Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 231

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  welna mineralna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
Przeprowadzono badania z zakresu właściwości wodno-powietrznych podłoży, w których wykorzystano wełnę mineralną jako samoistny składnik lub też współkomponent. Wełna mineralna pochodziła z importu, jak też krajowych zakładów, produkowana jako hydrofilna lub hydrofobowa. Stwierdzono, że szczególnie jako podłoże jednorodne wełna mineralna stwarza warunki wybitnie powietrzne (wysoka porowatość ogólna, małe zdolności zatrzymywania wody) nie sprzyjające wzrostowi większości roślin. Uzupełnienie wełny mineralnej składnikami organicznymi i mineralnymi w formie mieszanek podłożowych w większości spełniało warunki dobrego podłoża dla doniczkowej uprawy roślin ozdobnych.
EN
Water-air properties of horticultural bed mixtures containing rockwool as main substrate or component with other mixtures were studied. Two kinds of rockwool were tested: imported and made in Poland as hydrophylic or hydrophobic. It was found that rockwool used as uniform substrate creates good air conditions (high total porosity, low water retainability), which do not favour plant growth. The supplement of rockwool with organic and mineral components in the form of horticulural bed mixtures resulted in good conditions of the formed bed for pot culture of ornamental plants.
PL
W latach 1994-1996 przeprowadzono badania laboratoryjne w celu określenie właściwości fizycznych wełny mineralnej o poziomym i pionowym ułożeniu włókien i gęstości materiału świeżego (gęstość wyjściowa) 0,1 g·cm⁻³, 0,07 g·cm⁻³ , 0,04 g·cm⁻³ po kolejnych okresach jej wykorzystywania do uprawy papryki. W stanie wilgotności polowej (WP), gęstość wełny mineralnej wynosiła 0,3 g·cm⁻³ do 0,7 g·cm⁻³, a połowa pojemność wodna (PPW) średnio 40%. Gęstość podłoża w stanie nasycenia wodą wynosiła od 0,6 g·cm⁻³ do 1,0 g·cm⁻³, a wilgotność od 466 do 2126%. Najniższe wartości obydwóch parametrów notowano po I okresie użytkowania wełny. Pojemność wodna wełny w stanie maksymalnej wilgotności (NPW) była najwyższa w przypadku podłoża o poziomych włóknach i gęstości wyjściowej 0,07 g·cm⁻³ i przez cały okres użytkowania utrzymywała się na zbliżonym poziomie 82-92%. Podłoża o włóknach pionowych miały w II cyklu użytkowania mniejszą nasyconą pojemność wodną niż wełna o włóknistości poziomej. Najbardziej korzystne i stabilne właściwości fizyczne miały płyty wełny mineralnej o poziomych włóknach i gęstości wyjściowej 0,07 g·cm⁻³ oraz 0,1 g·cm⁻³. Poprawa właściwości fizycznych wełny o gęstości wyjściowej 0,04 g·cm⁻³ następowała w drugim cyklu uprawy.
EN
The evaluation of sweet pepper yield on the different kinds of rockwool was conducted in a glasshouse of Research Institute of Vegetable Crops in Skierniewice from 1994 to 1997. The investigation included laboratory and cultivation tests with fresh and reused rockwool with horizontal and vertical fibres and available bulk density (ABD) 0.1 g·cm⁻³, 0.07 g·cm⁻³ and 0.04 g·cm⁻³. The changes of slab, its solid phase weight and capacity were found. The highest changes significantly depended on bulk density of fresh material (available bulk density), fibre arrangement and longitude of using period. The best and stable physical properties were observed in the rockwool slabs with horizontal fibres and ABD 0.1 g·cm⁻³ and 0.07 g·cm⁻³. The improvement of physical properties of rockwool ABD 0,04 g·cm⁻³ was noted in the second using period of rockwool. At field humidity (ca. 500 %) rockwool bulk density was 0.3 g·cm⁻³ - 0.7 g·cm⁻³. The average field water capacity of rockwool was 40%. The maximal bulk density of the water saturated slabs was from 0.6 g·cm⁻³ to 1.0 g·cm⁻³ at the humidity of 466-2126%. The lowest data of both parameters were noted after the first cultivating period. The horizontal-fibrous rockwool, ABD 0.07 g·cm⁻³ had the highest level of the maximal water capacity (82-92%). The vertical fibres of reused rockwool were promoted to higher level than horizontal fibres. The moisture index defines air-water conditions in the cultivated medium. In the rockwool its value was 0.2-0.6 at field humidity and 0.5-1.0 at maximal one.
