Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  choroba nowotworowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Wśród uwarunkowań negatywnych i pozytywnych zmian potraumatycznych istotną rolę przypisuje się aktywności poznawczej, a szczególnie procesom ruminacji. Podjęte badania miały na celu ustalenie związku między ruminowaniem o świecie i własnej osobie (ruminacje dyspozycyjne), oraz ruminowaniem o doświadczonym negatywnym zdarzeniu, jakim była choroba nowotworowa, a potraumatycznym stresem i potraumatycznym wzrostem. Analizie poddano wyniki 60 osób w wieku 18–78 lat (M = 50,4, SD = 17,74) chorych na nowotwory złośliwe w obrębie twarzoczaszki. Większość badanych (68,3%) stanowiły kobiety. W badaniach wykorzystano zrewidowaną Skalę Wpływu Zdarzeń, Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju, Kwestionariusz Ruminacji-Refleksyjności oraz Inwentarz Ruminacji o Negatywnym Zdarzeniu. U badanych osób wystąpiły zarówno negatywne, jak i pozytywne zmiany potraumatyczne wynikające z doświadczonej choroby. Większe znaczenie, zarówno dla negatywnych, jak i pozytywnych konsekwencji doświadczonej traumy, należy przypisać ruminacjom o doświadczonym zdarzeniu niż ruminowaniu dyspozycyjnemu. Ruminacje o zdarzeniu o charakterze natrętnym sprzyjają objawom stresu traumatycznego, a ruminacje refleksyjne – wzrostowi po traumie.
PL
Badania naukowe w Stanach Zjednoczonych wykazały, że umieralność z powodu chorób nowotworowych wynosi ok. 20%. Szacuje się, że 35% zachorowań związanych jest z niewłaściwa dietą. Jednym z podstawowych elementów, który zmniejszałby ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe (i nie tylko nowotworowe) jest spożywanie owoców i warzyw, bogatych w witaminy, minerały, błonnik pokarmowy oraz składniki fitochemiczne. Pośród warzyw szczególne miejsce zajmuje marchew, która jest znakomitym źródłem witamin: B1, B2, PP, B6, C i E, kwasu foliowego oraz karotenoidów. Wpływ tych składników na stan zdrowia człowieka trudno wprost przecenić.
PL
Poczucie niedoinformowania w przebiegu choroby nowotworowej powoduje wzrost lęku i depresji. Doświadczenia kliniczne wskazują, że dobrze poinformowani pacjenci są mniej obciążeni poczuciem bezsilności oraz niepewności. W Akademia Walki z Rakiem (AWzR) w Toruniu został opracowany i od 2005 roku jest realizowany autorski program edukacji dorosłych z chorobą nowotworową, którego celem jest pomoc w radzeniu sobie z emocjami, ich odreagowaniu oraz prowadzenie warsztatów umiejętności interpersonalnych, które chory/rodzina mogliby wykorzystywać w procesie zdrowienia czy podczas leczenia. W chwili obecnej program realizowany jest w 12 miastach w Polsce. Artykuł przedstawia założenia tego autorskiego programu.
EN
Vascular access has great importance in the treatment of patients submitted to prolonged chemotherapy. We report two patients with early and late complications related to the presence of a central venous catheter. The first case presents right subclavian vein thrombosis as a consequence of thrombosis of the port. In the second case, the improper catheter tip set close to tricuspid valve ring generated cardiac arrhythmia felt as palpitations and referred by the patient as lowering the quality of life. In both those cases good cooperation between cardiologist and oncologist determined the diagnosis and implementation of appropriate proceeding that brought significant improvement.
PL
Trwały dostęp naczyniowy ma ogromne znaczenie w leczeniu chorych onkologicznych poddawanych długotrwałej chemioterapii. Prezentujemy dwa przypadki, wczesnych i późnych, powikłań związanych z obecnością centralnego cewnika żylnego. U pierwszej pacjentki problemem była zakrzepica żyły podobojczykowej prawej w następstwie przebytej zakrzepicy w komorze cewnika. U drugiej osoby nieprawidłowe ustawienie końcówki cewnika w okolicy pierścienia trójdzielnego wywoływało zaburzenia rytmu serca odczuwane jako kołatanie serca i określane jako znacznie obniżające jakość życia. W obu przypadkach dobra współpraca kardiologów z onkologami przesądziła o szybkim ustaleniu rozpoznania i wdrożeniu odpowiedniego postępowania, które spowodowało znaczącą poprawę.
EN
Cancer patient is struggling not only with the primary disease, but also is exposed to emotional states that at unfavorable conditions and heavy burden can lead to depression, increased anxiety, and in consequence cause various mental disorders. Good cooperation between the medical oncologist and the patient, as well as medical oncologist with a psychiatrist and/or psychotherapist can help in the correct diagnosis of these disorders and the implementation of treatment tailored to the patient’s general state and the severity of these symptoms. The paper presents background information on depression and anxiety in cancer patients as well as treatment options.
