Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 277

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kontrola wewnętrzna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
XX
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie więzi między zadaniami kontroli wewnętrznej a fazami procesu gospodarowania, rozumianego jako systemowa jedność działań zarządczych (informacyjno-decyzyjnych) i wykonawczych. Punkt wyjścia rozważań stanowi założenie, że w zależności od etapu tego procesu różne są zadania kontroli wewnętrznej i jej instrumentarium. (fragment tekstu)
EN
The paper presents the tasks of internal control in a systematic scope, both for the decision and execution phase. Therefore they are divided into preventive, current and executive tasks. Thanks to this approach it is possible to show their character and the difference of procedures and tools. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono zasady kontroli ogólnych, które odnoszą się do wszystkich systemów informatycznych działających w przedsiębiorstwie, oraz zasady kontroli aplikacji, które dotyczą określonego systemu użytkowego. (fragment z tekstu)
EN
The paper discussed the problems related to the internal control in computer environment. The authors focused on the control activities and presented the scope and the tasks of general and application controls. (original abstract)
XX
Jednostki samorządu terytorialnego, wykonując zadania publiczne, narażone są na wystąpienie różnego rodzaju ryzyka dysfunkcji. Dlatego też dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego konieczne staje się podejmowanie racjonalizacyjnych działań, celem których będzie identyfikowanie i analizowanie ryzyka, które mogłoby spowodować, że założone cele nie zostaną osiągnięte. Jednym z wielu instrumentów kontrolnych pozwalających optymalnie zarządzać jednostkami samorządu terytorialnego i weryfikować realizację podjętych decyzji zarządczych jest komisja rewizyjna. Fundamentalną przesłanką komisji rewizyjnej jest funkcja kontrolna organu wykonawczego. Artykuł ukazuje wybrane zagadania prawne i organizacyjne funkcjonowania komisji rewizyjnej w jednostkach samorządu terytorialnego. Ukazuje także procedury i kryteria kontroli wykorzystywane przez członków komisji rewizyjnej w przeprowadzanych działaniach ewaluacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
When performing public tasks, territorial self-government units are exposed to various types of risk of dysfunction. Therefore, in order to ensure the efficient and effective functioning of territorial self-government units, it becomes necessary to undertake rationalizing activities, the objective of which will be to identify and analyse the risks that could result in the objectives not being achieved. One of many audit instruments enabling the optimal management of territorial self-government units and verification of the implementation of management decisions that are made is the audit committee. The fundamental premise of the audit committee is the function of controlling the executive body. The article presents selected legal and organizational issues of the functioning of the audit committee in territorial self-government units. It also shows the audit procedures and criteria used by the members of the audit committee in the evaluation activities that they conduct. (original abstract)
XX
Liczne obserwacje wskazują, że efektywny system kontroli wewnętrznej, warunkuje prawidłowe funkcjonowanie systemu bankowego i stanowi jego nieodłączny element. Autorka, obok poszczególnych części składowych systemu kontroli wewnętrznej, przedstawiła ramowy zbiór zasad oceny systemów kontroli wewnętrznej, opracowany w 1999 roku przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Zasady te, zalazły z kolei odzwierciedlenie w Rekomendacji H, która stanowi podstawę konstruowania przez banki własnych systemów kontroli wewnętrznej. Autorka, opierając się na przedstawionych aktach prawnych, które stanowią ramowy wzór struktury i sposobu funkcjonowania kontroli wewnętrznej, podjęła próbę oceny stopnia dostosowania systemów kontroli wewnętrznej w polskim sektorze bankowym do powyższych regulacji.
