Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2517

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 126 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konsumenci
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 126 next fast forward last
PL
Wzrastająca liczba nowych gatunków i odmian owoców oraz doskonalenie metod ich przechowywania, szczególnie krótkotrwałego (short therm storage), przyczyniła się do zwiększenia ich dostępności w obrocie handlowym i spowodowała konieczność doskonalenia metod dystrybucji.
PL
W erze postpandemicznej, gdy społeczeństwo stara się przystosować do niestabilnej sytuacji, zmiany są nadal stałym elementem codzienności. Co więcej, ich tempo przyspieszyło, przynosząc wiekszą niepewność, lecz także otwierając nowe możliwości. Na tle wszystkich zmian ewoluują również potrzeby i oczekiwania konsumentów. Jak na sytuację gospodarczą reagują klienci e-sklepów? Jakie towary kupują? Jakie są ich oczekiwania i czy są one spełniane? Tegoroczna edycja Barometru e-Shopper 2022 pod nazwą "Delivering Change" bazująca na dogłębnej analizie prawie 24 000 e-konsumentów z 22 krajów europejskich, dostarcza informacje o zmianach, ujawniając w tym samym najnowsze i najbardziej znaczące trendy oraz zapewniając wartościową analizę i wgląd w to, co mogą przynieść najbliższe lata.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 2
1377--1381, CD2
PL
Cyfryzacja życia umożliwiła zbieranie ogromnych ilości danych o konsumentach. Dane te pozwalają na tworzenie profili konsumentów w rezultacie kategoryzowania konsumentów według określonych kryteriów lub/i wnioskowania o nieznanych cechach konsumenta na podstawie dostępnych danych. Tworzenie profili umożliwia indywidualizację działań marketingowych. Profilowanie ma obecnie największe zastosowanie w komunikacji marketingowej. Jest kwestią dyskusyjną czy można je traktować jako innowację marketingową. Profilowanie wydaje się być dowodem na to, że na współczesnym rynku dominują firmy, a nie konsumenci. Dlatego procesy profilowania wzbudzają kontrowersje i są coraz silniej kontestowane.
EN
Digitization of life leads to collecting vast amounts of data about consumers. These data allow to create profiles of consumers as a result of categorizing consumers according to specific criteria and/or deduction of unknown characteristics of consumers based on available data. Profiling enables the individualization of marketing activities. Profiling is currently the most used in marketing communications. It is questionable whether the profiling can be treated as a marketing innovation. Profiling seems to be the proof that in today's market these are the companies, and not the consumers, who dominate. Therefore, the profiling process is controversial and increasingly contested.
PL
Równocześnie z koncepcją produktu powinna być wzięta pod uwagę koncepcja dotycząca jego opakowania i to zarówno jednostkowego i zbiorczego, jak też i transportowego. Koncepcja ta wynikać powinna z funkcji opakowania w dystrybucji i promocji towarów i zapewniać powinna możliwie najlepsze i najpełniejsze zaspokojenie aktualnych i oczekiwanych potrzeb nabywców, będąc jednocześnie ważnym czynnikiem działań konkurencyjnych.
EN
Simultaneously with an idea of a product the conception of its packaging including both consumer, multiple and shipping packaging has to be taken into consideration. This conception should result from packaging functions in distribution and promotion of goods and should secure the best and fullest possible fulfilment of present and anticipated consumer needs being at the same time an important competition factor.
PL
Wiele osób zastanawia się, jak będzie wyglądała rzeczywistość, w której żyjemy, gdy skończy się pandemia. Czy świat po zakończeniu pandemii wywołanej przez koronawirusa będzie mógł być taki sam, jak przed tą tragedią? Czy my sami będziemy tego chcieli?
PL
Badania oceniające trwałość żywności, nazywaną często cyklem życia produktu czy okresem przydatności do spożycia (shelf life), są obecnie niewystarczająco wykorzystywane przez producentów. Znajomość rodzajów badań przechowalniczych (standardowych, przyspieszonych, РАО, NHDD, obciążeniowych) oraz umiejętność prawidłowego ich doboru we współpracy z laboratorium eksperckim umożliwiają uzyskanie silnej pozycji na rynku, a także optymalizację kosztów takich badań. Dzięki właściwym badaniom przechowalniczym producent zyskuje wiedzę o swoim produkcie, którą może skutecznie wykorzystać do tworzenia w procesie projektowania nowych produktów czy modyfikacji już wytwarzanych przy zapewnieniu ich bezpieczeństwa i oczekiwanej przez konsumentów jakości.
