadzi do jeszcze lepszego tworzenia stron internetowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The following article describes some methods to optimize the Conversion Rate. With the help of logging techniques such as Eye- and Mouse Tracking methods the correct shape of a landing page can be analyzed. Just to find out how the objects of a website are realized from a visitor one method is to use the Eye Tracking technique. With such arrangement the way of views will be tracked, stored and can further on be analyzed. This helps to find out, weather relevant objects of a website are right positioned. By right placing the call for action buttons at a functional location the bounce rate can be reduced.Merely by using simple software tools like Mouse Tracking, a quick and effective analysis of a website can be archived. In combination with Google Analytics © and the recorded heat map of a Mouse Tracking session, a lot of optimizing measures can be done in order to optimize the shape of a website. Finally, the aim with all those methods is, to raise the "Click Through Rate" and increase the "Conversion Rate".(original abstract)
4
100%
XX
Prowadzenie badań marketingowych jest nie tylko sztuką, ale i wyzwaniem dla wielu badaczy. O sukcesie badacze mogą mówić nie tylko w przypadku dobrze przeprowadzonych badań, ale również dobrze dobranych metod i technik badawczych. Przez wiele lat techniki wykorzystywane w badaniach marketingowych ewoluowały, by w XXI wieku "wejść" do sieci internetowej. Dla wielu badaczy prowadzenie badań ilościowych i jakościowych w Internecie nie jest już nowością. Nowością za to mogą być badania okulograficzne, które są stosowane m.in. do analizy kompozycji stron internetowych, ergonomii i użyteczności stron WWW, testowania przekazu reklamowego i opakowań. Celem artykułu jest przedstawienie techniki okulograficznej, w tym rodzajów, cech i form okulografii, procedury prowadzenia badań okulograficznych. W artykule zostaną wykorzystane wtórne źródła informacji, w tym przykłady zastosowania techniki okulografii w różnych aspektach działalności marketingowej.(fragment tekstu)
EN
The article presents primary characteristics of the research conducted by technique of eye tracking, types, characteristics and forms of eye tracking. In the article was presented eye tracking research procedure, the possibility of their use in marketing research. The paper uses only a desk source of information. Presented eye tracking technology application examples relate to the design and testing of ergonomics and usability of websites, media advertising and product package. Methodological article.(author's abstract)
XX
Wyszukiwarka internetowa bez wątpienia pomaga w podejmowaniu decyzji. Od wyników zwracanych przez wyszukiwarkę internetową zależą decyzje, które następnie podejmie szukający. Wiele z takich decyzji dotyczy obszaru biznesowego i zarządzania przedsiębiorstwem. Od lat 90., kiedy to powstały pierwsze wyszukiwarki internetowe, sposób wyświetlania wyników zmieniał się wielokrotnie. Znaczne zmiany w sposobie wyświetlania cechowały wyszukiwarkę Google. Podobnie jest z wyszukiwarką firmy Microsoft, która oprócz zmian w układzie wyników przeszła metamorfozę jako kolejne wyszukiwarki MSN Search, Live i Bing oraz fuzję z silnikiem wyszukiwarki Yahoo. Tak samo jak ewoluowały wyszukiwarki, tak zmieniał się sposób korzystania w wyników wyszukiwania. Niniejszy rozdział jest przeglądem badań okulograficznych dostępnych w literaturze, które pokazują, jak w ciągu lat zmienił się sposób konsumpcji wyników wyszukiwania. Przegląd badań pozwoli przeanalizować sposób percepcji wyników wyszukiwania przez ostatnie 20 lat. W tym czasie zmieniły się urządzenia wykorzystywane do wyszukiwania, rozmiary ekranów, sposób wprowadzania zapytań do wyszukiwarki oraz wiele innych elementów, które decydują o tym, jak są postrzegane wyniki wyszukiwania(fragment tekstu)
XX
Dzięki nowoczesnym technologiom staje się możliwe zebranie danych behawioralnych, pozwalających na głębszą eksplorację uwarunkowań zachowań konsumentów. W artykule przedstawiono wyniki badania eksperymentalnego (z zastosowaniem eye trackera). Celem badania było poznanie wpływu prymowania zapachem na postrzeganie przekazów reklamowych. Analizie poddano efekty torowania zapachem w odniesieniu do wybranych aspektów metodologicznych oraz postrzegania marek. Artykuł przygotowano opierając się na źródłach literaturowych polskich i zagranicznych. Część empiryczna bazuje na wynikach badań eye trackingowych przeprowadzonych w listopadzie 2017 roku w Szczecinie. Artykuł ma charakter empiryczny. Sformułowane wnioski mają zarówno walor poznawczy, jak i pragmatyczny. (abstrakt oryginalny)
EN
