Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 124

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Komunikowanie wewnętrzne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
XX
Artykuł stanowi przyczynek do dyskusji nad funkcjonowaniem komunikacji wewnętrznej w organizacjach. Celem artykułu jest ocena funkcjonowania wybranych elementów komunikacji wewnętrznej w organizacjach. W ramach realizacji celu głównego przyjęto dwa cele szczegółowe: 1) identyfikację podmiotów odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną w organizacjach; 2) ocenę wybranych aspektów planowania i pomiaru działań komunikacyjnych w organizacjach. Artykuł oparto na literaturze przedmiotu oraz raportach i sprawozdaniach zawierających wyniki badań z zakresu komunikacji wewnętrznej. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper is an opportunity to discuss how internal communication works in organisations. The main article objective is to assess how selected aspects of internal communication work in organisations. In order to meet the main article objective two detailed objectives have been determined, namely: to identify persons/departments responsible for internal communication in organisations as well as to assess selected aspects of planning and measuring activities aimed at communication at organisations. This paper is based on the relevant literature and reports related to the results of internal communication studies.(original abstract)
XX
Problematyka komunikacji wewnętrznej stanowi obecnie bardzo istotną kwestię w zarządzaniu organizacjami. Rosnąca ilość informacji, realizowanie zaawansowanych projektów, potrzeby pracowników, społeczeństwa i środowiska czy rozwój technologii informacyjnej i komunikacyjnej wymuszają większe zwrócenie uwagi na nową rolę komunikacji wewnętrznej jako innowacyjnego podejścia do zarządzania organizacją. Zatem z uwagi na podkreśloną ogromną wartość komunikacji wewnętrznej celem niniejszego opracowania jest deskrypcja współczesnych trendów w tym obszarze oraz prezentacja wybranych aspektów związanych z pełnioną przez nią rolą w zarządzaniu organizacją. Rozważania w niniejszym artykule w pierwszej kolejności oparto na przeglądzie literatury przedmiotu pod kątem teoretycznych uwarunkowań wykorzystania komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu organizacjami oraz prezentacji najczęściej obecnie stosowanych jej narzędzi. Następnie przeprowadzono dyskusję wyników badań wtórnych skupiających się na wpływie komunikacji wewnętrznej na funkcjonowanie podmiotów. Przytoczone badania, realizowane zarówno w Polsce, jak i na świecie, w podmiotach o różnorodnej wielkości, gdzie respondentami byli pracownicy różnych szczebli, wykazały, że niezwykle ważne są: partnerska i otwarta komunikacja między wszystkimi pracownikami, odpowiedzialność menedżerów za sprawny przepływ informacji, a także wykorzystanie narzędzi on-line. Tymi narzędziami są już nieodzowne w stosowaniu media społecznościowe - dzięki ich wykorzystaniu wzrasta zaangażowanie pracowników w realizowanie zadań i osiąganie założonych celów. Konkluzja rozważań teoretycznych i opartych na przeglądzie badań empirycznych jest jednoznaczna i wskazuje na rosnącą rolę komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu organizacjami, co we współczesnym świecie może stanowić jego innowacyjny wymiar. (abstrakt oryginalny)
EN
The problems of internal communication constitute presently a very important issue of organization management. Growing amount of information, implementing advanced projects, needs of employees, society and the environment or development of ICT communication necessitate attaching a greater importance to the new role of internal communication as an innovative approach to managing organizations. Thus, due to the already stressed great value of internal communication, the goal of the present paper is to describe contemporary trends in this area and present selected aspects connected with the role it fulfils in organization management. The analysis included in the present paper has been primarily based on the review of the literature on the subject concerning the theoretical conditionings of applying internal communication in managing organizations and presenting its tools that are currently most frequently used. Then, the Author analyses the results of secondary research that focuses on the influence of internal communication on entities functioning. The research presented was carried