Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 986

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Analiza statystyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
EN
In this paper has been represented practical aspects of applied correlation and spectral analysis of time series. There have been proposed the appointment way of one-sided confidence limit of spectrum in virtue of which one can to isolate essential periodical components of time series. (original abstract)
2
Content available remote Discriminant Stepwise Procedure
100%
XX
Procedura krokowa jest obecnie chyba najpopularniejszym narzędziem automatycznej selekcji zmiennych. Najczęściej prezentuje podejście polegające na ocenie podzbiorów zmiennych za pomocą kryterium jakości modelu (wrapper). W istocie jest techniką heurystycznego przeszukiwania przestrzeni wszystkich podzbiorów oryginalnego zestawu zmiennych. Metoda ta znana jest z literatury pod różnymi nazwami i w różnych wersjach. W artykule przedstawiono ogólny schemat krokowej selekcji zmiennych oraz wskazano różne jej warianty. Uporządkowano terminologię oraz podano krótki przegląd funkcji programu R implementujących krokową selekcję zmiennych. (abstrakt oryginalny)
EN
Stepwise procedure is now probably the most popular tool for automatic feature selection. In most cases it represents model selection approach which evaluates various feature subsets (so called wrapper). In fact it is a heuristic search technique which examines the space of all possible feature subsets. This method is known in the literature under different names and variants. We organize the concepts and terminology, and show several variants of stepwise feature selection from a search strategy point of view. A short review of implementations in R is given. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące toczenia wykończeniowego czopów wałów pomp okrętowych. Badania przeprowadzono na wałku ze stali nierdzewnejX5CrNi18-10 o średnicy 60 mm. Toczenie wykończeniowe wałów przeprowadzono na tokarce uniwersalnej CDS 6250 BX-1000. Proces skrawania wykonano przy użyciu wymiennych płytek wieloostrzowych firmy Sandvik Coromant. Do badań wykorzystano płytki standardowe (MF), płytki o zwiększonej dokładności wykonania (UM) oraz płytki dogładzające z technologią Wiper (WF). Podczas procesu toczenia zastosowano niezmienne parametry skrawania: prędkość skrawania Vc = 160 m/min, posuw f = 0,106 mm/obr oraz głębokość skrawania ap = 0,5 mm. Toczenie czopów wałów przeprowadzono dla kąta przystawienia równego 90°Do procesu toczenia wykorzystano siłomierz DKM 2010.Podczas badań określono wpływ geometrii noża tokarskiego na strukturę geometryczną powierzchni. Pomiary parametrów chropowatości powierzchni oraz udziału materiałowego wykonano z wykorzystaniem profilometru T8000.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the research results referring of finishing lathing pump shaft pins. The research was performed on a roller 60 mm in diameter made of X5CrNi18-10 steel. The finish tooling of pump shaft pins was carry out on a universal CDS 6250 BX-1000 centre lathe. The finish lathing process was carried out by means of Sandvik Coromant cutting tool with replaceable inserts. In the research of lathing process used standard inserts (MF), inserts with increased tolerance (UM) and inserts with Wiper technology (WF). During the lathing the following machining parameters were used: cutting speed Vc = 160 m/min, feed f = 0.106 mm/rev, cutting depth ap = 0.5 mm. The cutting process was performed at side angle of 90°. The process of lathing used cutting tool dynamometer DKM 2010. During the research, the effect of cutting tool geometric on surface roughness structure of steel applied to marine pumps shaft pins was determined. Measurement of surface roughness parameters and material ratio was performed by T8000 profilometer. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest ocena reformy WPR z 2013 r. w oparciu o schemat analityczny, w którym polityka ta ma być zaprojektowana tak, aby skutecznie i efektywnie minimalizować występujące w sektorze rolnym niesprawności rynku. Pracę przygotowano na podstawie analizy dokumentów Komisji Europejskiej (KE ) oraz dostępnych danych statystycznych dotyczących unijnego rolnictwa. Polityka rolna ma stanowić odpowiedź państwa na zawodność rynku, która jest bardzo jaskrawo widoczna w tym sektorze gospodarki. Ta sama zasada dotyczy obecnej reformy WPR . Skoncentrowanie się na środowiskowych aspektach niesprawności rynku jest dobrym wyborem dla odnowionej WPR . Jednak zaproponowany przez KE kształt instrumentów WPR nie wydaje się wystarczająco silny, aby w pełni poradzić sobie ze wszystkimi aspektami relacji rolnictwa ze środowiskiem naturalnym. Co więcej, inne cele strategiczne obecnej reformy nie są wystarczająco dokładnie zaprezentowane, a narzędzia, które miałyby zapewnić ich realizację, nie zostały rozbudowane w porównaniu do WPR 2007-2013. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper is aimed at assessing the CAP reform of 2013. It has been assumed that the government policy is an effective and efficient tool used to tackle market failures present in agriculture. The article was prepared based on an analysis of EC documents and statistical data of the EU agricultural sector. Agricultural policy is supposed to be the state's answer to market failures so vividly present in this sector of the economy. The same principle applies to the current CAP reform. Focusing on environmental aspects of market failure in agriculture is a move in the right direction for the renewed CAP. However, the proposed European Commission's CAP instruments do not seem to be effective enough to tackle all problematic aspects of the relationship between agriculture and environment. Moreover, the other strategic goals of the current reform are not thoroughly presented and the instruments meant to support their achievement not as developed as those described in CAP 2007-2013. (original abstract)
XX
Podział mandatów w Parlamencie Europejskim jest ważnym i otwartym problemem, przed którym ciągle stoi będąca na etapie szybkiego rozwoju Unia Europejska. Przyjęte w tym względzie rozwiązania prawne są zdecydowanie niewystarczające, przede wszystkim z powodu niedoprecyzowania sformułowanej w Traktacie Lizbońskim zasady degresywnej proporcjonalności. Zasada ta daje zbyt wiele swobody w kształtowaniu składu jednego z najwazniejszych organów politycznych Unii. O trudnościach z nadaniem jej ścisłej treści świadczy między innymi raport Komisji Spraw Konstytucyjnych, w którym wielokrotnie podkreśla się, że zasada ta "musi uzyskać minimum treści, która umozliwi nam wykluczenie pewnych sytuacji, jako ewidentnie sprzecznych z tą zasadą" i stwierdza, że ideałem byłoby uzgodnienie niekwestionowanego wzoru matematycznego, który byłby czymś więcej niż tymczasowym rozwiązaniem. (fragment tekstu)
EN
The aim of the presented studyis to demonstrate the impact of regional specialization on totalremuneration, disaggregated by gender in the ICT sector in Poland in2012-2016. The first part of the article presents the generalcharacteristics of the Polish ICT industry and shows (using thelocation quotient) regions in Poland that could be treated as areasof high concentration of specialization in this field; in the secondpart, the wages of men and women in the ICT sector are compared forthe years 2012-2016; the third part presents the results of astatistical analysis of the impact of regional specialization onwages disaggregated by gender. The study ends with a summary andconclusions. The estimation of the parameters of the equations usedin the analysis shows that the values of the location quotient (as ameasure of regional specialization) largely explains the variationin total wages and the gender distribution with the followingrelationships - the greater the regional specialization, the higherthe average wage and vice versa. However, the location quotientvalues do not explain the differentiation of the gender pay gap andit is not possible, on the basis of the analysed data, to claim anydependencies between regional specialization and the gender pay gapexisting in a given voivodeship. (original abstract)
LogForum
|
2010
|
tom 6
|
nr nr 3
33-44
XX
Strategia odraczania to jedna z najbardziej popularnych strategii, stosowana na szeroką skalę we współcześnie funkcjonujących łańcuchach dostaw. Polega ona na celowym opóźnianiu działań w łańcuchu dostaw aż do momentu otrzymania zamówienia od klienta. Różny stopień tego opóźnienia jest zależny głównie od lokalizacji materiałowych punktów rozdziału w przepływie produktów między ogniwami łańcucha dostaw. Pomimo wielu dogłębnych studiów empirycznych dotyczących strategii odraczania, nadal występuje niedostatek badań dotyczący wpływu różnych typów strategii odraczania na wyniki osiągane przez łańcuchy dostaw. W pracy zaprezentowano zależności występujące między strategiami odraczania i różnymi wskaźnikami działalności produkcyjnej w łańcuchach dostaw funkcjonujących w kilku wybranych gałęziach przemysłu na całym świecie. W tym celu przeprowadzono analizy statystyczne. Na podstawie otrzymanych wyników sformułowano wnioski oraz wskazówki dotyczące kierunku przyszłych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The postponement strategy is one of the most popular concepts, widely implemented in contemporary supply chains. Generally, the postponement strategy means delaying supply chain activities purposefully, until the customers' order is received. There is a diverse degree of a delay which is mostly determined by appropriate locations of material decoupling points in a flow of products among parties in a supply chain. Although the in-depth empirical studies have been conducted on postponement strategy, there is still a dearth of research concerning effects of different types of postponement on supply chain performance. The paper investigates the relationships between postponement strategies and different measures of manufacturing performance in supply chains operating in several industries worldwide. In order to realize an empirical goal of the research the statistical analyses have been carried out. The conclusions of the study and directions of future research have been formulated on the basis of the obtained results. (original abstract)
