Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 135

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Oceniono wskaźniki użytkowości rozpłodowej nutrii obejmujące liczby samic skojarzonych i wykoconych, liczby młodych urodzonych a niekiedy również odsadzonych w przeliczeniu na samicę, a także płeć noworodków oraz ich masę ciała. Dziedziczenie liczebności miotu zostało zbadane po oszacowaniu współczynników odziedziczalności. Uzyskane wyniki wykazały zróżnicowanie wskaźników rozrodu nutrii podstawowych odmian. Dotyczyło to plenności samic obu najważniejszych odmian nutrii oraz strat w odchowie młodych, które były większe u samic odmiany grenlandzkiej niż u standardowej. Masa ciała noworodków nutrii zmieniała się zależnie od płci, odmiany i fermy. Zmiany te nieznacznie zaznaczały się jednak w kolejnych miotach. Samczyki standardowe były cięższe niż noworodki pozostałych grup. Cecha powyższa była nisko odziedziczalna.
EN
It coefficients of the breeding coypu's usefulness were estimated was hugging the females' numbers associated and the, number of young born and separated in count on female sometimes also, and also the new-born sex as well as their mass of body. The heritability the number of litter was examined after estimation the coefficients (h2). The got results showed differentiation coefficients of the coypu's reproduction basic varietes. It concerned then females both the most important varietes the coypu's as well as the losses of young which were larger with females of Greenlandic variety than at standard. Mass of the new-born body the changed from sex according, the varietes farm. Changes the marked imperceptibly however in next litters. Standard males were heavier than new-born remaining groups. Feature above mentioned was low heritability.
PL
Celem niniejszych badań była charakterystyka podstawowych cech użytkowych nutrii i oszacowanie ich współczynników odziedziczalności. Pomiary cech okrywy włosowej wykonywane w warunkach laboratoryjnych, uwzględniały pochodzenie zwierząt, odmianę i płeć. Obejmowały one właściwości fizyczne pojedynczych włosów obu warstw okrywy (pokrywy i podszycia) i dotyczyły długości pasów ciemnych, składu okrywy (udziału pokrywy - wagowo), wysokości i długości, a także grubości włosa i rdzenia. Pomiary wysokości i długości oraz grubości włosa i rdzenia (środek) wykonano na włosach pojedynczych, mierząc po 60 włosów pokrywowych i podszyciowych z każdej próbki. Analiza statystyczna danych objęła trzy etapy. W pierwszym wykonano ocenę wpływu wybranych czynników na analizowane cechy okrywy włosowej. Drugi etap dotyczył estymacji współczynników odziedziczalności. Oszacowano także współczynniki korelacji Pearsona między cechami. Oszacowane w niniejszych badaniach współczynniki odziedziczalności (h2) badanych cech okrywy nutrii mieściły się w przedziale od 0,120 do 0,766. Spośród obliczonych współczynników korelacji liniowej zdecydowana większość miała wartości nieznaczne, bliskie zeru.
EN
Profile of basic usable coypu's features was the aim of present investigations and estimation their coefficients h2. The measurements of features the hair executed in laboratory conditions, they took into account the animals' origin, variety and the sex. They hugged the physical properties of individual hair both the layers the coat (the overcoat and the underhair) and the lengths of zone belts concerned the composition the overcoat (the part in %), the height and the length, and also the thickness of hair and the medulla. The statistical analysis of data hugged three stages. The opinion of influence of chosen factors in first was executed on analysed features the hair. Second stage concerned the estimation of coefficients the heritability. The coefficients of correlation were estimated between features the Pearson also. Estimated in present investigations coefficients heritability (h2) studied features coypu's coat be comprised in compartment since 0,120 to 0,766. From among counted coefficients of linear correlation the decided majority had the insignificant values, close the zero.
PL
Celem pracy było ustalenie podatności na filcowanie się okrywy włosowej lisów polarnych, u których zjawisko to jest znaczącym problemem. Po kolejnych kwadransach wytrząsania prób owłosienia lisów polarnych, za pomocą testera filcu firmy Rosink, ustalono kształt i wielkość bryły filcowanej masy włosów, a po godzinie precyzyjnie wymierzono jej wielkość. Służyło to do obliczeń gęstości filcu powstałego z prób okrywy włosowej. Okazało się, że gęstość filcu prób włosowych różnych grup lisów polarnych była zróżnicowana.
EN
The aim of the work was to determine the susceptibility to felting of hair cover of the polar fox (Alopex lagopus L.) which constitutes a significant problem. After subsequent quarters of an hour of shaking the polar fox fur samples in the Rosink felt tester, the shape and size of felt lump of hair was determined and after full hour its size was precisely measured. The results of the measurement were used to calculate density of the felt made from the hair cover samples. It turned out that the felt density was different in various polar fox groups.
PL
Celem pracy było zbadanie, jak kształtuje się grubość włosów podszyciowych lisów pospolitych różnych odmian barwnych. Na próbkach włosowych z grzbietu i boku lisów pospolitych obu płci odmian: płomienistej, pastelowej, srebrzystej, platynowej, platynowopastelowej i złocistego krzyżaka zmierzono automatycznie metodą FFDA (Fibre Fineness Distribution Analyser) grubość włosów podszyciowych. Specyfika pracy przyrządu polegała na wychwytywaniu ścinków pojedynczych włosów przez promieniowanie laserowe i pomiarze ich średnicy. Z każdej próbki zmierzono mniej więcej po 2000 włosów. Wyniki badań uzyskane na podstawie wykonanej analizy wariancji wykazały duże zróżnicowanie grubości włosów u różnych odmian lisa pospolitego.
