Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1146

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 58 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Ludzie starsi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 58 next fast forward last
XX
Artykuł dotyczy funkcjonowania i perspektyw rozwoju turystyki senioralnej. Analizę przeprowadzono na podstawie opinii członków dwóch aktywnych sekcji stowarzyszenia zajmującego się promocją zdrowia. Analizę ankiet poprzedza krótka prezentacja działalności stowarzyszenia. Badanie przeprowadzono na 68 seniorach. Pytania ankietowe dotyczyły czterech głównych tematów: dane osobowe oraz dotyczące stanu zdrowia, preferowane formy aktywności rekreacyjnej, główne cele podróżowania i motywacji turystycznej oraz najważniejsze czynniki hamujące aktywność turystyczną respondentów. Grupę badanych poproszono także o ocenę oferty turystycznej widocznej na rynku Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem czynników, które warto byłoby w niej zmienić.(abstrakt oryginalny)
EN
The article refers to the functioning and development perspectives of senior tourism based on the opinion of two active senior sections members of an association dedicated to sport promotion. A short presentation of the association activity is followed by an analysis of the survey responses. The research was performed among 68 seniors. The questions concerned four main topics: the respondents' personal status and physical condition, the preferred forms of recreational activity, the main purposes of travelling and tourist motivations, and, finally, the most important factors inhibiting the responders' tourist activity. The group was also asked to assess the tourist offer existing on the local market in Lower Silesia, and especially to emphasise factors that should be changed.(original abstract)
2
80%
XX
Wstępna wersja opracowania powstała w ramach badań statutowych Instytutu Statystyki i Demografii Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (KAE/ S15/23/15), pt. Monitorowanie polityki senioralnej (recenzent prof. dr hab. P. Błędowski). Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób można oceniać efekty działań, które składają się na politykę senioralną w Polsce. W artykule pokazano sposób przedstawiania polityki senioralnej w dokumentach rządowych oraz zaprezentowano jej ocenę za pomocą wskaźników wykorzystywanych w międzynarodowych porównaniach. Wskazanie tradycyjnego podejścia do takiej oceny zostało zilustrowane na przykładzie Polski, zarówno na poziomie krajowym, jak i w ujęciu regionalnym. Tradycyjne sposoby oceny zostały ponadto rozszerzone o nowe ujęcie - znane w analizie polityk publicznych od dawna, ale niestosowane w analizach polityki senioralnej w Polsce - czyli tzw. analizę stanów kontrfaktycznych. Celem artykułu jest wskazanie możliwości i zapoczątkowanie systematycznych - tego typu - analiz dla całościowej oceny efektów działań dotyczących osób starszych. Podjęto próbę analizy kontrfaktycznej na podstawie danych Diagnozy Społecznej (2015), której wyniki zostały przedstawione i skomentowane w artykule. W Polsce konieczny jest stały monitoring efektów oddziaływania polityki senioralnej nie tylko za pomocą wskaźników (znanych i modyfikowanych czy nowych w zależności od powiązania z celami polityk). Potrzebna jest także ewaluacja działań za pomocą zaawansowanych metod analitycznych (m.in. z wykorzystaniem analizy stanów kontrfaktycznych). (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the article is to present the evaluation methods of senior policy in Poland. The article discusses manner in which senior policy in Poland is presented in official documents as well as describes it with use of standard indicators at the national and regional level. This traditional approach to policy description is extended in the article by the counterfactual analysis - an analytical method well present in public policy analysis but not used in the field of senior policy in Poland. Counterfactual analysis presented in the article is based on the data from Social Diagnosis 2015. It is concluded in the article that constant monitoring of senior policy outcomes with the use of counterfactual analysis is needed in Poland. (original abstract)
3
Content available remote Uwarunkowania turystyki seniorów w Polsce
80%
XX
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja czynników decydujących o aktywności zawodowej, społecznej, turystycznej i rekreacyjnej oraz edukacyjnej seniorów. A także zwrócenie uwagi na faktyczne potrzeby tychże grup społecznych na podstawie przeglądu dotychczasowych badań w tym zakresie. (fragment tekstu)
EN
