Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Metoda Warda
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Celem pracy jest przedstawienie procedury pozwalającej na obiektywne przerwanie procesu aglomeracji metodą Warda przez odrzucenie hipotezy statystycznej głoszącej, że badana zbiorowość jest jednorodna i nie powinna być dzielona na podzbiory. Podejście to zostało zaproponowane przez Sokołowskiego w 1992 r., a formuły wartości krytycznych podano dla liczby obiektów w = 49. (fragment tekstu)
EN
A one-sided homogeneity test allowing to stop an agglomerative process in Ward's method is presented in the paper. This approach has been proposed by Sokołowski in 1992, but critical values have been given only for n = 49. The results for n = 16 are presented in this paper. Rough critical values are found by analysis of data sets generated by the multidimensional normal distribution. Then they are smoothed using some analytical functions dependent on a number of object and the number of attributes. Functions appeared to fit extremely well. If hypothesis H0 about the homogeneity is not true then at some stage of sub-groups agglomeration process the agglomerative distances are greater then they should be assuming the hypothesis H0 is true. (original abstract)
XX
Stosowane w praktyce metody wyłaniania grup w populacji skończonej zwykle nie zawsze prowadzą do utworzenia grup spójnych. W 1985 r. Zdzisław Hellwig zasygnalizował potrzebę konstrukcji takich metod grupowania tworzących grupy spójne. W niniejszej pracy spójność zbioru elementów jest ściśle wiązana z pojęciem sąsiedztwa elementów. Wprowadzona jest definicja dyskretnego zbioru elementów sąsiadujących. Następnie przystosowano znaną metodę Warda do tworzenia grup elementów sąsiadujących ze sobą. (fragment tekstu)
XX
W opracowaniu dokonano oceny sytuacji finansowej powiatów województwa wielkopolskiego w 2008 r. Analizę przeprowadzono na podstawie wybranych wskaźników sytuacji finansowej. Przy zastosowaniu metody Warda wyodrębniono siedem klas typologicznych. Najlepszą sytuacją finansową cechowały się powiaty należące do klasy I: poznański i leszczyński oraz powiaty skupione w klasie III: jarociński, kolski, kościański, rawicki i szamotulski. Przemawiały za tym duża samodzielność finansowa i zdolność do realizacji wydatków inwestycyjnych oraz niski stopień obciążenia spłatą długu. Najgorsza sytuacja finansowa charakteryzowała powiaty należące do klasy V: czarnkowsko-trzcianecki, wągrowiecki i turecki. Przyczyną tego były najniższy udział dochodów własnych w dochodach ogółem, ograniczone możliwości podejmowania nowych działań inwestycyjnych oraz stosunkowo wysoki stopień zadłużenia i poziom jego spłaty. (abstrakt oryginalny)
EN
The study presents an analysis of financial situation in districts of Greater Poland Voivodeship in 2008. The analysis was based on selected indexes describing their financial situation. A typology of districts was conducted by means of Ward's method. Seven clusters were distinguished. The best financial standing was found for the following counties: poznański and leszczyński (cluster I), jarociński, kolski, kościański, rawicki and szamotulski (cluster III). They recorded high financial independence, high ability to make investement expenses and low burden with repayments. The counties: czarnkowsko-trzcianecki, wągrowiecki and turecki had relatively the worst financial standing. This was caused by the lowest proportion of own revenues in budgetary revenues, limited ability to undertake new investment activities, as well as high indebtedness and burden with repayments.(original abstract)
XX
W artykule podjęta została próba odpowiedzi na pytanie, jaki był poziom atrakcyjności turystycznej powiatów województwa zachodniopomorskiego w odniesieniu do przeciętnego poziomu wybranych zmiennych charakteryzujących tę atrakcyjność w roku 2011. Do badania wybrano zmienne diagnostyczne charakteryzujące środowisko przyrodnicze i poziom infrastruktury turystycznej. Jako narzędzie badawcze wykorzystano wielowymiarową analizę korespondencji na podstawie złożonej macierzy znaczników oraz metodę Warda. Zastosowanie tych metod pozwoliło wykazać, które powiaty odbiegają in plus i in minus od przeciętnego poziomu wybranych zmiennych charakteryzujących atrakcyjność turystyczną w województwie zachodniopomorskim oraz jakie są powiązania pomiędzy powiatami z punktu widzenia badanych zmiennych(abstrakt oryginalny)
EN