EN
Control activities to be effective should be an integral part of the regular activities of a bank and should involve all levels of personnel in the bank, including both senior management and business unit personnel. Control that is an integral part of the regular activities enables quick responses to changing conditions and avoids unnecessary costs. An effective internal control system also requires that there is appropriate segregation of duties and that personnel are not assigned responsibilities which may create a conflict of interest. (original abstract)
EN
The paper discusses problems of organisation and regulation of auditing in the world, and solutions to the questions of organisation and regulation of audit activities in Ukraine. In addition, it deals with current problems in functioning of external audit.(original abstract)
XX
Kontrola wewnętrzna funkcjonalna czyli zbiór reguł, procedur i sposobów wykonywania czynności, jest systemem. Na Zachodzie używa się określenia Internal Control. Kontrola instytucjonalna natomiast, to jest jednostka organizacyjna zajmująca się kontrolowaniem czy ów system funkcjonuje w sposób właściwy. Określa się ją jako Internal Audit. W Polsce od 1994 roku wprowadzono kontrolę wewnętrzną w bankach (PIAW). Obecnie mają powstać takie jednostki w resortach i agencjach. Władze IIA uważają, że w Polsce powinno powstać stowarzyszenie IIA-Polska.
XX
W związku z tym, że audyt wewnętrzny w Polsce funkcjonuje stosunkowo krótko, w niniejszej pracy przedstawiono historię rozwoju audytu wewnętrznego na świecie, głównie w Stanach Zjednoczonych, z punktu widzenia jego roli i miejsca w przedsiębiorstwie. W tym celu poddano analizie, po pierwsze, argumenty stowarzyszeń zawodowych, których misją jest dążenie do profesjonalizmu w pracy audytorów wewnętrznych, po drugie, zmiany w zakresie pracy audytorów, które wystąpiły w konsekwencji nacisków zewnętrznych oraz redefinicji kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie. (fragment tekstu)
EN
Internal audit has been functioning in Polish enterprises for relatively short time. That is way in the paper history of internal audit in other countries, especially the United States of America, it is analyzed from the point of view of its place and role in an enterprise. Moreover the author compares the rhetoric of the associations trying to professionalize the activity with the changes which occur in the work of internal auditors. (original abstract)
XX
Omówiono rolę i zadania kontroli wewnętrznej w banku oraz opisano zakres badań przeprowadzanych przez jednostkę kontroli wewnętrznej. Scharakteryzowano etapy kontroli wewnętrznej oraz zwrócono uwagę na możliwości wykorzystania metod statystycznych w badaniach kontroli wewnętrznej.
XX
Omówiono następujące zagadnienia: cele kontroli i podporządkowanie, kontrola wewnętrzna banku organem jego właścicieli i organem zarządu, usytuowanie komórki kontrolnej.
XX
IIA - the Institute of Internal Auditors (Instytut Audytorów Wewnętrznych) - jest międzynarodową organizacją stworzoną w celu edukacji i promowania zawodu audytora wewnętrznego. Instytut prowadzi działalność standaryzacyjną, kształtuje współczesny model działalności audytorskiej, nadaje uznawane na całym świecie certyfikaty zawodowe (Certified Internal Auditor - CIA). Środowisko audytorów wewnętrznych w Polsce konsoliduje się wokół jednej organizacji zrzeszającej IIA - Polska.
XX
W artykule omówiono rolę kontroli wewnętrznej w instytucjach bankowych. Autorka odwołuje się do opracowań i publikacji, w tym standardów i wytycznych profesjonalnego funkcjonowania kontroli wewnętrznej. Wskazuje na potrzebę wyeliminowania problemów ze zrozumieniem terminologii kontroli wewnętrznej - tj. kontroli wewnętrznej jako mechanizmów i kontroli wewnętrznej jako funkcji. Zwrócono uwagę na czynniki decydujące o skuteczności działania kontroli wewnętrznej w bankach, na rolę i zadania departamentu kontroli wewnętrznej. Podkreślono znaczenie systemu silnych wewnętrznych czynników kontrolnych pomocnych w zapewnieniu realizacji celów i zadań instytucji bankowych. W drugiej części opracowania przedstawiono działania, na których koncentruje się nadzór bankowy. Wskazano techniki i procedury nadzorcze. Przedstawiono również główne źródła wad kontroli wewnętrznej - w ocenie Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego. W końcowej części artykułu omówiono kontrolę wewnętrzną jako instrument wspierania efektywnej realizacji zadań strategicznych w bankach. Wskazano na nowe wyzwania w zakresie badań i oceny kontroli wewnętrznej i potrzebę zmiany podejścia w badaniach - w kierunku identyfikacji ryzyka.
