Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 625

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Regions competitiveness
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
XX
Celem niniejszego opracowania jest próba usystematyzowania zagadnienia konkurencyjności regionów i syntetyczne zestawienie klasyfikacji czynników konkurencyjności regionów. (fragment tekstu)
EN
The article presents problems connected with the concept of regions' competitiveness. It attempts at defining the term "competitiveness". There are presented classifications of factors influencing competitiveness and an exemplary listing of determinants for regions' competitiveness. (original abstract)
XX
W literaturze toczy się ożywiona dyskusja na temat konkurencyjności miejsca, terytorium czy regionu oraz jej związku z produkcyjnością. Celem artykułu jest odpowiedź na trzy pytania: co dokładnie oznacza konkurencyjność regionów, w jakim sensie konkurują one ze sobą i jaki jest związek między konkurencyjnością regionalną i regionalną produkcyjnością. Wyniki analizy potwierdziły brak spójnych ram teoretycznych, umożliwiających jednoznaczną odpowiedź na postawione pytania. Wspólnym miernikiem wyników gospodarczych w postaci produkcji przypadającej na jednostkę populacji jest kombinacja stopy zatrudnienia i produkcyjności pracy. Istnieją jednak problemy z precyzyjnym pomiarem produkcyjności na poziomie regionalnym. Oba wskaźniki, uznawane za mierniki ujawnionej konkurencyjności, dostarczają niewiele informacji na temat źródeł przewagi konkurencyjnej regionu.(abstrakt oryginalny)
EN
There is a heated discussion in the academic literature on issues around place, territorial and regional competitiveness and its relation to productivity. The article aims to answer three questions, namely: 1. What precisely is meant by the competitiveness of regions? 2. In what sense do they compete? and 3. What is the relationship between regional competitiveness and regional productivity? The results of the analysis showed that there is still no consistent theoretical framework for answering the research questions unambiguously. The common measure of economic performance in the form of output per head of population is a combination of workforce factors, particularly the employment rate and labour productivity, however there are still some empirical problems with measuring the latter precisely at regional level. Both indicators are recognized as measures of revealed competitiveness, however, they reveal little of the sources of competitive advantage of a region.(original abstract)
3
Content available remote Dylematy konkurencyjności regionalnej - zarys problemu
100%
XX
W opracowaniu przedstawiono rozważania dotyczące teoretycznych aspektów konkurencyjności regionalnej. Ujęto podejście różnych autorów, zajmując własne stanowisko. Ukazano autorskie podejście do aspektów konkurencyjności poszczególnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents a discussion of the theoretical aspects of regional competitiveness. Approach was recognized equally to the authors, occupying own position. The author has shown approach to the competitiveness of the various tiers of local government units.(short original abstract)
XX
Wyjaśniono pojęcie konkurencyjności oraz omówiono jego rolę w strategiach regionów Polski. Szczegółowo przedstawiono czynniki sukcesu potrzebne w podnoszeniu konkurencyjności regionu.
5
Content available remote Kreowanie regionu konkurencyjnego na przykładzie Euroregionu Pomerania
80%
XX
Celem tego artykułu jest wskazanie zmian, jakie zaszły na obszarach przygranicznych w kontekście globalizacji i rosnącej konkurencji regionalnej. Budowa konkurencyjnego regionu jest jedną z konsekwencji zmian w postrzeganiu roli, jaką odgrywają obszary przygraniczne. Dawniej obszary te były postrzegane jako peryferyjne, dzięki swoim niepowtarzalnym zasobom stają się dzisiaj obszarami rdzeniowymi. Tworzenie konkurencyjnego regionu jest głównym celem regionalnej polityki prowadzonej przez wszystkie szczeble samorządu terytorialnego. Współcześnie coraz częściej wskazuje się, że konkurencyjność globalna w rzeczywistości budowana jest w skali lokalnej. Specjalną rolę w polityce budowania regionalnej konkurencyjności odgrywają regiony przygraniczne. Przez lata były one postrzegane jako skazane na marginalizację. Działania samorządów lokalnych zmierzają do zmiany tej sytuacji przez tworzenie trwałych podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego tych obszarów. Przyszłość obszarów euroregionalnych w gospodarce światowej zależy od ich zdolności do tworzenia konkurencyjnego produktu. Produktu, który przyczyni się do wzrostu konkurencyjności w ujęciu regionalnym, narodowym i międzynarodowym.(fragment tekstu)
EN