The article tries to answer the question about the level of tourist attractiveness of counties of West Pomeranian Voivodeship in comparison to an average level of selected variables describing this attractiveness in 2011. In the research there were used selected variables describing the environment and the level of tourist infrastructure. As a research tool there was used a multidimensional correspondence analysis based on the composed matrix of markers and Ward's method. The application of these methods allowed to show which counties differ positively and negatively from the average level of selected variables describing tourist attractiveness in West Pomeranian Voivodeship and what are the connections between the counties in terms of the tested variables.(original abstract)
5
Content available remote Przestrzenne zróżnicowanie zagrożenia przestępczością w Polsce
75%
|
|
nr nr 2
31-43
XX
W artykule przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie zagrożenia przestępczością w Polce. Do identyfikacji grup obszarów podobnych pod względem natężenia wybranych kategorii przestępstw wykorzystana została metoda Warda. Zobrazowano, jak zmieniała się struktura i dynamika przestępczości stwierdzonej w Polsce. Zwrócono uwagę na problemy związane z pomiarem zjawiska przestępczości oraz niektóre z czynników mogących wpływać na zmiany struktury i dynamiki przestępczości. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze spatial variation, structure and dynamic of crime rate in Poland. There was presented changes in the structure and dynamic of crime rate in Poland. To identify groups of poviats similar in terms of the intensity of selected categories of crimes there was used Ward's method. Special attention was paid to the problems associated with the measurement of crime. (original abstract)
6
Content available remote Przestrzenne zróżnicowanie potencjału produkcyjnego rolnictwa w Polsce
75%
|
|
tom 102
|
nr z. 3
56-65
XX
W opracowaniu dokonano oceny zróżnicowania potencjału produkcyjnego rolnictwa pomiędzy województwami Polski. Analiza dotyczyła średnich wyników z lat 2011-2013. Wykorzystano metody statystyki opisowej oraz metodę Warda. Z przeprowadzonej analizy wynika, że największe dysproporcje dotyczą produktywności pracy oraz wyposażenia pracy w pozostałe zasoby produkcyjne, tj. ziemię i kapitał. Można przypuszczać, że właśnie te czynniki w największym stopniu decydują o potencjale i pozycji konkurencyjnej rolnictwa. Największym potencjałem rolnictwa wyróżniały się województwa warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie, a najmniejszym województwa południowej i wschodniej Polski: małopolskie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie i śląskie. (abstrakt oryginalny)
EN
The study assesses the production potential diversity of agricultural in Polish regions in 2011-2013. The study used descriptive statistics and Ward's method. The analysis shows that the greatest disparities relate to labour productivity and equipment working in other productive resources, ie. land and capital. It can be assumed that these factors are the main determinants of potential and competitive position. The greatest potential for agriculture stand out Warmia-Mazury and zachodniopomorskie, whereas the smallest in voivodships in southern and eastern Poland: małopolskie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie and śląskie. (original abstract)
EN
The aim of the article was to identify differences in the consumption structure in households in the EU countries in 2010. Ward's method was used to identify the types of the EU countries with different structures of consumption in households and to present the diversification. The research problem in question was analysed on the basis of the data from Eurostat and the International Statistics Yearbook, published annually by the Central Statistical Office. As a result of the research with Ward's method eight types of the EU countries with different consumption structures in households were distinguished. (original abstract)
XX
Głównym celem artykułu było grupowanie województw o podobnej jakości życia w oparciu o metodologię OECD i wybrane metody WAP (metodę Warda oraz k-średnich). Niezależnie od metody 9 na 16 województw przypisano do tych samych grup. Pierwsze skupienie (województwa: łódzkie, lubelskie, świętokrzyskie, lubuskie) charakteryzuje się niższą jakością życia niż drugie (mazowieckie, podlaskie, wielkopolskie, opolskie, pomorskie). (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the research is to group voivodeships with similar quality of life, using OECD methodology and selected MCA methods (Ward's method and k-means method). Regardless of the method, 9 out of 16 regions were classified into the same two groups. The first cluster (łódzkie, lubelskie, świętokrzyskie, lubuskie) is characterized by lower level of quality of life than the second one (mazowieckie, podlaskie, wielkopolskie, opolskie, pomorskie). (original abstract)
XX