out both in Poland as well as in other parts of the world, among entities of various sizes, where the respondents were employees from various levels. This research has indicated that of particular importance are: partner and open communication among all the employees, responsibility of managers for smooth information flow and also making use of online tools. These tools are already indispensable social media, the application of which increases employee engagement in performing tasks and achieving the set goals. The conclusion of the theoretical analysis as well as the review of empirical research is unequivocal and indicates a growing role of internal communication in managing organizations, which can constitute its innovative dimension in contemporary world. (original abstract)
XX
Skuteczność komunikacji w przedsiębiorstwie w istotny sposób warunkuje jego sprawne funkcjonowanie, dlatego też tak ważne jest kontrolowanie jej przebiegu. Ze względu na złożoną systematykę celów tego procesu analizie należy poddawać stopień realizacji każdego z nich, co jest równoznaczne z przyjęciem prakseologicznego spojrzenia na zagadnienie skuteczności porozumiewania się w organizacji. Celem głównym niniejszych rozważań jest kwantyfikacja relacji obszarów w skuteczności komunikacji wewnętrznej. Z kolei za cel pośredni przyjęto ustalenie czynników w największym stopniu warunkujących realizację poszczególnych celów działań komunikacyjnych skierowanych do pracowników.(abstrakt oryginalny)
EN
The effectiveness of communications in the company significantly determines its proper functioning, therefore it is important to control its course. Taking into account the range scope of internal communications process objectives, the analysis must concern the degree of achievement of all its goals, which is tantamount to accepting the praxeological perspective on the subject of its effectiveness. The main purpose of these deliberations is the quantification of the relationship areas in the effectiveness of communication addressed to the employees. Moreover, the establishment of the factors determining in the highest degree the achievement of particular internal communications goals was adopted as the intermediate objective.(original abstract)
4
Content available remote Factors Influencing Effectiveness of Internal Communication
75%
EN
Purpose: The purpose of the study was to answer the question: "What are the most common factors influencing effectiveness of internal communications faced by Polish organizations?" This article discusses the role of internal communications practices leading to enhancement of organizational performance. In particular, it concentrates on factors impeding the flow of information inside the organization. Later on, the article presents empirical findings. Methodology: Contemporary public relations, internal communications and employee communications texts have been reviewed to identify how internal communications is defined in literature and how it influences organization success. Relevant existing research was reviewed and primary research was conducted. The latter consisted of 29 in-depth interviews with employees from various Polish organizations. Results/findings: The article presents interesting results that can be especially useful for internal communications specialists and managers. It is recommended that to gain a fuller picture of the issues underlying the findings, quantitative research with relevant employees should be undertaken. (original abstract)
XX
Rosnące znaczenie ludzi, jako kluczowego elementu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, prowadzi do powiększającej się roli komunikacji z pracownikami. Celem artykułu jest zidentyfikowanie narzędzi komunikacji, służących realizacji potrzeb pracowników oraz ocena roli komunikacji wewnętrznej w procesie motywowania członków organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The increasing significance of people as a key competitive advantage of enterprises, leads to the growing role of employee communication. The purpose of this article is to identify communication tools, which might be used to meet employee needs, and asses the meaning of internal communication in the process of motivating employees. (original abstract)
XX
