Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  WiMAX
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Mikrofalowa sieć radiowa w służbie rozpoznania powietrznego
100%
EN
A high speed of battlefield changes influences the process of reconnaissance information acquisition. Transformations that the theory how to conduct fighting undergoes, their dynamics and blurring differences between particular kinds of operations enforce the necessity to introduce a new aerial reconnaissance asset into land forces, i.e. Unmanned Aerial Vehicle (UAV). UAVs may also be used in the civilian environment, for instance during EURO 2012 football championships organized by Poland. The article presents the possibility of imagery and data transmission in real time with the use of microwave radio network WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). Advantages and drawbacks of this technology are shown. Moreover, an analysis is conducted how to apply WiMAX in visual aerial monitoring using UAVs which could help in surveillance of widespread forest areas, border control, sports events or traffic supervision.
PL
Opisano standard IEEE 802.16 (WiMAX). W niniejszej, pierwszej części artykułu, przedstawiono historię powstania i rozwoju, główne założenia oraz modele zastosowania standardu. Opisano perspektywy rozwoju standardu do wersji mobilnej oraz prognozy dotyczące wejścia rozwiązania na rynek w najbliższych latach.
EN
This paper presents the IEEE 802.16 (WiMAX) standard. The present, first part of the paper, covers the roadmap, main goals and usage models of the standard. The 802.16 technology changes towards full mobility and estimate timeframes for commercial availability of WiMAX products are presented.
PL
Opisano standard IEEE 802.16 (WiMAX). W niniejszej, drugiej części artykułu, zaprezentowano architekturę standardu, obejmującą rozwiązania warstwy fizycznej oraz warstwy łącza danych, w obecnej wersji 802.16-2004.
EN
This paper presents the IEEE 802.16 (WiMAX) standard. The present, second part of the paper, covers the standard architecture consisting of physical layer solutions and MAC protocols, according to the currently active 802.16-2004 version of the standard.
PL
Przedstawiono syntetyczny przegląd protokołów uwierzytelniania i uzgadniania kluczy oraz algorytmów kryptograficznych wykorzystywanych w różnych etapach procesu standaryzacji sieci WiMAX. Przedyskutowano braki pierwszej wersji protokołu PKM wynikające z zastosowania modelu zagrożeń nieodpowiadającego charakterystyce sieci. Dokonano również przeglądu modyfikacji systemu zabezpieczeń uwzględniających propagację wielodrogową oraz obsługę użytkowników ruchomych w sieciach WiMAX ostatniej generacji. Przedstawiona dyskusja przekonuje do uznania sieci WiMAX za bezpieczną realizację sieci bezprzewodowych.
EN
A synthetic overview of the authentication and key agreement protocols and cryptographic algorithms used on different stages of the WiMAX network standardisation process is presented. Some deficiencies of the first version of the PKM protocol resulting from the application of threat model irrespective to network characteristic and its modifications required to take into account multipath propagation and mobility incorporated in the last generation of the WiMAX network are reviewed also. The presented discussion advertises the WiMAX standard as secure wireless network.
EN
The paper discusses basic assumptions of the WiMAX Mobile system. It also presents and analyses the results of simulation tests run for selected data scheduling methods and subcarrier allocation. Based on the test results, the authors have prepared a comparative analysis of two popular data scheduling methods, i.e. WRR and PF, and their own method CDFQ which uses information about the current channel situation for the queuing processes and data allocation. The tests have been conducted with a simulator designed by the authors, based on work defined quality criteria.
PL
Opisano rozwój techniki WiMAX, który nastąpił w ostatnim czasie, na tle i obok innych technik telekomunikacyjnych. Zwrócono uwagę na zagrożenia rozwoju inwestycji WiMAX w całym sektorze w związku z istniejącymi uregulowaniami prawnymi.
EN
The paper presents the WiMAX technology recorded on the basis of the other telecommunications technologies in the last years. It describes the investments barriers both in the WiMAX sector as well as in the whole telekommunications sector because of the obliging legal settlements.
PL
W artykule skupiono się na analizie możliwości efektywnego i dynamicznego wykorzystania zasobów częstotliwościowych w pasmie F (3 – 4 GHz) przypisanych do operatora w celu równoczesnego świadczenia dwóch różnych usług. W szczególności rozważono współistnienie radiolinii dla klientów biznesowych oraz dostarczanie szerokopasmowego Internetu dla odbiorców indywidualnych. Przedstawiono analizę teoretyczną rozważanej propozycji dynamicznego przydziału zasobów, a także zaprezentowano wyniki wstępnych testów laboratoryjnych.