XX
Omówiono niektóre modele danych, będące podstawą analizy statystycznej, osobno dla danych jednowymiarowych i wielowymiarowych. W przypadku danych jednowymiarowych są to dwie podstawowe grupy modeli: parametry położenia, skali i inne parametry charakteryzujące zbiór obserwacji, rozkład jednowymiarowy. Z kolei w przypadku danych wielowymiarowych są to następujące podstawowe grupy modeli: wektor parametrów położenia, macierz parametrów rozrzutu, parametry zależności, rozkład wielowymiarowy, kształt zbioru punktów w przestrzeni wielowymiarowej. W każdej grupie przedstawione i porównane są możliwe sposoby określania konkretnych modeli. Rozważania teoretyczne zilustrowane są badaniami empirycznymi. Opracowanie ma charakter uogólniający i porządkujący wiele różnorodnych podejść w klasycznej analizie statystycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present some models to be used in statistical data analysis. (fragment of text)
XX
W pracy podjęto próbę weryfikacji statystycznej poprawności pomiarów kąta zwilżania metodą osadzanej kropli na urządzeniu UDPZ z wykorzystaniem powłok nałożonych metodą Arc-PVD wykonanych w ITeE-PIB dla wybranych cieczy modelowych. Wynikiem analizy jest szereg wniosków dotyczących zarówno konstrukcji aparatury pomiarowej (m.in. zwiększenie rozdzielczości zdjęć, automatyzacja pomiaru i wyboru zdjęcia), jak i organizacji pomiarów, m.in. zwiększenie i ujednolicenie liczby pomiarów, ścisłe badanie jednorodności powłok, usystematyzowanie zapisu wyników umożliwiającego szeroką analizę statystyczną - np. losowości wyników - i jej automatyzację. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to statistically verify measuring accuracy of contact angle using sessile drop method conducted on the UDPZ device with the use of coatings laid by Arc-PVD method that were obtained at ITeE-PIB for selected model liquids. The result of analysis leads to several conclusions concerning both construction of measuring equipment (inter alia increasing definition in shots, automation of measuring process and shots selection) as well as organization of measuring process (enlarging and standardizing number of measurements, exact examination of coatings' homogeneity, systematization of result recording that allow broader statistical analysis of e.g. results randomness and its automation). (original abstract)
XX
Celem artykułu jest porównanie procesu transformacji demograficznej zachodzącego w Polsce z analogicznym procesem w innych krajach europejskich. Obecnie w wielu państwach dobiega końca pierwsze przejście demograficzne. W niektórych z nich rozpoczęło się już drugie przejście demograficzne. Na podstawie danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego oraz prognoz GUS (do roku 2035) i ONZ (do roku 2050) dokonano konfrontacji współczynników urodzeń i zgonów dotyczących Polski z tymi samymi miarami w państwach sąsiednich oraz innych wybranych krajach. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of article is comparison of the process of the first and the second demographic transition in Poland with other countries in Europe. In many European countries the first demographic transition is ending. In some countries the second demographic transition have started. In Poland the natural growth is near zero but according to the demographic projections made by Central Statistical Office in Poland and by United Nations in the close future the number of deaths will be higher than number of births, in many countries situation is similar but not in all. In this article crude death rates and crude birth rates from 1955 to 2050 for some countries are presented. (original abstract)
XX
Powyższy temat pracy obejmuje wszelkie zjawiska związane z rozrodczością. O płodności kobiet zamieszkujących określone terytorium decyduje z jednej strony struktura kobiet w wieku rozrodczym, a z drugiej strony struktura urodzeń żywych i martwych; z tego względu porównanie płodności kobiet mieszkających w województwie katowickim z płodnością kobiet w całym kraju, jak i w ramach województwa katowickiego, porównanie miasta ze wsią, uzupełnione zostanie rozważaniami dotyczącymi tych dwóch podstawowych czynników. (fragment tekstu)
12
Content available remote Analiza statystyczna wybranych aspektów handlu zagranicznego II Rzeczypospolitej
80%
XX
Historia gospodarcza jest nauką interdyscyplinarną, rozwijającą się na styku historii i ekonomii. Niejednokrotnie studia prowadzone w jej ramach wymagają sięgania do dorobku innych dyscyplin1. W badaniach historyczno-gospodarczych inspirujące wydaje się zatem korzystanie m.in. z metod ekonomicznych. Opracowanie stanowi kontynuację oraz pogłębienie badań w zakresie bilansu handlu zagranicznego II Rzeczypospolitej. W 2014 roku opublikowałem tekst poświęcony tej problematyce2. Celem niniejszych rozważań jest próba statystycznego ujęcia wybranych aspektów zagranicznej wymiany handlowej Polski międzywojennej. (fragment tekstu)
