Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obszary naturalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia krajobraz obszarów wiejskich jako istotny element produktu turystycznego polskiej wsi. Jakość krajobrazu coraz częściej interpretowana jest, co potwierdzają badania naukowe, jako podstawowy czynnik decydujący o wyborze konkretnego miejsca wypoczynku. Turyści przebywający na obszarach wiejskich poszukują dziś przede wszystkim: pięknych widoków, ciekawej przyrody, ciszy i spokoju, oryginalnych krajobrazów rolniczych, atrakcyjnego dziedzictwa kulturowego. Nie można jednoznacznie stwierdzić czy turystyka jest zagrożeniem czy szansą dla krajobrazu polskiej wsi, gdyż to w dużej mierze zależy od stanowiska podmiotów organizujących zagospodarowanie turystyczne oraz form realizowanego wypoczynku.
EN
The article presents landscape of rural areas as an important element of tourism product of a Polish village. The quality of landscape is more and more often interpreted (which is confirmed by scientific research) as the basic factor influencing choice of a particular place of rest. Tourists staying in rural areas search mainly for: beautiful sceneries, interesting nature, silence and quietness, original agricultural landscapes, attractive cultural heritage. It cannot be unambiguously stated whether tourism is a threat or a chance for Polish villages, because it depends to a large degree on awareness of entities organizing tourism development the and forms of rest.
PL
Parki narodowe sprawują wiele funkcji społecznie użytecznych, ale tworzone są przede wszystkim dla zachowania bioróżnorodności i walorów krajobrazu. Przyjęło się uważać, że niosą za sobą niedogodność dla miejscowych społeczności przez ograniczenie działalności gospodarczej w niektórych sektorach i branżach, co oznacza utratę potencjalnych dochodów. Od wielu lat „Krajowe strategie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej" zakładają powołanie nowych parków narodowych i powiększanie istniejących. Nadal jednak - także w wyniku obowiązującego prawodawstwa - te założenia w zasadzie nie są realizowane
EN
National Parks carry out many socially useful functions, but they are primarily created for the conservation of biodiversity and landscape values. It is generally believed that their presence brings inconvenience to the local communities and affects the reduction of economic activity in certain sectors and industries, which causes a loss of potential income. For many years „The Programmes of conservation and sustainable use of biodiversity" have assumed the establishment of new national parks and enlargement of existing ones, but still - also as a result of the existing legislation - these plans are not implemented
EN
Understanding all the possibilities of environmentally oriented landscape planning will contribute to the effective environmental planning of the territory and nature management in general. Accordingly, the purpose of the study was to investigate the experience of the European countries towards the introduction of an effective system of environmentally oriented landscape planning and improvement of territories, as well as their protection. For this purpose, it is necessary to comprehensively study the strengths and weaknesses of existing developments in the field of environmentally oriented landscape planning in Europe. An analysis of the best practices of environmentally oriented landscape planning in such countries as Great Britain, France, Germany, the Netherlands, etc. has been conducted. The findings allowed to state that the effectiveness of development and implementation of substantial planning for landscape design depends not only on the volume and depth of research, but to a very large extent from their reasonable and productive organisation. The paper summarises that in environmentally oriented landscape planning, it is first necessary to determine the reasons for planning. Before choosing the object and territory of planning, it is necessary to find out: who are the potential customers and investors – their goals and motivation; what are the problem situations and conflicts in nature management in the area; what is the practical use of the results of landscape planning; the purpose of the territory, including cartographic; the availability of source information, and more. And then make decisions regarding the stages of landscape planning, taking into account the environmental component and, accordingly, the implementation of the idea of landscape planning.
PL
Zrozumienie wszystkich aspektów architektury krajobrazu zorientowanej na środowisko przyczyni się do efektywnego planowania środowiskowego terytorium i ogólnie do zarządzania przyrodą. W związku z tym celem badania było zbadanie doświadczeń krajów europejskich w zakresie wprowadzenia efektywnego systemu architektury krajobrazu zorientowanej na środowisko i poprawy obszarów, a także ich ochrony. W tym celu konieczne jest kompleksowe zbadanie mocnych i słabych stron istniejących rozwiązań w dziedzinie architektury krajobrazu zorientowanej na środowisko. Przeprowadzono analizę najlepszych praktyk architektury krajobrazu w takich krajach jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Holandia. Wyniki pozwoliły stwierdzić, że skuteczność opracowania i wdrożenia planowania merytorycznego do projektowania krajobrazu zależy nie tylko od zakresu i głębokości badań, ale w bardzo dużym stopniu od ich racjonalnej organizacji. Stwierdzono, że w planowaniu krajobrazu zorientowanego na środowisko najpierw należy określić przyczyny planowania. Przed wyborem przedmiotu i terenu planowania należy dowiedzieć się: kim są potencjalni klienci i inwestorzy – ich cele i motywacja; jakie są sytuacje problemowe i konflikty w zarządzaniu przyrodą na danym terenie; jakie jest praktyczne wykorzystanie wyników planowania krajobrazu; cel terytorium, w tym opis kartograficzny; dostępność informacji źródłowych itp. Następnie należy podjąć decyzje dotyczące etapów planowania krajobrazowego z uwzględnieniem komponentu środowiskowego w celu odpowiedniej realizacji idei architektury krajobrazu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.