XX
Znaczenie komunikacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem nieustannie wzrasta. Szczególną rolę odgrywa komunikacja wewnętrzna w organizacji. Sprawność komunikacji wewnętrznej zależy od takich czynników, jak: • sposób komunikacji interpersonalnej pomiędzy uczestnikami, szczególnie przełożony/podwładny, • czynniki psychologiczne dot. uczestników komunikowania (motywacja), • czynniki sytuacyjne: struktura organizacyjna, pozycja pracownika w organizacji, kultura organizacyjna. Autorka referatu analizuje zagadnienie komunikacji wewnętrznej w aspekcie postaw i zachowań uczestników komunikacji: menedżera/kierownika i podwładnego pracownika. Prezentuje role, jakie winien pełnić menedżer/kierownik i skutki dla sytuacji komunikacyjnej, kiedy dana rola nie jest realizowana, postawy i zaangażowanie pracowników oraz skutki dla organizacji wynikające z przyjmowania zróżnicowanych postaw. W zależności od rodzaju struktury organizacyjnej oraz portfela strategicznego istnieją możliwości wyboru odpowiedniej strategii komunikacyjnej. Strategia komunikacyjna winna być zintegrowana ze strategią korporacyjną, odpowiedzialną za koordynację i podejmowanie decyzji we wszystkich obszarach aktywności komunikacyjnej przedsiębiorstwa (marketingu i public relations) mając za cel reputację przedsiębiorstwa. Fundamentem dla skutecznej komunikacji korporacyjnej jest właściwa strategia komunikacji wewnętrznej z rolą zgodną ze strukturą i tożsamością organizacji. Istnieją cztery płaszczyzny umożliwiające pełnienie takiej roli: • tworzenia spójności w organizacji; • ustanawiania koordynacji; • uzgadniania odpowiedzialności; • rozdziału ról i obowiązków. Poszukiwanie strategii dodania większej wartości dla przedsiębiorstwa poprzez spójność, koordynację i wzrost odpowiedzialności, wydaje się być najwłaściwszą drogą działań w obszarze komunikacji wewnętrznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Importance of communication in company management constantly increases. Internal communication in organization has a special meaning. The effectiveness of internal communication depends on factors such as: • the interpersonal communication between participants, especially on the line: superior - subordinate • psychological factors of participants • situational factors: organizational structure, organizational culture. The author of the lecture analyses the issue of internal communication in terms of participants' attitudes and behaviors of communication: manager - a subordinate employee. Presents the roles that should perform as a manager/leader and effects on the communication situation, when the role is not carried out, attitudes and involvement of employees and the effects for the organization raising from the adoption of an attitude. For internal communication managers and supervisors are responsible. Depending on the type of organizational structure and strategic portfolio there are the possibility to choose an appropriate communication strategy. The communication strategy should be integrated with corporate strategy, which is responsible for coordination and decision making in all areas of activity of the enterprise communication /marketing and public relations/ whereas the objective of the reputation of the company. The foundation for effective corporate communication strategy in the area of internal communication with the role compatible with the structure and the identity of the organization. There are four levels to perform this role: 1. to create consistency in the organization; 2. to establish coordination; 3. to agree responsibility; 4. to chapter roles and responsibilities. Search for a strategy to add more value to the company through consistency, coordination and increase of responsibility seems to be the most appropriate way of action in the area of internal communication. (original abstract)
XX
Artykuł podejmuje kwestie dotychczas nie dostrzegane przez literaturę przedmiotu, a dotyczące instrumentów oceny wyników wykonanych badań audytorskich obejmujących całokształt działania przedsiębiorstw (np. banków) lub ich oddziałów. Są to zwykle kontrole pełne. Kontrole te wymagają dokonania syntezy wyników kontroli i może mieć tu zastosowanie metoda punktowa. Istota tej metody polega na tym, że poszczególnym określonym obszarom podlegającym kontroli zostaje przypisana pewna liczba punktów (limit). Limit punktów ulega pomniejszeniu w zależności od stwierdzonych błędów na podstawie 2 kryteriów: ilości i ważkości wpływu na ryzyko. Na tej podstawie formułowana jest odcinkowa i zbiorcza końcowa ocena syntetyczna przy pomocy przyjętej skali ocen. Ocena syntetyczna jest niezmiernie ważną częścią Raportu Pokontrolnego. Sporządzenie Raportu i dokonanie oceny syntetycznej wymaga od audytora znaczącego wysiłku intelektualnego i przebiega w wielokrotnym układzie sprzężenia zwrotnego przetwarzania informacji: ANALIZA - SYNTEZA = RAPORT POKONTROLNY. W Polsce ten system oceny wyników kontroli odnosi się właściwie, jak do tej pory, do jednego z dużych banków. (abstrakt oryginalny)
EN