PL
Pacjent z chorobą nowotworową nie tylko mierzy się z chorobą pierwotną, ale także narażony jest na stany emocjonalne, które przy niesprzyjających warunkach i dużym obciążeniu mogą prowadzić do depresji, zwiększonego lęku i w konsekwencji do różnych zaburzeń psychicznych. Dobra współpraca lekarza onkologa z pacjentem, a także lekarza onkologa z psychiatrą i/lub psychoterapeutą może pomóc we właściwej diagnozie tych zaburzeń i wdrożeniu leczenia dopasowanego do stanu chorego i nasilenia tych objawów. Praca przedstawia ogólne informacje nt. depresji i lęku w chorobie nowotworowej, jak również możliwości terapii.
7
100%
EN
Acquired haemophilia A (AH) is a rare autoimmune disorder caused by inhibitory antibodies against coagulation factor VIII and characterized by spontaneous hemorrhage in patients with no previous personal or family history of bleeding. Morbidity and mortality are high, primarily because of bleeding and adverse effects of immune therapy. In about 12% of cases AH is secondary to malignancy, with two-thirds of associated malignancy being solid tumors. Authors present a case of a 67-year-old patient with AH who experienced several bleeding episodes, which were treated with factor VIII “by-passing agents” including activated prothrombin complex concentrates (aPCC, FEIBA) and recombinant activated factor VIIa (rVIIa, NovoSeven). The patient was resistant to many inhibitor eradication procedures. In the 8th year of follow-up severe gastrointestinal bleeding episodes occurred, diagnosed as due to small intestine tumor with hepatic metastases. The two surgical procedures have been performed, but the patient died in the postoperative period due to cardiac arrest. The postmortem histopathological examination of the small intestine tumor revealed non-Hogdkin lymphoma. The purpose of this report is to increase awareness of the possibility of AH as the reason of bleeding in patients with malignancy as well as to stress, that all invasive procedures in AH are burdened with a high risk of complications which include fatal bleedings despite adequate administration of factor VIII by-passing agents.
PL
Nabyta hemofilia A (NH) jest rzadko występującą chorobą autoimmunologiczną związaną z pojawieniem się autoprzeciwciał neutralizujących czynnik krzepnięcia VIII. Objawia się ona nagłym wystąpieniem ciężkiej, nieraz zagrażającej życiu skazy krwotocznej u pacjenta bez podobnych zaburzeń w przeszłości i bez rodzinnego obciążenia skazą krwotoczną. Około 12% przypadków NH występuje w związku z chorobą nowotworową, z czego 2/3 stanowią guzy lite. Autorzy przedstawiają przypadek 67-letniego chorego z NH, u którego powikłania krwotoczne leczono preparatami omijającymi etap czynnika VIII – aktywowanym kompleksem czynników zespołu protrombiny (aPCC, FEIBA) i rekombinowanym aktywnym czynnikiem VII (rVIIa, NovoSeven). Pomimo wieloliniowego leczenia immunosupresyjnego nie udało się wyeliminować inhibitora czynnika VIII. W 8. roku obserwacji doszło do nasilenia krwawień i wystąpiły ciężkie krwotoki z przewodu pokarmowego. W tomografii komputerowej stwierdzono zmianę rozrostową jelita czczego z przerzutami do wątroby. Podobny obraz stwierdzono śródoperacyjnie. Chory został poddany resekcji jelita cienkiego w osłonie preparatów omijających. Po zabiegu pozostawał w stanie ciężkim, wymagał licznych toczeń koncentratu krwinek czerwonych i preparatów omijających. Tydzień po pierwszym zabiegu wykonano kolejną laparotomię, z powodu podejrzenia krwawienia do jamy otrzewnej. Pacjent zmarł z powodu nagłego zatrzymania krążenia. W badaniu histopatologicznym w usuniętym jelicie stwierdzono naciek rozlanego chłoniaka nieziarniczego o nieokreślonym typie. Przyżyciowe ustalenie rozpoznania było trudne, gdyż we krwi obwodowej ani w szpiku nie stwierdzono zmian typowych dla chłoniaka, węzły chłonne nie były powiększone (poza nieznacznie powiększonymi, stabilnymi w badaniu kontrolnym węzłami chłonnymi w śródpiersiu), nie występowała splenomegalia. Trudne było również wcześniejsze ustalenie właściwej przyczyny krwawień z przewodu pokarmowego. Krwawienia śluzówkowe należą do typowych objawów NH, poza tym u pacjenta kolonoskopowo stwierdzano liczne duże uchyłki i objawy krwawienia ze śluzówki jelita grubego. Prezentowany przypadek NH ma na celu zwrócenie uwagi na możliwość wystąpienia tego rzadkiego schorzenia w związku z chorobą nowotworową, a także na trudności i ograniczenia w diagnostyce zmian nowotworowych u pacjentów z NH spowodowane współistniejącymi ciężkimi i trudno poddającymi się leczeniu zaburzeniami hemostazy. Wszelkie inwazyjne zabiegi u chorych z NH obarczone są dużym ryzykiem krwawień, których nierzadko nie udaje się opanować pomimo stosowania obu preparatów omijających.
