Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 122

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Civil Rights
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
XX
W literaturze przedmiotu często spotyka się twierdzenie o występowaniu w UE systemowego problemu ustrojowego jakim jest oddalenie instytucji od obywateli. Niniejszy artykuł opisuje tymczasem działania podejmowane w ramach UE, które wskazują na podmiotowe traktowanie obywatela. Zagadnienie przedstawione jest w kontekście ochrony praw obywateli UE ze szczególnym uwzględnieniem zewnętrznych działań unijnych. W artykule posłużono się przykładem prawa obywateli UE do opieki dyplomatycznej i konsularnej w kraju trzecim, który jest przykładem czynnego i biernego prawa legacji.(abstrakt oryginalny)
EN
In the scientific literature the statement of the EU structural system problem of the remoteness of institution from the citizens appears very often. The article describes actions undertaken within the EU which indicates the subjective attitude to the citizens. The issue is presented in the framework of protection of the EU citizens' rights, in particular taking into account the EU outside actions. The article includes the example of the EU citizens' rights to the diplomatic and consular protection in the third country what is the example of active and passive legation.(original abstract)
XX
Omówiono instytucję rzecznika praw obywatelskich w Unii Europejskiej. Jednym z praw przysługujących każdemu obywatelowi jest możliwość wniesienia skargi na działalność instytucji lub organów UE. Dodatkowe informacje znajdują się w internecie pod adresem http://www. euro-ombudsman.eu.int
XX
Przedmiotem rozważań podjętych w artykule jest analiza wpływu instytucji obywatelstwa UE na status obywateli migrujących. Celem podjętych badań jest wykazanie, że wprowadzenie instytucji obywatelstwa UE do traktatów zdecydowanie wzmocniło status jednostki w prawie UE, a w sposób szczególny - w państwie przyjmującym. Włączenie praw obywatelskich do katalogu praw podstawowych zmieniło diametralnie sposób realizacji jednego z praw obywatelskich: swobody przemieszczania się i pobytu na terytorium państwa przyjmującego. Obywatel migrujący uzyskał szczególną ochronę w chwili podjęcia działań zmierzających do ograniczenia prawa pobytu. Wnioski te potwierdzono w niniejszym artykule za pomocą analizy ewolucji aktów prawa wtórnego oraz wykładni Trybunału Sprawiedliwości UE.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the considerations undertaken in the article is the impact of the institution of EU citizenship on the status of migrant citizens. The aim of the study is to demonstrate that the introduction of the institution of EU citizenship into the treaties has definitely strengthened the status of an individual in EU law, and in a special way - in the host country. The inclusion of citizens' rights in the catalogue of fundamental rights has radically changed the way in which one of the citizens' rights - freedom of movement and residence in the territory of the host country - is exercised. A migrant citizen has been granted special protection in contexts where actions aimed at restricting the right of residence are taken. These conclusions will be confirmed in this article by analysis of the evolution of secondary legislation and the interpretation of the Court of Justice of the European Union.(original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest analiza prawnych gwarancji wolności słowa przewidzianych w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP) z punktu widzenia zbioru Uwag Ogólnych nr 34 uchwalonego przez Komitet Praw Człowieka ONZ (HRC). W artykule uwagę skoncentrowano głównie na interpretacji przepisów artykułu 19 i 20 MPPOiP.