The ageing of the population is a global and irreversible process, highly varied regionally. Generally, it can be assumed that the higher the degree of socio-economic development of the country, the higher the level of ageing of the population (...) This means that making it to the old age is no longer a "reserved" for a few people, but it is a growing part of the population, thereby also increasing the heterogeneity of the population of the elderly. The purpose of this article is to identify the factors determining economic, social, touristic, recreational and educational activities of senior citizens. Also, drawing attention to the actual needs of this social group on the basis of a review of the existing research in this area. Social tourism has become a way of life in selected Polish regions, as well as for the beneficiaries of those services who appreciate organized tourism tailored to the individual needs of the given segment based on demographics and health status, that determines conditions for the next activity in the group. (original abstract)
FR
Le marché des personnes âgées reste en dehors de l’intérêt des dirigeants d’entreprises et des économistes. Cependant, selon les prévisions démographiques, le nombre de personnes âgées est déjà important et prochainement augmentera de manière considérable. Cet article présente une caractéristique générale du groupe 60+ et 65+ et leur attitude face aux nouvelles technologies c’est-à-dire l’Internet, d’après les données statistiques et celles provenant du rapport d’une enquête menée auprès de toute la population polonaise. On peut en conclure que l’âge est un facteur important mais il n’est pas le seul à déterminer l’utilisation du réseau global. Les préférences individuelles et le mode de vie comptent aussi de façon importante. En plus, l’absence des seniors dans le cyberespace s’explique plus par le déficit de la maîtrise de l’outil informatique et l’utilisation du web que par le manque d’intérêt pour l’Internet.
XX
Niniejszy artykuł naukowy ma na celu wyjaśnienie znaczenia badań jakościowych, w szczególności zaś metodyprocess tracing, w ewaluacji rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych (ASOS). W artykule przedstawiono metodykę zastosowania metody process tracing wykorzystywanej w badaniu studium przypadku oraz warunki, w jakich może być ona użyteczna w określaniu efektów realizacji programu w ramach polityk publicznych. Artykuł został oparty na badaniach przeprowadzonych w ramach projektu naukowego Innovative Social Investment Strenghtening Communities in Europę (InnoSi) finansowanego przez Komisję Europejską z programu Horyzont 2020. W głównej części artykułu zaprezentowano częściowe wyniki badań empirycznych mających formę analizy studium przypadku i obejmujących projekt Aktywni bez względu na wiek w oparciu o metodę process tracing. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper is to explain the importance of qualitative research, particularly the process tracing method in the public policies evaluation. The article presents the methodology of using process tracing method and the conditions of its implementation in evaluation of public policies programmes. The article is based on research carried out within the research project Innovative Social Investment Strengthening Communities in Europe' (InnoSi), financed by the European Commission in the frames of Horizon 2020 Programme. The main part of the article presents the partial results of empirical research based on the process tracing method, in the form of case study analysis covering the project 'Active regardless the age'. (original abstract)
XX
Niniejszy numer 1/2020 Studiów Demograficznych został wydany w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ("Wsparcie dla czasopism naukowych"). Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu czasopismo uległo całkowitej digitalizacji: powstała nowa strona internetowa (econjournals.sgh.waw.pl/SD), zostało ono umieszczone na platformie Open Journal Systems (OJS), a także zmieniono okładkę SD. W ramach naszego konkursu wybraliśmy nową oprawę graficzną okładki zaprojektowaną przez Urszulę Jedynak, studentkę Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, pod kierunkiem wykładowczyni tej Uczelni, Moniki Marek-Łuckiej. Od 1 stycznia 2021 roku cały proces wydawniczy oraz kontakt z autorami będzie się odbywać przez platformę OJS(fragment tekstu)
XX
Prognozy demograficzne GUS pokazują, że do 2035 r. subpopulacja ludzi mających 65 lat i więcej w Polsce wzro- śnie o 62% w porównaniu do 2010 r., natomiast subpopulacja ludzi mających 80 lat i więcej wzrośnie w tym samym okresie aż o 96%. Celem artykułu jest diagnoza wybranych zasobów opieki geriatrycznej w sytuacji postępującego starzenia się społeczeń- stwa wsi i miast w Polsce. Aby zrealizować cel, przedstawiono prognozy demograficzne dla Polski do 2035 roku z podziałem na poszczególne województwa oraz wieś i miasto, jak również dokonano analizy wybranych zasobów opieki geriatrycznej (łóżek geriatrycznych oraz lekarzy geriatrów) w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że w Polsce występuje niedostatek zasobów geriatrycznych, tak łóżek szpitalnych, jak i lekarzy specjalistów. Mimo że prognozowany odsetek osób w wieku 65+ na wsi będzie w 2035 r. niższy niż w miastach, to na terenach wiejskich dostęp do tych zasobów jest bardziej ograniczony ze względu na koncentrację zasobów geriatrycznych głównie w dużych miastach. (abstrakt oryginalny)