EN
Economic history is an interdisciplinary science, developing in the contact between history and economics, although this kind of studies often needs to refer to the achievements of other disciplines. In the economic history research it seems to be inspiring to use for example economic methods. The aim of this article is to present the results of statistical analysis which was about selected aspects of the Polish foreign trade in the interwar period. The data are obtained from 'The Small Statistical Yearbook' for years 1930-1939 and cover the period 1922-1939. The tests were conducted using statistical program 'Gretl' and the results were confronted with the selected literature. The analysis concerned the following dependences: import and export in Poland; import and domestic trade turnover in Poland; export and domestic trade turnover in Poland; Polish global import and import through the port of Gdynia; Polish global import and import through the port of Gdansk; Polish global export and export through the port of Gdynia; Polish global export and export through the port of Gdansk. There were also researched: the share of import through the ports of Gdynia and Gdansk in Polish global import, the share of export through the ports of Gdynia and Gdansk in Polish global export, the commodity composition of Polish import and export. For that purpose there were constructed the simple econometric models, based on the method, which is Pearson correlation coefficient. There were used basic descriptive statistics (arithmetic mean and median) and constructed the corresponding graphs and tables.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania teorii społecznej dezorganizacji do badania zróżnicowania przestrzennego przestępczości. W opracowaniu omówiono założenia teorii społecznej dezorganizacji oraz dokonano przeglądu prac wykorzystujących tę teorię do badania zróżnicowania przestrzennego przestępczości. (fragment tekstu)
EN
This article aims to present the possibilities of using social disorganization theory to study the spatial variation of crime. The assumptions of this theory are discussed and studies using this theory are overviewed. The description of these studies focused on the spatial scale and scope of the research, types and sources of crime rates, which are dependent variables in the regression analysis, the choice of socio-economic characteristics, which are the independent variables in the regression analysis and the corresponding elements of the theory, research results and suggestions in further research on this topic. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przeanalizowanie tendencji zmian w rozkładzie wielkości firm w ostatnich latach w gospodarce Polski w związku z zachodzącymi procesami transformacji i przedstawienia na tym tle proporcji występujących w niektórych wysoko rozwiniętych krajach.
EN
In the paper there has been made a preliminary analysis of current relations between the number of the population, the number of households and the number of firm in a voivodship section, which has been related to the results of the investigations of these relations in the countries a of developed market economy. The discussion of the relations has been preceded by a characteristics of forming rising tendencies in the number of economic subjects in succesive quarters of the years 1990 (4th quarter) - 1993 (3th quarter). (original abstract)
XX
PROFIT jest przykładem "zewnętrznej" wektorowej metody map preferencji. Jest ona połączeniem skalowania wielowymiarowego i analizy regresji wielorakiej. Danymi wejściowymi w analizie PROFIT są zarówno współrzędne punktów reprezentujących obiekty na mapie percepcyjnej jak również oceny preferencji obiektów ze względu na wybrane zmienne. Dla konfiguracji punktów reprezentujących obiekty otrzymanej za pomocą skalowania wielowymiarowego przeprowadza się analizę regresji wielorakiej, w której zmiennymi objaśniającymi są współrzędne obiektów na mapie percepcyjnej, a zmiennymi zależnymi oceny marek ze względu na poszczególne cechy. Program dokonuje rozmieszczenia na mapie percepcyjnej zmiennych w postaci wektorów wskazujących kierunek maksymalnej preferencji ze względu na daną zmienną. Artykuł jest prezentacją analizy PROFIT oraz składni poleceń programu R, pozwalającej na jej realizację. Sposób użycia funkcji zilustrowano przykładem badania preferencji. (abstrakt oryginalny)
EN
