Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy alarmowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote ioLogik W5340. System kontrolno-pomiarowy z łącznością GSM
100%
PL
Systemy alarmowe stosowane są wielokrotnie do nadzoru struktur przemysłowych. Przykładami tego typu aplikacji są stacje transformatorowe na terenie całego kraju, stacje meteorologiczne, jak również zdalne monitorowanie różnego rodzaju zbiorników. Pożądane jest, aby wszystkie zgromadzone dane zostały przesłane do jednego miejsca, gdzie prowadzony jest nadzór.
2
Content available remote Rezystancja i impedancja falowa
80%
PL
Pomimo zabudowanego systemu alarmowego, w zależności od właściciela, sieci preizolowane funkcjonują albo bez faktycznego nadzoru, albo nadzór opiera się na urządzeniach z pomiarem rezystancji izolacji. Sporadycznie, z reguły jedynie w firmach zorientowanych wykonywane są pomiary impedancji falowej, czyli reflektometryczne. A czasami są one pomocne w ocenie stanu izolacji. Rozważania w niniejszym artykule dotyczą zasadniczo systemu impulsowego bez wkładek filcowych, chociaż mogą mieć też zastosowanie w systemie rezystancyjnym.
EN
Despite the built-in alarm system, depending on the owner, the pre-insulated networks either function or without actual supervision, or supervision is based on devices with insulation resistance measurement. Occasionally, As a rule, wave impedance measurements, i.e. reflectometric measurements, are performed only in oriented companies. And sometimes they are helpful in assessing the state of isolation. The considerations in this article are essentially about the impulse system without felt pads, although they can also be used in a resistance system.
PL
W artykule przedstawiono wymagania i metody badań kompatybilności elektromagnetycznej systemów alarmowych. Dokonano przeglądu norm związanych z badaniami tych wyrobów. W szczególności podano wymagania i sposoby wykonywania badań dla centrali alarmowych, które są typowym wyrobem z tej rodziny. Zaprezentowano też możliwości badawcze w tej dziedzinie Przemysłowego Instytut Elektroniki
EN
The requirements and electromagnetic compatibility (EMC) testing methods of alarm system components are presented in the paper. Review of standards related to testing of these devices is also given. The special attention is paid to the EMC requirements and testing methods of control equipment, which is main component alarm systems. Investigative ability of Industrial Institute of Electronics in this field is also presented.
PL
To nie jest ciekawy artykuł. Zawarte w nim informacje mogły być ważne, potrzebne i ciekawe ponad dziesięć lat temu. Chociaż, z drugiej strony, poruszane w nim problemy występują bardzo często do dnia dzisiejszego. Może z tego powodu, że wszyscy zainteresowani czekali aż ktoś je opisze? Ale co ciekawego może napisać elektronik o sieciach ciepłowniczych preizolowanych? W dodatku, mówiąc szczerze, nigdy nie widziałem dobrze wykonanej sieci ciepłowniczej. Jeżeli już ktoś mnie zaprosi na pokaz, to nie po to, abym podziwiał. A nie przesadzając miałem pewnie około kilkaset zaproszeń. Spotkania kończą się zazwyczaj kilka minut po rozcięciu rury osłonowej i wydłubaniu izolacji poliuretanowej. Właśnie pierwsza część artykułu mówi o tym dlaczego dochodzi do takich sytuacji i jak zapobiegać ich powstawaniu w sieciach ciepłowniczych preizolowanych z rezystancyjnym systemem alarmowym. Druga część dotyczy impulsowych systemów alarmowych. Jest w niej mowa o spotykanych rodzajach, cechach wspólnych, różnicach oraz wadach i zaletach impulsowych układów sygnalizacyjnych. Mam nadzieję, że będzie bardziej ciekawa od pierwszej.
