Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 146

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Tax Code
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
W praktyce w toku sporów prowadzonych pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi, w sytuacjach gdy decyzja podatkowa zostaje wyeliminowana z obrotu prawnego także w związku z przedawnieniem zobowiązania podatkowego, organy podatkowe - odmawiając wypłaty oprocentowania od należnej podatnikowi nadpłaty - próbują lansować tezy zastanawiające, oparte na fragmentach jednego przepisu ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p. - bez szerszego rozważenia, jakie funkcje spełnia oprocentowanie nadpłaty. Niestety, niekiedy tego typu konstrukcje spotykają się z uznaniem w orzecznictwie sądów administracyjnych. Dlatego warto przyjrzeć się problemowi oprocentowania nadpłaty powstałej w związku z uchyleniem decyzji organu podatkowego.(abstrakt oryginalny)
EN
In practice, in the course of disputes between taxpayers and tax authorities, where a tax decision is eliminated from legal circulation also because the tax liability becomes time-barred, tax authorities - when they refuse to pay interest on the overpayment, which is due to the taxpayer - try to put forward some puzzling theses, which are based on fragments of a single provision of the Act of 29 August 1997 - the Tax Ordinance, without giving much consideration to the functions interest on the overpayment fulfils. Unfortunately, sometimes this type of argumentation receives recognition in administrative case law. It is therefore worthwhile to take a closer look at the issue of interest accruing on overpayment that arises as a result of revocation of a tax authority's decision.(original abstract)
XX
Artykuł dotyczy problemów związanych ze stosowaniem regulacji dotyczących urzędowych interpretacji prawa podatkowego. Autor nie zgadza się z poglądem sądów administracyjnych, że nie jest możliwe składanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, które zawierałyby wariantywny opis przewidywanej operacji gospodarczej.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper concerns the problem of the application for an advance tax ruling. The author does not agree with the view of the court that it is not possible to submit applications for a ruling which would include the description of different considered alternatives to the proposed business transaction or different alternatives questions.(original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istniejących trudności związanych z wykładnią treści art. 199a § 3 Op, a przede wszystkim wskazanie na praktyczne rozwiązania i przypadki zastosowania powołanego przepisu. Przepis ten dotyczy trzech zagadnień: ustalenia treści czynności prawnej skutków podatkowych w wypadku pozorności czynności prawnej wystąpienia do sądu o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa
EN
In the course of evidentiary hearings conducted by tax and fiscal control authorities, correct assessment of all the evidence collected in a case is of the utmost importance. The aim of evidentiary hearings is to establish findings corresponding to the actual situation, as only such findings can ensure that the objective truth is reached. The institution of a judicial decision as to the existence or non-existence of a legal relationship or law under Article 189 Code of Civil Procedure in conjunction with Article 199a § 3 of the Tax Ordinance due to a tax authority's action is intended to accurately determine the course of actions under civil law, and, consequently, to correctly assess the tax consequences of the taxpayer's activities. In the practice of applying the provisions of taxation law, in order to determine the premises for correct application of 199a § 3 Tax Ordinance, the legal regulations contained the provisions of this Ordinance must be taken into account; in particular, those which concern the rules for conducting evidentiary hearings and assessing material evidence, by which one should be guided when deciding whether, in a given case, the material evidence allows the case to be settled at the administrative level, or whether objective doubts exist that justify bringing a declaratory action before a common court of law pursuant to article 1891 of the Code of Civil Procedure. (original abstract)
XX