PROFIT is a kind of external vector analysis of preference mapping. It is a combination of multidimensional scaling and multiple regression analysis. PROFIT takes as input both a configuration of stimulus points and a set of preference rankings of the different properties of the stimuli. For stimulus space obtained by multidimensional scaling multiple regression is performed using the coordinates as independent variables and attribute as the dependent variable. The program locates each property as a vector through the configuration of points, so that it indicates the direction over the space in which the property is increasing. The article presents PROFIT analysis and the R code to carry out the method. The function is illustrated with an example of application in the analysis of consumer preferences. (original abstract)
XX
Wykluczenie jest jedną z najważniejszych kategorii społecznych o nie zawsze zgodnych zakresach definicyjnych. Analiza wielu definicji dotyczących wykluczenia społecznego pozwala jednak określić najważniejsze aspekty tego złożonego zjawiska, co jest konieczne dla wskaźnikowego monitoringu tego zjawiska. (fragment tekstu)
EN
The study presents the concept of social exclusion as well as its core dimensions and the key problems of statistical analysis related to measuring such exclusion. In the article the general matrix scheme of indicator analysis was suggested and also the cause-result approach based respectively on the identification and measurement of factors determining the risk of social exclusion, the syndrome of such exclusion and its consequences, followed by the strategic reaction to social exclusion by means of measuring the extend of social integration objectives realization. There are also identified both strong and week points of cause-result approach in the statistical cause-result analysis. In the final part of the article Polish data records were assessed, related to the needs of social exclusion phenomenon indicator analysis. (original abstract)
17
80%
PL
Celem podjętych badań było przeprowadzenie analizy innowacyjności regionów Polski przy użyciu metod porządkowania liniowego wraz z oceną podobieństwa wyników. Szczególnej diagnozie poddano wartości cech syntetycznych z uwagi na przyjęte kryterium ogólne w kolejnych latach analizowanego przedziału badań, w tym podejściu bowiem taksonomiczny miernik rozwoju ustalono oddzielnie dla każdego roku w rozpatrywanym okresie 2005-2013. Na potrzeby hierarchizacji obiektów zastosowano natomiast odpowiednie miary agregatowe, tzw. syntetyczne mierniki rozwoju (SMR). (fragment tekstu)
EN
Regional innovation is a complex economic category and in the era of knowledge-based economy it determines regional development. The ambiguity of its measurement, which is the consequence of problems with the quantification of the test area as well as the difficulties arising from the lack or limited availability of certain empirical data, is a methodological challenge that makes scientific and public services of statistics play a huge role in the diagnosis of the problem. This issue has been developed and perfected for decades and recently research in this area has gained more importance. What proves to be extremely useful here are quantitative methods, in particular the methods of multivariate statistical analysis (SAW). In this article, by using the capabilities of public information databases of the CSO (GUS), a set of regional innovation indicators in Poland has been proposed - the set methodically convergent with EU guidelines. The region is associated with each of the sixteen existing voivodships. By using selected SAW methods changes in this area in recent years in Poland has been analyzed, including the assessment of the similarity of results over time. (original abstract)
EN
The substantial research potential of already existing procedures, their development and proposing of new alternatives, as well as practical usability of taxonomic methods result in practically infinite possibilities in terms of their application in multidimensional analyses of regional space. They may play a significant part in the description, assessment and forecasting of development of individual regions. Having the knowledge, skills and competences, nowadays researchers are able to take advantage of guidance available in literature of the subject and the improving computer software. Nevertheless, due to lack of versatile solutions, every study has to be approached individually, making well thought-out decisions, often arbitrarily. The aim of this paper is to systematize certain methodological dilemma with regard to multidimensional analyses of regional space. The scientific discussion conducted makes it possible to answer questions of who and what is the subject of research of this type and to determine the characteristics of the most frequently undertaken research tasks.(author's abstract)
XX
Artykuł zawiera analizę potencjału demograficznego obszarów funkcjonalnych w województwie opolskim w roku 2019 z wykorzystaniem elementów statystyki. Podział województwa opolskiego na obszary funkcjonalne stanowi odmienny od znanego podziału administracyjnego układ do analiz. Celem niniejszego artykułu jest analiza porównawcza potencjału demograficznego obszarów funkcjonalnych w województwie opolskim. Jako metodę badawczą zastosowano narzędzie wielowymiarowej analizy porównawczej - bezwzorcową miarę - zmienną syntetyczną. W analizie porównawczej potencjału demograficznego wyznaczono miernik syntetyczny charakteryzujący potencjał obszarów funkcjonalnych na tle całego województwa.(abstrakt oryginalny)