EN
The experiments were caried out in 1997 in unheated greenhouse in random block system at 4 repetitions. The aim was to evaluate the usefulness of four greenhouse cucumber varieties for growing on two reused rockwool substrates. The study indicated that Promyk F₁, Dukat F₁, Orion F₁ i Kosmos F₁ varieties are healthy, high yielding of good quality fruits. Mean 1-st class yield of these varieties was 27.41, 26.88, 27.48 and 26,53 kg/ m² respectively, what was 86-91% commercial yield. Reused Flormin and Grodan rockwools were valuable substrates for growing cucumber in greenhouse.
PL
Badania przeprowadzono w 1997 roku w nieogrzewanej szklarni w układzie bloków losowanych w 4 powtórzeniach. Celem badań była ocena czterech odmian ogórka szklarniowego i sprawdzenie przydatności ich do uprawy na dwóch wełnach mineralnych powtórnie użytkowanych. Badania wykazały, że odmiany: Promyk F₁, Dukat F₁, Orion F₁ i Kosmos F₁ są odmianami zdrowymi, plennymi o owocach dobrej jakości: średni plon I wyboru w/w odmian wynosił odpowiednio: 27,41, 26,88, 27,48 i 26,53 kg/m², co stanowiło 86-91% udziału w plonie handlowym. Użytkowane po raz drugi wełny mineralne Flormin i Grodan były w pełni przydatnym podłożem do uprawy ogórka w szklarni.
PL
W pracy przedstawione zostały wyniki badań dotyczące związków fenolowych (indeks fenolowy) i formaldehydu w odpadach produkcyjnych z wełny kamiennej i w gruncie, który został poddany rekultywacji. Najwięcej związków fenolowych (1000-1500 mg‧kg⁻¹ odpadu) i formaldehydu (1,7-2,6 mg‧kg⁻¹ odpadu) zawiera poprodukcyjna wełna kamienna. Stwierdzono, że stosowane odpady z wełny kamiennej przyczyniły się do zwiększenia koncentracji związków fenolowych i formaldehydu w rekultywowanym gruncie. Najlepsze kiełkowanie nasion rzepaku ozimego było na odpadach z wełny kamiennej.
EN
Paper presents the results of studies dealing with contents of phenol compounds (phenolic index) and formaldehyde in waste products off the rock wool and on the reclaimet ground. The highest contents of phenol compounds (1000-1500 mg‧kg⁻¹ wastes) and formaldehyde (1.7-2.6 mg‧kg⁻¹ wastes) were found in mineral wool. Applied wastes increased the concentration of phenol compounds and formaldehyde in reclaimed ground. Best germination of winter rape seeds was archived on the rock wool wastes.
EN
Eight plant species were grown as pot plants on different substrates. Rockwool slabs remained after 2-year carnations culture were shredded, steamed and used alone or in the mixtures with another components. For comparison purpose the standard medium (peat plus perlite) and the mixtures similar to investigated were prepared with the use of new, glanulated rockwool instead of utilized rockwool. Results indicate, that the plant growth on substrates based on utilized rockwool was as good or better than on the comparative or standard substrates. The best substrate was the rockwool plus peat (1:1).
PL
Osiem gatunków roślin doniczkowych uprawiano w różnych podłożach. Płyty wełny mineralnej pozostałe po 2-letniej uprawie goździka szklarniowego rozdrobniono, przeparowano i użyto jako podłoże jednolite lub w mieszankach z innymi komponentami. Dla porównania użyto podłoże standardowe torf+perlit oraz podobne mieszanki z nową wełną granulowaną zamiast reutylizowanej. Wyniki wskazują, że wzrost roślin w podłożach opartych na reutylizowanej wełnie mineralnej był równie dobry lub lepszy jak w podłożu standardowym lub podłożach porównawczych. Najlepszym podłożem była wełna z torfem 1:1.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.