Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 114

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
XX
Styczeń 1997 roku przyniósł na niemieckim rynku bankowym narodziny nowego banku – UmweltBank AG. Koncepcja powstania instytucji finansowej, która w swojej misji zawartą miałaby troskę o ochronę środowiska, została zainicjowana przez twórcę banku, a aktualnie prezesa – Horsta P. Poppa – już w 1994 roku. Od tamtej pory tworzył on instytucję, która łączy fachowe i przynoszące efekty zarządzanie aktywami banku wraz z etyczno-ekologiczną odpowiedzialnością. (abstrakt oryginalny)
XX
Rachunkowość społeczna nigdy naprawdę nie była częścią tradycyjnej ortodoksji zachodniej teorii i praktyki rachunkowości. Pozostaje zarówno żyznym obszarem intuicji i idei, jak również potencjalnie ważnym mechanizmem społecznym w procesach rozrachunku, kontroli i rozwoju demokracji. Niniejsza praca: daje przegląd zasadniczych tematów rachunkowości społecznej na bazie zachodniej literatury dotyczącej rachunkowości i zachodniej praktyki organizacji,stara się wyjaśnić, czym jest i czym może być rachunkowość społeczna,próbuje zilustrować kilka problemów, przeciwdziałających jej szerszej akceptacji. Następnie praca daje przegląd dwóch głównych i potencjalnie wpływowych tematów: po pierwsze, określenie rozrachunku i jego wykorzystania w rachunkowości, po drugie, nowych wymagań, jakie stawia procesowi rachunkowości rozszerzający się kryzys ekologiczny na świecie. Te dwa tematy są bowiem najważniejsze i najbardziej wymagające z tych, którym musi stawiać czoła rachunkowość. To ostatnie zjawisko - środowiskowości - ma najgłębsze implikacje, nie tylko dla rachunkowości, ale także dla przetrwania ludzkości. (abstrakt oryginalny)
EN
Social accounting has never really been part of the traditional ortodoxy of Western accounting theory or practice. It remains, however, both a fertile area of insights and ideas as well as a potentially important social mechanism in the processes of accountability, control and the development of democracy. This paper (a) reviews the principal themes of social accounting as revealed by Western accounting literature and Western organisational practice; (b) attempts to explain what social accounting is and can be; and (c) to illustrate some of the problems preventing its wider acceptance. The paper then reviews two major and potentially influential themes: first, the notion of accountability and its implications for accounting; and, second, the new demands that the escalating environmental crisis throughout the world is placing upon the accounting process. (short original abstract)
EN
The 1990s saw the fi rst efforts to make the national accounts "greener," i.e. to introduce into the System of National Accounts (SNA) of satellite accounts reflecting the relationships (flows) between the economy and the environment. They were supposed to ensure the provision of better information to assess progress in implementing the principles of sustainable development. As a result of this process European environmental economic accounts were phased in. The fi rst modules were introduced by the regulations of 2011 (the fi rst three modules) and of 2014 (three more modules). The article surveys the most important issues related to economic environmental accounts and shows the fi rst statistical data collected by Eurostat. The aim of this article is thus to analyse the main diffi - culties of the calculation of environmental costs in the context of the environmental goods and services sector accounts, i.e. the subsequent environmental accounts modules being implemented. (original abstract)
XX
Problemy ekologiczne i związane z tym koszty zmuszają przesiębiorstwa do podejmowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w postaci wdrażania controllingu ekologicznego. Autorka wyjaśniała istotę poszczególnych instrumentów wchodzących w skład controllingu ekologicznego: listów kontrolnych, bilansu ekologicznego i metod ekobilansowania oraz ekologicznego rachunku kosztów. Wieloetapowość procesu wdrażania controllingu ekologicznego wynika z nowatorstwa tego procesu w sensie praktycznym i naukowym. Problem zastosowania właściwego instrumentarium ekologicznego pojawia się już na pierwszym etapie jego wdrażania, tj. w procesie zdobywania informacji o sytuacji ekologicznej przedsiębiorstwa. Stąd, zdaniem autorki, dobre jego rozeznanie ma znaczenie dla całego procesu controllingu.