EN
The article contains an analysis of the demographic potential of functional areas in the Opolskie Voivodeship in 2019 with the use of statistical elements. The division of the Opolskie Voivodeship into functional areas is a different system for analyzes than the known administrative division. The aim of this article is a comparative analysis of the demographic potential of functional areas in the Opolskie Voivodeship. As a research method, a multidimensional comparative analysis tool was used - a modelless measure - a synthetic variable. In the comparative analysis of the demographic potential, a synthetic measure was determined that characterizes the potential of functional areas as compared to the entire voivodeship.(original abstract)
20
Content available remote Zaawansowane metody analizy statystycznej rynku nieruchomości1
80%
XX
Metody analizy statystycznej bazują na charakterystycznych parametrach zmiennych losowych reprezentowanych przez jednostkowe ceny nieruchomości oraz przez wyróżnione cechy nieruchomości, zwane ich atrybutami. W rozkładzie normalnym jednowymiarowej zmiennej losowej, reprezentowanej przez jednostkowe ceny nieruchomości, podstawowymi parametrami charakterystycznymi są wartość przeciętna oraz odchylenie standardowe. Natomiast dla zmiennej losowej dwuwymiarowej, reprezentowanej przez jednostkowe ceny i wybrany atrybut nieruchomości, podstawowymi parametrami charakterystycznymi, które wykorzystuje się do ustalenia rozkładu normalnego są: wartości przeciętne w rozkładach brzegowych, odchylenia standardowe w rozkładach brzegowych oraz współczynnik korelacji zupełnej (Persona). Jeżeli w analizie rynku nieruchomości będą rozpatrywane łącznie wszystkie atrybuty i jednostkowe ceny, wtedy mamy do czynienia ze zmienną losową wielowymiarową. Charakterystycznymi parametrami wielowymiarowej zmiennej losowej są wartości przeciętne cen i atrybutów w rozkładach brzegowych, odchylenia standardowe cen i atrybutów w rozkładach brzegowych oraz macierz korelacji, która składa się ze współczynników korelacji zupełnej dla wszystkich kombinacji dwójkowych, utworzonych z jednostkowych cen i atrybutów nieruchomości z bazy. Współczynnik determinacji R2 zdefiniowany za pomocą elementów macierzy korelacji może stanowić miarę wyjaśniania zmienności cen nieruchomości w bazie przez rozważane atrybuty. Na podstawie macierzy korelacji można również wyznaczyć korelacje wagowe (βj), które określają siłę kreowania cen rynkowych przez poszczególne atrybuty nieruchomości. Wartości βj są wyznaczane na podstawie wzajemnej współzależności jednostkowych cen i atrybutów wszystkich nieruchomości w rozważanej bazie, stąd stanowią obiektywną miarę wpływu poszczególnych atrybutów na zmienność cen transakcyjnych na badanym rynku nieruchomości. Wyżej opisane parametry analizy rynku nieruchomości są zilustrowane na przykładzie liczbowym dotyczącym analizy rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych. (abstrakt oryginalny)
EN
Methods of statistical analysis are based on characteristic parameters of random variables being represented by the unit prices and the distinguished property's features, called attributes. In the univariate normal distribution of random variable (unit property price), the basic parameters are expected value and standard deviation. In turn, in bivariate normal distribution (unit property price and chosen attribute) the basic parameters are expected values in marginal distributions, standard deviations in marginal distributions and correlation coefficient. If in the analysis of property market all the attributes and property prices are considered jointly we have then multivariate random variable. The characteristic parameters of multivariate random variables are expected values of property prices and attributes in marginal distributions, standard deviations in marginal distributions and correlation matrix. Determination coefficient R2 defined by means of elements of correlation matrix is a statistical measure which explains prices' variability according to attributes. On the basis of correlation matrix we can also determine correlation weights (βj), which describe the power of creating market prices by particular property characteristics. The values of βj are determined on the basis of mutual interdependence between property prices and all the attributes in database, thus they constitute an objective measure of the influence of particular attributes over the variability of property prices. The aforementioned characteristics of real estate market analysis are presented in an example concerning non build-up land property. (original abstract)
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.