PL
W artykule omówiono źródła narażenia radiacyjnego, które jest jednym z zagrożeń naturalnych występujących w polskich kopalniach. Spowodowane jest ono występowaniem naturalnych izotopów promieniotwórczych w wyrobiskach górniczych. Podstawowymi czynnikami narażenia radiacyjnego w kopalniach są: krótkożyciowe produkty rozpadu radonu, promieniotwórcze wody zawierające izotopy radu, osady wytrącające się z radonośnych wód. W artykule wykorzystano bazę danych Głównego Instytutu Górnictwa i dane z rejestru nowotworów byłego województwa katowickiego, prowadzonego przez Instytut Onkologii w Gliwicach.
EN
The sources of radiation hazard were discussed in the article, which is one of the hazards occuring in Polish mines. It is caused by occyrrence of natural radioactive isotopes in mining workings. The basis elements that are exposed to radiation at mines include: short lasting products products of radon's decomposition, radioactive waters comprising radium's isotopes, being precipitated from radium bearing waters. The article utilised date base of the Central Mining Institute and data from the register of cancer cases of the ex-Katowice Voivodship run by the Oncology Institute at Gliwice.
OncoReview
|
2012
|
tom 2
|
nr 3
201-208
EN
Comorbidity between depression and cancer is a common condition. It depends on many variables such as cancer location or phase of the illness, but as a rule this situation should not be neglected. The reasons for providing diagnosis and treatment in patients with cancer and depression are to diminish suffering of the ill person and to improve the outcome of the treatment. It is known based on scientific literature that the rates of mortality are higher in patients with both cancer and depression. Depression has negative effect on patients adherence to diagnostic and therapeutical procedures. Complains of depressed patients can have detrimental effect on professional satisfaction of oncologist. Another mportant reason for diagnosing patients with depression are higher economical burden of this group of patients caused by this condition to the health system. The paper presents data about the incidence of depression in cancer patients, the diagnostic criteria of depression and basic information about its pharmacological treatment.
PL
Współwystępowanie depresji oraz choroby nowotworowej jest stanem częstym, choć współczynniki współistnienia obu chorób różnią się w zależności od takich czynników jak umiejscowienie nowotworu oraz faza choroby nowotworowej. Depresja powinna być rozpoznawana u pacjentów onkologicznych ze względu na wiele czynników, takich jak: potrzeba zmniejszenia cierpienia osoby chorej, negatywny wpływ depresji na wyniki leczenia choroby podstawowej oraz współpraca z zespołem leczącym w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Kluczowe znaczenie ma także zwiększona umieralność osób, u których nowotworowi towarzyszy depresja. Istotnym czynnikiem jest również zwiększenie kosztów procesów diagnostyki i terapii w grupie ze współistnieniem obu chorób. Nie bez znaczenia jest też wpływ dolegliwości zgłaszanych przez osoby chore, a wynikających z depresji na satysfakcję z pracy lekarzy onkologów. Praca omawia rozpowszechnienie i zasady rozpoznawania depresji oraz jej leczenia farmakologicznego u pacjentów z chorobami nowotworowymi.
PL
Niniejszy raport przedstawia statystykę dawek otrzymanych przez 4606 pracowników ośrodka jądrowego w Świerku w latach 1958-2001, czyli od powstania na tym terenie Instytutu Badań Jądrowych. Dla grupy 575 pracowników objętych kontrolą dozymetryczną istnieją dane medyczne, na podstawie których oceniono częstość występowania chorób nowotworowych. Zauważono nieznaczący statystycznie spadek zachorowalności na nowotwory w grupie osób poddanych działaniu promieniowania jonizującego.
11
Content available Nieginekologiczne nowotwory u kobiet w ciąży
88%
EN
Cancer in pregnancy is defined as the diagnosis of a malignant tumor in the period between becoming pregnant and 12 months after delivery. Diagnostic and therapeutic procedures must take into account the preservation of proper development and maximum protection of the fetus as well as effective therapy and maintenance of reproductive capacity in the mother. For these reasons, anticancer treatment in pregnant women should be conducted by experienced, multidisciplinary teams of specialists. Recently, a significant increase in the frequency of detection of tumors in pregnancy has been observed. Due to the non-specific nature of cancer symptoms, the diagnosis is made relatively late, even though diagnostic biopsies are not contraindicated during pregnancy. The most preferred treatment is surgery performed in the second or third trimester of pregnancy. Chemo- and radiotherapy are associated with a large number of contraindications and complications. The article presents the most frequently occurring non-gynecologic cancers in pregnancy such as melanoma, renal cell carcinoma, lung cancer, leukemia and others. The article ends with case reports of pregnant patients diagnosed with cancer hospitalized at the Department of Obstetrics and Pathology of Pregnancy and the Department of Hematooncology of the Medical University of Lublin, Poland.