This article takes up issues which have not been discussed so far by the topic literature, and concerns result instruments of carried out researches including the whole company activities (e.g. banks) or its branches. There ais usually full control. The control requires synthesis of control results, and a point method can be used to do it. (short original abstract)
XX
Artykuł poświęcony został dwóm metodom badania procesów kontroli efektywności wydatków marketingowych w przedsiębiorstwach: perspektywie technicznej (normatywnej, sprawdzającej, czy standardy techniczne kontroli efektywności wydatków są przestrzegane w przedsiębiorstwie) oraz perspektywie z punktu widzenia struktury władz przedsiębiorstwa (określającej m.in. zakres funkcji marketingowych realizowanych przez dział marketingu, centralizację lub rozporszenie funkcji marketingowych w strukturze przedsiębiorstwa). Obie metody dają spektrum wiedzy na temat marketingowej kontroli kosztów w przedsiębiorstwie.
EN
The article presents two general perspectives in marketing costs control research. The first perspectives consists in the indentification of technical (or normative) standards of marketing costs control and checking if those standards are followed by enterprises. The second perspective consists in the identification of marketing depertment's power and it's influence on methods of marketing costs control which are really used in firm. Both research perspectives create complementary aspects of knowledge about marketing costs control in a firm. (original abstract)
EN
By 2020, 40 percent of digital information is expected to be created in the Cloud, delivered to the Cloud, or stored and manipulated in the Cloud. It is clear that the Cloud is here to stay. As a large scale version of outsourcing Cloud computing will create new challenges and complications for management and auditors. After the replacement of SAS 70 with SSAE 16 , (similar to the ISAE 3402), most Cloud Service Providers will provide assurances to the Cloud Service Users within the framework of attestation standards instead of auditing standards. Outsourcing presents some challenges in itself and Cloud computing further complicates those challenges. The new framework allows three different deployment models in the form of SOC 1, SOC 2 and SOC 3. It is crucial that cloud service providers and cloud service users and their auditors should carefully consider alternative Service Organization Controls (SOC) deployment models. Unfortunately, many cloud providers are opting out for SOC 1 leaving little room for the development of SOC 2 reports. The right SOC deployment model for the Cloud is SOC 2 or SOC 3. (fragment of text)
17
Content available remote Effects of Internal Control on the Financial Indicators of Companies
60%
EN
The aim of the research presented in this paper is to measure the significance and importance of internal control (IC) in companies, as well as to identify differences relating to the significance and importance of IC based on the comparative analysis of the distinctive components of internal control. Thus, the research is organized in two parts. The first part includes the evaluation of the significance and importance of IC at the level of a company level, of individual transactions and of sub-processes; it also examines the impact of IC on the financial performance of a company, as well as the effects of certain IC elements related to the sub-processes on the overall significance of IC. The second part of the research is about identifying the existence of dissimilarities in terms of the significance and importance of IC in companies by the type of business entity (i.e. the legal form) and the type of business activity. In accordance with the stated objectives of the research, data analysis is performed by using the following statistical and econometric methods: regression analysis and hypothesis testing for equality of arithmetic means and proportionality. This paper presents the results of the first part of the research. Based on the created database containing the collected structural data, the results of surveys and the specified regression models, as well as the results of quantitative analyses and the derived conclusions on the statistical significance of the effects of the specified independent variables, it is possible to obtain valid information on the importance and significance of IC for a company's operations. The results and information obtained from the first part of the research and the results obtained after the application of the statistical and econometric analysis are contrasted by means of comparative analysis. The results of this research will facilitate obtaining sound scientific information to be used for strategic management, planning and decision-making at all levels of a company regarding the significance and importance of internal control.(original abstract)
XX
Omowiono teoretyczne zagadnienia dotyczące kontroli wewnętrznej w bankach i w innych organizacjach. Przedstawiono aspekty konieczności występowania kontroli, cele kontroli, cechy predyspozycyjne kontrolerów oraz cechy systemu kontroli wewnętrznej.