EN
The purpose of this article is to analyze legal guarantees of freedom of expression provided for in The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) from the perspective of The U.N. Human Rights Committee's (HRC) General Comments No. 34. The study is focused mainly on the HRC's interpretations concerning regulations of the article 19 of ICCPR, which consists general direct provisions of this freedom and its general indirect limitations, and also the HRC's comments on the article 20 of ICCPR, which is related to different forms of hate speech. Firstly, the analysis shows HRC's general description of elements of freedom of expression, i.e. the right to hold opinions and freedom to seek, receive and impart information and ideas, but also of the principle of rights and freedoms limitations' proportionality. It also concerns HRC's comments on the specific forms and contexts of freedom of expression, mainly about freedom of press and media, crimes of defamation, public insult of head of state and constitutional authorities or public officials and also crimes of religious offence and some forms of hate speech. Moreover, there was indicated HRC's stand on the matter of imprisonment penalty as a legal sanction for misuse of freedom of expression.(original abstract)
XX
Prawa obywatela Unii Europejskiej można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Do pierwszej należą prawa polityczne, które zostały przyznane obywatelom państw członkowskich Traktatem z Maastricht, a do drugiej - prawa ekonomiczne związane z gospodarczym charakterem Traktatu Rzymskiego, dotyczące wyboru miejsca pracy i osiedlania się, które w ograniczonym do sektorów przemysłu węglowego i stalowego zakresie już w pewnej formie wprowadzone w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, a które były rozwijane w kolejnych Traktatach i prawie wtórnym WE. Prawa ekonomiczne zostały przyznane obywatelom państw członkowskich UE na długo przed ustanowieniem instytucji obywatelstwa europejskiego i zostały z ocą Traktatu z Maastricht wchłonięte przez pojęcie obywatelstwa, stanowiąc naczelny jego element.
XX
Prawa człowieka nie istnieją bez praw ekonomicznych, społecznych i konsumenckich, a bez respektowania szeroko pojętych praw człowieka nie może być mowy o wolności, demokracji i rządach prawa. Autor omawia prawa socjalne w regulacjach traktatowych, prawa socjalne w regulacjach towarzyszących traktatom, problematykę zatrudnienia, ochronę konsumenta, prawa obywatelskie a także prawa podstawowe i zasady państwa prawnego i aksjologię prawa wspólnotowego.
7
Content available remote Modelling Effective Legal Aid System
100%
EN
Aim: This article presents a theoretical model that enables achievement of macroeconomic efficiency of the legal aid system by means of adjusting supply to the pre-determined demand. Results: Main deterministic components of aggregate demand for legal aid are defined using a shift-share type framework. The knowledge of its parameters makes it possible to estimate expected demand for legal aid in response to various formulae of possible reforms of the system. Motivation: Estimates of demand serve to compute legal aid supply that minimizes social costs of legal aid provision. This task is accomplished by means of the so called assignment problem originating the field of operational research. Providers are divided in line with their average productivities in solving appropriate legal cases and the aggregate personal costs of legal aid provision are subject to minimization. (original abstract)
XX
W 1992 r., wraz z przyjęciem Traktatu z Maastricht, powstała nowa instytucja, jaką jest obywatelstwo Unii Europejskiej. Traktat wprowadził jakościową zmianę w sferze pozycji politycznej i prawnej obywateli państw członkowskich, którzy zyskali w tych sferach szereg nowych uprawnień. Jednym z nich jest prawo do opieki dyplomatycznej i konsularnej. Jego analiza prowadzi do wniosku o dużym rozdźwięku, jaki istnieje pomiędzy gwarancjami traktatowymi a efektywnym wykonywaniem tego prawa. Państwa członkowskie nie porozumiały się bowiem z państwami trzecimi w tym przedmiocie, co jest wymogiem prawa międzynarodowego. Także prawo wtórne umożliwia jedynie częściowe wykonywanie traktatowego prawa do opieki na terytorium państw trzecich, ponieważ zostało ono sprowadzone tylko do pomocy konsularnej, i to jeszcze wąsko ujętej. Prawo obywateli Unii Europejskiej znajduje się zatem jeszcze na bardzo wczesnym etapie swojego rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
In 1992, with the adoption of the Maastricht Treaty, a new institution, namely EU citizenship, was created. The treaty introduced a qualitative change in the sphere of political and legal position of citizens of the Member States, who gained in these spheres a number of new powers. One of them is the right to diplomatic and consular protection. The analysis of these two rights leads to a conclusion about the great discrepancy that exists between treaty guarantees and the effective exercise of this right. The Member States did not agree with third countries on this subject, which is a requirement of international law. Secondary law also allows only a partial exercise of the treaty's right to care in the territory of third countries. It has been reduced only to consular assistance and is still narrowly understood. The treaty law of EU citizens remains therefore at a very early stage of development. (original abstract)