PL
Pojęcie choroby nowotworowej w okresie ciąży obejmuje rozpoznanie nowotworu złośliwego u pacjentki od momentu zajścia w ciążę do 12 miesięcy po porodzie. Postępowanie diagnostyczno-lecznicze musi uwzględniać dbałość o prawidłowy rozwój i maksymalną ochronę płodu, jak również skuteczną terapię i zachowanie zdolności rozrodczych matki. Z tych względów leczenie przeciwnowotworowe kobiet w okresie ciąży powinno być prowadzone przez doświadczone i wielodyscyplinarne zespoły specjalistów. W ostatnim czasie obserwuje się znaczny wzrost częstotliwości wykrywania nowotworów u kobiet ciężarnych. Z uwagi na niecharakterystyczne objawy choroby nowotworowej diagnoza zostaje postawiona dość późno, choć biopsje diagnostyczne nie są przeciwwskazane w ciąży. Najkorzystniejszym sposobem leczenia jest zabieg chirurgiczny wykonany w II lub III trymestrze ciąży, z kolei chemio- czy radioterapia wiążą się z dużą liczbą przeciwwskazań i powikłań. W artykule zaprezentowano najczęstsze nowotwory nieginekologiczne występujące w okresie ciąży, takie jak czerniak, rak nerki, rak płuca czy białaczka. W ostatniej części artykułu zamieszczono opisy przypadków pacjentek ciężarnych z rozpoznaną chorobą nowotworową hospitalizowanych w Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży oraz Klinice Hematoonkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
12
75%
EN
INTRODUCTION: Because of the importance of the problem for public health, which is the knowledge of psychological factors that may affect the course of cancer, a study was carried out to assess the frequency and determinants of disease acceptance in patients with colorectal cancer in the period immediately preceding the surgical intervention. MATERIAL AND METHODS: 200 patients with colorectal cancer participated in the questionnaire study. In order to identify the final predictors influencing the acceptance of cancer, logistic regression analysis was performed along with the verification of parametrization using the automatic backward selection method. RESULTS: Slightly more than half of the respondents (56.5%) with colorectal cancer do not accept their disease in the period immediately preceding the surgical intervention. Among the determinants influencing the acceptance of the disease were the following variables: family history of colorectal cancer and satisfaction with medical care. CONCLUSIONS: More frequent acceptance of colorectal cancer occurs in patients who declare satisfaction with medical care and among patients with a family history of colorectal cancer.
PL
WSTĘP: Ze względu na znaczenie dla zdrowia publicznego problemu, jakim jest poznanie czynników psychologicznych mogących mieć znaczenie dla przebiegu choroby nowotworowej, zrealizowano badanie, którego celem była ocena częstości i uwarunkowań akceptacji choroby u pacjentów z rakiem jelita grubego w okresie bezpośrednio poprzedzającym interwencję chirurgiczną. MATERIAŁ I METODY: W badaniu kwestionariuszowym wzięło udział 200 pacjentów z rozpoznanym rakiem jelita grubego. W celu zidentyfikowania ostatecznych predyktorów mających wpływ na akceptację choroby nowotworowej wykonano analizę regresji logistycznej wraz z weryfikującą parametryzacją za pomocą automatycznej selekcji wstecznej. WYNIKI: Nieco ponad połowa badanych (56,5%) z rakiem jelita grubego w okresie bezpośrednio poprzedzającym interwencję chirurgiczną nie akceptuje swojej choroby. Wpływ na akceptację choroby miały zmienne: występowanie raka jelita grubego w rodzinie oraz zadowolenie z opieki medycznej. WNIOSKI: Częstsza akceptacja choroby nowotworowej jelita grubego występuje u pacjentów deklarujących zadowolenie z opieki medycznej oraz u pacjentów, u których rak jelita grubego występował w rodzinie.
13
Content available remote Hormeza czy to zjawisko powszechne i powszechnie nieznane?
75%
PL
Czy promieniowanie jonizujące w zakresie niskich dawek promieniowania szkodzi zdrowiu, czy mu służy? To pytanie pozostaje przedmiotem gorących dyskusji. Chcemy pokazać, dlaczego trudno jest uzyskać na nie decydującą odpowiedź oraz przedstawić zasady, na jakich w takiej sytuacji powinny się opierać normy ochrony radiologicznej.