W opracowaniu przeprowadzono wielowymiarową analizę porównawczą poziomu rozwoju społecznego województw Polski w kontekście postępów realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w roku 2005 oraz 2013. Do analizy zastosowano metodę porządkowania liniowego TOPSIS oraz metodę porządkowania nieliniowego Warda. Metody te dzięki łącznej analizie odpowiednio dobranych wskaźników cząstkowych pozwoliły: ocenić ogólny poziom rozwoju województw, ustalić ich ranking, wyodrębnić w miarę jednorodne grupy regionów o podobnym poziomie rozwoju społecznego. Pokazano, że w 2013 roku w stosunku do 2005 roku nastąpił wzrost ogólnego poziomu rozwoju społecznego we wszystkich województwach. W opracowaniu wykorzystano dane Banku Danych Lokalnych GUS. (abstrakt oryginalny)
EN
The research presents multidimensional analysis of the level of social development of Polish voi-vodeships in the context of practicing the concept of sustainable development in 2005 and 2013. The analysis is based on the use of TOPSIS method of linear ordering and Ward's method of non-linear ordering. The multi-method approach resulted in the assessment of the general level of development of the studied voivodeships, their ranking, classification according to their social advancement, and spatial and temporal trend change analysis within the area of interest. The results show that the year 2013 is characterized by high level of social development of all studied voivodeships as compared to 2005. The research uses the data from Local Data Bank of Central Statistic Office of Poland (GUS). (original abstract)
XX
W świetle przedstawionych uwarunkowań i trudności związanych ze stosowaniem zróżnicowanych metod wielowymiarowej analizy statystycznej autorki niniejszego artykułu postawiły sobie za cel poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy zastosowanie metod analizy zależności lub współwystępowania dla zmiennych różnego typu prowadzi do wyciągnięcia odmiennych wniosków? Problem ten można również rozważać pod kątem uzupełniania się konkluzji płynących z wybranych technik analizy. Przedstawiony w artykule przykład posłużył ilustracji rozpatrywanych zagadnień. (fragment tekstu)
EN
This paper presents the implementation of some multivariate techniques whose applications are determined by the measurement scales of analyzed variables. Some characteristic techniques were chosen according to the measurement scales: cluster analysis for ratio scale, correspondence analysis for nominal scale, logit and discriminant analysis for different types of scales. The analyzes were per-formed on the grounds of the same set of variables after carrying out the appropriate transformations of scales. This approach allowed us to compare the results obtained by usage of procedures for which application targets are specified. (original abstract)
|
|
nr z. 1
78-87
XX
Aktualnie duże znaczenie w agrobiznesie mają przemysłowe środki produkcji rolnej, w tym zwłaszcza nawozy mineralne oraz chemiczne środki ochrony roślin. W artykule próbowano przedstawić i porównać zmiany wartości zużytych nawozów i środków ochrony roślin w krajach Unii Europejskiej w latach 2010-2018. Badano zmiany wartości zużytych nawozów i środków ochrony roślin w przeliczeniu na 1 ha UR oraz zmiany udziału omawianych środków produkcji w zużyciu pośrednim. Stwierdzono, że wartość zużytych nawozów i środków ochrony roślin w przeliczeniu na 1 ha UR średnio w UE zwiększyła się. Wzrósł ich również udział w zużyciu pośrednim. W wyniku grupowania obiektów metodą Warda otrzymano 4 skupienia krajów, które różniły się pomiędzy sobą pod względem zaproponowanych cech, natomiast kraje, które tworzyły dane skupienie charakteryzowały się zbliżonymi wartościami zmiennych. Krajami w których zaobserwowano zarówno wyraźny wzrost wartości zużytych nawozów i środków ochrony roślin w przeliczeniu na jednostkę powierzchni jak również zdecydowane zwiększenie ich wartości w zużyciu pośrednim były: Litwa, Bułgaria i Estonia. Spadek popytu na omawiane środki produkcji wystąpił natomiast w Belgii, Chorwacji, Słowenii, Danii, Finlandii oraz w Portugalii. (abstrakt oryginalny)
EN
