Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Electrotechnical industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące analizy pracy stacji lutującej w kontekście występujących awarii w przedsiębiorstwie z branży elektrotechnicznej. Zebrano dane dotyczące rodzajów awarii, ich liczby oraz czasu trwania w badanym okresie 14 dni. Następnie wyznaczono wartości wybranych wskaźników efektywności KPI stacji lutującej, do których należała dostępność techniczna, średni czas pracy pomiędzy uszkodzeniami (MTBF), średni czas przestoju spowodowany awarią (MDT), gotowość obiektu technicznego i współczynnik postoju. Do wyznaczenia wymienionych wskaźników efektywności obiektu technicznego wykorzystano dane pozyskane na potrzeby badań oraz zawarte w formularzu ewidencji awarii, a także w systemie informatycznym służb utrzymania ruchu w badanym przedsiębiorstwie. Ponadto, wykorzystano metodę analizy Pareto-Lorenza w celu identyfikacji awarii o największym znaczeniu. Następnie przeprowadzono analizę przyczyn źródłowych najczęściej występującej awarii. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of a study on the analysis of a soldering station work in the context of occurring failures within an enterprise from the electrotechnical industry. The collected data relate to the types of failures, their number and duration during 14 days of study. Subsequently, the values of selected KPI Key Performance Indicators of the soldering station were determined. They included technical availability, Mean Time Between Failures (MTBF), Mean Down Time (MDT), technical object readiness and stoppage indicator. The data obtained for research purpose, and from the failure register forms, as well as from the IT system of maintenance services in the studied enterprise were used to determine the mentioned performance indicators of the technical object. Moreover, the Pareto-Lorenz analysis method was used to identify the crucial failure. Then, a root cause analysis of the most frequently occurring failure was conducted.(original abstract)
XX
Wydajność pracy i określające jej poziom czynniki zajmują w naukach ekonomicznych, a zwłaszcza w ekonomice pracy, miejsce centralne. (…) Mianem czynników wydajności pracy określa się elementy procesu pracy oraz takie zjawiska techniczne, ekonomiczne i społeczne, które w sposób bezpośredni powodują zróżnicowanie jej poziomu i dynamiki między poszczególnymi podmiotami gospodarczymi lub różnymi przedziałami czasowymi dla tego samego podmiotu. (…) W artykule przedstawiono własną koncepcję rozwiązania problemu systematyzacji, kwantyfikacji i analizy ilościowej czynników wydajności pracy niewielkich zespołów roboczych w przedsiębiorstwie branży elektronicznej. (fragment tekstu)
EN
The author presents her own attempt at systematization of work effectiveness factors in small production groups employed in an electronics enterprise. There is pointed out the set of factors which influence most significantly the effectiveness of work in relation to1 the discussed level of organization (management). The paper contains also the utility assessment of the statistical and mathematical methods applied by the author in her research, and especially the factor analysis and econometric model-building, which have contributed to the solution of the still open questions related to the classification and methodology in the analysis of work effectiveness factors. In the final part of the paper the author formulates postulates aiming at further improvement in the methods of analyzing the work effectiveness factors. The results of this analysis are the central interest of the field of learning known as labour economics. In economic practice they serve the purposes of more rational utilization of labour in the production of goods and services. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono wyniki wdrożenia koncepcji Kompleksowego Utrzymania Ruchu (TPM) w jednym z zakładów produkcyjnych na terenie Polski, będącym filią międzynarodowej korporacji działającej w branży elektrotechnicznej. Celem badania było po-twierdzenie korzyści uzyskiwanych z programu TPM, jednakże na poziomie całego zakładu. Było to zadanie złożone dla tego studium przypadku z uwagi na różnorodność i ilość wyposażenia produkcyjnego. Zebrane dane na przestrzeni ostatnich kilku lat poddano analizie, a jej wynik potwierdza nie tylko słuszność postawionej tezy o skuteczności koncepcji TPM do obniżenia poziomu awarii, ale również daje rekomendacje dla dalszego rozwoju koncepcji w tej firmie i wskazówki dla zarządu. W artykule podkreślono również efekt współdziałania koncepcji TPM z innymi programami ciągłego doskonalenia. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents a substantial results of the concept of Total Productive Maintenance in one of production sites in Poland, which is a subsidiary of an international corporation operating in the electronic industry. The aim of the study was to confirm the common benefits derived from the TPM program, but at the level of the whole plant, which was a complex task for this case study because of the variety and quantity of production equipment utilized. The data collected over the last few years were analyzed, and the result confirms not only the validity of the bet thesis about the effectiveness of TPM to reduce the level of breakdowns but also gives recommendations for the further development of the improvement initiative in this company and guidance to the board. The article also highlights the effect of interaction between TPM and other programs of continuous improvement. (original abstract)
