Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 401

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energia wiatru
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
PL
Stanowisko pomiarowe usytuowane na terenie Wydziału Techniki i Energetyki Akademii Rolniczej ma na celu weryfikację terenu oraz analizę energii wiatru. Rozwiązanie dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki obecnie przechodzi aktualnie próby, które mają zweryfikować przydatność do celów meteorologicznych. W skład systemu wchodzi również program, który służy do wstępnej obróbki danych. Pierwsze wyniki pracy systemu pomiarowego dostarczają dane dotyczące m.in. siły, kierunku oraz rozkładu tych wielkości w czasie.
EN
A system with a 30 m high mast for measuring wind data (direction and speed) was described. The system works in the area of the Department of Agriculture Energy of Agriculture University - Cracow.
4
Content available remote Influence of wind energy on the environment
80%
EN
In the 1970s, oil shortages pushed the development of alternative energy sources. In the 1990s, the push came from a renewed concern for the environment in response to scientific studies indicating potential changes to the global climate if the use of fossil fuels continued to increase. Wind energy is an economical power resource in many areas of the country. Wind is a clean fuel, wind farms produce no air or water pollution because no fuel is burned. Growing concern about emissions from fossil fuel generation, increased government support, and higher costs for fossil fuels have helped wind power capacity grow substantially over the last 10 years. The state and perspectives of the wind energy development in Poland, Europe and the world is shown in the paper.
PL
Kryzys energetyczny lat siedemdziesiątych przyspieszył rozwój alternatywnych źródeł energii. W latach 90. nastąpił rozwój tych źródeł energii wywołany zaobserwowanym globalnym ociepleniem klimatu, którego przyczyną jest wykorzystanie konwencjonalnych źródeł energii. W artykule przedstawiono stan i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w świecie, Europie i Polsce oraz wpływ na środowisko przyrodnicze. Wskazano, że energetyka wiatrowa w minimalnym stopniu negatywnie wpływa na środowisko, wywierając duży wpływ na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji.
5
Content available remote Stan techniki oraz tendencje rozwoju techniki energii wiatru
80%
PL
Rozwój techniki energii wiatru staje się szczególnie wyraźny, jeżeli spojrzeć na coraz większe wymiary siłowni wiatrowych cieszących się dużym zainteresowaniem rynku. Obecnie wszyscy producenci seryjnie wytwarzają systemy 1,5 MW i więcej mocy nominalnej, niektórzy z nich wypróbowują już kolejne większe prototypy o mocy do 4,5 MW. Z wielości różnorodnych założeń konstrukcyjnych najbardziej znacząca stała się maszyna na osi poziomej z wirnikiem trójłopatowym na zamkniętej wieży rurowej. Istnieją dotychczas równoległe koncepcje zakładające zmienną lub stałą ilość obrotów wirnika oraz regulacje nastawialnymi łopatami lub kształtem łopat dającym w odpowiednich warunkach utraty siły nośnej, jednak coraz bardziej powszechne stają się wraz z rosnącą wielkością tych systemów wirnik ze zmienną ilością obrotów oraz regulacja nastawnymi łopatami. Na niemieckim rynku ceny fabryczne seryjnie produkowanych systemów spadły od roku 1990 do 2003 o około 30%. Dzięki temu można wykorzystywać obecnie - ponieważ dobre miejsca lokalizacji na wybrzeżu są już często zajęte przez urządzenia starszego typu - miejsca położone w głębi kraju, w których ustawienie takich systemów jeszcze przed kilku laty nie byłoby w ogóle możliwe.
6
Content available remote Wykorzystanie energii wiatrowej i bezpieczeństwo systemu
80%
PL
Wraz z wejściem w życie ustawy o energii odnawialnej (niem. skr. EEG) w roku 2000 rozpoczął się w Niemczech niepowtarzalny na skalę światową rozwój instalacji wytwarzających energię elektryczną z energii wiatrowej. Przy tym należy podkreślić, że w Niemczech z powodu występowania klimatu przejściowego mamy do czynienia z dalekimi od doskonałości warunkami wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatrowej. Z powodu często zmieniających się kierunków wiatru i z braku stałego występowania wiatru czas możliwego wykorzystania instalacji wiatrowych jest relatywnie niski i wynosi ok. 1.500 godzin pełnego obciążenia. Ponieważ Niemcy podjęły się w ramach protokołu z Kyoto ambitnych zobowiązań, to po mimo trudności rozbudowa wykorzystania energii wiatrowej jest nadal kontynuowana. W latach następnych po roku 2006 dojdzie prawdopodobnie do przeniesienia punktów ciężkości rozbudowy z raczej słabych wiatrowo obszarów na lądzie (onshore) na obszary o lepszej charakterystyce wiatru w morzu (offshore) na Morzu Północnym i Bałtyku. Już dziś energia wiatrowa o zainstalowanych mocach ponad 14.000 MW stanowi istotną część istniejących mocy elektrowni w Niemczech. Następstwem tego jest drastyczna zmiana struktury zaopatrzenia w energię elektryczną. Utrzymanie stabilności systemu jest tą szczególną cechą wyróżniającą eksploatatora sieci przesyłowej (niem. skr. ÜNB) względem wszystkich innych systemów infrastrukturalnych. ÜNB jest odpowiedzialny za długofalowe gwarantowanie bezpieczeństwa systemu w każdej sytuacji produkcji i obciążenia - również w sytuacjach nadzwyczajnych - poprzez niezawodne utrzymanie sieci i prowadzenie systemu. Wychodząc ze zmienionych ramowych założeń politycznych w Niemczech i w Europie pod koniec lat 90-tych - liberalizacja rynku energii elektrycznej, ustawa o odnawialnych źródłach energii itd. -dla administratora sieci przesyłowej wynikają proste i bezpośrednie konsekwencje. Do tego należą określona przez ustawę rozbudowa sieci i nakłady na energię dla celów regulacyjnych, otrzymanie elektrycznej stabilności systemu i bezpieczeństwa zaopatrzenia, jak również rozwój systemu opłat za użytkowanie sieci.