Currently, agricultural means of production are of great importance in agribusiness, in particular mineral fertilizers and chemical plant protection products. The article attempts to present and compare changes in the value of used fertilizers and plant protection products in European Union countries in 2010-2018. Changes in the value of used fertilizers and plant protection products per 1 ha of UAA and changes in the share of these means of production in intermediate consumption were examined. It was found that the value of used fertilizers and plant protection products per 1 ha of UAA increased on average in the EU. Their share in intermediate consumption also increased. As a result of grouping objects using the Ward method, 4 clusters of countries were obtained, which differed in terms of the proposed features, while the countries that created the given cluster were characterized by similar values of variables. The countries where both a clear increase in the value of used fertilizers and plant protection products per unit area as well as a significant increase in their value in intermediate consumption were observed: Lithuania, Bulgaria and Estonia. However, a decline in demand for the discussed means of production occurred in Belgium, Croatia, Slovenia, Denmark, Finland and Portugal.(original abstract)
|
|
nr nr 4
1-14
XX
Cel: Głównym celem artykułu jest wyodrębnienie grup województw, które w 2018 roku charakteryzują się zbliżonym poziomem cen skupu na rynku warzyw oraz rynku owoców. Dodatkowo dla uzyskanych wyników dokonano badania porównawczego między rozpatrywanymi rynkami. Materiały i metody: Do badania wykorzystano metodę aglomeracyjną. Przedmiot badań stanowiły poszczególne województwa Polski w roku 2018. Pod uwagę wzięto po sześć zmiennych charakteryzujących ceny skupu warzyw oraz owoców. Wyniki i wnioski: Osiągnięte wyniki badań pozwoliły wykazać, iż w Polsce występuje znaczne zróżnicowanie cen skupu na rynku warzyw oraz owoców. Dokonując badania porównawczego skupisk województw o podobnym poziomie cen skupu między rynkiem warzyw i owoców, należy stwierdzić, iż brak jest znacznych podobieństw w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
Aim: The main aim of the article is to separate groups of voivodships that in 2018 are characterized by a similar level of purchase prices on the vegetable and fruit market. In addition, a comparative study between the markets in question was made for the results obtained. Material and methods: The agglomeration method was used for the study. The subject of the study were individual Polish voivodships in 2018. Six variables characterizing purchase prices of vegetables and fruit were taken into account. Results and conclusions: The achieved research results have shown that in Poland there is a significant variation in purchase prices on the vegetable and fruit market. A comparative study of clusters of voivodships with a similar level of purchase prices between the vegetable and fruit market, it should be stated that there are no significant similarities in this respect. (original abstract)
13
63%
XX
Celem artykułu jest diagnoza i ocena zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa świętokrzyskiego oraz wskazanie grup powiatów o podobnym poziomie rozwoju. Badanie przeprowadzono dla lat 2010 i 2015. Wykorzystano w nim wskaźniki charakteryzujące rozwój społeczno-gospodarczy w następujących dziedzinach: sytuacja demograficzna i rynek pracy, potencjał społeczny, struktura gospodarcza powiatu, infrastruktura techniczna oraz stan i ochrona środowiska naturalnego. Do syntetycznej oceny rozwoju społeczno-gospodarczego zastosowano metodę wzorca rozwoju Hellwiga, a za pomocą metody grupowania Warda wyodrębniono grupy powiatów podobnych pod względem badanego zjawiska. Przeprowadzona analiza pozwoliła na zidentyfikowanie powiatów o najwyższym, wysokim, niskim i bardzo niskim poziomie rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to diagnose and evaluate the diversification of socio-economic development of powiats of Świętokrzyskie voivodship and to indicate groups of powiats with comparable levels of development. The research was conducted for the years 2010 and 2015. The indicators applied are systematised into the following areas: demographics and labour market, social potential, economic structure of a powiat, technical infrastructure, condition and protection of the natural environment. Hellwig's method of development pattern was employed to make synthetic evaluation of socio-economic development of powiats and Ward's clustering method was used to identify groups of powiats similar in terms of the studied phenomenon. The analysis enabled to identify powiats with the highest, high, low and lowest levels of development. (original abstract)
|
|
nr nr 11
73-90
XX