Thanks to modern technologies, it is possible to collect behavioural data allowing for deeper exploration of determinants of consumer behaviour. The article presents the results of an experimental study (using an eye tracker). The aim of the study was to learn about the influence of the priming of fragrance on the perception of advertising messages. The effects of paving with scent in relation to the selected methodological aspects and brand perception were analysed. The article was prepared on the basis of Polish and foreign literature sources. The empirical part is based on the results of eye tracking researches carried out in November 2017 in Szczecin. The article is empirical. The conclusions formulated are both cognitive and pragmatic. (original abstract)
7
Content available remote Towards Human-Information System Interaction Models Derived from Eye-Tracking Data
100%
XX
Okulografię (eye-tracking) stosowano do badania użyteczności interakcyjnych systemów komputerowych od ponad dekady. Główne zastosowanie eye-tracking ograniczało się do badania temporalnych zmian kierunku patrzenia. Ten rodzaj danych i ich wizualna reprezentacja pozwalały odkryć interesujące aspekty interakcji użytkownika z systemem informatycznym i pomagały w zidentyfikowaniu problemów z użytecznością. Jednakże eye-tracking może dostarczyć dużo więcej informacji. Na przykład dzięki tej technice można identyfikować stan umysłu użytkownika w czasie interakcji z komputerem. W artykule zaproponowano stworzenie i użycie pośrednich zmiennych uzyskanych na podstawie ruchu oka i skorelowanie ich z bardziej ogólnymi aspektami, takimi jak: typ zadania użytkownika, cognitive load (wysiłek umysłowy) oraz poziom wiedzy użytkownika. Takie podejście do przetwarzania pomiarów ruchu oka z interakcjami z systemem informatycznym daje dokładniejszy obraz interakcji. Proponowana metoda jest nowym podejściem do badania zadań użytkownika, różnic między użytkownikami (np. w poziomie wiedzy czy też różnic kognitywnych) i interakcji z systemem informatycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The objectives of this work are to inform theories and models of humancomputer information retrieval and to develop information systems that better support users in their tasks. Our approach is to learn more about users using information systems without asking them and while they are still engaged in their tasks. What we learn will be eventually included in algorithms embedded in information systems that will adapt to user. Eye tracking provides a rich dataset for this effort. Representation of the eye movement behaviors as measurements of cognitive effort associated with the information acquisition process have been shown to allow for deeper understanding of how users work within information system interfaces and to predict mental states germane to the information task, such as perceived difficulty and the user's level of domain knowledge. At the fundamental level, eye tracking is appropriate because it is a direct observation of the user's interaction with information. The reading model methodology and cognitive effort measures are based on many years of empirical research in cognitive psychology. They are domain independent because the content of the text document is not used, and are largely culturally independent. (fragment of text)
EN
Eye tracking is an objective measurement method, whose distinctive feature is the form and the quality of the obtained data. They reflect actual behaviours and reactions of respondents. In 2017 a study was conducted, whose aim was to indicate the directions for the improvement of an ERP class IT system. A team of scientists from Cracow University of Economics assumed improvement in: the shape and process of mapping a business process in the software and the way of building graphical user interfaces adjusted to customers' requirements. The issues were subjected to studies from the User's point of view with the use of eye tracking technology. The aim of the paper is to present the research methodology and indicate selected effects of the conducted works. (original abstract)
XX
Uwaga wzrokowa obejmuje proces postrzegania informacji przez narząd wzroku i rozpoczyna się od wykrycia i zarejestrowania bodźca wzrokowego w sposób aktywny, czyli świadomy lub pasywny. Jest ważnym etapem procesu przetwarzania informacji, który determinuje zachowania i decyzje konsumentów. Poznanie i zrozumienie istoty uwagi wzrokowej może poszerzyć wiedzę na temat projektowania skutecznych działań w zakresie działań marketingowych wykorzystujących wizualne przekazy. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia uwagi wzrokowej w komunikacji wizualnej oraz wskazanie możliwości jej eksploracji przez badania okulograficzne dla potrzeb podniesienia skuteczności interakcji marketingowej z nabywcami. (abstrakt oryginalny)
EN
Visual attention includes the process of perceiving information by the visual system and begins with the detection and recording of the visual stimulus in an active and conscious or passive way (peripheral). It is an important stage in the information processing process that determines behaviour and purchase decisions of consumers. Learning and understanding the essence of visual attention can broaden our knowledge of designing effective marketing activities using visual communications. The purpose of this article is to present the importance of visual attention in visual communication and to indicate the potential for its exploration through eye-tracking studies for the purpose of enhancing marketing effectiveness. (original abstract)