9
Content available Projekt hybrydowej elektrowni słoneczno-wiatrowej
80%
PL
Artykuł przedstawia projekt hybrydowej elektrowni słoneczno-wiatrowej. W pracy przedstawiono zagadnienia, związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z zastosowaniem turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych. W opracowaniu zaprezentowano projekt elektrowni hybrydowej podwójnej, zbudowany z elektrowni wiatrowej i słonecznej. W projekcie opisano założenia projektowe, strukturę elektrowni, dobór akumulatora oraz bilans elektrowni słoneczno-wiatrowej. Przeanalizowano produkcję energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach z elektrowni hybrydowej oraz zapotrzebowanie na energię elektryczną.
EN
The article presents the design of a hybrid solar-wind power plant. The paper presents issues related to electricity generation using wind turbines and photovoltaic panels. The paper presents a hybrid dual power project built with wind and solar power. The project describes the design assumptions, structure, power, battery selection and balance of solar -wind power plant. The production of electricity in each month of the hybrid power plant and the demand for electricity was analyzed.
EN
In this paper, an atypical resistance rotor of a vertical axis small wind energy turbine is to be aerodynamically investigated and later on optimized in a flow simulation. In this report the results obtained from the flow simulations of the single and two rotor setup, as well as the results from the flow simulations of a single blade, are presented. The geometry of the rotor and blades is the base geometry for further optimization. All simulations are performed with one specific tip speed ratio. The base geometry for slat and baffle can be calculated based on experience gained in previous studies. It was found in previous experiments that a rotor with 42% coverage (area that occupies the wings of the total circumference) is always started. Those experiments have also shown that a rotor with 36.5% coverage has a higher power coefficient at low wind speeds, at higher wind speeds, the rotor with 42% coverage has a better power coefficient. Based on those first investigations the optimization of the blade and rotor geometry will be carried out later in this project. Another focal point will be the investigation of the "stacking" of two wind turbines on top of each other in order to obtain a stable torque over the entire circulation and the determination of the optimal distance between two rotors.
11
Content available remote Metodyka prognozowania zasobów energii wiatru
80%
PL
Prognozowanie lokalnych zasobów energii należy do kluczowych elementów przygotowania inwestycji, często przesądzających o ich powodzeniu. Jest to zadanie złożone i może być obciążone względnie dużym błędem. Stąd ogromna waga jaką przywiązuje się do starannego prognozowania. Powszechnie stosowane są do tego celu bezpośrednie pomiary w badanej lokalizacji, metody statystyczne MCP oraz numeryczne modele atmosfery. Metody te, jeśli są stosowane poprawnie, pozwalają na uzyskanie prognoz z błędem mieszczącym się w granicach dopuszczalnego rachunkiem ryzyka inwestycji. W pracy przedstawiono różne metody oceny warunków wiatrowych oraz typowe problemy w ich zastosowaniu.
PL
W opracowaniu dokonano charakterystyki energii wiatru i sposobu jej przetwarzania w energię elektryczną. Zaprezentowano dwa rozwiązania konstrukcji turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu i o poziomej osi obrotu uwzględniają ich wady i zalety. Ponadto przeanalizowano warunki klimatyczne w Polsce pod kątem zasobów wiatru i lokalizacji turbin wiatrowych. W opracowaniu wskazano turbiny o pionowej osi obrotu jako rozwiązania pozwalające na szersze i lepsze wykorzystanie zasobów wiatrów w Polsce. Pozyskiwana w ten sposób energia wspomaga istniejące indywidualne instalacje grzewcze bądź oświetleniowe i poprawia lokalne bezpieczeństwo energetyczne.
EN
The purpose of this paper is to characterise the wind energy and to describe its conversion into electric energy. The article presents two design variants for wind energy conversion which are vertical axis wind turbine and horizontal axis wind turbine, pointing out their advantages and disadvantages. Furthermore the climatic conditions in Poland were analysed, regarding wind resources and possible locations of wind turbines. As a result of analyses the vertical axis wind turbine was appointed as the solution which is more suitable for Polish region, allowing for better and wider utilisation of wind energy (in comparison to the other design). The power obtained this way is used as a support for existing individual light and heating systems, and improves local energy security.