EN
The paper presents general characteristics of basic instruments for environmental controlling. In the author's opinion, these include check lists, environmental input-output tables and input-output modelling methods, as well as accounting for environmentally sustainable profits. The paper's focus lies with environmental input-output tables (on the level of company, product, and technological process) and input-output modelling methods (both quantitative and qualitative). (original abstract)
5
Content available remote System opłat za korzystanie ze środowiska w Polsce
100%
XX
Artykuł dotyczy systemu opłat za korzystanie ze środowiska w Polsce. Przedstawiono w nim definicję podmiotu korzystającego ze środowiska oraz najważniejsze typy sprawozdań i wynikających z nich opłat, jakie są zobowiązane ponosić podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska. W artykule zaprezentowano krótką analizę wpływów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska pokazującą, jak znaczące wielkości środków są zbierane w systemie. Następnie omówiono kilka głównych problemów i zaproponowano rozwiązania, które wiążą się przede wszystkim z funkcjonowaniem systemu w zakresie raportowania - zarówno z perspektywy administracji państwowej, jak i podmiotów zobowiązanych do ich przekazywania. Poruszono m.in. temat powszechności obowiązków raportowych i związanych z tym obciążeń dla przedsiębiorców, braku centralnego zarządzania nad procesem zbierania opłat oraz potrzebą wykorzystania nowoczesnych technologii do ułatwiania wywiązywania się z obowiązków raportowych podmiotom korzystającym ze środowiska. (abstrakt oryginalny)
EN
This article concerns the system of charges for use of the environment in Poland. It sets out the definition of "entity using the environment" and the most important types of reports and the resulting fees, that are required to provide by entities using the environment. The article presents a brief analysis of the revenues raised and it discusses some of the main problems in the functioning of the system - both from the government and entities obligated to pay them. It discusses, among others, the prevalence of reporting and paying obligations and related burdens for businesses and the use of new technologies to facilitate the discharge of the duties of reporting entities using the environment. (original abstract)
XX
Problematyka instrumentów polityki środowiskowej jest dla zapewnienia ochrony środowiska problematyką szczególnie ważną. Działania podejmowane są, w większości przypadków, przez jednostki, dla których ochrona środowiska nie jest podstawowym celem działalności. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska może z celem tym nawet konkurować. W tej sytuacji zawsze istnieje niebezpieczeństwo, iż przedsięwzięcia ochronne będą przez te jednostki odkładane na dalszy plan. Aby temu zapobiec niezbędne jest więc stosowanie instrumentów stymulujących bądź wręcz zmuszających do podejmowania pożądanych działań.
XX
Rola ekonomicznych instrumentów ochrony środowiska nabiera szczególnego znaczenia w warunkach reformy; gospodarczej. W reformowanym systemie gospodarczym, charakteryzującym się rozstrzeniem zakresu decyzji podejmowanych przez jednostki gospodarcze oraz wpływaniem na te decyzje poprzez stosowanie różnorodnych instrumentów ekonomicznych, rośnie zainteresowanie wynikami ekonomicznymi. Oznacza to, że każda jednostka w dążeniu do osiągnięcia jak najlepszych wyników musi kierować się rachunkiem ekonomicznym. Poprzez odpowiedni mechanizm przymusu ekonomicznego można w tych warunkach wpływać na decyzje jednostek gospodarczych w kierunku integracji celów gospodarczych i celów ochrony środowiska.
XX
Podstawowym celem działalności środowiskowej jest zarządzanie aspektami środowiskowymi, aby eliminować a przynajmniej ograniczać ich wpływ na środowisko. W niniejszym artykule zaprezentowano wskaźniki działalności środowiskowej. Omówiono ocenę efektów działalności środowiskowej (EPE) oraz zarządzanie procesem oceny (EDŚ).