EN
This is not an interesting article. The information contained in it might be important, necessary and interesting ten years ago. On the other hand, the problems described in it occur often till today. Maybe the reason for this was that everyone interested in the subject waited till someone else describes the problem? But what interesting an electronic engineer may write about preinsulated district heating systems? In addition, frankly speaking, I have never seen a properly done district heating system. If I am invited for a demonstration, then it is not for admiring. Not exaggerating, I had hundreds invitations. The meetings usually ended few minutes after cutting the casing pipe and taking out the polyurethane insulation. The first part of article describes how these kinds of situations occur and what are the ways of preventing them in preinsulated district heating systems with resistance alarm system. The second part concerns impulse alarm systems. The existing types, common features, defences, defects and advantages of impulse alarm systems are described in this part.
5
Content available remote Praktyczne aspekty nauczania Inżynierii Systemów Alarmowych
80%
PL
Głównym celem stawianym systemom alarmowym jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia. Systemy te zwiększają poczucie bezpieczeństwa, umożliwiają nadzór nad chronionymi obiektami oraz sygnalizują obecność zagrożenia - stąd też wynika ich coraz większa popularność zarówno wśród klientów biznesowych jak i indywidualnych. Rosnące zainteresowanie tematyką systemów alarmowych spowodowało konieczność wprowadzenia do procesu dydaktycznego przedmiotu Inżynieria Systemów Alarmowych. W ramach tego przedmiotu studenci zapoznają się z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami związanymi z budową, zasadą działania i przeznaczeniem systemów sygnalizacji zagrożeń. W artykule przedstawione zostaną praktyczne aspekty nauczania tej tematyki, wynikające z doświadczenia dydaktycznego autora publikacji.
EN
The main aim of the alarm systems is to protect life, health and property. These systems increase the sense of security, enable surveillance of protected objects and signal the presence of danger - hence the result of their increasing popularity among both business customers and consumers. The growing interest in the subject of alarm systems has necessitated the introduction of the teaching process of the Alarm Systems Engineering Course. In this course students will learn the theoretical and practical issues related to the design, operation and purpose of signaling systems, lull of threats. This paper will present the practical aspects of teaching this subject, under the author's experience gained during teaching Alarm Systems Engineering Course.
PL
W artykule przedstawiono niskokosztowy system budynku inteligentnego przeznaczony dla małych obiektów logistycznych. W obiektach logistycznych funkcjonują różne systemy sterujące: ogrzewaniem, oświetleniem, systemem przeciwpożarowym czy alarmowym. W małych obiektach logistycznych można zrealizować jeden system sterujący jednocześnie systemem ogrzewania, oświetlenia i ochrony.
EN
The aim of this paper is to present low cost system of intelligent building dedicated for small logistic building. Logistic objects contain different control systems: heating, lighting, fire safety and security. In small logistic building to minimize costs one system can function as security and control heating and lighting.
PL
Szybkie i skuteczne wykrycie próby włamania lub napadu stanowi istotę działania systemów alarmowych. Konieczne staje się zabezpieczanie nie tylko powierzchni wewnątrz budynku, ale także miejsc umożliwiających dostęp do obiektu. Zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych budynku za pomocą czujek kontaktronowych lub stykowych często stanowi jedyny sposób ochrony peryferyjnej obiektu. W artykule zostanie przedstawiona koncepcja wykorzystania w oknach typu skrzynkowego Dopplerowskich czujek ultradźwiękowych, jako podstawowego elementu detekcyjnego w obwodzie ochrony peryferyjnej obiektu. Do badań został wykorzystany czujnik ultradźwiękowy URZ0530.
EN
The essence of the functioning of the alarm systems is a quick and affective detection of attempt on the intruder and hold-up attack. It's necessary not only to secure the area inside buildings, but secure the places which enables access to object as well. The protection of window and door hole in the building by contactron or touch detectors often is only method of peripheral protection systems in objects. This article presents the conception of using ultrasonic detectors in box windows as the basic detectors element in peripheral protection system of object. It used ultrasonic detector URZ0530 to make tests.
PL
W artykule zaprezentowane zostały wybrane osobliwości systemów monitorowania alarmów, mające wpływ na poprawność ich działania. Jednocześnie zwraca się uwagę na możliwości rozwiązywania występujących tam problemów poprzez zastosowania dobrze znanych i przetestowanych rozwiązań stosowanych dotychczas wyłącznie w informatyce i telekomunikacji.