PL
W pracy odniesiono się do problemu niestabilności dostaw energii elektrycznej przez energetykę wiatrową. Na początku wspomniano o dyrektywach Unii Europejskiej, zachęcających do rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii. Celem szerszego wprowadzenia do tematu dokonano w pracy skróconej charakterystyki wiatru, jego zmienności oraz zależności łączących energię wiatru z funkcjonowaniem siłowni wiatrowych. Następnie przedstawiono przegląd stosowanych obecnie sposobów magazynowania energii elektrycznej generowanej przez energetykę wiatrową. Zaprezentowane przykłady pozwalają ukazać przydatność różnych form magazynowania energii w dążeniu do zwiększenia stabilności dostaw energii elektrycznej przez energetykę wiatrową.
EN
In this paper reference was made to the problem of instability in supply of electricity by wind power. At the beginning been mentioned directives of the European Union, encouraging the development of renewable energy sector. The aim of a broader introduction to the topic has been made in paper the summary characteristics of the wind, its variability and the relationship connecting wind power with the operation of wind turbines. Further shown overview of current ways of storing electricity generated by wind power. Presented examples allow to show the usefulness of various forms of energy storage in an effort to increase the stability of the supply of electricity by wind power.
PL
Ostatnie lata przyniosły na świecie szybki wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), a w szczególności energii wiatru. W chwili obecnej OZE pokrywają 6% zapotrzebowania na energię państw Unii Europejskiej. Do roku 2010 udział OZE w bilansie UE ma osiągnąć poziom 12%.
PL
Omówiono eksperymantalne badania mocy zespołów wiatrowych współdziałających z systemem elektroenergetycznym. Podano też procedurę określenia podstawowej wielkości charakteryzującej pracę turbiny wiatrowej, tzw. pomiarową krzywą mocy, która przedstawia sobą zależność chwilowych wartości mocy użytecznej turbiny wiatrowej od chwilowych wartości szybkości wiatru. Ponadto na podstawie wyznaczonej krzywej mocy oraz wybranej funkcji opisującej rozkład częstości występowania szybkości wiatru, podano sposób określenia wartości rocznej produkcji energii elektrycznej. Kolejnym wyznaczanym wskaźnikiem efektywności pracy turbiny wiatrowej jest współczynnik mocy turbiny, wyrażający stosunek użytecznej elektrycznej mocy wyjściowej turbiny do mocy dostępnej w swobodnym strumieniu powietrza na powierzchni omywanej przez wirnik.
PL
Omawianie problemów związanych z nowoczesną energetyką wiatrową wymaga odwołania się do kilku dziedzin wiedzy. Należą do nich: meteorologia, mechanika płynów, mechanika budowli, budowa maszyn, elektroenergetyka i ekonomika. W krótkim artykule można jedynie przedstawić najważniejsze problemy związane z wykorzystaniem energii wiatru w energetyce. Energetyka wiatrowa bazuje na wykorzystaniu sił pojawiających się na elementach ciał stałych opływanych przez strugi płynu.
EN
A constant increase in prices of electricity in Poland should lead to a greater interest in other energy sources. The strong lobby for fossil fuels, however, has hindered development of investments in renewable energy sources. This is reflected in the drafts of Energy Law now before the Polish Parliament. Both government submission and deputy-sponsored draft do not consider widespread power generation using unconventional sources. As these issues have not been addressed in either draft, development of wind power and hydropower stations is unlikely.
PL
Systematyczny wzrost cen nośników energii elektrycznej w Polsce powinien wymusić zainteresowanie innymi źródłami energii. Jednakże silne lobby paliw mineralnych nie dopuszcza do rozwoju inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Znajduje to odbicie i w projekcie nowego prawa energetycznego, rozpatrywanego w Sejmie. I projekt rządowy, i poselski nie uwzględniają szerszego wykorzystywania pozyskiwania energii z tzw. źródeł niekonwencjonalnych. Nieuwzględnienie tych spraw w projekcie ustawy powoduje, iż nie można liczyć na rozwój elektrowni wiatrowych, wodnych itp.
PL
Artykuł w skondensowanej formie przedstawia zastosowania alternatywnych źródeł energii. Szczególną uwagę zwrócono na energie wiatru. Przedstawiono postęp w konstrukcji wybranych źródeł energii - szczególnie elektrowni wiatrowych. Aplikacyjnie omówiono schemat budowy elektrowni wiatrowej. Artykuł kończy przedstawienie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w transporcie.
EN
In the paper the of the program for development of renewable energy utilization in both EU and Poland is presented Emphasized ave benefits connected with cogeneration of heat and electricity. Biomass can serve as source of biogas, which can be utilized in running of electrical generator. At the present moment in Poland Are build first construcyions of wind turbines adopted to Polish wind condition.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.