XX
Artykuł ma charakter studium przypadku kultury i etyki przedsiębiorstwa XYZ, jednego z czołowych producentów sprzętu RTV i AGD na świecie. Autor przedstawia różne pojęcia kultury i etyki organizacji, jednocześnie zwracając uwagę na problematyczność ujęcia tego zagadnienia poprzez panujący zamęt pojęciowy. Kultur organizacyjna stanowi zbiór norm i zwyczajów oraz sposób wykonywania pracy przyjęty przez członków danej organizacji. Etyka pojmowana jest jako element kultury, traktujący o wartościach i normach postępowania wobec innych. Autor próbuje przybliżyć kulturę organizacyjną firmy XYZ, która z jednej strony cechuje się dużym naciskiem na innowacyjność, dynamizm i zmienność procesów, a z drugiej nie może pozbyć się pewnych elementów koreańskiej kultury narodowej kraju macierzystego firmy. Powstały dysonans przedsiębiorstwo próbuje zmniejszać wypracowując korporacyjne rozwiązania, które następnie wdrażane są we wszystkich filiach firmy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article has a form of a case study of the culture and ethics of the XYZ enterprise, one of the leading home appliances and electrical equipment manufacturers in the world. The author is presenting different notions of the culture and ethics of the organization, simultaneously paying attention to the controversiality of mentioning this issue through the prevailing notional confusion. The author determines the organizational culture as the set of norms and customs and the way of the performance of work adopted by members of given organization. Ethics is comprehended as the element of the culture, treating about values and norms of conduct. Farther in the article, the author is trying to move closer the organizational culture of the XYZ company which from one the one hand is marked by a strong emphasis to the innovation, the dynamism and the changeability of processes, on the other cannot get rid of certain elements of the Korean national culture which is the parent country of the company. Arising dissonance is being reduced by XYZ enterprise by creating corporate solutions which are next being in all subsidiaries of the company. (original abstract)
XX
W prezentowanych badaniach zastosowano metodę dynamiki systemów zarządzania. Przeprowadzona symulacja pozwoliła na zmniejszenie poziomu kapitału zamrożonego, ukazała obszary w przedsiębiorstwie, których modernizacja funkcjonowania przyczyniłaby się do zwiększenia produktywności, oraz wskazała na błędy w zarządzaniu polegające na utrzymywaniu zbyt dużych przestrzeni magazynowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the outcomes of research involving the application of the Dynamics of Management Systems (DMS) method to run a simulation within an electrotechnical enterprise. The simulation led to a reduction in the level of frozen capital, revealed areas within the enterprise whose modernization could contribute to increasing its productivity, and identified cases of mismanagement relating-to excessive warehouse capacities. (original abstract)
XX
Rosnący rozwój cywilizacyjny idzie w parze ze wzrostem konsumpcji energii elektrycznej. Ten wzrost zależności od energii sprawia, że produkcja wyrobów elektrotechnicznych systematycznie zwiększa się, także w Polsce. Produkcja w tym sektorze, począwszy od 1993 r. rokrocznie rośnie u nas o ok. 20 procent Oznacza to, iż sektor elektrotechniczny w Polsce osiąga dwukrotnie większą dynamikę rozwoju niż cały krajowy przemysł.
XX
Utrzymujący się od kilku lat wzrost popytu na krajowym rynku na aparaturę rozdzielczą energii elektrycznej zaspokajany jest głównie przez wzrost importu tych wyrobów. Wartość importu aparatury z firm Siemens, Schneider Group, General Elektric, czy AEG w 1997 r. dorównuje wartości aparatury wytworzonej w kraju. Jeśli w 1998 r. dynamika wzrostu eksportu się utrzyma, branża aparatury rozdzielczej będzie jedną z nielicznych w polskiej gospodarce, w której import przewyższy produkcję krajową.
XX
Od roku 1996 przemysł produkujący maszyny i aparaturę elektryczną stał się jedną z branż o najwyższej dynamice rozwoju w gospodarce polskiej. W artykule dokonano analizy tego przemysłu, zamieszczając też ranking liderów tej branży oraz wyniki finansowe przemysłu elektrotechnicznego.
XX
Od kilku lat branża sprzętu oświetleniowego w Polsce rozwija się pomyślnie. Wartość produkcji sprzedanej tego przemysłu stanowi ok.1/7 ogólnej wartości produkcji maszyn i aparatury elektrycznej. Prym na rynku wiodą jednak firmy zagraniczne - światowi potentaci tacy jak Philips, który zdominował produkcję świetlówek. Konwencjonalna żarówka ma bowiem za sobą już najlepsze czasy. Przełomu w tej dziedzinie dokonało pojawienie się lamp wyładowczych - świetlówek nowej generacji zużywających 5-krotnie mniej energii i 10-krotnie trwalszych.
Gospodarka
|
1997
|
nr nr 46
20-27
XX
W ciągu ostatnich dwóch lat przemysł produkujący maszyny i aparaturę elektryczną stał się jedną z branż o największej dynamice rozwoju w polskiej gospodarce. Pomimo tych sukcesów volumen produkcji branży elektrotechnicznej pozostaje poniżej poziomu z 1990 r. Prognozy co do dalszej działalności i rozwoju tej ważnej gałęzi przemysłu są jednak optymistyczne.