The purpose of this paper is to show the changes in how border areas are perceivedin the context of globalization and the growing interregional competition. Building a competitive region is one of the consequences of changed roles that are assigned to border regions. Formerly perceived as peripheral, thanks to their unique resources these areas now have a potential of becoming core regions. Creating a region's competitiveness is the main objective of regional policy pursued by all government administration levels. Presently, competitiveness on the global scale is built on the local and regional scale. A special role in the policy of building regional competitiveness is played by border regions. For years they have been perceived as declining and doomed to be marginalized. Actions undertaken by local governments aim to change this image and create the bases for sustainable socio-economic development. Euroregions' future in the world economy is largely dependent on their ability to create an integrated competitive product. This product needs to be properly marketed, which will contribute to a growth in competitiveness on a regional, national and international scale. Building a competitive region is a brand new philosophy in terms of regions achieving their own targets. This is possible through using resources, opportunities and capacities that are often unique, which allows for satisfying the current and future needs of the region's inhabitants. A competitive region is a spatial unit that creates a characteristic product combining material and human resources as well as structural and infrastructural factors, and which meets the expectations of the internal and external recipient.(author's abstract)
XX
Rynki finansowe, uważane za istotną determinantę konkurencyjności regionów, odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju regionalnym. Od stopnia ich rozwoju zależy bowiem zarówno skuteczność mobilizacji oszczędności wewnętrznych, jak i efektywność alokacji czynników produkcji. Poziom stóp procentowych, najważniejsza zmienna finansowa, jest uwarunkowany nie tylko czynnikami rynkowymi, tj. popytem na różne aktywa finansowe oraz ich podażą. Ważne są także ramy prawne funkcjonowania rynków finansowych, określające m.in. przejrzystość tych rynków oraz stopień ochrony inwestorów. Ponadto elastyczność rynków umożliwia finansowanie projektów o zróżnicowanym stopniu ryzyka w stale zmieniającej się gospodarce. Elastyczność taką może zapewnić struktura finansowa, której podstawę stanowią odpowiednio rozwinięta sieć instytucji kredytowych oraz dobrze funkcjonujący rynek papierów wartościowych.W Unii Europejskiej rynki finansowe są już w dużym stopniu zintegrowane. Ich integracja pociągnęła za sobą poprawę efektywności alokacji czynników produkcji w regionach. Zmieniła ona także finansowe czynniki regionalnej konkurencyjności, ponieważ ułatwiła dostęp regionów do kapitału zagranicznego oraz zapewniła większą różnorodność produktów finansowych, lepszą przejrzystość rynków finansowych oraz większą ich stabilność. (fragment tekstu)
EN
Financial markets are principal factors of regional competitiveness. It is a consequence of their role in mobilization of saving, allocation of capital between regions and sectors of economy, and risk diversification. Effectiveness in financial markets depends on many factors, including the level of financial development, financial structure, and market regulation. There is a positive relation between financial development and economic growth, especially strong in initial stage of economic development. Therefore financial markets promote the development and competitiveness of regions whose development is lagging behind. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu są teoretyczne rozważania dotyczące strategii rozwoju województwa mazowieckiego, ukierunkowanej na zdobycie przewagi konkurencyjnej nad innymi regionami Polski. Dla podniesienia poziomu konkurencji regionu mazowieckiego, niezbędne będzie opracowanie strategii oprtej na dogłębnej analizie konkurencji, przy uwzględnieniu czynników przedsiębiorczości, oświaty, modelu gospodarczego kraju, polityki państwa w zakresie regionalizacji kraju i polityki gospodarczej.
EN
The subject of that article are theoretical thoughts connected to the strategy of development in Mazowiecki voivodship. The strategy refers to competitiveness of Mazowiecki region to the other polish regions. To higher the level of competitiveness in Mazowiecki region will be important to work out strategy connected to the competitiveness analysis, factor of enterprise, education, model of economic country policy and policy of the country in the context of country regionalism and economic policy. (A.Ł.)
8
Content available remote Kształtowanie konkurencyjności regionalnej (przykład województwa pomorskiego)
80%
XX
Przybliżono pojęcie konkurencyjności regionalnej. Omówiono uwarunkowania konkurencyjnosci. Przedstawiono dokumenty programowe dotyczące konkurencyjności województwa pomorskiego.