9
Content available remote Aspekt społeczny w kształtowaniu przestrzeni mieszkaniowej
75%
EN
In the chapter author explain what living space is and what is its structure. Among many factors which determine living space the social one was emphasised. Society (community) needs and preferences was detailed discussed. Author also paid attention on risks which market economy may cause in pro-social attitudes towards living space. Planners' tasks were pointed as far as public space was considered, giving also legal regulations. At the end citizens rights were presented.(original abstract)
10
Content available remote Aksjologia, idee i zasady ogólne Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej
75%
XX
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej stanowi interesujący punkt odniesienia dla rozważań nad oddziaływaniem systemu wartości społeczno-kulturowych na aksjologię dokumentów międzynarodowych z obszaru praw człowieka (praw podstawowych). Karta traktuje wiele aspektów życia tworząc tym samym w swojej treści zasady, które ukierunkowane są zarówno na kraj, jak i na wspólnotę. Niewątpliwie konstrukcja Unii Europejskiej jest taka, że uznaje ona te rozbieżności, zostawiając w tych kwestiach swobodę ustawodawcy krajowemu. Każde jednak odstępstwo od praw gwarantowanych w Karcie, wywodzące się z aprobaty dla zasady pomocniczości, obiektywnie osłabia charakter gwarancyjny tego dokumentu. Karta Praw Podstawowych wyrosła niewątpliwie ze "wspólnej tożsamości" Unii Europejskiej. Warto zatem poddać analizie aksjologię Karty Praw Podstawowych, która poprzez skodyfikowanie zasad i praw wpływa na kształtowanie się tej tożsamości. (fragment tekstu)
EN
The Charter of Fundamental Rights represents a new approach of the European Union to protection of human rights. Originally presented in the summit in Nice (2000), the Charter received a legally binding character upon the Treaty of Lisbon (entered into force in 1 December 2009). In the time of Treaties of Rome (1957) the human rights was considered as an area of special interest of the Council of Europe, while EEC has been concentrated on economic and social issues. CoE has offered a fundamental instrument in this area: the European Convention on Human Rights and organized the system of protection basically upon activity of the European Court of Human Rights in Strasbourg. During the development of the process of European integration, European Community has been more and more involved in the area of protection of fundamental rights. A breaking point was the establishment of the European Union (Treaty of Maastricht), when the EU decides to extend the rights of their citizens. The author presents a genesis of Charter of Fundamental Rights and analyses basic ideas and axiological system of this document. He concentrates on such a rights as "right to life" and "right to dignity". He offers an analysis of cultural pluralism which was crucial during the formulation of particular rights. He especially stresses meaning of new types of rights, as the right to good administration. It will be interesting to see an interrelation between the European Convention on Human Rights and the Charter of Fundamental Rights. Theoretically we do not have a collision in this area, once rights known under the European Convention of Human Rights should be interpreted according to the judgments of the European Court of Human Rights. It practice it may occur tensions between two courts during the process of interpretation of the rights. It will create new type of relations between the Council of Europe and European Union, once EU wants to be active in all areas of public interest and the original division of an areas of interest between the European international organizations is not actual (original abstract)
XX
W artykule przeanalizowano przepisy prawa polskiego regulujące zasady wjazdu i pobytu obywateli UE i członków ich rodzin na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Pierwszym dokumentem była ustawa z dnia 27 lipca 2002 o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która weszła w życie z dniem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Kolejny dokument to ustawa z 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.
EN
On 1 May 2004 the Act of 27 July 2002 on principles and conditions of entry and residence of EU citizens and members of their families on the territory of the Republic of Poland entered into force. An EU citizen could stay in Poland without any formalities for three months, then was obliged to apply for a temporary residence permit or residence permit, depending on the duration of one's intended stay. The abovementioned act was replaced by Act on 14 July 2006 on entry into the territory of the Republic of Poland, residence and exit from its territory of EU citizens and members of their families, transposing the provisions of Directive 38/2004/EC into Polish legal system. The principal changes include: registration instead of residence permit/permanent residence permit, a new institution - the right of permanent residence and stronger protection against expulsion. (original abstract)
12
Content available remote Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w wyborach parlamentarnych III RP.