EN
This paper focuses on the analysis of opportunities of effective and dynamic spectrum sharing in F-band (3 – 4 GHz) assigned to one operator, with the purpose of the simultaneous delivery of various services. In particular, the coexistence of microwave links (for business clients) and broadband internet services (for individuals) has been considered. The theoretic analysis of this use-case is followed by the results of the initial laboratory experiments.
EN
Mobile peer-to-peer (P2P) traffic is rapidly growing, but present P2P applications are not specifically designed to operate under mobile conditions. To assess the performance of the prevalent file sharing application BitTorrent in a mobile WiMAX network, we performed a measurement and analysis campaign. In this study, we use the obtained measurement traces to further investigate specific characteristics of this P2P network. In particular, we analyze the distribution of its peer population under mobile conditions and present a general classification scheme for peer populations in BitTorrent-like P2P networks. Further, we propose a simple heuristic to bound the outdegree of BitTorrent-like P2P systems when operating in mobile environments.
9
Content available Lessons Learned from WiMAX Deployment at INEA
94%
EN
Home broadband access is continuously demanding more bandwidth fueled by video streaming, entertainment and gaming applications. In 2010, a company INEA decided to roll-out new WiMAX-based services aimed to meet the needs of home users across theWielkopolska region of western Poland. It was decided to follow the 802.16e standard and the Time Division Duplexing (TDD) mode that oer the ability to adjust the downlink/uplink ratio and thus are well suited for data transmission. After an extensive testing period of equipment from various vendors, engineers at INEA have chosen the Motorola (currently Cambium Networks) PMP320 solution because it is compact and its components are space- and energy-ecient. The company choice was also influenced by its simple operation, management and installation, which ensured low costs of ownership. So far, this deployment has provided fast and aordable connectivity for Internet and telephony services to around 5,500 households across the 30,000 sq. km region. After 3 years of experience, INEA would like to share the lessons learned from this roll-out.
PL
W artykule przedstawiono stanowisko edukacyjne dla potrzeb symulacji radiowego systemu szerokopasmowego WiMAX (IEEE 802.16–2004). Opisano przegląd symulatorów systemu WiMAX oraz przegląd możliwości prezentowanego pakietu symulacyjnego. Jako narzędzie do symulacji wykorzystano zestaw skryptów i funkcji MATLAB. Korzystanie z takiego pakietu wymaga bardzo dobrej znajomości systemu WiMAX i sprawnego określania kluczowych parametrów systemu oraz parametrów wykonywania symulacji. W celu uproszczenia i zoptymalizowania zadań definiowania symulacji opracowano specjalną nakładkę w formie interfejsu graficznego. Wykorzystuje ona wyświetlane dialogowo komunikaty z możliwie dużą liczbą dodatkowych zapytań. Takie postępowanie jest uzasadnione pod kątem dydaktycznym. W artykule przedstawiono również szereg wyników symulacji, dobranych pod kątem ilustracji zasad działania systemu WiMAX.
EN
The article presents the educational tool for simulation of the broadband system WiMAX (IEEE 802.16–2004). The article presents an overview of the simulators of the WiMAX system, an overview of the possibilities of the package and describes how to use this package in practice. As a simulation tool a package of scripts and MATLAB functions is used. To use of such a simulator is required from a student a very good knowledge of WiMAX system and determination the key parameters of the system and the control parameters of the simulation. A special overlay in form of graphical interface in order to simplify and optimize of the task of simulation is made. The dialog messages are used with a large set of additional questions. Such a procedure is justified under the angle of teaching. The paper also presented a number of examples of simulation results, which allows to explain the some principles of operation of the system.
EN
A compact Sierpinski Carpet square fractal multiband antenna operating at 3.9 (WiMAX) /6.6 (Satellite TV) /8.1/10.7/11.8 GHz (X-band) is presented. The proposed Microstrip Patch Antenna (MSPA) consists of a Sierpinski Carpet square fractal radiator in which square slots are etched out and a tapered microstrip feed line. The Sierpinski Carpet square fractal patch modifies the current resonant path thereby making the antenna to operate at five useful bands. Impedance matching at these bands are solely achieved by using Sierpinski square slot and tapered feedline, thus eliminating the need of any external matching circuit. The dimensions of the compact antenna is and exhibits S11<-10dB bandwidth of about 4.8% (4.01-3.82 GHz), 2.1% (6.62-6.48 GHz), 2.7% (8.24-8.02 GHz), 2.1% (10.77-10.54 GHz) and 21% (12.1-11.60 GHz) with the gain of 7.57/3.91/3.77/6.74/1.33 dB at the operating frequencies 3.9/6.6/8.1/10.7 and 11.8 GHz, respectively under simulation analysis carried out by using HFSS v.13.0.