EN
The article covers the problem of regional competition (definition and factors of regional competition) and attemption of the evaluation „ The Pomeranian Voivodeship Development Strategy". There were presented: complicated meaning of the regional competition concept and detailed factors which determined the position of regional competition. Analysis of voivodeship competition was based on the A.Godet's conception which distinguish several forms of voivodeship strategies. In this context there were accomplished comparison between weak sides and exterior chances of Pomeranian Voivodeship. Then there were defined main development dilemmas. Simultaneously it was made the analysis the allocation of the finance on the individual targets of the Regional Operating Programme for the Pomeranian Voivodeship (in the 2007-2013 period), which is the second after the Regional Development Integrated Operating Programme in the 2004-2006 period measure for realization The Pomeranian Voivodeship Development Strategy by local government. After the analysis, the recognition has been done: Pomeranian Local Government will intend to realize the competitive strategy based on the strong support the enterprises and create the information society. (original abstract)
EN
The research project concerned mainly aims at presenting the methodology of selecting and gathering indicators describing tourism development at the national and regional levels and at discussing selected indicators gathered for individual voivodships in Poland. It presents the structure of the Travel & Tourism Competitiveness Index developed and computed for the World Economic Forum as well as the index results and components for Poland. The 2015 TTCI for Poland was 4.08, ranking Poland 47th among the 141 countries covered. The second part presents the assumptions of studies of the competitiveness of the sixteen Polish voivodships based on a set of indicators designed at the Institute of Tourism in Warsaw in 2004. The values of specific indicators for particular voivodships have been presented in the reports entitled Turystyka Polska. Układ regionalny since 2004. The article also contains examples of tables from the 2015 report. Finally, the article presents the ranking of voivodships according to the value of the overall Tourism Competitiveness Index developed on the basis of eight sub-indices.(author's abstract)
XX
Przedstawiono propozycję metody statystycznej do pomiaru konkurencyjności regionu. Zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania elementów teorii konkurencyjności M. Portera wraz z narzędziami wielowymiarowej analizy porównawczej w ocenie konkurencyjności regionów.
EN
The article presents a proposal for statistical approach to measurement of region competitiveness. It includes a discussion of studies on competitiveness of Polish and British regions, with emphasis on quantifiers used for analysis and quantification principles. The proposal for a region competitiveness quantification is based on M. Porter's concept of competitive advantage quadrangle and on border reference system. The system was defined by means of positional statistics. An image of region competitiveness was formed to include the four segments of competitive advantage quadrangle, i.e.: production determinants, demand conditions, supporting companies, economic environment. (original abstract)
11
Content available remote Konkurencyjność regionu a kapitał społeczny
80%
XX
Problematyka regionalna stanowi przedmiot zainteresowań przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych i praktyki gospodarczej. Dotyczy zwłaszcza rozwoju regionalnego, jego czynników, możliwości i ograniczeń wynikających z funkcjonowania regionów w warunkach gospodarki rynkowej. Rozwój regionalny jest przede wszystkim postrzegany jako proces ekonomiczny, polegający na transformacji zewnętrznych i wewnętrznych czynników i zasobów regionalnych w dobra i usługi. Istotnym zasobem regionu jest kapitał społeczny, który może w istotny sposób wpływać na jego konkurencyjność zarówno w stopniu lokalnym, jak i ponadlokalnym. Zatem celem opracowania jest próba odniesienia problematyki kapitału społecznego i jego kwantyfikacji do warunków rozwoju konkurencyjności regionu. (fragment tekstu)
EN
Regional development is understood as economic process which aim is to transform external and internal factors and regional resources. Social capital is one of the most important resources, because it can influence on the region's competitiveness on the local and regional level. The article presents only some chosen aspects concerned with social capital in region's competitiveness and its indexes. (original abstract)
XX
Przedstawiono czynniki, przejawy i uwarunkowania konkurencyjności regionów, dokonano klasyfikacji czynników konkurencyjności i omówiono ich znaczenie.