EN
GUS demographic forecasts show that by 2035 subpopulation of people with 65 years or more in Poland will grow by 62% compared to 2010. While the subpopulation of people with 80 years or more will increase as much as 96% over the same period. The aim of this article is a diagnosis of selected geriatric care resources in a situation of aging population of rural and urban areas in Poland. To achieve this aim, the study includes demographic forecasting for Poland until 2035 with differentiation on voivodeships and rural and urban areas. Additionally, an analysis of selected geriatric care resources (geriatric beds and specialists in geriatrics) in the context of an aging population was considered. The obtained results conclude that in Poland there is lack of geriatric care resources such as geriatric beds and specialists in geriatrics. Although the projected percentage of people aged 65+ in rural areas will be lower in 2035 than in the urban areas, the access to these resources in rural areas is more limited, due to the concentration of geriatric care resources mainly in big cities. (original abstract)
9
Content available remote Zastosowanie terapii reminiscencyjnej u osób starszych w turystyce medycznej
80%
XX
Cel. Ocena możliwości wykorzystania terapii reminiscencyjnej w ramach turystyki zdrowotnej. Metoda. Analiza danych wtórnych dotyczących efektywności stosowania terapii reminiscencyjnej u osób starszych. Zaprezentowanie wniosków wyciągniętych z analizy porównawczej artykułów omawiających możliwości poprawienia sytuacji osób starszych: zarówno cierpiących na choroby pogarszające ich zdolności kognitywne, jak i odczuwających dyskomfort psychiczny. Wyniki. Rezultaty terapii reminiscencyjnych wykorzystujących wizualną stymulację pamięci osób starszych sugerują możliwość wywoływania "efektu reminiscencji" u osób starszych nie tylko za pomocą fotografii, ale także wyjazdów zorganizowanych bezpośrednio w miejsca mogące wywołać taki efekt. Ograniczenia badań i wnioskowania. Brak badań analizujących skuteczność terapii reminiscencyjnej prowadzonych w terenie, uniemożliwia stwierdzenie czy byłaby ona bardziej skuteczna niż terapie organizowane w placówkach terapeutycznych. Implikacje praktyczne. Prognozowany wzrost liczby osób starszych może stanowi podstawę do szerszego zainteresowania się tworzeniem produktów turystycznych ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb osób uskarżających się na problemy z pamięcią. Oryginalność. Przedstawienie możliwości zastosowania efektu reminiscencji nie tylko w kontekście czynnika wywołującego wspomnienia osobiste zachęcające do odbywania podróży, ale także jako metody pozwalającej poprawić jakość życia ludzi starszych, poprzez zastosowanie terapii reminiscencyjnej poza obszarem placówek terapeutycznych. Rodzaj pracy. Artykuł ma charakter przeglądowy. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. Evaluation of the possibility of using reminiscence therapy as part of health tourism. Method. Secondary data analysis on the effectiveness of reminiscence therapy in seniors. Presenting the conclusions extracted from a comparative analysis of articles discussing the possibilities of improving the situation of elder people: both suffering from diseases that aggravate their cognitive skills and those experiencing psychological discomfort. Results. The results of reminiscence therapy using visual stimulation of memory in seniors suggest the possibility of inducing the "reminiscence effect" in the elderly, not only with the help of photographs, but also trips organised directly to places that can cause such an effect. Research and conclusion limitations. Lack of research analysing the effectiveness of reminiscence therapy conducted in the field makes it impossible to ascertain whether it would be more effective than therapy organised at therapeutic facilities. Practical implications. The forecast of the increase in the number of elder people may be the basis for broader interest in the creation of tourist products aimed at meeting the needs of people complaining of memory problems. Originality. Presentation of the possibility of applying the effect of reminiscence therapy not only within the context of the factor evoking personal memories that encourage travelling, but also as a method to improve the quality of life of seniors through the use of reminiscence therapy outside therapeutic facilities. Type of work. The article is of review type. (original abstract)
10
Content available remote Starnúca spoločnosť a jej problémy
80%
XX
Autorka referatu próbowała nakreślić fragmenty ważnych i ciekawych propozycji, które zostały przedstawione na seminarium, które odbyło się na zakończenie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej w 2012 roku w Instytucie Filozofii ASCR, Instytut do badań naukowych, technologii i społeczeństwa zorganizowanym w dniu 30 listopada 2012 w siedzibie centrum konferencyjnego Instytutu Filozofii w Pradze.