PL
W literaturze od dawna podkreślana jest kluczowa wartość w procesie terapeutycznym relacji lekarz–pacjent. Ma ona znaczący wpływ na proces leczenia osoby chorej. W przypadku dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową relacja z lekarzem ma wartość szczególną. Tę specyficznośćwyznacza nie tylko wiek pacjentów, lecz także rodzaj choroby. Dzieci i młodzież w trakcie leczenia spotykają się z różnymi specjalistami (lekarzami), ale długotrwałą i dość intensywną relację nawiązują z lekarzem prowadzącym. Relacja ta z definicji jest relacją najważniejszą w trakcie leczenia intensywnego i podtrzymującego. Bezsprzeczne jest tu zaangażowanie lekarza, które przekłada się na proces i sukces terapeutyczny. Istotne, i nie mniej ważne, jest zainteresowanie lekarza swoim pacjentem i osobowy kształt relacji: lekarz prowadzący (podmiot) – dziecko (podmiot). Od tego, w jaki sposób lekarz rozumie, komunikuje się z pacjentem i go traktuje zależy poczucie podmiotowość i własnej wartości pacjenta. Wartość tej relacji ma wpływ na samopoczucie chorego nie tylko w trakcie leczenia, lecz także i po jego zakończeniu. Artykuł prezentuje wyniki badań związanych z opinią dzieci i młodzieży na temat relacji z lekarzem prowadzącym. Badania przeprowadzano na terenie trzech placówek wchodzących w skład Polskiej Grupy Pediatrycznej ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków, obejmując nimi grupę 62 dzieci w wieku 7–17 lat, znajdujących się na różnych etapach leczenia przeciwnowotworowego.
EN
The key value of the physician-patient relationship has been strongly emphasized in scientific literature for a long time. This relationship impacts significantly the patient’s therapeutic process. In case of children and adolescents suffering from cancer, the relationship with physician is of a specific value due to both the age of such patients and the type of disease. Children and adolescents meet various specialists (physicians) during their treatment; however, they establish a long-term and quite intensive relationship with their treating physician. This relationship is, by definition, most important during intensive and maintenance therapy. The physician’s involvement is indisputable and it is directly related to the therapeutic process and its success. However, what is also extremely important is the physician’s interest in a particular patient and a personalized nature of this relationship: treating physician (subject) – child (subject). The manner in which the physician communicates with and treats his or her patient has a significant impact on the patient’s wellbeing during treatment and afterwards. The relationship with a physician also determines the patient’s subjectivity and self-esteem in later everyday life. The paper presents the results of research focused on the opinions of children and adolescents concerning relationships with their treating physicians. The study was conducted in three institutions which belong to the Polish Paediatric Leukaemia and Lymphoma Study Group. It involved 62 children aged 7–17 years old at different stages of their cancer treatment.
EN
Neoplasms of the head and neck are at the present time one of the groups where the incidence is increasing alarmingly. Data from 2012 show that in Poland, 2,657 persons suffered from laryngeal cancer, 2,341 of whom were men. Head and neck tumors are most common in people over 45 years of age. They are also nearly 5x more common in men than in women. Most are squamous cell tumors with high malignancy. One of the main causes of squamous cell cancers of the head and neck are carcinogens found in cigarette smoke. Other factors include the abuse of liquor, poor oral hygiene, as well as mechanical irritation of the mucous membranes. Some cancers of the head and neck may also have a viral substrate. Larynx cancer clinical course varies depending on the location. The most common therapeutic procedure, however, is a surgical procedure involving the removal of the larynx. This treatment is not only interference in the life of the patient but it also interferes with the current functioning of the family as the basic cell of society. Changes occur in thinking, feelings and action of the patient and family members. Negative effects include mental and physical realm. Taking into account the changes in the appearance of the patient and his mode of communication disorders also occur in the sphere of intimacy. There was a survey conducted, the results of which indicated that patients who are members of the Association of Success Embassy in Opole, showed no changes in the relationship between the partners. That changed, however, the approach to intimate relationships. Therefore, it is worth carrying out the survey on a larger number of patients to be able to determine whether the removal of the larynx actually has no effect on displays of affection in a relationship and whether this has an impact on the intimate relationship of partners. However, given the small number of research and advanced applications , are the initial applications . Research all the time are in the process . They feature some of the patients Success Embassy Association in Opole.