EN
This article describes some peculiarities of alarm monitoring systems. For security and information consistency reason some communication functions used by the conservative alarm monitoring systems could be replaced by well known solutions used by the computer science and the telecommunication.
PL
Jakość systemu alarmowego jest wyrażana przez klasę zabezpieczenia, która zależy od właściwości użytego sprzętu (klasa 1. jest podstawową, przeznaczoną dla zastosowań o małym ryzyku, a klasa 4. najwyższą, przeznaczoną do obiektów wysokiego ryzyka włamania). Zastosowanie techniki połączeń radiowych spowodowało dodanie nowych kryteriów oceny jakości dla każdej klasy zabezpieczenia, w celu zapewnienia właściwej odporności systemów bezprzewodowych na zakłócenia mogące pogorszyć transmisję i przetwarzanie danych. Przedstawiono kryteria odporności na tłumienie sygnałów, kolizje pomiędzy sygnałami alarmowymi i monitorującymi, interferencje, podmiany elementów lub wiadomości. Przedstawiono wymagania dotyczące monitorowania połączeń i detekcji sygnałów interferujących. Opisano zasady oceny zgodności tych systemów z dyrektywami UE.
EN
Quality of the alarm systems is determined by security grading which depends on performances of the equipment used (grade 1 is the basic dedicated for small risk and grade 4 is the highest dedicated for big risk of intrusion). Application of the radio frequency techniques in alarm systems caused the addition of the new quality criteria in each security grade to provide correct immunity of wireless systems on disturbance able to impair transmission and processing of data. The paper presents criteria for immunity to: attenuation of signals, collisions between alarm and monitoring messages, interference, component and message substitution. Requirements for links monitoring and detection of interference are presented. The rules of the UE directive conformity assessment of those systems are described, too.
PL
Przedstawiono pojęcia z nowych norm europejskich: systemy i urządzenia transmisji alarmu. Omówiono podstawowe wymagania dotyczące funkcjonalności, niezawodności i bezpieczeństwa systemów transmisji alarmu, które mogą być stosowane w różnych rodzajach systemów i usług telekomunikacyjnych.
EN
This paper presents the basic definitions of the new European Standards: Alarm transmission systems and equipment. The general requirements for the performance, reliability and security characteristics of alarm transmission systems and their suitability for use with different types of telecommunications systems and services are presented.
PL
W artykule przedstawiono model dwukierunkowego systemu przekazywania informacji między użytkownikiem a pojazdem. Do nawiązywania połączenia i do przekazywania informacji wykorzystany został moduł telefonii komórkowej GSM. LuxGSM. Zbudowany model systemu umożliwia realizację następujących funkcji: funkcji informacyjnej (poziom paliwa, lokalizacja), funkcji nadzoru (informacja o otwarciu drzwi w pojeździe), funkcji sterowania (unieruchomienie zdalne pojazdu).
EN
In this paper the model of bidirectional transmitting information system between driver and a car is presented. The module of mobile telephony GSM LuxGSM was used to make a connection and to relay transmitter information. The built model of the system enables to achieve the following functions: informative functions (petrol level, localization), control functions (information about opening any door in a car), remote control functions (immobilization a car).
PL
Przedmiotem badań prowadzonych przez autora są bezkontaktowe metody detekcji zbicia szyby bazujące na analizie sygnałów akustycznych towarzyszących tem procesowi. Zagadnienie to ma zasadnicze znaczenie dla nowoczesnych systemów alarmowych, szczególnie w przypadkach dużych obiektów, gdzie indywidualne nadzorowanie każdej szyby byłoby nieekonomiczne. W toku badań opracowano metodę, bazującą na trnsformacji falkowej i identyfikacji wybranych cech sygnału, dającą efektywność detekcji >90%, a odporność na sygnały fałszywe >80%. W artykule przedstawiono metodę w wersji umożliwiającej jej implementacje w systemie przetwarzającym dane on-line, koncentrująć się na modyfikacji poprawiającej dydtynktywność cech fazowych sygnałów. W części końcowej zaprezentowano uzyskane wyniki i porównano je do reulttów przedstawinych w pracach [1] i [2].
