Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  straty azotu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono ocenę odpływu mineralnych form azotu z gleby lekkiej na podstawie wyników 6-letnich badań z jej corocznym nawożeniem kompostem z osadu ściekowego oraz równorzędnymi dawkami azotu w nawozach mineralnych. Badania prowadzono w lizymetrach wypełnionych piaskiem gliniastym, zawierającym średnio 14% części ziemistych. W badaniach zastosowano dwa warianty nawożenia kompostem (K1 - 10 i K2 - 15 g N·m-²) oraz dwa warianty nawożenia mineralnego (NPK) z równorzędnymi dawkami azotu w postaci saletry amonowej, z uzupełnieniem PK w postaci superfosfatu i soli potasowej. Wyniki badań wykazały zwiększanie się stężenia N-NO3 w odciekach z gleby, wraz ze zwiększaniem dawek nawozów. Wystąpiło też zdecydowane zwiększanie się tego stężenia wraz z upływem lat stosowania nawozów. Stężenie azotanów w odciekach z gleby nawożonej saletrą było w przybliżeniu dwukrotnie większe niż w wariantach z nawożeniem równorzędnymi dawkami azotu w kompoście. Zawartości N-NH4 w odciekach były większe w przypadku nawożenia kompostem niż stosowania nawozów mineralnych. Łączne ilości mineralnych form azotu odprowadzone w odciekach z gleby wyniosły 12% ogólnej ilości azotu dostarczonej do gleby w wariantach z nawożeniem kompostem i 20-27% w wariantach z nawożeniem mineralnym.
EN
Presented in the paper is the assessment of the outflow of mineral forms of nitrogen from a light soil, based on 6-year studies on its every year fertilisation with compost from sewage sludge along with equivalent doses of nitrogen in mineral fertilizers. The tests were conducted in lysimeters filled with clayey sand containing 14% of earthy particles on average. The tests comprised two variants of compost fertilization (K1 - 10 g N·m-² and K2 - 15 g N·m-²) and two variants of NPK with equivalent doses of nitrogen in the form of ammonium nitrate supplemented with PK in the form of superphosphate and potash salt. The results showed an increase of N-NO3 in the effluents from soil with the rise of fertiliser's doses. Concentrations of N-NO3 increased with the time of fertiliser application. Concentrations of nitrates in outflows from soil fertilised with saltpetre were approximately two-times higher than in variants fertilised with respective doses of nitrogen in compost. N-NH4 concentration in outflows was higher in the case of fertilisation with compost than with mineral fertilizers. Total amounts of mineral forms of nitrogen discharged in outflows amounted 12% of total nitrogen applied to the soil in variants with compost fertilisation and 20-27% in variants with mineral fertilisation.
PL
W pracy określono wpływ trwałego, głębokiego odwodnienia terenu w rejonie oddziaływania leja depresji KWB „Bełchatów” na chwilową zawartość N-NO₃ w glebach torfowo-murszowych oraz określono straty tego związku w wyniku wymywania w okresie pozawegetacyjnym. W siedlisku zasilanym wodą gruntową średnia zawartość N-NO₃ w glebie torfowo-murszowej wynosiła od 5,3 mg·dm⁻³ w warstwie powierzchniowej do 0,7 mg·dm⁻³ w warstwie spągowej, co było równoważne 20 kg N-NO₃·ha⁻¹. W glebach torfowo-murszowych trwale, głęboko odwodnionych średnia zawartość N-NO₃ w poszczególnych warstwach wynosiła od 20,2 do 66,1 mg·dm⁻³. Średnia zawartość N-NO₃ w tych profilach była od 13 do 17 razy większa niż w profilu o niezmienionych warunkach wodnych i wynosiła od 257 do 346 kg·ha⁻¹. Straty N-NO₃ z głęboko odwodnionych gleb torfowo-murszowych w wyniku wymywania w okresie pozawegetacyjnym wynosiły od 86 do 162 kg·ha⁻¹
EN
The study determined the influence of long-lasting, deep drainage of land in the region of „Bełchatów” Brown Coal Mine depression cone impact on a momentary N- NO₃ content in peat-muck soils as well as the losses of this compound as a result of leaching during the season apart from vegetation. At the site supplied with ground water the mean N-NO₃ content in peat- muck soil ranged from 5,3 mg·dm⁻³ in the surface layer to 0,7 mg·dm⁻³ in the bottom layer, what was equivalent to 20 kg N-NO₃·ha⁻¹ . In long, deeply drained peat-muck soils the mean N-NO₃ content in particular layers reached from 20.2 to 66.1 mg·dm⁻³. The mean N-NO₃ content in these profiles was 13 to 17 times higher than in the profile with unchanged water conditions amounting from 257 to 346 kg·ha⁻¹. N- NO₃ losses from deeply drained peat-muck soils - as a result of leaching during the period apart from vegetation season - were from 81 to 158 kg·ha⁻¹.
