Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przedstawienie propozycji własnych reformy prawa karnego dotyczących zmian w stosowaniu warunkowego umorzenia postępowania karnego w ramach obowiązujących przepisów w nawiązaniu do propozycji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego dotyczących kształ-tu niniejszej instytucji przedstawionych w uzasadnieniach jej projektów, poprzedzonych szeroką dyskusją na ten temat. Niniejsza grupa zmian, obok propozycji zmian w ustawowej konstrukcji ba-danej instytucji, została zaproponowana po analizie wyników badań własnych 405 spraw dotyczących efektywności instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego z lat 2003-2009 losowanych metodą losowania zespołowego wieloetapowego. Tytułowa problematyka przedstawiona jest poprzez kolejne etapy postępowania karnego.
XX
The objective of this article is to present own postulates de lege ferenda concerning the action which should be undertaken in the area of effectiveness application of the conditional discontinuance of criminal proceedings within the framework of binding regulations. Own postulates will be presented as result of the author’s own research of 405 court cases from 2003-2009 which were drown using the multi-stage sampling method. Presentation will be connected with results of proposals of Polish Criminal Law Codification Commission. The presentation of the research issues will be analysed from the sequential stages of criminal proceedings.
Zeszyty Prawnicze
|
2015
|
tom 15
|
nr 1
127-136
PL
The Influence of Mediation Proceedings on The Effectiveness of the Institution of Conditional Discontinuation of Criminal Proceedings SummaryThe aim of this article is to present the theoretical and practicalaspects of the specifics of mediation proceedings. I present my ownresearch results, consisting of an analysis of the court records for 405cases on the effectiveness of conditional discontinuance of criminalproceedings within the areas of jurisdiction of the Appellate Court inKraków in 2003-2009. I will continue the analysis for the successivestages of criminal proceedings.
Zeszyty Prawnicze
|
2015
|
tom 15
|
nr 3
145-160
PL
The Effect of a Defendant’s Obligation to Redress Damageon the Effectiveness of Conditional Discontinuance ofCriminal ProceedingsSummaryThe aim of this article is to give a statistical presentation of the theoretical and practical aspects of a defendant’s obligation to redress damagein a verdict involving discontinuance of criminal proceedings. My observations are based on a statistical analysis of data I collected for 405cases involving conditional discontinuance of criminal proceedings andthe effectiveness of such verdicts. The cases were heard in the KrakówRegional Court (Sąd Okręgowy w Krakowie) and the district courts(sądy rejonowe) within its area of jurisdiction. For the statistical analysisI used the Spearman one-way ANOVA model, the Mann-Whitney U test,and the Kruskal-Wallis test to calculate the correlation coefficient. Myanalysis also includes a set of legislative proposals, both for the modification of the statutory construction of the institution of conditionaldiscontinuance of proceedings in Polish criminal law, as well as for thepractical application of the existing provisions.
EN
The aim of this article is to present the factors concerning the observance of human rights in the institution of the interruption in the execution of a custodial sentence. Analysis will be presented by showing judicial and doctrinal aspects in the judgments issued by the Supreme Court and common courts since 1 January 2012. The presentation is concentrated on the code regulation of the titular institution. The presentation and analysis of this subject will be provided through successive stages of the interruption in the execution of the custodial sentence. In order to increase the efficiency in the protection of human rights in practice in the titular institution, monitoring of the application of the interruption of imprisonment should be used. Depending on the results of this kind of monitoring, representatives of the doctrine and judiciary can present de lege ferenda proposals which may include the modification of the legislative construction of the institution in question, and proposals of measures to be taken in its practical application within the framework of the provisions in force.
PL
Celem artykułu jest prezentacja czynników dotyczących przestrzegania praw człowieka w stosowaniu instytucji przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych od 1 stycznia 2012 r. Przedmiotową problematykę zaprezentowano za pomocą regulacji kodeksowej instytucji przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności. Zakres artykułu obejmuje wszystkie etapy stosowania tytułowej instytucji. W celu zwiększenia efektywności ochrony praw człowieka w stosowaniu instytucji przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności należy monitorować stosowanie tej instytucji w praktyce. W zależności od wyników tego monitoringu przedstawiciele doktryny i orzecznictwa mogą przedstawić propozycje de lege ferenda zmian ustawowej konstrukcji instytucji przerwy wykonywaniu kary pozbawienia wolności a także zmian w stosowaniu niniejszej instytucji w ramach obowiązujących przepisów.
EN
The aim of this article is to present the effectiveness of preparatory and jurisdiction proceedings in the application of conditional discontinuation of the criminal proceedings institution. The analysis has been based on factors that increase and reduce effectiveness of its application, results reported in literature, also in light of the amendments to the Polish criminal procedure of 27 September 2013 and results of own research. The proceedings that were the subject of the analysis were randomly selected from those carried out in court units within the jurisdiction of the Regional Court in Kraków between 1 July 2003 and 1 July 2009, and consisted of 405 cases. The issue in question will be analysed in this paper throughout all stages of criminal proceedings.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań własnych i innych autorów dotyczących warunkowego umorzenia postępownia karnego i jego efektywności w postępowaniu przygotowawczym i jurysdykcyjnym w przedmiocie zastosowania niniejszej instytucji. Prezentację wyników badań własnych przeprowadzono za pomocą czynników zwiększających i zmniejszających badaną efektywność, opisujących tytułową badawczą problematykę w ujęciu prawa materialnego i prawa procesowego z uwzględnieniem ustawy z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 1247). Wybór niniejszych czynników został dokonany przez analizę obowiązujących przepisów prawnych, krytyczny przegląd literatury przedmiotu oraz wyniki analizy badań własnych 405 spraw wylosowanych metodą losowania zespołowego wieloetapowego, dotyczących efektywności instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, opatrzonych sygnaturą postępowań prowadzonych w 6 powszechnych jednostkach organizacyjnych sądownictwa należących do obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie i wszczętych w okresie od 1 lipca 2003 r. do 1 lipca 2009 r., z punktu widzenia 5 sytuacji procesowych związanych ze sposobem zakończenia okresu próby. Tytułowa problematyka została przedstawiona poprzez kolejne etapy postępowania karnego.
6
63%
PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań własnych 169 spraw sądowych i prokuratorskich, w których przeprowadzono konfrontację w sprawach zabójstw, zgwałceń i kradzieży z włamaniem. Niniejsza problematyka zostanie poddana analizie z punktu widzenia realizacji zasad przeprowadzenia tej czynności.
EN
The objective of this paper is to present the author’s own studies of 169 court and investigative cases where confrontations were conducted in court and investigative cases of killings, rapes, and burglaries. The issues associated with confrontation will be analyzed from the viewpoint of the observance of principles for conducting this procedure.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.