EN
The development of the banking system, resulting from the changes in Polish economy, is charakterized by high dynamics of the banking operations being performed and by changes in the broad spectrum of banking services. The emergence of new unknown products and instruments accompanied by a high risk (e.g. derived instruments) creates an error-prone environment. It is enhanced by workers themselves because they are assigned new tasks and they are confronted with procedures and regulations that are not fully clear to them. Furthermore, the increasing competition among the banks, aimed at acquiring new customers, leads to the liberalization of their internal procedures which makes the banks more exposed to high risks. In order to prevent erros, eliminate them, determine the scale of the banking risk being undertaken, prevent corruption, and protect the bank, banks and other organizations create control divisions. This kind of control is designed to protect the realization of the goals set by a bank or any other organizations. The advantages of the internal control at the banks are numerous but this fact is often ignored and the possibilities created by a properly organized control system are underestimated. It is a frequent occurrence that the control itself becomes separated from the whole organization, and the fact that it is an inseparable part of every management system is overlooked. The popularity of the control is further diminished by the attitude of the workers of a given organization, since in many instances they do not understand its aims and statutory tasks. (original abstract)
XX
Scharakteryzowano zagadnienie kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Omówiono jej funkcje, jaka powinna być i co daje kontrola, rolę człowieka w procesie kontroli oraz zagadnienie kontroli w sferze finansowej.
EN
Article agitates theme of role internal control in firm. Control complies many function and is needful in big and small organization. The scope and importance of internal control function depend on the size of the firm. Control, which regards past, should be after all talking about future. (original abstract)
XX
Artykuł ma na celu przedstawienie wpływu wdrożenia elementu kontroli wewnętrznej w postaci procesu akceptacji wydatków na etapie zamówień na poziom wybranych kosztów rodzajowych w przedsiębiorstwie. Ukazano w nim teoretyczne aspekty zagadnienia kontroli wewnętrznej, zawarte w literaturze przedmiotu, tj. definicje, cele stojące za jej wdrożeniem, zadania, jakie powinna spełniać, i efekty, jakie przynosi. W części empirycznej zaprezentowano proces akceptacji zamówień jako element systemu kontroli wewnętrznej oraz zasady jego efektywnego wdrożenia w przedsiębiorstwie. W zakresie badania wpływu wdrożenia opisywanego elementu kontroli wewnętrznej dokonano analizy porównawczej wybranych danych finansowych za lata obrotowe przed i po wdrożeniu procesu akceptacji wydatków na poziomie zamówień.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to present the impact of purchase order approval process implementation on particular, analysed kinds of costs incurred by the company. The author presents the theoretical aspects of internal control existing in the source literature i.e. its definitions, goals and the purposes of its implementation, as well as the outcome achieved when purchase order approval process is effectively established within the organization. The paper includes the comparative analysis of selected kind of costs before and after the implementation of described internal control. The last part of the paper provides summary of the analysis and conclusions.(original abstract)
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.