EN
The term "competitiveness" becomes actually often a point of reference to making synthetic estimates that are designed for the comparison of various units between themselves, also spatial units. The subject of comparison are also factors that determine competitiveness. The aim of the article is to define factors, symptoms and conditions of competitiveness, their classification and to specify the most important of them. (original abstract)
XX
Obserwowane współcześnie przewartościowanie w postrzeganiu głównych czynników determinujących rozwój społeczno-gospodarczy spowodowało, że w centrum uwagi naukowców i decydentów gospodarczych znalazły się tak zwane zasoby niematerialne oparte na potencjale innowacji, wiedzy i informacji. Zmiany związane z przechodzeniem do tak zwanej gospodarki opartej na wiedzy (GOW)1 jednoznacznie uwidoczniły przewagę konkurencyjną nie tylko przedsiębiorstw, ale również państw i regionów dysponujących zaawansowanymi systemami informatycznymi, warunkującymi powstawanie innowacji i ich transfer. W konsekwencji widoczne jest przeskalowanie poziomu analizy procesów społeczno- gospodarczych z poziomu narodowego na poziom międzynarodowy (globalny) i regionalny. (fragment tekstu)
EN
The problem discussed in this article concerns the aspect of regional differences in the level of economic activity. This issue is one of the major problems of modern economics. This article aims to explain the reasons for the differences in the development rate of individual regions, as well as differences in local labour markets. It presents the classical and modern theories of regional development. Particular attention was paid to regional differences in West Pomerania Province. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest identyfikacja kierunków i skali zmian pozycji konkurencyjnej regionów NUTS 3 w Europie Środkowo-Wschodniej (EŚW), jakie zaszły między 2000 r. i 2012 r. Wykorzystano do tego metodę analizy danych statystycznych (głównie PKB per capita, pomocniczo produktywności i zatrudnienia). Przeprowadzone analizy wskazują, że między 2000 r. i 2012 r. regiony NUTS 3 w EŚW, pomimo pewnych perturbacji spowodowanych światowym kryzysem gospodarczym, wyraźnie poprawiły swoją pozycję konkurencyjną zarówno w ujęciu absolutnym, jak i względnym. Było to rezultatem przede wszystkim poprawy ich produktywności, nie zaś zatrudnienia. Jednak większość z nich w 2012 r. charakteryzowała się poziomem konkurencyjności niższym od średniego poziomu konkurencyjności w UE. W 2012 r. we wszystkich krajach EŚW międzyregionalne różnice pozycji konkurencyjnej były większe niż w 2000 r., co wynikało z większej dynamiki rozwoju regionów o przeciętnym oraz wysokim poziomie PKB na mieszkańca i znacznie mniejszej regionów najsłabiej rozwiniętych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to identify directions and scale of changes in competitive position of NUTS 3 regions in Central and Eastern Europe (CEE) which took place between 2000 and 2012. This was examined on the basis of the analysis of statistical data (mainly GDP per capita, incidentally productivity and employment). The results show that despite some perturbations caused by the world economic crisis, the regions between 2000 and 2012 clearly improved their competitive position both in absolute and relative terms. It resulted mainly from improvement of their productivity, not employment. Nevertheless, in 2012 most of them were characterized by a lower level of competitive position than the average level in the EU. In 2012 in all CEE countries intgerregional differences in competitive position were greater than in 2000. It was connected with faster development of highly and average developed regions and slower development of low developed ones.(original abstract)
XX
Parki technologiczne i naukowo-technologiczne mają spełnić zadanie swoistego "przetwornika" wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczo-rozwojowej na innowacje i ich zastosowanie zarówno w przedsiębiorstwach funkcjonujących w ich strukturach, jak i w bezpośrednim otoczeniu. Realizacja koncepcji i budowy parku jest procesem złożonym, w trakcie którego pojawia się wiele problemów. Jeśli większość z tych problemów nie zostanie rozwiązana na etapie studium wykonalności i w procesie przygotowania dokumentacji, to w perspektywie wiązać się to może z wydłużeniem czasu i kosztów inwestycji. Z tego powodu proces przygotowania koncepcji ma istotną rolę w procesie powstawania przedsięwzięcia. (fragment tekstu)
EN
The article presents selected issues concerning creating and functioning of technology and science and technology parks. There were presented some basic ideas of the conception of functioning of the parks as well as their influence over the stimulation of the enterprise development in the region. Selected problems connected with the process of creating the structure of the park were also taken into consideration. (original abstract)
XX
Dolny Śląsk zalicza się do czołowych regionów Polski. W raportach, sporządzonych przez misję hiszpańską, można jednak zauważyć, że Dolny Śląsk postrzega się jako słabo rozwinięty obszar(wskaźnik PKB dla analizowanego województwa osiąga tylko 18% średniej unijnej). Autor scharakteryzował pozycję konkurencyjną Dolnego Śląska. W konkluzji stwierdził, że w porównaniu z europejską piętnastką, województwo dolnośląskie wykazuje wyższe wartości w tych rodzajach działalności, które mają niższy udział na 1 zatrudnionego w łącznej wartości dodanej brutto, zwłaszcza w rolnictwie.