12
Content available Wybrane technologie bezprzewodowej transmisji danych
84%
PL
Artykuł dotyczy podstawowych informacji o możliwościach i działaniu wybranych technologii bezprzewodowych (IrDA, Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX). Omówione zostały ich podstawowe parametry, standardy oraz zastosowanie. W artykule pojawią się również zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych. Dodatkowo zostaną przybliżone zjawiska warchalking’u i wardriving’u.
EN
The paper concerns basic information about capabilities and performance of selected wireless Technologies (IrDA, Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX). Their basic parameters, standards and applications were discussed. The paper will also include issues concerning wireless networks safety. Additionally, warchalking and wardriving will be explained.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania współczesnych systemów łączności dla potrzeb kolei. Artykuł prezentuje rozwiązania wprowadzone w światowym transporcie kolejowym, jak również propozycje wykorzystania środków łączności bezprzewodowej w usługach dla pasażerów jak i w sterowaniu ruchem kolejowym.
EN
The article presents possibility to use modern communication systems for railways. This article presents a solution introduced in the global rail transport, as well as proposals for use of wireless services for passengers as well as traffic control.
14
Content available remote WiMAX w systemach taktycznych : wyniki testów
84%
EN
The article presents the assessment of applying the wireless network WiMAX for the needs of military tactical systems. Firstly, the most important parameters and mechanisms are defined in IEEE 802.16 standard referring to the equipment physical layer specification and the media access protocol operation. Then the terms referring to IEEE 802.16 standard and WiMAX devices are defined. The next chapters are devoted to range and effectiveness tests. They include the description of test configuration, basic parameters of equipment performance and test results. The final chapter includes conclusion and summary.
PL
W referacie omówiono hybrydowy sensing widma oraz przedstawiono detektor hybrydowy (HD) zwiększający wydajność sensingu. Zaproponowany HD wykorzystuje zalety detekcji energii (ED) oraz metody CAV (ang. Covariance Absolut Value). Scharakteryzowano model systemu dla którego przeprowadzone zostały badania oraz zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych dla sygnału OFDM (ang. Orthogonal Frequency Division Multiplexing).
EN
The paper discusses the hybrid sensing and presents hybrid detector (HD) which improves the sensing performance. The proposed HD takes advantage of the energy detection (ED) and CAV (Covariance Absolute Value) methods. In the paper was described the system model and was presented the simulation results for OFDM signal (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).
PL
Dokonano oceny możliwości zastosowania wybranych rozwiązań sieci bezprzewodowych na potrzeby systemów wojskowych. Przedstawiono ogólny kierunek rozwoju komercyjnych sieci bezprzewodowych obserwowany w ciągu ostatnich lat. Następnie nakreślono podstawowe założenia, jakie powinien spełniać taktyczny systemu łączności bezprzewodowej. W kolejnym punkcie przedstawiono rozwiązania militarne oparte na urządzeniach pracujących w oparciu o standardy IEEE 802.11 i IEEE 802.16. Przedstawiono podstawowe cechy funkcjonalne i parametry urządzeń. Opisano założenia badawcze. Następnie przedstawiono układy pomiarowe stosowane do testów zasięgów łączności oraz przepływności zapewnianych użytkownikom. Dokonano omówienia i porównania wyników testów oraz podsumowania.
EN
This article describes two solutions of wireless networks based on IEEE 802.11 and IEEE 802.16 standards, both dedicated to military systems. The main aim was to access the efficiency of these systems from point of view of tactical needs. Practical tests were performed to assess maximum communication range and possible user data rate. Tests results were discussed and compared to tactical requirements.
EN
This work concentrates on appropriate set-up and initial validation of a mobile WIMAX testbed that will be used to validate the performance of modern video-streaming solutions for surveillance and multimedia deployment. Detailed discussion of the testbed and measurement instrumentation is made together with careful validation of tools in this paper. Especially a reliable but low-cost approach to precise time synchronization is presented. Authors provide the reference measurements in a WiMAX test network using IP performance metrics. The tests performed provide preliminary validation of the campus testbed and validates measurement experience that will be further followed in selected commercial WiMAX networks in Poland. It has been shown that (irrespective of the WIMAX modem) given two sample locations within a 1km range from base station, for tests with mobility there is a trend of decreasing delay (ca. 50% decrease) when the throughput increases. The scenario shows that from the delay perspective, the speed ranges between 10-30 km/h do not influence measurements significantly.