W kontekście rozmaitych możliwości komunikowania się - zarówno w sposób bezpośredni "twarzą w twarz", jak i przy użyciu technologii - powstaje pytanie o ich rzeczywiste użycie w komunikacji wewnątrzorganizacyjnej polskich przedsiębiorstw. Stąd celem opracowania jest określenie poziomu wykorzystania bezpośredniego i pośredniego kanału komunikacji w polskich organizacjach, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji handlowych. Wydaje się bowiem, że komunikacyjne nowinki techniczne w sposób szczególny znalazły swoje miejsce w handlu w kontaktach z klientami. Powstają pytanie, czy podobnie dzieje się w komunikacji wewnątrzorganizacyjnej, czy pewne przyzwyczajenie, upodobania wypracowane w kontakcie z klientem są przenoszone do komunikacji ze współpracownikami oraz do komunikacji przełożony-podwładny? W artykule podjęto się udzielenia odpowiedzi na tak postawione pytania, poprzez wyniki przeprowadzonych reprezentatywnych badań ankietowych (zakrojonych na szerszą skalę niż niniejsze opracowanie) [por. Zalewska-Turzyńska, 2012, s.141-160; 2016]. (fragment tekstu)
EN
Internal communication is one of the most dominant and important activities within the organization, it takes place on many levels, from the interpersonal to the organization. However, the patterns of communication in the organization are constantly changing due to changes in the structure of organization and technology, which is based on the Internet. In this context (various possibilities of communication), the question of their actual use in organizational communication of Polish companies arises. Hence, the purpose of the study is to determine the level of use of direct and indirect channels of communication in Polish organizations, with the particular emphasis on trade organizations. It appears that communication technical innovations in particular have found their place in dealing with customers in the trade sector. To achieve the goal, the method of survey was used. It was conducted in two stages on a representative sample of the research. Medium and large enterprises in Poland were questioned. Therefore, obtained results allow to draw general conclusions for Polish enterprises as well as for the trading sector of Polish companies. (original abstract)
7
Content available remote Sposoby i narzędzia komunikacji wybranych przedsiębiorstw społecznych w Polsce
75%
XX
W świecie organizacji skuteczna komunikacja jest jednym z elementów sukcesu czy trwałości organizacyjnej. Dotyczy to także przedsiębiorstw społecznych, które dzięki komunikowaniu mogą nie tylko uruchomić działalność gospodarczą, ale także informować otoczenie o społecznych celach swego działania. Celem opracowania jest charakterystyka i ocena procesów komunikowania się przedsiębiorstw społecznych w Polsce, w szczególności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, stosowania narzędzi komunikacyjnych i identyfikowalnych barier w tym obszarze. W artykule wykorzystano wyniki badań jakościowych, opierających się na studiach przypadku, które stanowiły, dobrane celowo, polskie przedsiębiorstwa społeczne. Badania wykazały, że sposoby komunikowania kształtują się w analizowanych przedsiębiorstwach wraz z kulturą organizacyjną; zachowania organizacyjne i związane z nimi procesy komunikacyjne przypominają bardziej organizacje pozarządowe niż klasyczne przedsiębiorstwa. Dominują komunikacja bezpośrednia, horyzontalna, niesformalizowana. Przeważa używanie tradycyjnych narzędzi komunikacji, bezpośredni kontakt z odbiorcą oraz słabe wykorzystanie nowych mediów. W efekcie, większość przedsiębiorstw społecznych wymaga większej świadomości i skupienia na skuteczniejszym komunikowaniu, w celu osiągnięcia celów ekonomicznych i społecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Communication is one of the most important factor for success in organisational world. There is a research gap which we would like to address in this paper: lack of research on communication practice in social enterprises. The main research question we would like to investigate in the paper is: what kind of communication we can find in these organisations. One of our research goals was to find out factors which are critical in the process of communications social enterprises. Also, we wanted to understand what kind of communication tools are used and what changes the management practice and public image of social enterprises in Poland. This paper is drawn on set of qualitative data from broader research on social economy sector conducted in Poland in period 2011-2013. For the purpose of this paper we have conducted multiple case study analysis and analysed 28 case studies of existing social enterprises. The research proved that ways of communications are developing with organisational culture; organisational behaviour and communication processes are beginning to resemble more non-governmental organisations than commercial ones. A direct, horizontal and informal communication prevail in Polish social enterprises. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest wskazanie na znaczenie relatywnie nowego podejścia do zarządzania ludźmi, zakładającego współuczestnictwo pracowników w tworzeniu sukcesu rynkowego firmy. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie marketingu wewnętrznego w zarządzaniu ludźmi uznając, że choć działania prowadzone w jego ramach koncentrują się na pracownikach, to nadrzędnym ich celem jest stworzenie wizerunku firmy troszczącej się o satysfakcję klienta zewnętrznego. Wyeksponowano wewnętrzny PR z uwzględnieniem roli komunikacji wewnętrznej i budowania wewnętrznych relacji, traktując je jako warunek kreowania pozytywnego wizerunku firmy w oczach wszystkich jej interesariuszy.(abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to present the value of a new approach to human resource management which is focused on the role employees play in the creation of market value. Particular emphasis has been placed on the role of internal marketing in the human resource management practice. Internal PR has been described as well as the role of internal communications and internal relations as necessary conditions to create a positive image of the company in the eyes of its stakeholders.(original abstract)
XX
W niniejszym artykule podjęto próbę weryfikacji modelu dojrzałości sourcingowej organizacji w obszarze IT na podstawie wyników pilotażowego badania przeprowadzonego na grupie 24 losowo wybranych przedsiębiorstw branży przemysłowej działających w Polsce. Celem badania było przede wszystkim pozyskanie informacji na temat funkcjonowania najważniejszych aspektów współpracy sourcingowej w odniesieniu do usług IT ankietowanych organizacji. W artykule zaprezentowano skróconą wersję graficznej prezentacji wyników, natomiast główny nacisk położono na analizę uzyskanych danych i informacji, opis badanych aspektów oraz próbę sformułowania odpowiedzi na pytania, które były inspiracją do podjęcia badań.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article, the author attempts to verify the IT sourcing maturity model using the results of a pilot study conducted on a group of twenty-four randomly selected industrial companies operating in Poland. The aim of this study was to obtain information on the operation of the most important aspects of the IT sourcing relationship in surveyed organizations. Presentation of the results, due to the limited scope of the article, was reduced to a minimum, while the main attention was devoted to the analysis of the collected data and information and description of the studied aspects. Moreover, it was made an attempt to answer the questions that were inspired to undertake the research.(original abstract)
XX
Public relations staje się niezbędnym elementem funkcjonowania każdej jednostki organizacyjnej. Sposób i zasięg wykorzystania narzędzi PR w polskich przedsiębiorstwach jest bardzo zróżnicowany. Wynika to między innymi ze sposobu zarządzania oraz znajomości nowych trendów w branży public relations. W opracowaniu oparto się na wynikach badań przeprowadzonych w 2008 roku wśród kadry zarządzającej spółki Grupa Firm Kolporter. W badaniach dokonano próby wskazania stosowanych narzędzi public relations przez kadrę zarządzającą oraz określenia stopnia świadomości ich wykorzystywania przez kadrę zarządzającą. (abstrakt oryginalny)
EN
Public relations is becoming an indispensible element in every organizational unit. The way as well as the scope of use of public relations are different in Polish companies. It is the result of how the company is run and the knowledge of the new trends in public relations. The study is based on the findings of the research carried in 2008 among the management staff in Kolporter Group. The study attempts to indicate public relations tools used by the management staff and to determine the extent of their conscious use by the management staff. (original abstract)
XX
W artykule omówiono zagadnienia związane z ujednoliconą komunikacją wewnątrz firmy (Unified Communications). Przedstawiono historię systemów ujednoliconej komunikacji, obecne rozwiązania oraz najczęstsze problemy w tym zakresie.