XX
Obserwacje działań użytkowników internetu pokazują, że większość czasu spędzają oni, przeszukując wzrokiem tekst stron w celu odnalezienia określonych informacji. Zdając sobie sprawę, że tekst na ekranie czytamy około 20 proc. wolniej niż tekst drukowany, można zauważyć, że odpowiednie zabiegi w stronę czytelności mogą mieć niebagatelne znaczenie dla ergonomii strony internetowej. Badanie eye trackingowe przeprowadzone przez agencję e-biznesową Symetria miało za zadanie sprawdzić, które z metod formatowania tekstu wpływają na łatwość odszukiwania w nim kluczowych informacji. Niektóre z wyników zaskakują i stawiają pod znakiem zapytania pewne konwencje. (abstrakt oryginalny)
XX
Sieci handlowe występują do jednostek certyfikujących - trzeciej strony działającej w interesie klientów - o obiektywną ocenę cech użytkowych wyrobów. Celem niniejszego artykułu jest praktyczne przybliżenie trudności projektowania nowoczesnych badań oceny konsumenckiej na przykładzie badania okulograficznego dotyczącego postrzegania znaków zgodności na wyrobach a nadawanych przez jednostki certyfikujące po poszerzonych badaniach własności użytkowych dóbr trwałego użytku. Artykuł skupia się na kwestii przygotowywania i projektowania badania eksperymentu okulograficznego oraz dylematów z tym związanych. (abstrakt oryginalny)
EN
Retail chains apply to certification bodies - the third party acting in consumer interest - for an independent evaluation of the product's functional features. The aim of the article is to provide practical insight into the difficulty of designing modern consumer assessment studies on the example of an eye-tracking research focused on the perception of conformity marks on products and those issued by certification bodies after extended testing of functional properties of consumer durable goods. Special attention was devoted to the preparation and designing the eye-tracking experiment and dilemmas related to it. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji badań aktywności marketingowej wystawców z wykorzystaniem mobilnego eye trackera. Skoncentrowano się na ogólnym wyglądzie stoisk oraz na ich części ekspozycyjnej, czyli strefie, w której - za pomocą produktów lub innych eksponatów (np. modeli, filmów, plansz) - wizualnie prezentuje się ofertę targową. Opracowanie wypełnia lukę w literaturze, gdyż w Polsce nie wykorzystano jeszcze eye trackingu podczas wydarzeń wystawienniczych, a w zagranicznym piśmiennictwie naukowym znajdują się tylko lapidarne wzmianki o zastosowaniu tej metody w przestrzeni targowej. W sensie ogólnym przedstawiono genezę oraz przebieg badań okulograficznych. W odniesieniu do targów natomiast zaproponowano możliwe obszary wykorzystania mobilnego eye trackera oraz zidentyfikowano ograniczenia wiążące się z zastosowaniem tego urządzenia.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents a concept of research into the exhibitors' marketing activity using a mobile eye tracker. Attention focuses on the general design of booths and their demonstration area, that is to say, a zone where - by means of products or other showpieces (e.g. using models, films, display boards) - a trade fair offer is presented visually. This work fills a gap in the literature, since eye tracking has never been used at any Polish exhibition event thus far, and as regards international scientific publications, only some of them contain succinct references to the adoption of the method in question in the trade fair environment. In a general sense, the paper shows the origin and conduct of eye tracking. As far as trade fair is concerned, the possible areas for the use of the mobile eye tracker were proposed, as well as the limitations relating to the use of such a device were identified.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest ukazanie możliwości wykorzystania analizy obszarów zainteresowania (AOI) w celu wykrycia różnic pomiędzy postrzeganiem produktów marek własnych i producenckich. W artykule dokonano krytycznego przeglądu literatury oraz wyjaśniono najbardziej popularne parametry badań eyetrackingowych. Omówiono procedurę projektowania badania eksperymentalnego (w tym szczególną uwagę poświęcono przygotowaniu AOI) oraz zaprezentowano praktyczne zastosowanie tej metody badawczej. Na podstawie surowych danych ilościowych (zapisu ruchu gałek ocznych) dokonano analizy ilościowej spojrzeń i zastosowano wybrane miary statystyczne, potwierdzając występowanie różnic w postrzeganiu obu rodzajów marek (zarówno całościowym, jak i dla wybranych obszarów zainteresowań), z wydłużonymi czasami dla obserwacji produktów kosmetycznych marek własnych sieci handlowych w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of the article is to introduce the possibility of using Areas of Interest (AOI) to enable the detection of differences between private labels and national brands products' perception. This paper provides a critical literature review and elucidates the most common eye tracking parameters. A detailed experimental research procedure design (with special attention being paid to AOI preparation) was presented with the practical application example. Based on the eye movement quantitative raw data chosen statistical measures were applied to prove the differences between both brand types (whether considered individually or in AOIs), with longer observation times for cosmetics private labels products from retailers in Poland.