PL
Artykuł ten koncentruje się na przygotowaniu odpowiedniej konfiguracji i wstępnej walidacji mobilnego środowiska testowego WiMAX, które będzie wykorzystane do testowania wydajności nowoczesnych systemów strumieniowania wideo na zastosowaniach do monitoringu wizyjnego. Przedstawiono ponadto szczegółowe omówienie środowiska testowego i aparatury pomiarowej, razem z dokładną walidacją narzędzi testowych. W szczególności zaprezentowana została propozycja rozwiązania problemu precyzyjnej synchronizacji czasu na podstawie urządzenia niskobudżetowego opartego na platformie Raspberry Pi. Autorzy przedstawiają pomiary referencyjne w testowej sieci WiMAX, posługując się metrykami typowymi dla pomiaru wydajności w sieciach IP. Przeprowadzone testy umożliwiły z jednej strony walidację środowiska testowego, a z drugiej pozwoliły zdobyć niezbędne doświadczenie, które zostanie wykorzystane w dalszych pomiarach (i budowie modeli), dla wybranych sieci komercyjnych w Polsce. Wykazano, że (niezależnie od użytego modemu WiMAX) w dwóch przykładowych lokacjach, znajdujących się w promieniu 1 km od stacji bazowej, dla testów mobilnych występuje trend malejącego opóźnienia (ok. 50% mniejsze) wraz ze wzrostem przepływności. Użyty scenariusz wykazał, że z punktu widzenia opóźnienia różnice prędkości poruszania się mobilnego urządzenia w granicach 10-30 km/h nie wpływają znacząco na wyniki pomiarów parametrów wydajnościowych transmisji danych w sieci WiMAX.
PL
Przedstawiono wyniki badań parametrów transmisyjnych systemów łączności bezprzewodowej, pracujących z wykorzystaniem interfejsu radiowego zgodnego z WiMax oraz IEEE 802.11x. Badania przeprowadzono w trudnym środowisku wyrobiska górniczego. Systemy zostały przebadane pod względem osiąganych przepływności oraz zasięgów. Uzyskane wyniki są bardzo obiecujące.
EN
The paper presents research results of wireless communications systems, based on WiMax and IEEE 802.11x radio interfaces. Measurements of efficiency were performed in underground mine environment. Systems were tested in order to check various parameters: throughput or maximum range. Tests results are very promising.
EN
This paper presents frequency reconfigurable dual band antenna for WiMAX and LTE 2500 band applications using four PIN diode switches. The antenna is compact in size with dimensions of 30 x 30 x 0.8 mm3 and designed on FR-4 dielectric substrate with a partial ground plane. The fabricated antenna operates in the frequency range of LTE and WiMAX (2.5-2.69 GHz and 3.4-3.6 GHz) respectively. The frequencies can be controlled by using PIN diodes and antenna attained the gain ranging of 3.34-4.46 dBi. This designed antenna resonating at 2.52 and 3.49 GHz when the PIN diodes are in ON state and resonating at 2.68 and 3.58 GHz when PIN diodes are in OFF state. The proposed antenna has bidirectional radiation at upper frequency bands and unidirectional at lower frequency bands. The proposed split ring structured antenna has the radiation efficiency of 94.12% at 2.52 GHz and 90.34% at 3.49 GHz in ON state. Antenna providing good agreement between the measured (Antenna measurement setup with VNA) and simulated results (Ansys-HFSS).
EN
Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX), based on the IEEE 802.16 standards, is a technology that offers low cost mobile broadband access to multimedia and internet applications for operators and end-users. Similarly to cellular phone or other Radio Frequency devices, WiMAX has to be considered as a possible source of electromagnetic pollution and so monitoring its emission could be necessary to verify compliance with the applicable emission limits. Generally, the monitoring of the electromagnetic pollution is performed by means of a suitable measurement chain constituted by an antenna connected to a traditional spectrum analyzer. The use of this kind of device to measure the power of digital modulated noise-like signals, such as WiMAX, requires to use proper measurement methods and to carefully set many instrument parameters to obtain reliable measurement results, otherwise a significant underestimate or overestimate of the human exposure can be obtained. In this framework, this paper investigates the feasibility of using the traditional spectrum analyzer to perform the electromagnetic pollution measurements due to WiMAX devices. A large experimental campaign is carried out to identify the most proper measurement method and spectrum analyzer settings able to warrant reliable measurements.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.