XX
Za główną zasadę gospodarowania zasobami środowiska naturalnego, a w szczególności traktowanymi jako zasoby zdolnościami środowiska do przyjmowania i neutralizacji zanieczyszczeń należy uznać zasadę trwałości, tzn. zachowanie zdolności regeneracyjnych zapewniających zarówno trwałość zasobów w postaci materialnej, jak i trwałość usług świadczonych przez środowisko. Polityka gospodarcza powinna więc uwzględniać, a nawet preferować wymogi ochrony środowiska, przy czym wyważenie właściwych proporcji między niezbędnym interwencjonizmem a wolnym rynkiem jest szczególnie istotne. Trzeba dysponować zestawem narzędzi przydatnych polityce ochrony środowiska i wspierających jednocześnie logikę rynkową, bez czego trwały rozwój nie będzie możliwy. W celu realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju kraje OECD wprowadziły bardzo wiele proekologicznych instrumentów ekonomicznych. W Polsce większość tych instrumentów nie jest dotychczas znana. (fragment tekstu)
EN
Environmental policy tools are characterised in the present paper. In order to attain sustainable development idea, OECD countries have introduced environmentally oriented economic instruments, such as: charges systems,grants, deposit-refund systems, emissions trading, performance bonds, non-compliance fees and liability insurance. Most of those instruments are not employed in Poland. Moreover the article describes the way in which the environmental economic instruments operate in OECD countries and Poland and how they affect the environmental protection and economy. The theoretical essentials of environmental protection mechanism are also characterised. Presented considerations demonstrate that economic policy should take into account, or even show preference for, the environmental protection requirements while ensuring a balance of proper relations between necessary intervention policy and free market, which is especially important. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono instrumenty stymulujące rozwój i wdrażanie technologii środowiskowych: kierunkowanie badań, promocja i upowszechnianie, „zielone" zamówienia publiczne, koncentrowanie środków finansowych, weryfikacja i certyfikacja technologii, instrumenty rynkowe i fiskalne oraz wyznaczone cele środowiskowe. Na podstawie badań ankietowych określone zostały główne bariery rozwoju technologii środowiskowych w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents Instruments stimulating the development of environmental technologies such as: focus research, promotion and dissemination, "green" public procurement, gathering financial means environmental technology verification and certification, market and tax Instruments, awareness raising and training. Based on survey's results, main obstacles to the development of environmental technologies in Poland are indicated. (original abstract)
XX
Podstawowymi celami polityki ekologicznej jest identyfikowanie i adresowanie przy pomocy różnych instrumentów niedoskonałości rynku w sferze ochrony środowiska i gospodarowania jego zasobami, ich skutków oraz modyfikowanie mechanizmu rynkowego. Głównym celem II Polityki ekologicznej państwa było zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa polskiego w XXI wieku oraz stworzenie podstaw do opracowania i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju kraju. Instrumenty ekonomiczne polityki pełnią funkcję nierynkowych cen za korzystanie z zasobów i walorów środowiska bądź też są szeroko rozumianymi daninami publicznymi ponoszonymi w zamian za to korzystanie. Przewidywana w II Polityce ekologicznej państwa implementacja większości instrumentów ekonomicznych została zrealizowana jedynie częściowo. Po roku 2005 nie wdrożono żadnych nowych instrumentów ekonomicznych z wyjątkiem zbywalnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz tzw. zielonych, żółtych i czerwonych certyfikatów(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of ecological policy in a market economy consists in the identification and addressing, with the help of different instruments, market failures in the sphere of environmental protection and natural resources management, as well as modifying the market regulatory system in order to achieve the goals of ecological policy. A fundamental objective of the II State Ecological Policy was to ensure the ecological safety for Polish society at the beginning of XXI century and the creation of foundations for elaborating and implementing the country's sustainable development strategy. Within the ecological policy, economic instruments play the role of broadly understood non-market prices (shadow prices) for the use of natural resources and values or they are public tributes for this use. The implementation of the majority of economic instruments, as expected according to the II State Ecological Policy, has been only partially achieved. After the year 2005, no new economic instruments have been implemented, except tradable emission permits for carbon dioxide and the so called green, yellow and red certificates in the energy sector(original abstract)
12
Content available remote The Role of the SEA in Planning and Programming Processes
100%
EN