Zasadniczym celem artykułu jest wykazanie różnic w uregulowaniu pozycji prawnej osób trzecich oraz następców prawnych na gruncie obowiązującej ustawy - Ordynacja podatkowa oraz projektu Nowej Ordynacji podatkowej. Celem ubocznym jest wskazanie wad i błędów w uregulowaniu tych zagadnień na gruncie obowiązującej ustawy - Ordynacja podatkowa. W opracowaniu jako metodę badawczą zastosowano krytyczną analizę przepisów art. 107-118 ustawy - Ordynacja podatkowa oraz art. 249-273 i art. 274-293 NOP. Wykazano wiele wad i błędów w uregulowaniu omawianych zagadnień na gruncie obowiązującej ustawy - Ordynacja podatkowa. Wskazano także, które z uregulowań projektu NOP mogą służyć do trafniejszej wykładni przepisów obowiązującej ustawy.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is to demonstrate differences in the regulation of the legal position of third parties and legal successors on the basis of the current Tax Ordinance Act and the New Tax Ordinance draft. A side goal is to indicate defects and errors in regulation of these issues on the grounds of the current Act - Tax Ordinance.The article uses as a research method a critical analysis of the provisions of Articles 107-118 of the Tax Ordinance Act and Articles 249-273 and 274-293 of the NOP. The text shows a number of flaws and errors in the regulation of the discussed issues on the grounds of the current Act - Tax Ordi-nance. It was also indicated which of the regulations of the New Tax Ordinance draft may serve for a more accurate interpretation of the provisions of the current act.(original abstract)
XX
Glosa dotyczy budzącego wątpliwości w doktrynie problemu stosowania przepisów klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w aspekcie intertemporalnym. Autor glosy nie zgadza się z przedstawionym w orzeczeniu poglądem, że przepisy klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania mogą być każdorazowo stosowane do korzyści podatkowych osiągniętych na skutek czynności podjętych w stanie prawnym sprzed nowelizacji. Rozumienie reguły międzyczasowej w ten sposób może bowiem prowadzić do prawnej rekwalifikacji na niekorzyść podatnika faktów prawnych w zamkniętych już sytuacjach prawnych, co nie daje się pogodzić z konstytucyjną zasadą nieretroakcji prawa. W opinii autora nie można in abstracto ani wykluczyć, ani dopuścić stosowania przepisów klauzuli do stanów faktycznych z elementem dawnym. Badanie dopuszczalności retrospektywnego stosowania przepisów Ordynacji podatkowej powinno się bowiem odbywać ad causam, na gruncie konkretnych stanów faktycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The gloss concerns the questionable problem of the application of the general anti-avoidance rule in the inter-temporal aspect. The author of the gloss does not agree with the view presented in the ruling that the general anti-avoidance rule can always be applied also to the tax benefits achieved as a result of actions taken in the legal system before the amendment. Understan-ding the interim rule in this way may lead to the legal reclassification of the taxpayer's legal status in already closed legal situations. This view is incompatible with the constitutional principle of the non-retroactivity of law. In the author's opinion, in abstracto it is impossible neither to permit nor to exclude the application of the general anti-abuse rule to the actual state of affairs with the former element. Examination of the admissibility of the retrospective application of the provisions should be carried out ad causam based on specific facts.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono subiektywny wybór najistotniejszych zmian w przepisach Ordynacji podatkowej, z których większość wejdzie w życie z początkiem 2016 r. (fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest omówienie i ocena rozwiązań ustawowych dotyczących unikania opodatkowania w polskim prawie. Metodyka badania opiera się na analizie aktów prawnych oraz literatury dotyczącej problematyki opodatkowania. Hipoteza badawcza brzmi następująco: Klauzula dotycząca unikania opodatkowania jest zgodna z intencją państw członkowskich, Dyrektywą Rady 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r., dążących do ustalania wspólnych zasad działalności gospodarczej, i stanowi dobre podstawy do uszczelniania polskiego systemu podatkowego. Artykuł składa się z trzech części merytorycznych. Pierwsza dotyczy konieczności i istoty wprowadzenia regulacji ustawowych związanych z przeciwdziałaniem unikania opodatkowania. W części drugiej poruszono kwestię dopuszczalnych granic legalnego opodatkowania. Kolejny fragment poświęcony jest skali zjawiska unikania opodatkowania w Polsce.(fragment tekstu)
EN
Tax evasion clause, added to the Tax Ordinance Act, introduces into Polish tax system a substantive legal principle that binds tax liability with an obligation to pay taxes in the place in which material benefit occurs. Its purpose is to maintain tax budgetary revenues and counter outflows to tax havens [Szczodrowski 2007, s. 225]. The aim of the article is to discuss and evaluate statutory solutions regarding tax evasion in Poland. Research methodology consists of the analysis of legal acts and literature on tax issues. The research hypothesis is as follows: Tax evasion clause, introduced to the Tax Ordinance Act, is in accordance with the intentions of EU member states, Directive 2016/1164 of 12 July 2016 of the Council, striving to establish common principles for conducting business and consists good base for sealing tax collection system.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono ostatnie zmiany w ordynacji podatkowej i w organizacji Urzędów Skarbowych. Sprawiają one, że narasta liczba potencjalnych pól do nadużyć. Zdaniem autora tym ważniejsze staje się patrzenie urzędnikom US i inspektorom kontroli skarbowej na ręce.