75%
XX
Zamieszkująca Śląsk Opolski mniejszość niemiecka przez cały okres istnienia tzw. Polski Ludowej (1944 -1989) była odgórnie uznana przez władze państwowe za Polaków. Wraz z zapoczątkowaniem transformacji ustrojowej "nieistniejąca mniejszość" rozpoczęła żywiołowe manifestowanie swojej obecności, domagając się prawnego uznania grupy i przyznania jej pełni praw obywatelskich. Zjednoczona wokół powyższych żądań uczestniczyła w wyborach, po raz pierwszy w 1990 r. Wraz z osiągnięciem postulowanych oczekiwań istotnie zmalało zainteresowanie wyborami wśród jej członków. Nadrzędnym celem niniejszego artykułu była próba charakterystyki uczestnictwa komitetów mniejszości niemieckiej w wyborach parlamentarnych po 1989 r. Zastosowano następujące narzędzia i metody badawcze, m.in.: historyczną, komparatystyczną, i analizy źródeł (w tym internetowych). (abstrakt oryginalny)
EN
Throughout the entire period of the so-called People's Republic of Poland (1944-1989), the German minority living in Opole Silesia was recognized by the state authorities as Poles. With the beginning of the political transformation, the "non-existent minority" started to manifest its presence spontaneously, demanding legal recognition and being granted full civil rights. United around the above demands, it participated in elections, for the first time in 1990. As the postulated expectations were achieved, the interest in elections among its members decreased significantly. The main aim of this article was to characterize the participation of German minority committees in the parliamentary elections after 1989. The research tools and methods used included: historical, comparative and statistical ones, as well as source study (also the Internet). (original abstract)
13
Content available remote Polski ruch queer w perspektywie polityki społecznej
75%
XX
Jeśli chodzi o sytuację Polek i Polaków homoseksualnych, to jeszcze niedawno można by jedynie opierać się na przypuszczeniach o zdynamizowaniu się i upublicznieniu rodzimego ruchu wyzwolenia. Intuicję o przełomie w tej sferze wyraziłem w innym miejscu (Skuza 2004, s.16). Obecnie ze względu na nowy kontekst, można mówić o koalicji jeszcze szerszej niż konstytuująca się społeczność mężczyzn gejów, kobiet lesbijek, osób biseksualnych i transpłciowych, zwanej w skrócie LGBT. Tym razem obejmuje ona również ludzi, których przyjęło się nazywać w żargonie emancypacyjnym z angielska gay friendly, czyli przyjaźnie nastawionych do gejów i lesbijek. Koalicji, która łączy idea równości wobec prawa, nawet jeśli, a może przede wszystkim, niektórzy obywatele posługują się jakimś wyróżnikiem, np. nawiązującym do orientacji seksualnej. Oddzielną rzeczą jest umieszczenie ruchu queer w kontekście szerszych przemian emancypacyjnych. Robert Kulpa proponuje, po pierwsze, stosować queer bez wyróżnienia w celu zadomowienia terminu w polskim słownictwie dyskursu naukowego i debaty społecznej, a po wtóre, "ruch queer" obejmować ma teorię, ruch społeczny i działania artystyczne (Kulpa 2005, przypis 1 i 2). W tekście kieruję się tymi wskazówkami, kładąc jednak nacisk na problematykę tożsamości homoseksualnej. (fragment tekstu)
EN
This article is an attempt to show how Polish emancipation gay and lesbian movement evolves and how it affects the queer theory, which is being run within the humanities. The dramatic struggle held to make the Parade of Tolerance in June 2005 legal has stimulated once again a debate over the existence of queer people in Poland. This article also argues that ambiguous state of the movement raises a need of more social attitude to the issue. However, the discourse of antigay, homophobic rhetoric opposes any social initiatives in this matter. The author presents the wide scope of gay publications and argues with the constructivist approach of Jacek Kochanowski. Instead he offers a moderate essential attitude, called oscillating gay identity. (original abstract)
XX
Tematem artykułu jest ograniczenie prawa do prywatności ze względu na interes publiczny, na tle orzecznictwa Europejskiej Komisji Praw Człowieka oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
XX
Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) jest jednym ze środków zapewnienia przestrzegania prawa wspólnotowego. Rzecznik z jednej strony wzmacnia rządy prawa w Unii i uzupełnia rolę sądów, dostarczając możliwości taniego, elastycznego i dostępnego dochodzenia roszczeń indywidualnych, a z drugiej strony -uzupełnia reprezentacyjną funkcję Parlamentu Europejskiego, stając się ośrodkiem niezależnej, krytycznej oceny i poprawy jakości działania administracji wspólnotowej.