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest określenie użyteczności eye trackingu jako metody badania zachowań nabywców. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. W artykule, oprócz ukazania istoty badań eye trackingowych, opisano procedurę ich przygotowania i realizacji oraz wskazano możliwe formy prezentacji pozyskanych w ten sposób danych (mapy cieplne, ścieżki spojrzeń oraz analizę obszarów zainteresowania). Szczególną uwagę poświęcono także ewentualnym trudnościom metodycznym oraz technicznym występującym podczas realizacji eksperymentu badawczego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the usability of eye tracking as a method of research of customers' behavior. The aim of the study has a theoretical and researching character. Apart from the essence of eye tracking research the article reveals the regulation procedure, recording session and eye tracking data forms presentation (heat maps, scan path and AOI). Special attention is focused on the potential technical and methodical difficulties that can emerge during the experiment.(original abstract)
XX
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań okulograficznych z udziałem klientów spożywczych sklepów internetowych. Badania miały charakter eksperymentalny, a ich celem było zidentyfikowanie kluczowych z punktu widzenia konsumenta informacji dotyczących produktu, które odgrywają istotną rolę w procesie podejmowania decyzji o zakupie. Dokonano również porównania procesów decyzyjnych w zależności od znajomości marki. Jak się okazuje, badani najdłużej przyglądali się opakowaniom produktów, następnie ich opisom, a w dalszej kolejności cenie jednostkowej i przelicznikowej (zarówno dla produktów znanych, jak i nieznanych). Jednocześnie proces podejmowania decyzji był krótszy w przypadku znanych marek. Wyniki badań mogą stanowić praktyczną wskazówkę dla sklepów prowadzących internetową sprzedaż produktów spożywczych, dostarczając informacji istotnych dla optymalizacji strony. Powinny też wyjść w pewnym stopniu naprzeciw potrzebie poznania zachowań konsumentów - internautów kupujących produkty spożywcze.(abstrakt oryginalny)
EN
Article presents the results of eye-tracking research with online food store clients. The aim of the study was to identify the key product information, from the consumer's point of view, which play an important role in his purchase decision-making process. Also decision-making processes were compared depending on the level of brand recognition. The findings may constitute practical guidance to shops offering online food products sale, providing information relevant for the web page optimization.(original abstract)
XX
Eye-tracking (inaczej okulografia) jest techniką rejestracji aktywności wzrokowej za pomocą śledzenia ruchów gałek ocznych. Jej początki sięgają końca XIX w. Od tego czasu stworzono wiele metod i narzędzi umożliwiających obserwację aktywności wzrokowej, takich jak: zwykła bezpośrednia obserwacja, inwazyjne metody mechaniczne, badanie różnicy potencjałów elektrycznych pomiędzy dwiema stronami gałki ocznej. Dzisiaj jednak najpopularniejszą metodą jest rejestracja aktywności wzrokowej za pomocą urządzeń wideo zamontowanych na głowie człowieka i połączonych z komputerem, pozwalających na swobodne przemieszczanie się podczas badania. W metodzie tej najczęściej stosuje się kamery na podczerwień, ułatwiające identyfikację źrenicy oka oraz lokalizację odbicia rogówkowego. Wyniki obserwacji trafiają do komputera i zostają przetworzone za pomocą specjalistycznego oprogramowania znacznie ułatwiającego analizę danych.(fragment tekstu)
EN
The paper presents the main trends in the eye tracking technology, innovative solutions underlying them, and the prospects for their further development. Special attention is paid to the problem of selecting eye tracking systems to carry out specific tasks. In addition, some research on the use of eye tracking technologies in medical data analysis, including cognitive visualization, is described.(original abstract)
17
Content available remote Eye tracking w badaniach marketingowych
84%
XX