PL
Nowotwory głowy i szyi są w obecnych czasach jedną z grup, w których zachorowalność niepokojąco wzrasta. Dane z 2012 r. wykazują, że w Polsce na raka krtani zachorowało 2657 osób, z czego 2341 to mężczyźni. Nowotwory głowy i szyi występują najczęściej u osób po 45 r.ż. Występują także prawie 5x częściej u mężczyzn niż u kobiet. Najczęściej są to nowotwory płaskonabłonkowe charakteryzujące się wysoką złośliwością. Jednymi z głównych przyczyn zachorowań na nowotwory płaskonabłonkowe w obrębie głowy i szyi są czynniki kancerogenne znajdujące się w dymie papierosowym. Innymi czynnikami są nadużywanie alkoholu wysokoprocentowego, nieodpowiednia higiena jamy ustnej, jak również mechaniczne drażnienie błon śluzowych. Niektóre nowotwory w obrębie głowy i szyi mogą mieć również podłoże wirusowe. Kliniczny przebieg nowotworu krtani zależy głównie od jego lokalizacji. Najczęstszym jednak postępowaniem leczniczym jest zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu krtani. Zabieg ten jest nie tylko ingerencją w życie pacjenta, ale również zaburza dotychczasowe funkcjonowanie rodziny, jako podstawowej komórki życia społecznego. Zmiany zachodzą w myśleniu, uczuciach oraz w działaniu samego chorego, jak i członków rodziny. Negatywne skutki obejmują sferę psychiczną oraz fizyczną. Biorąc pod uwagę zmiany w wyglądzie pacjenta oraz jego sposobie komunikacji, dochodzi do zaburzeń również w sferze intymnej. Przeprowadzono ankietę, której wyniki wykazały, że u pacjentów będących członkami Stowarzyszenia Ambasada Sukcesu w Opolu nie zaszły zmiany w relacji między partnerami. Zmieniło się jednak podejście do stosunków intymnych. Dlatego warto przeprowadzić ankiety na większej liczbie pacjentów, aby móc stwierdzić, czy usunięcie krtani faktycznie nie ma wpływu na okazywanie uczuć w związku i czy ma to jednak wpływ na relacje intymne partnerów. Jednakże biorąc pod uwagę małą grupę badawczą, wysunięte wnioski są wnioskami wstępnymi. Badania cały czas są w trakcie. Biorą w nich udział pacjenci Stowarzyszenia Ambasada Sukcesu w Opolu.
PL
Wstęp: Temat nowotworu w opinii publicznej wciąż jest powodem niepokoju i strachu. W sytuacji, gdy rozwój choroby nowotworowej jest na etapie, w którym wsparcie i opieka bliskich w warunkach domowych są niewystarczające dla chorego, istnieje możliwość zapewnienia opieki i terapii pacjentowi na oddziale medycyny paliatywnej. Badania prowadzone nad jakością życia w opiece paliatywnej wpływają na prawidłowy przebieg leczenia chorego i warunkują prawidłową opiekę medyczną. Cel pracy: Ocena stanu fizycznego, psychicznego i duchowego pacjentów przed przyjęciem na oddział oraz w pierwszym tygodniu pobytu na Oddziale Medycyny Paliatywnej. Materiał i metody: Narzędziem badawczym był kwestionariusz European Organisation for Research and Treatment for Cancer (EORTC) QLQ-C30. Badanie przeprowadzono na Oddziale Medycyny Paliatywnej Ośrodka Medycznego Samarytanin w Opolu, w okresie od listopada 2013 do stycznia 2014 r. W badaniu wzięło udział 35 pacjentów z 62 obecnych na oddziale. Mediana wieku badanych wynosiła 69 lat (min. 31, maks. 93 lata). Wyniki: W dniu przyjęcia na oddział i podczas wypełniania kwestionariusza wszyscy badani respondenci odczuwali dolegliwości bólowe oraz mieli problem ze snem, a 89% (31) odczuwało duszności. 94% (33) badanych wysoko oceniło poziom jakości swojego życia na Oddziale Medycyny Paliatywnej. Wnioski: Pacjenci wysoko ocenili poziom jakości swojego życia na Oddziale Medycyny Paliatywnej. Natomiast doświadczenie dolegliwości bólowych oraz zmęczenia pacjentów w warunkach domowych w tygodniu poprzedzającym przyjęcie na oddział skłania do kontynuowania badań chorych przebywających w tym środowisku, w celu poprawy jakości życia osób z rozpoznaniem nowotworowym pozostających w warunkach domowych.