W artykule zaprezentowano wyniki badania, którego głównym celem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu korzystanie z komputera i Internetu wspomaga uczenie się na studiach wyższych. Badanie pozwoliło poznać również stan wyposażenia studentów w sprzęt informatyczny, sposoby jego wykorzystania oraz ocenić ich umiejętności informatyczne. Podjęto też próbę zbadania, czy cechy społeczno-demograficzne mogły mieć wpływ na udzielane przez studentów odpowiedzi. Ankietę przeprowadzono w kwietniu i maju 2015 r. wśród studentów studiów stacjonarnych największych szczecińskich uczelni. W badaniu wykorzystano metody statystyczne mające na celu charakterystykę rozkładów odpowiedzi oraz zależności między nimi. Ponadto zastosowano wielowymiarową analizę odpowiedniości (korespondencji), aby zidentyfikować współwystępowanie wybranych kategorii cech. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of a study whose main objective was to answer the question to what extent the use of the computer and the Internet supports learning in higher education. The study also made it possible to know the status of the equipment the students in the computer equipment, how to use it and to assess their skills. The survey was conducted in April and May 2015 among full-time students of the largest Szczecin universities. The study used statistical methods aiming at the characteristics of the distributions of responses and relationships between them. In addition, the authors used multivar-iate correspondence analysis (suitability) to identify the coexistence of selected categories of characteristics. (original abstract)
|
2005
|
tom 7
|
nr z. 7
221-227
XX
Autorka zbadała zmiany, jakie zaszły w poziomie i strukturze wsparcia w rolnictwie w wybranych krajach OECD po powstaniu WTO. Przy pomocy analizy skupień zidentyfikowała grupy państw o zbliżonej polityce wsparcia rolnictwa i znaczeniu rolnictwa dla gospodarki tych krajów. Następnie, przy użyciu wskaźników wsparcia, scharakteryzowała, jak w tych grupach kształtował się poziom wsparcia rolnictwa.
EN
The aim of this article was to examine the changes in level and structure of support in agriculture in The aim of this article was to examine the changes in level and structure of support in agriculture in chosen OECD countries after establishment of WTO. The cluster analysis was useful in identifying the groups of countries with the similar agricultural support policy and equal meaning of agricultural sector to its economy. The level of support within those groups has been characterized with the use of support estimates published by OECD. (original abstract)
XX
Stosowanie metod analizy skupień jest procesem wieloetapowym, nierzadko wymagającym podjęcia decyzji mających dyskusyjny charakter, co z pewnością można uznać za słabą stronę tych metod. Jednak niewątpliwie równoważy ją możliwość dokonania przez badacza symultanicznej analizy wielu "wymiarów", czyli nawet kilkunastu zmiennych charakteryzujących badaną zbiorowość, co ma kluczowe znaczenie w przypadku określania profili segmentów.
EN
There are two key elements of the process of market segmentation: the criteria and the methods applied in dividing the market into segments. Usually there is used a simplified segmentation method based on a single criterion. Multidimensional scaling methods are used very rarely so is cluster analysis. The paper describes the procedure for its application and an empirical example of segmentation of individual bank customers. The method used to perform the segmentation is the Ward method which is a type of cluster analysis. (original abstract)
|
|
nr nr 3(87)
61-76
XX
Celem niniejszego opracowania jest analiza struktury hierarchicznej europejskich rynków kapitałowych w okresach: przed globalnym kryzysem finansowym 2007-2009 oraz po jego zakończeniu. W badaniu wykorzystano tygodniowe logarytmiczne stopy zwrotu głównych indeksów 28 giełd europejskich, wśród których znalazły się zarówno rynki rozwinięte, jak i rozwijające się. Okres badawczy objął lata 2000-2016. Do zbadania struktury powiązań między rynkami wykorzystano metody aglomeracyjne, przede wszystkim metodę Warda. Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić istotne różnice w strukturze powiązań między rynkami w okresie przed kryzysem i po jego zakończeniu. Wskazała również grupy rynków szczególnie silnie oddziałujących na siebie. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to investigate the hierarchical structure of the European capital markets in the periods before and after the Global Financial Crisis of 2007-2009. The author uses weekly logarithmic stock market returns of the 28 main indexes of the European exchanges, both from the developed and developing markets, in the period 2000-2016. The examination is based on agglomerative clustering methods, primarily on the Ward's linkage method. The results show that the Global Financial Crisis has changed the hierarchy of the markets. They also indicate which groups of markets are most strongly interconnected. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest ocena wewnętrznego zróżnicowania województw Polski w zakresie kształtowania się ładu instytucjonalnego w latach 2005-2014. Ocena terytorialnego zróżnicowania poziomu ładu instytucjonalnego została przeprowadzona dzięki zastosowaniu analizy konwergencji typu sigma, która polega na ocenie dyspersji badanego zjawiska w czasie, a także metod wielowymiarowej analizy porównawczej. Do porządkowania województw wykorzystano dynamiczne mierniki syntetyczne oparte na zmodyfikowanej formule unitaryzacji zerowanej, jak również metodę Warda - procedurę tworzenia grup podobieństw między obiektami. Badania pokazały dość duże zróżnicowanie województw w zakresie kształtowania się ładu instytucjonalnego, brak stabilności rankingów otrzymanych za pomocą wskaźników syntetycznych oraz zmienność delimitacji regionów uzyskanych metodą Warda w latach 2005-2014. Liderem w zakresie kształtowania się ładu instytucjonalnego w badanym okresie było województwo warmińsko-mazurskie, natomiast ostatnią pozycję zajęło województwo łódzkie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to assess the regional diversification of institutional development of Polish voivodeships in 2005-2014. The assessment of territorial diversification of institutional level is conducted by using sigma convergence analysis which depends on evaluating the dispersion of a researched phenomenon in time and by means of multidimensional comparative analysis methods. To rank ordering voivodeships modified formula of variable aggregations based on zero unitarization method is used and Ward method, procedure of forming the clusters of similarities between objects, is applied. The study shows a relatively high level of diversification of voivodeships as regards their institutional order, as well as a lack of stability of rankings which are obtained by means of synthetic measures. The study also presents the variability of regional delimitation obtained through Ward's method. Warmińsko-Mazurskie Voivodeship is the leader in the context of institutional order in the studied period, while Łódzkie Voivodeship closes the ranking. (original abstract)
19
63%
XX
W opracowaniu podjęto próbę oceny zróżnicowania rozwoju rynku pracy w poszczególnych okręgach Litwy w latach 2004-2014. Prezentowane w artykule badanie składa się z dwóch etapów. Na pierwszym z nich dokonano analizy sytuacji na rynku pracy okręgów Litwy w latach 2004-2014. Stosując syntetyczny wskaźnik rynku pracy, wyznaczono rankingi okręgów Litwy oraz dokonano porównania zróżnicowania rozwoju rynku pracy w okręgach Litwy w badanym okresie. Na drugim etapie za pomocą metody porządkowania nieliniowego Warda wyodrębniono jednorodne grupy okręgów ze względu na podobną sytuację na rynku pracy. W latach 2004-2014 zaobserwowano wzrost międzyregionalnego zróżnicowania rozwoju rynku pracy okręgów Litwy. Najlepszą sytuację na rynku pracy w tym okresie odnotowano w okręgach: wileńskim, kowieńskim i kłajpedzkim. Wykorzystano dane Departamentu Statystyki Litwy. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper attempts to assess the disparities in the development of the labour market in particular districts of Lithuania between 2004 and 2014. The study presented in the paper consists of two stages. The first one analyzes the situation of the labour market in the districts of Lithuania between 2004 and 2014. Using the synthetic indicator of the labour market, the Lithuanian districts are ranked and the development of the labour market in these districts is compared over the period considered. In the second stage, Ward's non-linear sorting method is used to divide the districts into homogeneous according to the situation in the labour market. In the years 2004-2004, there was an increase in interregional differences in the development of the labour market in the districts of Lithuania. The best situation during the period under review was noted in Vilniaus, Kauno, and Klaipedos districts. The author uses data of the Lithuanian Department of Statistics. (original abstract)
XX
W artykule zaproponowano przeprowadzenie klasyfikacji funduszy na podstawie m.in. doświadczenia w zarządzaniu aktywami, wyników działalności inwestycyjnej, ryzyka inwestycyjnego oraz miar efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym. W tym celu wykorzystano wybrane metody analizy wielowymiarowej. Klasyfikację funduszy inwestycyjnych przeprowadzono metodą Warda i metodą k-średnich. (fragment tekstu)
EN
In the paper there are presented factor analysis for variables which describe mutual funds. Next the author proposes the application of Ward's clustering method and A-means method for the classifications of mutual funds on the basis of experience in management assets, results of investment activity and investment risks and efficiency measures of portfolio management. The author uses the market, economic and financial ratios of the mutual funds in Poland from 1999 to 2005. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.