XX
Celem artykułu jest analiza sposobu stosowania praw podstawowych w złożonym systemie polityczno-prawnym Unii Europejskiej, który można określić jako wielopoziomowy konstytucjonalizm. Standardy ochrony jednostki są kreowane zarówno na poziomie konstytucji narodowych, jak i na poziomie ponadnarodowym, unijnym, dlatego możliwa jest sytuacja, gdy poszczególne prawa podstawowe będą odmiennie rozumiane w państwach członkowskich. Możliwa jest także kolizja rozumienia narodowego prawa podstawowego z jego ujmowaniem na poziomie UE. Autor artykułu stara się odpowiedzieć na pytanie, jak rozwiązywać taki konflikt interpretacyjny. Zwraca uwagę na konieczność prowadzenia dialogu konstytucyjnego dotyczącego rozumienia praw podstawowych. Wskazuje także, jakie warunki są niezbędne do prowadzenia dialogu, który będzie sprzyjać osiąganiu europejskiego konsensusu konstytucyjnego. W artykule stawiana jest teza, że wypracowywanie konsensusu europejskiego co do rozumienia praw podstawowych prowadzi nieodwołalnie do kształtowania się europejskiej tożsamości konstytucyjnej, odmiennej od tożsamości konstytucyjnych państw członkowskich.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyse the application of fundamental rights in the complex political and legal system of the European Union, which can be described as a multilevel constitutionalism. Because the standards of individual protection are created both at the level of national constitutions as well as at the supranational, EU level, it is possible that individual fundamental rights will be understood differently in the Member States. The article tries to answer the question how to solve such an interpretation conflict. A way out is suggested in the form of the need to conduct a constitutional dialogue on the understanding of fundamental rights. The conditions necessary to conduct such a dialogue are also identified. It will lead to achieving the European constitutional consensus. The article puts forward a thesis that the development of a European consensus as to the understanding of fundamental rights leads irrevocably to the formation of a European constitutional identity.(original abstract)
XX
Główny cel niniejszego artykułu polega na dowiedzeniu tezy stanowiącej, że rozumienie idei praw obywatelskich w poglądach Roberta von Mohla klasyfikuje go jako przedstawiciela umiarkowanego niemieckiego wczesnego liberalizmu. Pierwsza część opracowania obejmuje omówienie uwarunkowań społeczno-politycznych ziem niemieckich od początków XIX w. do wydarzeń Wiosny Ludów. Stanowi ona tło dla następnych dwóch części. Skupiono się w nich na analizie poglądów niemieckiego uczonego na pojęcie obywatela w kontekście idei Rechtsstaat oraz na prawa zasadnicze (w których zawierały się prawa obywatelskie i polityczne). W artykule dowiedziono, że von Mohl był myślicielem wybierającym drogę "złotego środka" w odniesieniu do pozycji obywateli w państwie. Z jednej strony, zgodnie z dominującym w ówczesnym niemieckim liberalizmie poglądem, przewidywał on szeroki katalog praw obywatelskich w państwie, z drugiej zaś obca mu była idea powszechnych praw politycznych, ich wykonywanie ograniczone było bowiem u von Mohla cenzusem. (abstrakt oryginalny)
EN
The main object of the presented article is to prove that, according to Robert von Mohl's views on the idea of civil rights, he should be classified as the exponent of moderate early German liberalism. The first section of the study drafts a background for its next two parts. It presents the socio-political circumstances of the German states from the beginning of the 19th century to the developments of the Springtime of the Peoples. The analysis of the German scholar views on the citizenship's idea in the context of the Rechtsstaat and basic rights notion is undertaken in the second part of the article. In the third part, it is proved, that von Mohl was a thinker who chose the path of the "golden mean". Regarding the citizen's position in state, on the one hand, he proposed a substantial catalogue of civil rights. On the other hand, he didn't support the idea of universal political rights. (original abstract)
XX
Kulturę danego społeczeństwa można podzielić na kulturę materialną i niematerialną. Częścią kultury niematerialnej jest prawo, zatem częścią kultury będzie też kultura prawna. W artykule omówiono pojęcie kultury prawnej oraz różne jej odmiany występujące na świecie. Przedstawiono analizę związku prawa i słuszności w procesach tworzenia i stosowania prawa.