EN
Background: The subject of cancer is still the cause of fear and anxiety in the public opinion. The order of daily life of the patient and their family is disturbed by numerous medical consultations, treatment and the side effects of the therapy. In the situation, when the development of cancer goes beyond the possibilities of the support and care from the loved ones in household conditions and this care is no longer sufficient, there is an opportunity to provide care and therapy for the patient in the palliative medicine departments. In the studies of the life quality we take into account not only the clinical state of the patient, but also their subjective feelings. The quality of life is assessed in the dimension of the current health status. Aim of the study: The paper aims to show the physical, mental and spiritual state of the patients before admission to the department, and in the first week of the stay in the palliative medicine department. Material and Methods: The research was performed with the use of a questionnaire (EORTC) QLQ-C30. The study was conducted among the patients of the Palliative Medicine Department of the Medical Centre ‘Samaritan’ in Opole, in the period from November 2013 to January 2014. 35 patients participated in the study. The average age was 69±31. Results: On the day of admission to the department and while filling in the questionnaire, all the respondents felt pain ailments and had some sleeping problems. 89% (31) experienced shortness of breath. 94% (33) of the respondents assessed their level of life in the palliative medicine department as high. Conclusions: The patients have assessed their level of life in the palliative medicine department as high. The low assessment of the quality of life in household conditions during the week preceding the admittance to the palliative medicine department encourages the continuation of the research in household conditions, in order to improve the life quality of people with the diagnosed cancer remaining in home environment.
PL
Rozmowa z prof. dr. hab. Bogusławem Buszewskim, przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN, kierownikiem Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
EN
Objective: To demonstrate an occupation exposure impact on incidence of cancer diseases among nickel smelter workers in Sereď, Slovakia. To analyze the occurrence of cancer diseases among smelter workers. To make a risk assessment and survival analyses in selected group of workers. Methods: Retrospective cohort study is based on data about outcomes of work-related exposures in the present and also on the date about known nickel exposure in the past among smelter workers. Observed historical cohort group were 4622 workers in the nickel smelter in Sereď (Galanta district) who were employed during the years 1963 - 1993. Odds ratio (OR), logistic regression and survival analyses were calculate. Results: There were 1348 non-exposed employees (29%) and 3274 exposed employees (71%). There were 4222 employees without recorded cancer (91%) and 400 employees had recorded cancer disease (9%). Among cancer cases we can assess that they mostly work on manufacture department (52% of cases). The most cases were employed in nickel smelter over the 20 years (42%). The 36% of cases were first time employed in nickel smelter at the age of 31 - 40 years old. With increasing age to start work is increasing chance to be sick (OR = 1,48, CI95% = 1,30 - 1,69, P<0,001). Furthermore, with increasing duration of employment is also higher chance to have cancer (OR = 2,23, CI95% = 2,05 - 2,41, P<0,001). Also the higher risk exposure has impact on higher chance to have cancer (OR = 1,46, CI95% = 1,22 - 1,75, P<0,001). Conclusions: Presented study was the first study, which discussed aspects of the possible occupational exposure in the nickel refinery in Sereď in the Slovak Republic.
PL
Cel: Zaprezentowanie wpływu narażenia zawodowego na występowanie chorób nowotworowych u pracowników huty niklu w Sereď, Słowacja. Analiza występowania przypadków zachorowań na raka wśród pracowników huty. Ocena ryzyka zawodowego i analiza przeżycia wybranej grupy pracowników. Metodyka: Retrospektywne badanie kohortowe w oparciu o dane na temat wyników narażeń związanych z obecnym wykonywaniem pracy zawodowej jak i na podstawie rozpoznanych przypadków narażenia zawodowego pracowników huty w przeszłości. Historyczne badania cohortowe obejmowały grupę 4622 pracowników huty niklu w Sereď (okręg Galanta), zatrudnionych w latach 1963 - 1993. Obliczono iloraz szans, regresję logistyczną oraz wykonano analizę przeżycia. Wyniki: Badana grupa obejmowała 1348 (29%) pracowników nie narażonych oraz 3274 narażonych (71%). U 4222 (91%) pracowników nie rozpoznano choroby nowotworowej, raka stwierdzono natomiast u 400 pracowników (9%). Pośród pracowników z wykrytą chorobą nowotworową większość (52% przypadków) była zatrudniona w dziale wytwórczym, przy czym 42% przypadków to osoby o stażu zatrudnienia w hucie niklu przekraczającym 20 lat. 36% zatrudnionych ze stwierdzoną chorobą nowotworową rozpoczęło pracę w hucie w wieku 31 - 40 lat. Wraz ze wzrastającym wiekiem zatrudnienia w hucie wzrasta ryzyko zachorowania na raka (OR = 1,48, CI95% = 1,30 - 1,69, P<0,001). Ponadto, im dłuższy staż pracy tym większe ryzyko raka (OR = 2,23, CI95% = 2,05 - 2,41, P<0,001). Ryzyko to wzrasta też wraz z wydłużeniem okresu narażenia (OR = 1,46, CI95% = 1,22 - 1,75, P ? 0,001). Wnioski: Zaprezentowane badania stanowią pierwszą próbę omówienia aspektów potencjalnego narażenia zawodowego występującego w hucie niklu w Sereď, Słowacja.