XX
Technologie mobilne stanowią istotny czynnik zmian w podstawowych obszarach działalności przedsiębiorstw. Zmiany te obejmują komunikację wewnętrzną, zewnętrzną i organiczne funkcje przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest identyfikacja zmian spowodowanych wpływem technologii mobilnych. Rozważania zostały przeprowadzone na podstawie badań ankietowych, na których podstawie dokonano analizy i oceny aktualnego poziomu wykorzystania technologii mobilnych we wskazanych obszarach. Rezultatem badań było sformułowanie istotnych rekomendacji odnoszących się do prawidłowego kształtowania sposobów wykorzystania technologii mobilnych w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
Mobile technologies are one of the most important stimulants of changes within the fundamental areas of company operation. The changes are manifested, among other things, in such areas as internal and external communication, and in the organic functions of economic entities. This paper aims to identify the scope of such changes brought about by the introduction and use of mobile technologies. Based on questionnaire studies, this paper presents an analysis and evaluation of the current trends in the use of mobile technologies in the above areas. The findings are used to formulate a set of recommendations on the effective application of mobile technologies in the economic practice of Polish companies.(original abstract)
XX
Wśród wszystkich zasobów, którymi dysponują współczesne przedsiębiorstwa, personel jest tym, który najtrudniej jest imitować i odtworzyć. W przypadku przedsiębiorstw usługowych jego znaczenie w sposób istotny rośnie z uwagi na specyfikę oferty usługowej. Znajduje to odzwierciedlenie w szerszym od tradycyjnego zbiorze instrumentów marketingowych oraz równoczesnym wdrażaniu przez firmę usługową marketingu zewnętrznego, wewnętrznego i interakcyjnego. Koncepcją, która zakłada współuczestnictwo wszystkich pracowników firmy usługowej w tworzeniu jej sukcesu, jest wspomniany marketing wewnętrzny. Konsekwencją jego przyjęcia przez przedsiębiorstwo usługowe jest postrzeganie i traktowanie wszystkich pracowników jako klientów, których interesy stawia się na równi z interesami klientów zewnętrznych. Artykuł opisuje znaczenie czynnika ludzkiego w usługach, prezentuje koncepcje marketingu wewnętrznego i marketingu personalnego w przedsiębiorstwie usługowym, przedstawia jego adresatów i narzędzia, wskazuje rolę, jaką pełni on w firmach usługowych, oraz czynniki mające wpływ na powodzenie jego wdrażania.(abstrakt oryginalny)
EN
Among all of the resources that are available to modern companies, the staff is the one that is most difficult to imitate and recreate. Internal marketing is the idea which involves the participation of all employees in the company services success. The consequence of its implementation by a service company is noticing and treating all employees as clients whose interests are regarded as equal to the interests of external clients. The paper describes the importance of the human factor in services, it presents the concepts of internal marketing and marketing personnel in enterprise services. It also shows its addressees and tools of internal marketing, indicating the role it plays in service companies and the factors that are affecting the success of its implementation.
14
75%
EN
Various types of complex organizations, with complicated motives and heterogeneous structures are present in different spheres of public life. These public institutional phenomena, tied in a network of relations systems and heading toward a specific goal, are broadcasters in the process of communication. It is said that organizations have image but it is not only their attribute, it is the meaning they communicate, the broadcast which may regard various aspects of the institution's functioning and which can reflexively influence those aspects. The article discusses the difference between the terms organization identity and organization image, including definition spheres of the latter. Moreover, it analyses the ontological status of the term image, its components and structure. The organization's "mental image" is described, one that often becomes that target of those who manage institutions, as an unexploited so far sphere of communication influence. (original abstract)
XX