EN
Opposed interests of individuals and of social groups function in every culture. This can create a conflict between the citizen and the state. The differences of interests existing inside a single culture are protected by social norms that join people into communities. Either power, law or culture can be the source of social order. Predominance of one of these factors can determine the way the society is organized, as well as the way in which conflicts are resolved and interests are protected. Each society functions inside a particular legal culture. A legal culture consists of legal order and of sense of justice. The legal order is organized in branches of law. The most important element of the sense of justice is the sense of law. The relation between law and rightness can be analysed inside a single legal culture. Rightness, or equity, is usually defined as legitimacy or truth. Norms consistent with the social notion of what is just according to a certain set of values are considered rightful. In Poland, the starting point of any considerations on the right of a citizen to protect a rightful interest is the tradition of a legal culture in which rightness supports, corrects and supplements the positive law, to make its rules harmonious with systems of social norms. In the continental culture a decision of an authority must be based on a legal norm. Yet sometimes the norm is a general clause, which refers to extralegal systems. In such a situation, a decision can be based on the equity principle. Making decisions based on the equity principle is a basic way of resolving conflicts between law and morality. Such a conflict is a consequence of the contradiction between a morally right, but abstract and general legal norm and an actual decision regarding application of law. The law should protect an objective interest of an individual, but also the subjective - resulting from extralegal norms - rightful interest. The application of law based on the equity principle must take into account both the individual and the public interest. The activity of public authorities which make and apply the law should be an effect of a compromise between the borders of law and equity, that is a compromise should be found in the extent in which it is possible and necessary. Rightness allows the opening of the law for the needs of a particular society. Rightness also allows for modification, transformation and openness of the legal norms for other normative systems. (original abstract)
EN
Objectives: In this article, we attempt to answer the following question: is there a need to liberalise policies and laws to allow the Polish citizens to have a greater access to weapons? We compare the Polish and the American regulations in this area. In our attempts to understand possible ramifications for Poland's greater access to weapons, we review the American experience with firearms with emphasis on ownership history, the current debates, a comparative analysis of other dangers, and policy implications. In the conclusion, we employ the culture theory of risk to highlight the debates. The article draws attention to aspects meaningful in the context of shaping the policy of access to weapons and the direction of possible changes in legal regulations in this area. Research Design & Methods: The methods used in this article revolve round literature reviews of the debates, statistical data, a survey analysis, and an analysis of legal regulations. Findings: Restrictions on the access to weapons in Poland may not be desirable. They can limit civic rights and prevent a potential net gain of financial revenue. On the other hand, too liberal access to weapons can be potentially dangerous for the safety and well-being of the citizens. Implications / Recommendations: We believe that more research in this area needs to be conducted with a greater focus on the culture theory of risk as well as other paradigms which employ the latest statistics for a broader social-research agenda. We observe a lack of research and literature in this area. Contribution / Value Added: Given the current social and economic climate in Poland and in the United States, we find this research study to be both timely and important. Specifically, on December 14, 2019, new arms regulations entered into force in Poland. On the other hand, President Joe Biden has recently positioned himself on taking a more rigorous approach to firearm violence. (original abstract)
20
Content available remote Współczesne teorie społeczeństwa obywatelskiego w świetle nowego materializmu
75%
XX
Przyjrzyjmy się zatem współczesnym teoriom społeczeństwa obywatelskiego, a za podstawę ich klasyfikacji przyjmijmy zasugerowane przez Reinharta Kosellecka kryterium rozszerzania się praw obywatelskich. Będą to więc teorie o wymiarze lokalnym, globalnym i transnarodowym. Posłużą nam one za odniesienie do tytułowej koncepcji nowego materializmu, będącej jedną z najciekawszych współczesnych prądów w humanistyce.(fragment tekstu)
EN
The article discusses contemporary theories of civil society at the local, global and transnational level with reference to one of the most interesting modern trends in humanities - the concept of new materialism. The proposed classification has been based on the criterion of civil rights expansion suggested by Reinhardt Koselleck.(original abstract)
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.