12
Content available remote Gerontechnologia w rozwiązywaniu problemów osób starszych
80%
XX
W artykule podjęto temat zastosowania gerontechnologii. Dlatego też zdefiniowano pojęcie "gerontechnologia", przedstawiono genezę wykorzystania inżynierskich środków technicznych w omawianym obszarze, a także pokazano wybrane przykłady zastosowania gerontechnologii we wspomaganiu poprawy jakości życia osób starszych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the subject of gerontechnology application was undertaken. Therefore "gerontechnology" term was defined, genesis of using engineering technical means in the defined area was introduced, and the selected examples of gerontechnology application for supporting the improvement of quality of life of older persons were shown. (original abstract)
XX
Jest wiele publikacji, które dotyczą sytuacji społeczno-ekonomicznej starszych generacji w Europie, ale głównie koncentrują się na pokazaniu jakości życia osób starszych mieszkających w krajach Europy Zachodniej. W artykule pokazano możliwości wykorzystania różnych informacji/wskaźników do pomiaru jakości życia osób starszych, rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia i które to wskaźniki zastosowano w analizie porównawczej dla Polski, Litwy, Węgier, Czech, Słowacji, Łotwy jak i Estonii. Cała analiza ma na celu nie tylko pokazanie różnic w poziomie jakości życia osób starszych między wybranymi krajami, ale także zwrócenie uwagi na konieczność uwzględniania poziomu jakości życia w planowaniu, tworzeniu i wdrażaniu polityki senioralnej w krajach Europy Środkowo- Wschodniej.(abstrakt oryginalny)
EN
There are numerous publications which focus on showing the socio-economic situations of older generations in Europe, however, they primarily concern industrialized Western European countries. This paper presents an overview and comparison of information based on various indicators (recommended by the WHO) which were used in analysis of measuring the quality of life of senior citizens in some countries of Central and Eastern Europe (CEE), i.e. Poland, Lithuania, Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Latvia and Estonia. The whole analysis is crucial not only for assessing the quality of life in old age, but also demonstrating a possible use of this quality of life concept in the senior policy planning, making and implementation for the Central and Eastern European countries.(original abstract)
XX
Współczesne rozwiązania w pomocy i opiece dla ludzi starych w państwach takich jak Wielka Brytania i Niemcy kładą nacisk na pozostawianie ludzi starych w ich domach i środowisku jak najdłużej jest to możliwe. Jest to rozwiązanie optymalne z punktu widzenia społecznego i ekonomicznego. Wsparcie powinno być udzielane głównie przez rodzinę oraz organizacje pozarządowe. W przyszłości rodziny będą mniej liczne, więc zmniejszy się też krąg potencjalnych pomocników w rozwiązywaniu problemów ludzi starych. Stąd rozbudowa opieki instytucjonalnej jako uzupełnienie systemu będzie prawdopodobnie zyskiwać na znaczeniu. (abstrakt oryginalny)
EN
Today's solutions support and care for the elderly in countries such as Britain and Germany insist on leaving the elderly in their homes and environment as long as possible. This solution is optimal from the standpoint of social and economic. Support should be provided primarily by family and NGO's. In the future, families will be less numerous, so also reduce the circle of potential helpers in solving the problems of old people. Hence the expansion of institutional care as a complement to the system will likely become more important. (original abstract)
15
Content available remote Economic Activity of Older People in Selected EU Countries
80%
EN
The paper presents an analysis of changes in activity of the population in older age people (50-64 years) in selected EU countries: Finland, Germany, the Netherlands and Estonia in the context of demographic aging. The study period covered the years 2000 to 2012. It was low participation of people aged 50+ in most European countries and the EU average. At the same time there was an increase in the labor market involvement of people in this age group in recent years. Also presented are examples of good practices used in those countries that have successfully improved the situation on the labor market, leading to an increase in employment of people around the age of retirement. (original abstract)
XX
Autorka charakteryzuje problem ludzi starszych w Polsce. Zajmuje się głównie opisem ich stanu zdrowotnego oraz możliwością opieki społecznej w naszym kraju. Przyznaje, że problem ten jest jeszcze za mało zbadany w porównaniu z krajami cywilizowanymi.