XX
W artykule autor wykazuje, że przepisy prawa podatkowego nie zawierają systemowego rozwiązania, które w decyzji ustalającej wysokość podatków samorządowych eliminowałoby kumulowanie ciężaru podatkowego i zróżnicowanie pozycji prawnej podatników charakteryzujących się tymi samymi relewantnymi cechami materialnymi, a różniącymi się jedynie momentem odebrania tej decyzji. W zakresie ustalenia terminu i trybu wykonania zobowiązania podatkowego wobec gminy prowadzi to do naruszenia słusznego interesu podatnika do ponoszenia ciężarów podatkowych dostosowanych do jego możliwości płatniczych. Obecne rozwiązania prawne - zdaniem autora - nie są zgodne z konstytucyjnymi uwarunkowaniami systemu podatkowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The author demonstrates in the article that the provisions of tax law do not contain a systemic solution, which, in the decision setting the amount of municipal taxes, would eliminate the tax burden and the differentiation in the legal position of taxable persons with the same relevant material features, which only differ by the moment in which this decision is received. With regard to setting the timing and the procedure for fulfilling the ix obligation to the municipality, this leads to a breach of the rightful interest of the taxable person to bear tax burdens which match the taxable person s ability to pay. According to the author, the current legal arrangements are inconsistent with the constitutional conditions of the tax system. (original abstract)
XX
W tekście podjęto analizę problemów praktycznych i teoretycznych jakie wiążą się ze sposobem unormowania procedury kontroli podatkowej na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa takich, jak powtarzanie kontroli podatkowej, powielanie czynności dowodowych, problematyka kolejności podejmowania procedur. Istotą artykułu jest również wskazanie kierunku badań nad procedurą kontroli podatkowej pozwalającego na opracowanie innych normatywnych modeli tej instytucji tak, aby odpowiadały one współczesnym potrzebom. Jednym z rozwiązań może być uregulowanie kontroli podatkowej jako elementu konstrukcyjnego postepowania w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych. Model taki pozwala na wyeliminowanie niektórych problemów praktycznych i teoretycznych związanych z regulacją tej instytucji.(abstrakt oryginalny)
EN
The text concerns the issue of theoretical and practical problems that are associated with the way the Tax Audit is normalized under the Tax Ordinance Act of 29 August 1997 such as the repetition of a tax audit, repeating of evidentiary action, the issue of hierarchy of taking up of procedure. The essence of the article is also an indication of the direction of research on control procedures in matters of tax liabilities. Indeed, it is possible to develop other normative models of a tax audit institutions so that they meet contemporary needs. In conclusion the author stated that it is possible to regulate tax audit as a structural element of the tax proceedings. This model allows to eliminate some of the theoretical and practical issues related to the regulation of the institution.(original abstract)
XX
Artykuł podejmuje problematykę dobrej wiary w aspekcie regulacji art. 58a Ordynacji podatkowej, wprowadzającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe związane z przepisami antyabuzywnymi - klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania. Autorka, dokonując analizy normatywnej instytucji dobrej wiary z art. 58a Ordynacji podatkowej jako przesłanki mogącej uwolnić podatnika od dodatkowego zobowiązania podatkowego, rozważa znaczenie tego pojęcia oraz jego relację w odniesieniu do orzeczniczej koncepcji dobrej wiary funkcjonującej w obszarze wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Wskazuje również, że z uwagi na niedookreśloność terminu "dobra wiara" stanowi ona elastyczną formę stosowania prawa podatkowego, właściwą dla neopozytywizmu prawniczego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses the issue of good faith in the aspect of the regulation of Article 58a of the Tax Ordinance, introducing additional tax liabilities related to anti-abusive provisions - a clause against tax avoidance. The author, making a normative analysis of the institution of good faith under Article 58a of the Tax Ordinance, as a prerequisite for freeing the taxpayer from additional tax liability, considers the meaning of this concept and its relations in reference to the jurisprudence of the concept of good faith functioning in the common system of value added tax. She also points out that due to the indeterminacy of the term good faith, it is a flexible form of application of tax law, inherent in legal neopositivism.(original abstract)
12
75%
XX