EN
The aim of investigations was to examine the thickness of undercoat hair of common foxes of different colour varieties. With the assistance of the fibre fineness distribution analysis (FFDA) method, thickness of the undercoat hair was measured automatically on hair samples taken from the back and sides of male and female common foxes of the following varieties: fiery, pastel, silver, platinum, platinum-pastel and golden crossbred. The operational specificity of the applied apparatus consisted in catching single hair trims with the assistance of laser beams and measurement of their diameter. Approximately 2000 hairs were measured from each sample. The research results obtained on the basis of the performed analysis of variance revealed considerable variability of the hair thickness in different varieties of the common fox.
PL
Celem pracy było przedstawienie możliwości i przydatności laboratoryjnej oceny cech okrywy włosowej zwierząt futerkowych, tzn. barwy i struktury, zarówno pojedynczych włosów, jak i całego owłosienia. Barwę oznaczano kolorymetrem "Momcolor' , cechy struktury okrywy włosowej za pomocą pomiarów mikro - i makroskopowych, a aparatem SGM mierzono miąższość owłosienia. Zgodność ocen aparatowych z oceną organoleptyczną pozwoliła uznać pomiar koloryrnetryczny za wiarygodnie charakteryzujący barwę, a pomiary instrumentalne pojedynczych włosów i obu warstw okrywy za mogące służyć jej obiektywnej ocenie. Natomiast pomiary aparatem SGM nie mogą jeszcze w pełni zastąpić oceny organoleptycznej, lecz jedynie ją uzupełnić.
EN
The target of this article was the presentation possibilities and laboratory usefulness of estimate the features hair cover animal's fur, it means colour and structure of single hair and all hirstue. The colour designed by colorimeter "Momcolor", the features hair cover by micro - and macroscope measurements and, by apparatus SGM the volume of hairs was measured. The compatibility of apparatus and organoleptic estimates permited to admit colorimetric measurement as reliable characterized the colour and instrumental measurements of single hairs and both layers of cover as the measurements helping to it's objective estimate. However the measurements by apparatus SGM can not yet to substitude the organoleptic estimate, it can only to complete this estimate.
PL
Przedstawiono ogólne wymagania dotyczące przyrządów pomiarowych i metodyki określania danych do wyznaczania ilości świadectw pochodzenia z kogeneracji. W szczególności opisano rolę metod bezpośrednich i pośrednich określania wymaganych danych zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. Wymieniono przykładowe przypadki, gdzie dopuszczalne jest stosowanie metod pośrednich. Odniesiono się do różnic w wynikach określenia ilości spalanego paliwa metodami bezpośrednimi i pośrednimi pokazując, że różnice te są uzasadnione niepewnością pomiarową obu metod.
EN
Presented are general requirements concerning measuring devices and data defining methodology for determining the number of certificates of origin from cogeneration. In particular, described is the role of direct and indirect methods destined to define the required data according to the Decree of Minister of Economy of 26 Sept. 2007. Mentioned are exemplary cases where application of indirect methods is allowable. There is a reference to differences in results obtained by using direct and indirect methods to determine the amount of combusted fuel and it is shown that occurrence of these differences is justified by measurement uncertainty of both methods.
Energetyka
|
2016
|
tom nr 7
403--407
PL
Dokonano analizy pracy bloków energetycznych z niskimi obciążeniami na podstawie doświadczeń pomiarowych. Dla pracy bloków 220 MW − objętych analizą − nie stwierdzono ograniczeń przy obciążeniu 40% obciążenia znamionowego. Natknięto się jedynie na ograniczenie pracy instalacji katalitycznego odazotowania spalin SCR, gdyż temperatura spalin przed katalizatorem była zbyt niska – we wszystkich wykonanych testach. Praca z obciążeniem 40% obciążenia znamionowego wiąże się jednak ze wzrostem jednostkowego zużycia energii chemicznej paliwa netto o 12,5 - 13,8% w stosunku do obciążenia znamionowego. Wzrost ten można zmniejszyć o około 1% przez ograniczenie liczby pracujących urządzeń (zespołów młynowych, pomp kondensatu i wody zasilającej) oraz dodatkowo o około 1% poprzez regulację zmienno-obrotową wentylatorów spalin i powietrza. Również praca z modyfikowanym ciśnieniem pary do turbiny pozwala poprawić (do 0,5%) pracę bloków przy bardzo niskich obciążeniach.
EN
Made is an analysis of power units working with low loads on the basis of measurement experience. For the work of 220 MW units that were subject to this analysis there were no limitations during the load equal to 40% of the rated load. There was encountered only the limitation in the work of the SCR catalytic flue gas denitrification installation as the flue gas temperature upstream the converter was too low in all the tests made. But the work with the load equal to 40% of the rated load is accompanied by the increase of the net specific fuel chemical energy consumption by 12,5-13,8% in relation to the rated load. That increase can be lowered by about 1% through limitation of the number of working devices (mill units, condensate and feeding water pumps) and additionally by another 1% through variable regulation of air and flue gas vents speed. Also using the possibility to modify a turbine incoming steam pressure enables to improve (up to 0,5%) the operation of power units working with very low loads.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.