Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uprawnienia do emisji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Na początku lipca zamknięty został pierwszy etap negocjacji w sprawie nowego systemu handlu emisjami CO2, który rozpocznie działanie w 2013 roku. Wydaje się, że zmiany ujawnią się w latach 2010-2011. Do tej kwestii wrócimy później, a najpierw należy wyjaśnić, na czym polega rewolucja.
PL
Celem proponowanej dyrektywy w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych (RES) jest osiągnięcie 20% do 2020 r. udziału energii odnawialnej w łącznym zużyciu energii w krajach UE. Dla Polski, w ramach przełożenia celu Wspólnoty na cele krajowe, proponuje się ustalenie udziału energii pochodzącej z OZE na poziomie 15%. Spełnienie postanowień dyrektywy ma być środkiem prowadzącym do zmniejszenia zależności UE od paliw kopalnych oraz importu energii. Ostateczne zużycie energii ze źródeł odnawialnych będzie wyliczane jako suma zużycia energii ze źródeł odnawialnych, u odbiorców końcowych energii elektrycznej, ciepła, chłodu oraz paliw do środków transportu.
PL
W ostatnich dniach rozgorzała dyskusja na temat wzrostu cen energii spowodowanych niedoborami uprawnień do emisji CO2 w nadchodzących latach. Generalnie widmo niedoboru uprawnień jest obecne od dawna i śledząc styl unijnej polityki klimatycznej ostatnich lat można się tego było na pewno w jakimś stopniu spodziewać. Niestety dotknęło to Polskę w większym stopniu, bo obciążenie jakie przyjdzie nam z tego tytułu ponieść będzie ralatywnie dużo wyższe niż obciążenie rozwiniętych krajów zachodnioeuropejskich.
PL
Wskutek prowadzonej polityki ograniczania zmian klimatycznych we Wspólnocie Europejskiej postanowiono wprowadzić Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS). Podstawa jego funkcjonowania, tzn. przydział uprawnień do emisji dla poszczególnych krajów, sektorów i zakładów, niesie za sobą określone skutki gospodarcze. W energetyce zwłaszcza zawodowej przydział ten powinien być poprzedzony analizą skutków społecznych - wzrostu cen energii elektrycznej i ciepła. Podjęto próbę bardzo uproszczonej analizy skutków w odniesieniu do cen energii elektrycznej.
EN
As a result of the cultivated in the UE climate changes limitation policy it was decided to implement the EU Emission Trading Scheme (UE ETS). Its main function i.e. authorization for the emission of CO2 for individual countries, sectors and plants brings definite economic consequences. In power industry such authorization should be preceded by an analysis of social effects - the increase of electric energy and heat prices. There is made an attempt to analyse these effects in a simple form with reference to electric energy prices.
13
Content available Handel uprawnieniami do emisji CO2 na poee
63%
Nowa Energia
|
2009
|
tom nr 2
48--49
PL
Dzięki połączeniu systemów handlowych Internetowej Platformy Obrotu Energią Elektryczną poee z systemami Europejskiej Giełdy Energii (EEX) oraz skandynawskiej giełdy Nord Pool otwarte zostało połączenie rynku spot i forward platformy z europejskim rynkiem uprawnień do emisji CO2 w ramach Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (EU ETS).
15
Content available remote Analiza opłat korzystania ze środowiska z perspektywy energetyki zawodowej
63%
PL
Prowadzenie działalności, która w sposób bezpośredni wpływa na środowisko naturalne wymaga od jednostek ją nadzorujących uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska. Z punktu widzenia energetyki zawodowej do najważniejszych czynników wpływających na stan środowiska należą wprowadzane do otoczenia gazy, pyły i ścieki, pobór wód oraz składowanie odpadów. Ważnym składnikiem opłat są również emisje gazów cieplarnianych. W pracy zaprezentowano wpływ udziału energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych na wskaźniki substancji emitowanych.
EN
Economic activity that directly affects the environment requires entities to oversee the payment of the fees for the use of the environment. The most important factors contributing to the state of the environment are gases, dust and waste placed on the ambient, water consumption and waste storage from the point of view of the power plants. An important component of the environmental fees are also greenhouse gas emissions. This paper presents the impact of the energy share generated from renewable sources on the emissions indicators.
PL
Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, a w zasadzie dwutlenku węgla, jest już w Polsce rzeczywistością. Przyznanie, utrzymanie i obrót uprawnieniami do emisji to zdarzenia, jakie zachodzą w podmiotach gospodarczych zobligowanych do ich uzyskania. Pojawienie się w nich instrumentu polityki ochrony środowiska wpłynie na sytuację finansową i majątkową tych jednostek. Odwzorowanie rzetelnego i wiernego obrazu podmiotu zapewni rachunkowość. Dostarczy informacji o wartościowym wpływie praw do emisji na osiągane wyniki. Dorobek naukowy rachunkowości oraz doświadczenie praktyki gospodarczej wypracowały już porozumienie dotyczące przedmiotu rachunkowości. W artykule przedstawiono podmiot, przedmiot i metody rachunkowości. Dokonano identyfikacji zdarzeń gospodarczych mających wpływ na majątek i wynik finansowy podmiotów gospodarczych zobligowanych do uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
EN
The rights to trade carbon dioxide emission and effectively to trade carbon dioxide itself are already a reality in Poland. Concession trade and permissions are facts for the trade companies. We could find an impact on accountancy as well as on financial situation and the wealth of the company in terms of environmental issues awareness. Practical issues and knowledge of science will result and impact accountancy. This article shows the subject and object as well as methods of accountancy linked to carbon dioxide emission rights. The impact of economical influence and the wealth of company who trades carbon dioxide had been identified.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.