Szybko zmieniające się otoczenie, coraz bardziej świadomi klienci oraz rosnąca konkurencja powodują, że przedsiębiorstwa handlowe chcące sprostać wymaganiom rynku, skupiają swoją uwagę na budowaniu strategii komunikacji zewnętrznej, traktując z mniejszym zainteresowaniem to, co dzieje się w ich wnętrzu. Tymczasem sytuacja wewnątrz organizacji może przyczynić się do porażki lub sukcesu przedsiębiorstwa. Firmy są tworzone przez ludzi, w związku z tym relacje kształtowane w ramach współpracy między partnerami handlowymi to przede wszystkim relacje między pracownikami obu organizacji. Jakość kontaktów, ich forma i częstotliwość istotnie wpływają na postrzeganie przedsiębiorstwa przez kontrahentów. Sposób, w jaki pracownicy traktują klientów, poziom obsługi, kompetencje i umiejętności komunikacyjne decydują o sile bądź słabości organizacji. Co więcej, personel jest kluczowym nośnikiem wizerunku firmy. Odpowiednio prowadzona komunikacja wewnętrzna stanowi zatem podstawowy warunek sukcesu wszystkich działań komunikacyjnych przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Due to rapidly changing environment, more aware clients and growing competitiveness, merchant companies tend to build external communication strategies, thinking less about their internal situation. In the meantime, the situation inside an organization may contribute to its success or failure. Companies are created by people and relations built between business partners influence relations between employees working for those firms. The quality of contacts, their frequency and form exercise an impact on how the organization is perceived by its customers. The way how the employees treat clients, the level of service, competencies and communication skills decide about the strength or weakness of the company. Moreover, personnel is a key carrier of corporate image. Therefore, well-conducted internal communication is a vital condition for successful complex communication activities of the company. (original abstract)
XX
System komunikowania organizacyjnego jest typowy dla wszelkich instytucji, stąd nazywany jest także systemem komunikowania instytucjonalnego. Występuje tam, gdzie są zamknięte struktury i istnieje aparat zarządzania. Dla właściwego zrozumienia istoty skutecznego komunikowania instytucjonalnego scharakteryzowano te podstawowe kierunki, kierowników z uwagi na ich preferencje komunikacyjne oraz wskazano na podstawowe bariery efektywnej komunikacji wewnętrznej. Rozważania teoretyczne zostały uzupełnione wynikami badań własnych, których celem było, m.in. zdiagnozowanie aktualnej sytuacji w obszarze komunikacji wewnętrznej i wskazanie preferowanych przez pracowników narzędzi komunikacji do wdrożenia. (abstrakt oryginalny)
EN
Organizational communication system is typical for all institutions and therefore it is also referred to as institutional communication system. It is employed in all organizations with closed structures and a management apparatus. In order to determine the conditions of effective institutional communication the following aspects are discussed, directions in institutional communication, profiles of managers with regard to their communicative preferences and barriers to effective internal communication. The theoretical discussion is illustrated with the findings of the author's own research study conducted to diagnose the current situation in the area of internal communication and determine which communication tools are preferred by employees and should be implemented. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza procesu wdrażania koncepcji zarządzania różnorodnością w polskich organizacjach przy wykorzystaniu działań z zakresu komunikacji wewnętrznej. W rozważaniach teoretycznych i badaniach empirycznych dotyczących zarządzania różnorodnością uwaga wielu autorów skoncentrowana jest na kluczowych obszarach zarządzania kadrami, takich jak: rekrutacja, dostęp do awansów i szkoleń, wynagrodzenia itd. Jednak konieczne jest zwrócenie uwagi na fakt, że wszystkie te obszary łączy wspólny czynnik, bez którego nie jest możliwe realizowanie zarządzania różnorodnością. Jest nim proces komunikowania się wewnątrz organizacji. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie 114 respondentów. Uzyskane wyniki potwierdziły prawdziwość hipotez, że komunikacja wewnętrzna w wielu organizacjach nie odgrywa istotnej roli we wdrażaniu koncepcji zarządzania różnorodnością, a kadra kierownicza w niewystarczającym stopniu wspiera te procesy. Przeprowadzone badania mogą stanowić przyczynek do dyskusji nad sposobami skuteczniejszego wykorzystania komunikacji wewnętrznej w promowaniu i wdrażaniu zarządzania różnorodnością w organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is the implementation analysis of the concept of diversity management in Polish organizations using the activities of internal communication. The theoretical considerations and empirical research relating to diversity management show that the attention of many authors is focused on key areas of human resource management, such as recruitment, access to promotions and trainings, compensation, etc. However, it is necessary to pay attention to the fact