EN
Studies evaluating the durability of food, being often called a shelf-life of the product are currently underused by manufacturers who have entered into an era of new challenges related to consumer expectations on low-processed food, as most natural (clean label) with high nutritional value. Knowledge of all available types of shelf life studies (standard, accelerated, РАО, NHDD, challenge tests) and the ability to select them correctly for purpose which must be obtained in collaboration with professional expert laboratory - in this field is the key to success to build a strong market position and optimize cost of this project. Owing to the proper shelf life study, the manufacturer gains a broad and accurate knowledge about his product that can be successfully used in a number of areas related to the design of new products, modification of already produced while ensuring their safety and quality expected by the consumer.
PL
Rynek tłuszczów roślinnych w Polsce zmienia się szybko pod wpływem działań producentów i zachowań konsumentów uwarunkowanych wysokością dochodów, relacjami oraz pojawianiem się produktów nowych i zmodyfikowanych. Częste wprowadzanie na rynek nowych marek, szczególnie w przypadku produktów tańszych, sprzyja stabilizowaniu lojalności konsumentów.
PL
Celem rozważań jest określenie siły i kierunku oddziaływania różnych czynników na postawy prosumenckie polskiej młodzieży. Dokonano identyfikacji wpływu czynników sprzyjających ujawnieniu się prosumpcji czerpiącej (przejawiającej się w korzystaniu z zasobów i wiedzy innych osób) oraz obdarzającej (polegającej na dzieleniu się swoimi zasobami i wiedzą). Podstawą źródłową opracowania były wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2013/2014 wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego. Badania wskazują, że skłonność do prosumpcji czerpiącej jest w niewielkim stopniu uzależniona od ujawnienia się skłonności do prosumpcji obdarzającej. Na ujawnienie się tej ostatniej oddziałuje głównie częstotliwość wykorzystywania nowoczesnych technologii (przede wszystkim do komunikowania się z innymi osobami). Natomiast prosumpcja czerpiąca jest kształtowana przez podejmowanie aktywności innej niż korzystanie z komputera, np. realizację zainteresowań sportowych, artystycznych i prowadzenie życia towarzyskiego. Wyniki przeprowadzonych badań mogą być wykorzystane do budowy strategii komunikacji z młodymi konsumentami, uaktywniania postaw prosumenckich, a także prowadzenia edukacji rynkowej młodych konsumentów. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The aim of the article is to determine the strength and direction of various factors’ impact on prosumption attitudes of the Polish youth. The factors, which influence the manifestation of taking-oriented prosumption (manifested through the use of resources and expertise offered by others) and granting-oriented prosumption (i.e. sharing own resources and knowledge with others), were identified and used in the model. The basis of the data presented in the paper is the survey carried out in the 2013/2014 school year among students of some middle and upper secondary schools in Silesia province. Research suggests that the tendency to taking-oriented prosumption is only slightly dependent on the tendency to granting-oriented prosumption. The latter is mainly determined by the frequency of the use of modern technology (mainly to communicate with others). In contrast, prosumers’ attitudes oriented towards taking are shaped by participating in activities other than computer use, e.g. doing sports, artistic hobbies, and relatively rich social life. The research results can be used to build a communication strategy with young consumers, to activate prosumption attitudes as well as to conduct market education of young consumers.