XX
Według różnorodnych szacunków, w ostatnich latach w Polsce zużywa się rocznie 200-220 mln sztuk baterii rozmaitych typów. Jednakże w roku 2001 ich sprzedaż zmalała, pomimo rosnącej liczby urządzeń, w których są one stosowane. Zjawisko to przyczyniło się do zmiany struktury sprzedaży tych artykułów.
XX
Branża sprzętu oświetleniowego jest częścią przemysłu elektrotechnicznego, zaś jej udział w przychodach ze sprzedaży tego sektora wynosi ok. 16 procent Domeną działalności tej branży jest produkcja źródeł światła, czyli lamp żarowych, wyładowczych i specjalnych, a także różnorodnych elementów oświetlenia elektrycznego. W ostatnim czasie sektor ten w Polsce osiągnął większą dynamikę rozwoju.
XX
Rosyjscy producenci telewizorów spodziewają się znacznego wzrostu sprzedaży, wkrótce bowiem znaczna część społeczeństwa będzie wymieniać stare odbiorniki zakupione na początku lat 90-tych. Chłonność rosyjskiego rynku odbiorników telewizyjnych oblicza się 5 mln sztuk rocznie.
14
Content available remote Sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym od składowej aktywnej prądu trójfazowego
67%
XX
Stosowane w elektrotechnice układy regulacji potrzebują do właściwej i bezpiecznej pracy informacji o wartościach prądów płynących w sterowanych obiektach. W przypadku prądów zmiennych trójfazowych ich wartości chwilowe zmieniają się w czasie, często pozostając w przesunięciu fazowym względem napięcia. W artykule przedstawiono metodę pozyskiwania informacji o wartości składowej aktywnej prądu, która to w głównej mierze odpowiada za wykonywaną pracę. Zmierzona wartość składowej aktywnej prądu wykorzystywana jest jako sygnał sprzężenia zwrotnego w procesie regulacji prądu silnika indukcyjnego. Przedstawiony w artykule sposób pomiaru prądu został zamodelowany i przebadany w środowisku Power Sim.(abstrakt oryginalny)
EN
The control systems used in electrical engineering need an information about values of currents flowing in the controlled objects for the correct and safe operation . In the case of three-phase currents their momentary values change over time, often remaining in the moving phase relative to the voltage. This article presents a method of obtaining information about the active component, which is largely responsible for the load operation. The measured value of active component is used as a feedback signal in the process of adjusting current induction motor. The current measurement method described in the article has been modeled and examined in a Power Sim environement.(original abstract)
XX
Produkcja elektronarzędzi jest jednym z profilów działalności w przemyśle elektrotechnicznym. Korzystny wynik sprzedaży wyrobów za rok 2000 pozwolił polskiemu oddziałowi spółki Bosch - Elektronarzędzia na odnotowanie 15 - procentowego wzrostu w stosunku do lat ubiegłych.
XX
Wyniki międzynarodowych rankingów wskazują jednoznacznie, iż Polska należy do krajów średnio zaawansowanych technologicznie. Do nielicznych gałęzi przemysłu, które próbują doścignąć światową czołówkę, należy branża aparatury kontrolno-pomiarowej. Niestety udział krajowych producentów na rynku tej aparatury od kilku lat maleje.
XX
Firma Moeller jest producentem najwyższej jakości produktów automatyki przemysłowej, aparatury sygnalizacyjnej, łączeniowej, zabezpieczającej i instalacyjnej oraz systemów rozdziału i dystrybucji energii. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1899 roku przez Franza Klöcknera w Kolonii.
XX
Branża automatyki przemysłowej uważana jest za swego rodzaju wizytówkę sektora elektrotechnicznego w danym kraju. Maszyny, urządzenia, aparatura elektryczna oraz inne wyroby produkowane w tym sektorze mają wpływ na rozwój wielu gałęzi gospodarki narodowej. Branża ta, bardzo różnorodna ze względu na asortyment produktów i usług, jakie w niej występują, tworzy miejsca pracy dla wysokokwalifikowanych specjalistów. Ma to istotne znaczenie w perspektywie wejścia Polski do UE, a co za tym idzie otwarcia zachodnioeuropejskich rynków pracy.
XX
Branża sprzętu oświetleniowego jest jedną z nielicznych w gospodarce polskiej, w której w ciągu ostatnich kilku lat odnotowano coroczne wzrosty wartości eksportu. W ciągu ostatnich 3 lat wartość eksportu tych artykułów zwiększyła się o prawie 20 procent Sprzęt oświetleniowy był jednym z przykładów produktów w bilansie handlu zagranicznego w Polsce, gdzie wartości eksportu były wyższe od wartości importu.
XX
Rynek sprzętu oświetleniowego podzielić można na dwa zasadnicze segmenty. Pierwszy stanowią źródła światła, drugi - oprawy oświetleniowe i lampy. Na polskim rynku funkcjonują światowi potentaci tej branży, m.in. Philips, Siemens czy General Electric. Biorąc pod uwagę wielkość produkcji sprzedanej oraz bilans obrotów zagranicznych tymi wyrobami można szacować, iż w roku 2003 wartość polskiego rynku sprzętu oświetleniowego zwiększyła się blisko o 13 procent - do 459,6 mln USD.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.