that all these areas are linked by the common factor, without which it is impossible to implement diversity management. It is the process of internal communication in the organization. The paper presents the results of a survey conducted on a group of 114 respondents. The obtained results confirmed the veracity of the hypotheses that internal communication in many organizations does not play a significant role in the implementation of the concept of diversity management, and managers do not sufficiently support these processes. Conducted research may provide a contribution to the discussion on how to make more effective use of internal communication in the promotion and implementation of diversity management in an organization.(original abstract)
18
75%
XX
Świadome budowanie wizerunku wewnętrznego wiąże się z intencjonalnym wpływaniem na procesy postrzegania i oceny funkcjonowania organizacji przez jej uczestników. Przemyślane działania w zakresie systemu komunikacji powinny pozytywnie wpłynąć na percepcje wizerunku wewnętrznego. Ilustracja empiryczna sugeruje taki związek - lepsza ocena sfery komunikacji (szczególnie w zakresie działań kadry kierowniczej) powiązana jest z lepszym postrzeganiem organizacji przez pracowników. Powstaje jednak pytanie, na ile sama funkcja komunikacyjna może wywierać wpływ na wizerunek wewnętrzny, a na ile jest ona jedynie wzmocnieniem innych mechanizmów tworzenia wizerunku wewnętrznego. (fragment tekstu)
EN
Functioning of every organization inseparably is connected with creating its internal image. The internal image can be built by the organization more or less consciously. Since it is about perception of the organization by her participants in the interest of every organization is to build such an image which would have a positive effect on them. The role of internal communications in enforcing the internal image is crucial, because opinions of participants in the organization are arising on the basis of subjective evaluations which next should be shaped on the basis of the verbal and non-verbal information exchange of the symbols, description, explanations and discussion. (original abstract)
XX
Komunikowanie wewnętrzne to jeden z najbardziej perspektywicznych a jednocześnie najmniej docenianych obszarów public relations. Niemal każdy podręcznik PR podkreśla jego znaczenie, jednak niewiele jest opracowań i specjalistów zgłębiających tę dziedzinę, która w przedsiębiorstwach częściej jest domeną HR niż PR. (fragment tekstu)
EN
This article offers a study of the specificity of intemal communication at the time of changes with reference to a research conducted among the employees of an automotive industry company. The author verifies the thesis that in times of economic downturn, the employees tend to appreciate more the role of the very fact of employment as ajob satisfaction factor. At the same time, employees look for information on their company's market situation and fmancial condition. While it was not possible to unequivocally verify the former thesis, the latter one seems true in the light of the research. When crisis hits the industry and job stability is threatened, employees tend to look for information on their company's situation, number of orders and the corporate strategy because they realize the close relation between this information and their employment safety. (original abstract)
XX
Komunikowanie wewnętrzne , jak wynika ze światowej i polskiej literatury specjalistycznej, jest ciągle niedocenianym aspektem public relations. Najczęściej jest traktowane przyczynkowo, jako jeden z wielu obszarów PR. Tymczasem badania prowadzone w ramach jednego z największych tego typu projektów na świecie, obejmując ponad 1800 praktyków PR z całej Europy pokazują, że jeśli chodzi o znaczenie, komunikowanie wewnętrzne i komunikowanie w okresie zmian będzie w pierwszej trójce obszarów PR zaraz po PR korporacyjnym i komunikowaniu produktowym. (...) W przedsiębiorstwach, w których ze względu na dużą liczbę pracowników powstają rozbudowane struktury zarządcze, najczęściej funkcje komunikacyjne ceduje się na dział kadr oraz dział marketingu. Z chwilą, gdy w przedsiębiorstwie powstaje dział PR, to on często obarczony zostaje misją prowadzenia komunikowania wewnętrznego. (...) Rozważania dotyczące przesłanek, sposobów i problemów realizacji działań komunikacji wewnętrznej najlepiej prowadzić, bazując na konkretnym przykładzie. Na potrzeby niniejszego opracowania zbadano formy realizacji działań PR w jednej z najdynamiczniej rozwijających się w swojej branży firm produkcyjnych. Zarówno wielkość firmy, jak i jej historia i plany pozwolą prześledzić typowe problemy i sytuacje związane z komunikowaniem wewnętrznym. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.