EN
The subject of research being made by author is a non-contact method of glass break detection, based on analysis of acoustic signals of the phenomena. Presented problem is very important for modem alarm systems, especially mounted in buildings with big amount of panes, where assembling of individual sensor for each pane is very expensive. In the progress of research author has developed the method of breaks detection based on Wavelet Transformation and identification of amplitude and phase features of the acoustic signal. Developed method achieves over 90% of detectability, and >80% of resistance for false signals. In the paper method adapted for embedded system with on-line processing is presented. Author focused on modificationss which improves the identyfication of phase features of the signals. The las parto of the article presents achieved results (detectability ad resistance to false signals) in comparision to result of the method presented in [1] and [2].
PL
Integracja systemów sterowania i nadzoru w obiektach mieszkalnych ma na celu realizację następujących zadań: ograniczenie kosztów instalacji i użytkowania systemu, podniesienie komfortu użytkowania oraz zwiększenie możliwości technicznych, a także realizację nowych funkcji i zadań niedostępnych w klasycznych autonomicznych układach sterowania. Obecnie można wyróżnić trzy główne sposoby integracji systemów sterowania: poprzez wymianę informacji, poprzez współdzielenie elementów infrastruktury systemów oraz poprzez wykorzystanie wspólnego układu sterującego zarządzającego pracą całego systemu. W artykule opisano funkcje układów realizujących zadania stawiane systemom alarmowych oraz ich wpływ na konfigurację, wyposażenie dodatkowe i pracę systemu zintegrowanego w różnych jego konfiguracjach i sposobach integracji.
EN
The aim of the integration of control and supervision systems in buildings is to realize next tasks: to reduce cost of installation and cost of use, raising of use comfort and increase technical possibility, and also to realize a new function and tasks which are inaccessible in classical autonomous control systems. Now we can identify the three main methods of integration of control systems: by exchange of information, by sharing of elements of system’s infrastructure and use a common control system which manages of work system. In this article is presented a function of systems realized the tasks of alarm system and their influence on configuration, peripherals and work of integrated system in different configuration and integration methods.
PL
W artykule przedstawiono niektóre problemy występujące podczas badań magnetycznych czujek stykowych, według stosowanych obecnie metod. Na początku omówiono rodzaje czujek magnetycznych, ich budowę, właściwości i zastosowanie. Następnie podano informacje o stosowanych obecnie metodach badań tych obiektów, przedstawiono listę badanych parametrów oraz opisano stanowiska badawcze. Dalej przedstawiono problemy jakie występują przy wykonywaniu badań odporności tych czujek na zakłócenia polem magnetycznym oraz przy badaniach środowiskowych. W podsumowaniu podano wnioski wynikające z dotychczasowych doświadczeń autora zdobytych podczas badań tych obiektów.
EN
This article presents some of the problems occurring during testing of magnetic contact detectors, according to currently used methods. In the introduction the types of magnetic detectors, their construction, properties and applications were discussed. Then, the information about currently used test methods of these objects, a list of the measured parameters and the descriptions testing stands were given. Next presents problems that occur during carry out testing of these detectors on the magnetic field interference and in environmental tests. In the summary the conclusions from the experiences collected by the author during the test of these objects were given.
PL
W artykule przedstawiono wymagania i metody badań kompatybilności elektromagnetycznej elementów systemów alarmowych. Dokonano przeglądu norm związanych z badaniami tych wyrobów. W szczególności podano wymagania i sposoby wykonywania badań dla central alarmowych, które są typowym wyrobem z tej rodziny. Zaprezentowano też możliwości badawcze w tej dziedzinie Przemysłowego Instytutu Elektroniki.
EN
The requirements and electromagnetic compatibility (EMC) testing methods of alarm system components are presented in the paper. Review of standards related to testing of these devices is also given. The special attention is paid to the EMC requirements and testing methods of control equipment, which is a main component alarm system. Investigative ability of Industrial Institute of Electronics in this field is also presented.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.