EN
The main aim of this lecture is showing position of Lower Silesia as social and economic region in day before of integration with European Union. It belongs to treat modern conditional ties of functioning of Polish regions in world scale equal, national (local) as well as interregional. However, it is possible to ascertain presently, that integration's process of Poland with European Union will significant influence on development of our country's regions, particularly on development of regions lying near the country's border, Lower Silesia is that. Competitive position of Lower Silesia province allows to qualify it for group of the best developed areas in Poland. Nonetheless distance to average regional norms 15 union countries is still visible at that relatively. It results from specificity of Lower Silesia productive structure, from kinds of economic activities, different participation of each kind of activity in creation of joint value added gross counted on 1 employee (productivity), as well as from that comparison of production capacity achieved in province with largeness of this index (indicator) concerning the rest country and membership countries of European Union. As a reason of the elaboration's limited volume presented matters, opinions and conclusions were depicted in synthetic form. (original abstract)
17
Content available Konkurencyjność regionu a kapitał społeczny
80%
EN
Regional development is understood as economic process which aim is to transform external and internal factors and regional resources. Social capital is one of the most important resources, because it can influence on the region's competitiveness on the local and regional level. The article presents only some chosen aspects concerned with social capital in region's competitiveness and its indexes.
XX
Prowadzenie skutecznej polityki kształtowania konkurencyjności polskich regionów wymaga po pierwsze informacji na temat stanu wyjściowego. Rzetelna informacja decyduje o dalszych etapach procesu sterowania rozwojem regionalnym. Fakt ten stał się przesłanką do powstania niniejszego opracowania, którego celem jest diagnoza i ocena stanu zdolności konkurencyjnych regionów Polski. Cel ten podjęto się osiągnąć dzięki wykorzystaniu metod statystycznych, głównie metod taksonomicznych. (fr. tekstu)
EN
The running of effective policy of shaping Polish regions' competitiveness demands at first informtion about start conditions. This fact has become a reason to write the paper, which aim is to diagnose and evaluate the competitiveness ability of Polish regions. This aim has been achieved by using statistical methods, mainly taxonomic metods. The taxonomic measure in pattern version has been constructed, what allows quantitative determining the competitiveness abilities of Polish voivodships in the end of 1998 and in the end of 2001 year. Moreover, the research has been enriched with analysis of structure of variable's value which determines the competitiveness ability in both periods have been concerned. (original abstract)
19
80%
EN
The article describes the meaning of intellectual capital (IC) in region competitiveness, provides definitions and methods of assessment of IC. Author presents the results of research on competitiveness conducted in Lubelskie region and comes to the conclusion that low competitiveness of Lubelskie region is highly connected with low evaluation of IC by respondents.
XX
Jednym ze skutków ubocznych intensywnego rozwoju społeczno-gospodarczego na świecie jest ingerencja człowieka w ekosystem. Jej konsekwencjami mogą być m.in. zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, nadmierny hałas, globalne zmiany klimatyczne czy rosnące ryzyko katastrof ekologicznych, co wyraźnie pogarsza komfort życia ludności w wymiarze ekologicznym. Procesy te mogą być zahamowane bądź odwrócone m.in. poprzez odpowiednie nakłady inwestycji proekologicznych. Celem artykułu jest ocena, czy modernizacja gospodarki w sferze działalności proekologicznej znajdująca odzwierciedlenie w konkurencyjności inwestycyjnej województw przyczynia się do poprawy jakości środowiska naturalnego i komfortu środowiskowego mieszkańców. W związku z tym nakłady na proekologiczne inwestycje według ich przeznaczenia zostały zestawione z odpowiednimi wskaźnikami jakości środowiska naturalnego. Główna hipoteza badawcza została zweryfikowana przy użyciu analizy korespondencji i metody Warda. Obliczenia wykonano w oparciu o najnowsze dane pochodzące z bazy Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article there is analyzed the relationship between the green investment and quality of people's life in Polish provinces. The main purpose of the article is checking how the green investment competitiveness in Polish voivodships can improve the quality of the natural environment and the quality of people's life in Poland. In the analysis there are used data about the green investment and indicators of environment pollution by voivodships. In the study Author proposes the application of the correspondence analysis and Ward's method to show relationships between the level of the green investment competitiveness and the quality of the natural environment. The data used in the paper is taken from Regional Data Bank of the Central Statistical Office. (original abstract)
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.