The current paper aims to outline the potential and most important aspects of the Strategic Environmental Assessment process (directive 2001/42/EC). First of all, the analysis considers the importance of evaluation instruments in decision-making processes and moves on to environmental assessment, focusing on the peculiarities of Strategic Environmental Assessment. Although SEA is an innovative instrument in favouring and promoting a democratic approach to the government and development of the territory, it nonetheless presents a series of problems. The latter regard aspects such as: its integration into planning and programming activities, its role within these processes, the methodologies applied, stakeholder involvement, the quality of the assessment process and the how the suggestions are perceived and acknowledged. Key words: Strategic Environmental Assessment (SEA), evaluation, plans and programmes. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule wskazano kilka przykładowych, możliwych do wdrożenia procedur w zakresie ochrony środowiska w przemyśle wydobywczym. Krótko scharakteryzowano następujące międzynarodowe procedury: ocenę wpływu na otoczenie i środowisko, systemy zarządzania środowiskiem, kryterium oceny zgodności, monitoring i audity oraz raportowanie.
XX
Organizacje, które chcą zmniejszać negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne mogą wdrożyć w tym celu system zarządzania środowiskowego. Jednym z takich systemów jest System Ekozarządzania i Audytu (EMAS). System EMAS opiera się na wymaganiach normy ISO 14001, ale zawiera także klika dodatkowych wymagań, które muszą zostać spełnione przez organizacje chcące uzyskać rejestrację w tym systemie. Jedna z różnic dotyczy efektów działalności środowiskowej. System EMAS stawia większe wymagania w tym zakresie. Organizacje zarejestrowane w systemie EMAS muszą być w stanie wykazać ciągłą poprawę efektów swojej działalności środowiskowej. Jedną z form dokumentowania poprawy w tym zakresie są ujmowane w deklaracjach środowiskowych wskaźniki efektywności środowiskowej. Zgodnie z Rozporządzeniem EMAS, zadania wskaźników efektywności środowiskowej to między innymi przedstawienie dokładnej oceny efektów działalności środowiskowej organizacji oraz umożliwienie porównania poszczególnych lat w celu dokonania oceny rozwoju efektów działalności środowiskowej organizacji. Główne wskaźniki, które powinny zostać ujęte w deklaracji środowiskowej związane są z kluczowymi obszarami środowiskowymi i dotyczą: efektywności energetycznej, efektywnego wykorzystania materiałów, wody, odpadów, różnorodności biologicznej oraz emisji. Organizacje mają także możliwość ujmowania w deklaracjach dodatkowych wskaźników, jeżeli mają one znaczenie dla zidentyfikowanych przez organizację znaczących aspektów środowiskowych. Celem artykułu było przedstawienie istoty wskaźników efektywności środowiskowej występujących w systemie EMAS oraz ich przegląd w deklaracjach środowiskowych polskich organizacji zarejestrowanych w tym systemie. Badanie miało charakter pełny, analizie poddano deklaracje wszystkich polskich organizacji, zarejestrowanych w systemie EMAS 3 lutego 2014 r. Wyniki badań przedstawiono w formie tabelarycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Organizations that want to reduce the negative impact on the environment can implement for this purpose an environmental management system. One of such system is the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). EMAS is based on the requirements of ISO 14001, but it also includes several additional requirements that must be met by organizations wishing to obtain registration in the system. One difference relates to environmental performance. EMAS places higher demands in this regard. Organizations registered in the EMAS system must be able to demonstrate a continuous improvement of its environmental performance. One of the forms documenting improvement in this area are environmental performance indicators included in the environmental statement. In accordance with the EMAS Regulation, the task of environmental performance indicators is e.g.: present a thorough evaluation of the environmental performance of the organization and to enable comparisons between years in order to assess the development of the environmental performance of the organization. The main indicators that should be included in the environmental statement are related to key environmental areas and concern: energy efficiency, efficient use of materials, water, waste, biodiversity and emissions. Organizations can also include in the declaration additional indicators if they are relevant to the organization's identified significant environmental aspects. The purpose of the article was to present the essence of environmental performance indicators occurring in EMAS and their review in the environmental statements of Polish organizations registered in the system. The study concerned all polish organizations registered under EMAS on 3.02.2014. The results are presented in tabular form. (original abstract)
XX
W artykule omówiono pojęcie szkody środowiskowej oraz przedstawiono rodzaje i funkcje ubezpieczeń środowiskowych. Zaprezentowano również rolę ubezpieczeń środowiskowych w realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.