Eye tracking (okulografia) jest techniką opracowaną już ponad sto lat temu na potrzeby nauk takich jak psychologia czy medycyna. Jednak w ostatnich latach znalazła ona również szerokie zastosowanie w naukach ekonomicznych. W poniższym artykule omówiono sposób działania eye trackera oraz sposób analizy i prezentacji uzyskanych podczas badania danych. W artykule przedstawiono również przykłady zastosowań tej techniki w badaniach marketingowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Eye tracking is a technique developed over a hundred years ago for the purposes of such sciences as psychology and medicine. In recent years, however, it has found a wide application in economics and management. In the article the eye tracker way of working and methods of analysis and presentations of data acquired during this kind of research were discussed. There were also presented examples of this technique applications in marketing research. (original abstract)
18
84%
XX
Celem rozważań jest prezentacja możliwości wsparcia badań ilościowych prowadzonych w oparciu o kwestionariusz przez pomiar fizjologiczny realizowany z zastosowaniem eye trackera. W artykule zaprezentowano rezultaty badań jakości użytkowej serwisów internetowych banków z wykorzystaniem kwestionariusza oraz eye trackera, a ponadto dokonano porównania badań eye trackingowych z metodą wywiadu w kontekście triangulacji metod badawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present possibilities of support of research conducted with the use of questionnaire by physiological measuring using the eye tracker. This article presents the results of usability testing of banks' websites with the use of personal interviews and eye-tracking studies in the context of triangulation of research methods. Key words: eye tracking, web usability, personal interview. (original abstract)
19
84%
EN
One of the basic objectives of education is the intellectual development of children and young people, allowing them to prepare, among others, to be able to solve problems in various areas of life. This aspiration has been expressed during the recent works on the reform of education in Poland and in the core curriculum, which was approved in February 2017. It was highlighted there that IT education offers a wide range of possibilities to achieve this goal, and the appropriate means for its accomplishment is teaching programming, understood not only as learning how to write a code, but as a process of acquiring the IT approach skills to solve problems. Such understanding of IT education is not new, for many years researches have been indicating the importance of educating this special way of reasoning, which is called computational thinking. It is well-known, however, that learning algorithms and programming bring some difficulties for students at different ages. Therefore, a number of studies have been undertaken, whose aim is not only to identify the causes of these difficulties, but also to optimize the learning process by selecting appropriate teaching strategies. With that aim in mind, researchers seek for new techniques that would expand the knowledge about how brain works and allow the insight into the neurobiological aspects of the learning processes.(original abstract)
XX
Wraz z rozwojem technologii, nowe rozwiązania pomiarowe pozwalają uzyskać informację na temat podświadomych decyzji zakupowych konsumentów o elementach, na które zwracają uwagę w kontakcie z produktem. Uzyskane w ten sposób informacje można zestawić z wcześniejszymi deklaracjami nabywców dotyczącymi czynników wpływających na ich decyzje zakupowe. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań, w których porównano deklaracje słowne na temat czynników wpływających na decyzje nabywcze z elementami etykiety produktu, na które w rzeczywistości respondenci zwracali uwagę. Przeprowadzono badanie ankietowe typu CATA (check-all-that-apply), a następnie wykorzystano oprogramowanie do pomiaru uwagi konsumentów Attensee.com (Berlin, Niemcy). Porównano deklaracje nabywców co do oczekiwań wobec produktu z elementami zauważonymi na etykietach i świadomie zapamiętanymi. Stwierdzono, że deklaracje zakupowe nie zawsze były zgodne z zachowaniem przy półce sklepowej. (abstrakt oryginalny)
EN
With the development of technology, the new methods of research allow obtaining information about consumers' purchasing decisions or elements that point out in contact with the product. The information obtained in this way can be combined with earlier declarations of customers regarding the factors influencing their purchasing decisions. The aim of the article is to present the results of studies comparing verbal declarations about the factors that affect the purchasing decisions with the elements of product labels which, in fact, respondents focused their attention. In the first step, there was conducted a survey of the CATA (check-all-that-apply) type, then there was used the software Attensee.com (Berlin, Germany) to measure consumers' attention. Next, declarations as to the buyers' expectations for the product were compared with the elements of deficiencies found and remembered on the labels. It was found that the declarations were incompatible with respondents' behaviour. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.