XX
Jeszcze kilka lat temu ukończenie 50 lat oznaczało schyłek kariery zawodowej. Większość pracowników wchodziła w okres przedemerytalny i ich aktywność zawodowa dobiegała końca. Dziś przekroczenie 50 roku życia nie musi wiązać się z zakończeniem życia zawodowego. Co więcej, osoby po pięćdziesiątce nadal mogą czerpać satysfakcję z wykonywanej pracy i wiele zaoferować swoim pracodawcom. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to describe the MEAP (Multiphasic Environmental Assessment Procedure) method which had and may have in the future many practical applications in management of care settings for elderly people. The author starts with presenting a methodological foundations of the method, then shows the construction of the tools and diagnostic techniques within the method. As the method turned out to be helpful and may still be helpful in management of settings for senior citizens, the author presents its practical applications in different areas (scopes) of social policy institutions' functioning (including care settings) in several countries. Finally the author sums up the advantages of the MEAP method which emerged due to previous applications. (original abstract)
19
80%
XX
USA to kraj liberalny zorientowany na osoby stare. Oznacza to, że poziom redystrybucji zasobów jest tam ustanowiony na niskim poziomie, przy czym zdecydowana większość (ograniczonych) transferów socjalnych skierowana jest do osób starych. Głównym celem niniejszego artykułu jest diagnoza uwarunkowań takiego stanu rzeczy. Poszukiwana będzie odpowiedź na pytanie, dlaczego akurat seniorzy cieszą się szczególnym uznaniem ze strony państwa opiekuńczego? Co spowodowało, że wsparcie publiczne kierowane jest w dominującym stopniu właśnie do nich? Postaramy się ponadto określić perspektywy zmian polityki społecznej wobec ludzi starych w USA. Wskazany zostanie kierunek jej ewolucji oraz wyzwania, z jakimi będzie musiała się ona zmierzyć w przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
The U.S. is a liberal and elderly-oriented country. That means that the redistribution of welfare is set on the minimum level, but most of (limited) social transfers are addressed to old people. The main objective of this article is to diagnose the conditions of this. We will try to answer the question, why seniors are privileged in the welfare state? What caused that public support is directed in particular to them? We will also try to identify prospects for changes in social policy towards the elderly in the U.S. We will show the direction of its evolution and challenges that it will face in the future. (original abstract)
XX
W filmie Skyfall o przygodach Jamesa Bonda pojawia się motyw zupełnie nielicujący z wizerunkiem superagenta - proces starzenia. Jeden z dialogów utrwala w masowej świadomości stereotyp "You can't teach old dog new tricks", co w tłumaczeniu kontekstowym oznacza, że osoby dojrzałe nie przyswajają nowych umiejętności oraz są odporne na zmiany. Czy na pewno? Trenerzy nieznający specyfiki uczenia osób 50+ ryzykują niską efektywność swoich szkoleń i stres grupy. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 58 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.