EN
One of the latest economic tools in environmental policy is environmental insurance for environmental and catastrophic events, which now constitute serious challenges for the insurance market. To undertake the task, it is necessary to identify these hazards. Managing the ecological risk process begins with the identification of risk, namely the recognition of all risk types accompanying economic activities. Ecological risk is still a very serious threat for both Poland and other Central and Eastern European countries, where there is no complex system in place to help prevent the financial catastrophe that accompanies natural disasters. One solution would be to follow the lead of some Western European countries and encourage the government and insurance companies to create a system to protect victims from ruin or losses due to natural disasters. (original abstract)
XX
Obecnie przedsiębiorstwa prowadząc swoją działalność zobligowane są nie tylko do osiągania efektów ekonomicznych, ale również do przestrzegania zasad ochrony środowiska. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przyjęcie przez państwo polskie zasady rozwoju zrównoważonego, jako wiodącej w realizowanej polityce ekologicznej. W praktyce gospodarczej spowodowało to wzrost wykorzystania instrumentów ekonomicznych, których celem jest ograniczenie presji podmiotów gospodarczych na środowisko przyrodnicze. Głównym zadaniem tych narzędzi jest włączenie zewnętrznych kosztów środowiskowych do rachunku ekonomicznego przedsiębiorstw zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci" (polluter pays principle). Biorąc powyższe pod uwagę celem artykułu jest przedstawienie: krótkiej charakterystyki instrumentów ekonomicznych i ich roli w realizacji rozwoju zrównoważonego na poziomie mikroekonomicznym, wpływu instrumentów ekonomicznych na kształtowanie poziomu wyniku finansowego przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays companies feel obliged to achieve economic results and are also apply the principles of environmental protection. It results from implementing the principle of sustainable development as the main ecological policy. In practice it caused on increase in using economic instruments whose purpose was to reduce threats to the environment. The main aim of using economic tools is to include environmental external costs in company cost accounting according to the polluter pays principle. Therefore, the paper aims to present a short description of economic instruments and their role in sustainable development in business as well as an impact of economic instruments on company financial results. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza najważniejszych funkcji opłat ekologicznych i próba wykazania, że oprócz gromadzenia odpowiednich funduszy publicznych, opłaty oddziaływują bodźcująco na podmioty gospodarcze emitujące zanieczyszczenia do środowiska. Autor przedstawił postawy systemu opłat ekologicznych i jego funkcjonowanie, koszty ochrony środowiska, a w szczególności udział tych kosztów w kosztach produkcji, a także tworzenie i wykorzystanie funduszy ekologicznych.