Przedmiotem niniejszych rozważań jest wznowienie postępowania podatkowego w oparciu o przesłankę braku udziału strony w postępowaniu (art. 240 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej). Przyczyna, jaką jest niezawiniony brak udziału strony w postępowaniu, ma istotne znaczenie z punktu widzenia ogólnej zasady postępowania podatkowego - zasady czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym. Instytucja wznowienia postępowania w oparciu o omawianą przesłankę umożliwia weryfikację ostatecznego rozstrzygnięcia w sytuacji, gdy strona bez swej winy zostanie pozbawiona możliwości udziału w postępowaniu. W artykule analizie poddano zarówno przesłanki wznowienia postępowania w oparciu o poglądy doktryny i orzecznictwa, jak i sposób wznowienia postępowania oraz jego przebieg. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of these considerations is re-instituting tax proceedings on the basis of the premise that a party has not participated in the tax proceedings (Article 240 § 1 point 4 of the Tax Regulations Act). The premise of the lack of participation of a party in proceedings is significant taking into account the general rule of tax proceedings: the rule of an active participation of a party in tax proceedings. The procedure of re-instituting proceedings on the basis of the above-mentioned premise enables to verify the final decision in the case when one party has been deprived of the possibility of participating in the proceedings through no fault of their own. The article analyzes the premises of re-instituting proceedings on the basis of a doctrine and a body of rulings, the method of re-instituting proceedings and the course of such procedure. (original abstract)
XX
Artykuł został poświęcony problematyce granic wznowionego postępowania administracyjnego uregulowanego w Kodeksie postępowania administracyjnego w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Przedstawione zostały argumenty, na jakie powołują się sądy, by rozstrzygnąć sporne zagadnienie granic weryfikacji zaskarżonej decyzji w postępowaniu wznowieniowym wszczynanym na żądanie strony. Drugim problematycznym zagadnieniem, omówionym w artykule, jest kwestia granic merytorycznego rozpoznania sprawy w postępowaniu wznowieniowym. Autor rozważa przeciwstawne koncepcje interpretacyjne i opowiada się za jedną z nich.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the limits of resumed administrative proceedings as regulated in the Code of Administrative Procedure in the light of administrative court jurisdiction The arguments invoked by courts were presented in order to resolve the disputed issue of the limits of verification of a contested decision in the reopening proceedings initiated at a party's request. The second problematic issue discussed in the article is the question of the limits of a substantive examination of a case in resumed proceedings. The author considers opposing interpretative concepts and supports one of them.(original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane z instytucją współdziałania organów administracji publicznej przy wydawaniu decyzji podatkowych w świetle art. 209 Ordynacji podatkowej. Autor podkreśla, że ratio legis instytucji współdziałania ma zastosowanie tylko wówczas, gdy przepisy szczegółowego prawa podatkowego (tzw. prawa materialnego) uzależniają wydanie indywidualnego aktu podatkowego od zajęcia stanowiska przez inny organ administracji publicznej, ponieważ art. 209 o.p. stanowi jedynie procesową podstawę współdziałania organów przy wydawaniu decyzji podatkowych. Tym samym to na organie prowadzącym postępowanie główne (organie podatkowym) spoczywa obowiązek poczynienia ustaleń faktycznych w zakresie niezbędnym do zastosowania określonego przepisu materialnoprawnego i merytorycznego załatwienia sprawy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is focused on cooperation of public authorities when they are issuing tax decisions in the light of Article 209 of the Tax Ordinance Act. The Author highlights that the ratio legisof such cooperation appliesonly ifdetailed tax law provisions (the so-called substantive law) condition the issuance of an individual tax act on another public authority's taking its stand. This is because Article 209 of the Tax Ordinance Act sets only procedural basis for cooperation of authorities in issuing tax decisions. Thus, it is the authority that conducts the main proceedings (a tax authority) that is responsible for identification of facts which are necessary to apply specific substantive law regulation and handle the matter substantively. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu pozostaje analiza, czy do stosowania przepisów klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, w szczególności w świetle zmian obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., jest zobowiązany sam podatnik w toku samoobliczenia podatku, czy też może ją zastosować jedynie organ podatkowy w toku postępowania podatkowego. Autorzy w tekście dowodzą, iż norma ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania znajduje zastosowanie ex lege i że do jej stosowania jest zobowiązany sam podatnik w toku ustalania wymiaru obciążającego podatku. Krytykują oni tezę przeciwną zawartą w uzasadnieniu projektu ustawy wprowadzającej od 1 stycznia 2019 r. zmiany do Ordynacji podatkowej, wskazując, iż przyjęta w nim interpretacja przeciwna prowadzi do sprzeczności przepisów prawa. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses whether the Polish general anti-avoidance rule (GAAR), especially in the light of the amendments binding as of 1 January 2019, is supposed to be applied by a taxpayer during the calculation of due tax, or whether only the tax authorities are authorized to apply the GAAR during tax proceedings. The authors claim that the GAAR is applicable ex lege. They criticize the justification for amendments to the tax ordinance introduced as of 1 January 2019, which states otherwise, pointing out that the interpretation adopted in this justification leads to contradictions in the law. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia kwestie dotyczące zagadnień związanych z poprawnie sformułowaną decyzją administracyjną w sprawach podatkowych, wskazując na jej konstrukcję i podstawę prawną wywodzącą się z zapisów zawartych przede wszystkim w ustawie Ordynacja podatkowa.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents issues related to proper formulation of an administrative decision in matters of taxation, pointing its structure and legal basis derived from the records contained primarily in the Tax Act (Ordynacja Podatkowa).(original abstract)
XX
Przedmiotem rozważań artykułu jest wpływ zmian zawartych w ustawie nowelizującej Ordynację podatkową na pozycję przedsiębiorców. Autor przedstawił zarówno pozytywne jak i negatywne rozwiązania zawarte w poszczególnych artykułach omawianej ustawy. Jego zdaniem, znaczna część projektowanych regulacji jest niekorzystna dla przedsiębiorców i pogarsza warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
EN
Changes in tax law enforced on 12 of September 2002 and their influence on businessmen are the subject of the article. The author has presented positive as well as negative solutions contained in each articles of discussed law. According to the author's opinion on current regulations, most of them is unfavourable for businessmen and worsen the situation of economic activity in Poland. (AŁ)
18
Content available remote Reguły sukcesji podatkowoprawnej a skutki ochronne interpretacji indywidualnych
75%
XX
Niniejszy artykuł zawiera analizę charakteru prawnego interpretacji indywidualnych dokonaną na potrzeby wyznaczenia przedmiotowego zakresu następstwa prawnego. Rysująca się linia orzecznictwa sądów administracyjnych opiera się na założeniu, że z punktu widzenia pozycji prawnej sukcesora istotne znaczenie ma jedynie to, czy jego poprzednik zastosował się już do wydanej interpretacji. W opracowaniu poddano więc badaniu rodzaje uprawnień, jakie mogą powstawać po stronie zainteresowanych podmiotów w związku z uzyskaną interpretacją, a także jej wpływ na obowiązki poprzednika prawnego (i w konsekwencji - następcy). Przeprowadzono linię podziału między pojęciami uprawnienia i zwolnienia z obowiązku, ponieważ ich utożsamienie utrudnia pełne rozpoznanie mechanizmu sukcesji. Z problematyką tą wiąże się również konieczność określenia momentu, od którego można mówić o istnieniu oczekiwania prawnego (eks-pektatywy) ochrony wynikającej z interpretacji indywidualnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an analysis of the legal nature of individual interpretations made for the purposes of determining the scope of succession under the Polish tax law. The leading case-law is based on the assumption that from the successor's point of view the only important issue is whether his predecessor has already complied with the interpretation. The essay also concerns the nature of right which arises from interpretations, as well as its impact on the predecessor's obligations. Authors draw a dividing line between the term of "right" and "exemption from duty", because they are not equal to each other. It is not beneficial to blurr abovementioned line as it may hinder the full recognition of the tax succession mechanism. The additional issue is to indicate the moment when the legitimate expectation of protection connected with interpretations gets its beginning. (original abstract)
19
Content available remote Szacowanie podstawy opodatkowania w świetle przepisów ordynacji podatkowej
75%
XX
W artykule scharakteryzowano instytucję szacowania podstawy opodatkowania, określono przesłanki jej zastosowania, metody szacunkowego określania podstawy opodatkowania, którymi posługują się organy podatkowe oraz ich obowiązki w procesie szacowania. Autorka wskazuje na niedostateczną regulację prawną w omawianym zakresie oraz opisuje praktyczne problemy związane z funkcjonowaniem instytucji. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the article is to characterize the estimation of the tax base in polish tax law and to present actual problems relating to its application by the tax authorities. The author indicates shortcomings of the legal regulations and the direction of the proposed changes. (original abstract)
XX
W dniu 15.07.2016 r. do polskiego porządku prawnego została wprowadzona klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a i n. ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa1 - dalej o.p.). Wejście w życie tej regulacji stanowiło odpowiedź na rosnące zagrożenia fiskalne związane z globalizacją zjawiska unikania opodatkowania. W zamyśle ustawodawcy miała ona pełnić przede wszystkim funkcję prewencyjną i zniechęcać podatników do podejmowania działań zmierzających do unikania opodatkowania.(fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.