PL
Celem badań przeprowadzonych w skali półtechnicznej było określenie możliwości ograniczenia strat azotu w czasie kompostowania pomiotu kurzego. Badania przeprowadzono stosując różny skład kompostowanego materiału. W próbie A kompostowano materiał o składzie: 70% pomiotu kurzego i 30% słomy, w próbie B: 80% pomiotu kurzego i 20% słomy, w próbie C: 60% pomiotu kurzego, 20% słomy i 20% fosfogipsu. Ubytek azotu ogólnego po 278 dniach kompostowania w przypadku próby A wyniósł 274 g·kg⁻¹, próby B - 388 g·kg⁻¹ i próby C - 363 g·kg⁻¹ s.m. Zaobserwowano, że w próbach A i B po pewnym okresie czasu następował wzrost zawartości azotu w kompostowanym materiale. Zjawiska tego nie zaobserwowano w próbie C zawierającej fosfogips.
EN
Experiment on the semitechnical scale was performed in order to determine the possible limitation of total nitrogen losses during composting of the poultry droppings. The tests were carried out with three mixtures based on the poultry droppings. In experiment A the mixtury of 70% poultry droppings and 30% straw was composted, in experiment B - 80% poultry droppings and 20% straw, in experiment C - 60% poultry droppings, 20% straw and 20% phospho-gypsum. After 278 days of composting the losses of total nitrogen amounted in test A - 274 g·kg⁻¹, in test B - 388 g·kg⁻¹ and in test C - 363 g·kg⁻¹ DM. In experiments A and B after certain time the increase of total nitrogen was observed in composted material. This phenomenon was not found in the test C including phosphogypsum.
EN
Intensively used pastures may pose a serious risk to the environment due to the leaching of nitrogen compounds into groundwater. One of these risks is urine and dung left by cows on the pasture. Four experiments were located at Experimental Station of the Institute of Land Reclamation and Grassland Farming at Falenty on a pasture utilized for many years. Experimental plots of surface area 1 m² in eight repetitions were treated once with artificial urine at rate 60 g N·m⁻² that corresponded to 600 kg N·m⁻¹. In all experiments, a significant dependence of the content of both nitrogen forms on the presence of urine patch was observed. With the passage of time, the nitrate nitrogen content increasesd in successive layers in depth of soil profile to 60-80 cm deep. In the final stage of experiment almost whole mineral nitrogen load in the soil was exclusively nitrate nitrogen easily moving deep into soil profile. A urine patch acidified the topsoil layer.
PL
Intensywnie użytkowane pastwiska mogą stwarzać poważne zagrożenia dla środowiska w wyniku wymywania azotanów do wody gruntowej. Zagrożenie to stwarza mocz pozostawiany przez krowy na pastwisku. Przeprowadzono cztery doświadczenia umiejscowione na wieloletnim pastwisku w Zakładzie Doświadczalnym MUZ w Falentach. Poletka o powierzchni 1 m² wydzielone w ośmiu powtórzeniach traktowano raz na początku doświadczenia sztucznym moczem w ilości 60 g N·m⁻², co odpowiada 600 kg N·m⁻¹. We wszystkich doświadczeniach istotne zwiększenie zawartości azotu mineralnego w glebie traktowanej, moczem w porównaniu do poletek kontrolnych. Z upływem czasu malała zawartość azotu amonowego, a wzrastała azotu azotanowego od powierzchni gleby do głębokości 60-80 cm. Pod koniec doświadczenia prawie cały azot mineralny przemieścił się w głąb profilu gleby i był w postaci azotanowej. Plamy moczu zakwaszały wierzchnią warstwę gleby.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.