EN
In Poland there is a well-developed system of charges for using the environment and making changes in it. They are, in great part, the charges for the emission of pollutants. In addition, product charges and transferable licence are planned. As these charges are directed to earmarked funds, they play an important duistributive role, financing more than 40 procent of investment outlays on environment protection. In the West taxes directed to the budget prevail so their functions are mainly motivative. The author estimates the proportion of charges in the costs of environment protection and the costs of industrial production and shows that they also act as incentives. The analysis of the formation and use of ecological funds proves that in the period of the economic system transformation the fund-forming functions of charges become a necessity. Such an opinion is expressed also by Western experts.(original abstract)
XX
Autorka omawia przesłanki i kierunki rozwoju rachunkowości społecznej odpowiedzialności (RSO) oraz ekologiczną orientację rozwoju rachunkowości.
EN
The results of the analyses based on the broader understanding of the economic efficiency that allows for the social and ecological aspects of the business activities, gave rise to a new phase of development of accounting, based on the concept of hte social accountability of enterprises. Bringing social accountablility to the focus is the result, among others, of the natural bonds that exist between economy and ecology. (short original abstract)
XX
Omówiono zasady polityki ekologicznej, jej charakter, instrumenty ochrony środowiska i kierunki rozwoju instrumentów ekonomicznych zmierzające do wprowadzenia metod stosowanych w krajach zachodnich (opłaty produktowe, depozyty, zróżnicowanie podatkowe i celne, kompensaty za szkody, ubezpieczenia od ryzyka środowiskowego).
EN
In the article the author tackles the problems pertaining to the management of environmental protection in Poland in the period of the transformation of its political and economic system. First, the author discusses the essence of the ecological policy (its nature, objectives and tasks) and conditions in which it is carried out. Next, the instruments of the implementation of such a policy are presented, namely instruments of environment protection management. Two groups are distinguished here: instruments ensuring direct and indirect regulation. Attention is focused on problems concerning economic instruments. The author presents the system of those instruments currently in force in Poland againts the background of the system which is now adopted in the OECD countries. Trends towards implementing changes and directions of development are also discussed. (original abstract)
XX
Opłaty ekologiczne stanowią podstawowy instrument ekonomiczny ochrony środowiska w Polsce. Pełnią dwie zasadnicze funkcje: motywacyjną i funduszową. Funkcja motywacyjna polega na stymulowaniu działań przedsiębiortsw. O roli funduszowej opłat stanowi gromadzenie odpowiednich środków na działalność inwestycyjną w zakresie ochrony środowiska. W artykule omówiono podstawy prawne pobierania i gromadzenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zanalizowano kształtowanie się opłat ekologicznych w Polsce w latach 1989-1998 oraz wskazano przewidywane tendencje na przyszłość.
EN
The basic principle of ecological policy "the polluter pays" is a practical attempt to internalise external costs linked with utilisation of natural resources. External effects in the form of environmental pollution and economic losses connected with this result from imperfections of the market as regards its allocation functions which can be eliminated through state intervention by means of adequate instruments. One of the basic tools of environmental protection is the charges for economic utilisation of the natural resources. These charges fulfil two basic functions, being incentives and funds. The incentive role of charges consists in motivating the economic entities to reduce the level of pollution. The fund function of these charges means raising the financial means for environmental protection (redistribution of those means is a separate economic instrument). In Poland the years 1989-1998 witnessed a steady increase of ecological charges. In result of multiple re-valorisation ecological charges in Poland belong to the highest in the world. Very few countries have such a long list of substances the charges are paid for. A steady increase in the unit rates of charges for the economic utilisation of the environment as well as a decreasing share of revenues from the charges and fines in the general financial means of NFOSiGW (National Fund for Environment Protection and Water Economy) is responsible for the fact that the fund function becomes less significant and the motivating function becomes a basic economic instrument of environmental protection. In the nearest future one can expect further (although slightly exceeding the inflation level) growth of the ecological charges. Simultaneously thanks to the fact that enterprises carry out some investment activities in the field of environmental protection, a decline in the volume of polluting emission is expected. These two processes can bring the volume of charges closer to the level which wil
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.