19
Content available The link between neoplastic and atopic diseases
75%
EN
INTRODUCTION: Whether there is a protective or stimulating effect of atopy on the risk of neoplastic disease is an interesting question. Studies that have analyzed the matter to date have proposed various explanations for such an effect. In this study, the prevalence of neoplastic diseases in patients with confirmed atopic diseases compared with a control non-atopic group was analyzed. MATERIAL AND METHODS: A total of 1451 patients with atopic disease and 1389 control subjects over 35 years of age received a physical examination, a skin-prick test and measurement of IgEs specific to common inhalant allergens. A medical history based on an original questionnaire and analysis of family history for the possible occurrence of neoplastic diseases and allergies were performed. Additionally, tumor markers AFP, CEA, SCC, PSA, Ca15.3, Ca19-9, Ca125, HCG, and CYFRA 21-1 were measured in serum. RESULTS: The results confirmed no significant difference in the prevalence of most analyzed neoplasms between the groups. Chronic lymphocytic leukemia and chronic myelogenous leukemia were significantly less common in the study group. A negative correlation between the concentration of total IgE in serum and the probability of neoplasm diagnosis in the study group was noted. A higher concentration of serum marker CYFRA 21-1, but without clinical manifestation in patients with atopic disease was observed. CONCLUSIONS: The occurrence of neoplastic diseases is slightly lower in patients with atopic diseases than in the control group without allergies. There were no significant differences in the analyzed serum tumor markers between the groups.
PL
WSTĘP: Ochronny lub stymulujący wpływ atopii na ryzyko rozwoju nowotworu pozostaje otwartym pytaniem. Dotychczasowe prace naukowe analizujące temat przynoszą różne odpowiedzi. W pracy badano występowanie chorób nowotworowych u pacjentów z potwierdzonymi chorobami atopowymi w stosunku do grupy kontrolnej bez cech atopii. MATERIAŁ I METODY: U 1451 pacjentów z chorobą atopową oraz 1389 osób stanowiących grupę kontrolną w wieku powyżej 35 r.ż. wykonano badanie, alergiczne testy skórne, oznaczono stężenie alergenowo swoistych przeciwciał IgE przeciwko najczęstszym alergenom wziewnym. Przeprowadzono analizę dokumentacji medycznej oraz wypełniono oryginalny kwestionariusz zawierający między innymi pytania o ewentualne występowanie chorób nowotworowych i alergii u pacjenta oraz w jego rodzinie. Dodatkowo wykonano oznaczenia następujących markerów nowotworowych w surowicy krwi AFP, CEA, SCC, PSA, Ca 15.3, Ca 19-9, Ca 125, HCG, CYFRA 21-1. WYNIKI: Wyniki potwierdziły brak istotnej różnicy w częstości występowania większości analizowanych nowotworów pomiędzy badanymi grupami. Odnotowano znacznie mniejszą zachorowalność na przewlekłą białaczkę szpikową oraz przewlekłą białaczkę limfatyczną w grupie badanej. Zaobserwowano ujemną korelację pomiędzy wartością stężenia całkowitej IgE w surowicy krwi a prawdopodobieństwem rozpoznania choroby nowotworowej w grupie badanej. Wśród pacjentów z chorobą atopową obserwowano wyższe stężenie markeru CYFRA 21-1 w surowicy krwi, lecz bez manifestacji klinicznej. WNIOSKI: Występowanie choroby nowotworowej jest nieznacznie niższe u pacjentów z chorobami atopowymi niż w grupie kontrolnej bez alergii. Nie odnotowano istotnych różnic w analizowanych markerach nowotworowych surowicy krwi pomiędzy grupami.
PL
W ostatnim dziesięcioleciu w Polsce zapadalność na choroby nowotworowe wzrosła o prawie 28%, przy niezmiennym rozkładzie najliczniej występujących nowotworów. Liczba zgonów związanych z rakiem wzrosła znacząco mniej (7%). Przedstawiono wybór akceptowanych terapii celowanych, wskazując na potrzebę multidyscyplinarnego podejścia do diagnostyki i planowania terapii. Metody osiągnięcia skrócenia oczekiwania na podjęcie skutecznej terapii, na podstawie dostępnego piśmiennictwa, upatruje się w uproszczeniu i uporządkowaniu procedur przepływu informacji oraz wyboru najprostszych, najkrótszych, a jednocześnie pewnych metod diagnostyki molekularnej.
EN
During the last decade, the incidence rate of cancer diseases in Poland has increased by almost 28%, while the distribution of the most frequent neoplasms has remained unchanged. In this period, an increase in cancer-related deaths has been significantly lower (7%). This paper presents commonly accepted modern targeted therapies, indicating the need for a multidisciplinary approach to proper diagnostics and therapy planning. Based on the available literature it can be concluded, that the simplification of procedures, organising the flow of data and the selection of the simplest, shortest and most reliable molecular diagnostic methods are the best ways to reduce waiting time for treatment.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.