RU
Цель рассуждений – определить силу и направление воздействия разных факторов на просьюмерское отношение польской молодежи. Определили влияние факторов, способствующих выявлению просьюмерского поведения типа «брать» (проявляющегося в пользовании ресурсами и знаниями других лиц) и типа «дарить» (заключающегося в разделении своих ресурсов и знаний). Основоисточником были результат опросов, проведенных в учебном году 2013/2014 среди учащихся гимназий и средних школ Силезского воеводства. Обследования указыают, что склонность к просьюмерскому поведению типа «брать» в небольшой степени зависит от выявления склонности в про- сьюмерскому поведению типа «дарить». На выявление последнего влияет в основном частотность использования современных технологий (прежде всего общения с другими людьми). Просьюмерское поведение типа «брать» формируется путем предприятия иной активности, нежели пользование компьютером, напр. осуществления спортивной, художественной заинтересованности и проведения общественной жизни. Результаты проведенных обследований могут использоваться для формирования стратегии коммуникации с молодыми потребителями, большей активности в просьюмерском поведении, а также для проведения рыночного обучения молодых потребителей. Статья имеет исследовательский характер.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 2
1535--1543, CD2
PL
W artykule przedstawiono różne rodzaje narzędzi marketingowych stosowanych przez przedsiębiorstwa, wykorzystujących nowe technologie do tworzenia relacji z konsumentami i angażowania ich w działania społeczne. Analiza korzyści i zagrożeń dla przedsiębiorstw, konsumentów i sfery społecznej wykazała możliwość wystąpienia dysproporcji w rozdziale wartości między stronami na niekorzyść celów społecznych. Szczególne wątpliwości wzbudza wartość działań symbolicznych, podejmowanych przez internautów. Przegląd badań i dorobku naukowego opisującego naturę dobroczynności jednostek każe dostrzec w takich działaniach wartość, wychodzącą poza efekty materialnego wsparcia. Ponadto, działania symboliczne nie zastępują aktów rzeczywistej filantropii lecz je uzupełniają i zwiększają prawdopodobieństwo dalszego zaangażowania konsumentów.
EN
The article presents the different types of marketing tools used by enterprises that introduce new technologies to create relationships with consumers and involve them in social activities. The analysis of the benefits and risks for companies, consumers and the social causes has shown potential disparities in value distribution between the parties at the expense of social goals. The main concern is related to the real value of token support undertaken by e-consumers. An overview of scientific literature leads to the recognition of the potential value of such activities, going beyond the effects of tangible support of causes. Moreover token support is not a substitute for actual acts of charity but increases the likelihood of further social involvement of consumers.
PL
Celem rozważań jest wykazanie zmian, które zaszły w zachowaniach konsumentów w XXI wieku – na przykładzie segmentu rynku, jaki stanowią konsumenci pokolenia Y – i idącej za tym konieczności adaptacji działań w zakresie komunikacji marketingowej. Przeprowadzona analiza literatury wykazała, że pokolenie Y jest pierwszym pokoleniem, które całe swoje życie spędziło w tzw. środowisku cyfrowym. Stanowi to wyzwanie dla osób zajmujących się marketingiem, w tym komunikacją marketingową, ponieważ, w odróżnieniu od poprzednich pokoleń, pokolenie Y nie jest pod wpływem mediów tradycyjnych. Praktyczne implikacje prowadzonych rozważań to konieczność wykorzystywania mediów cyfrowych w komunikacji marketingowej, co zwiększa skuteczność w docieraniu do konsumentów z pokolenia Y. Wśród implikacji społecznych należy wskazać na rozwój mediów społecznościowych i ich rolę w procesie informacyjnym, co wspiera procesy podejmowania decyzji o zakupie. Artykuł mieści się w kategorii przeglądu literatury poświęconej konsumentom pokolenia Y oraz przedstawia koncepcję zmiany działań w ramach komunikacji marketingowej wynikającej z uwzględnienia specyfiki badanego pokolenia.
EN
The purpose of this article is to show the changes that have taken place in consumer behaviour in the 21st century – based on the example of Generation Y market segment – and the need of marketing communication activities adaptation. The analysis of the literature has shown that Generation Y is the first generation that spend their entire lives in the so-called digital environment. This is a challenge for people involved in marketing, inclusive of marketing communication, because, unlike previous generations, Generation Y is not under the influence of traditional media. The practical implications of this research should point to the necessity of using digital media in marketing communication efforts, which increases the effectiveness in reaching out to the consumers from the Y generation. Among the social implications there should be pointed out, among others, the development of social media and their role in the information process which supports decision-making processes of the purchase. The article falls under the category of review of the literature devoted to the Generation Y consumers and presents the concept of changing the activities within the marketing communication, taking into account the specificity of the tested generation.
RU
Цель рассуждений – указать изменения, которые произошли в поведении потребителей в XXI веке, на примере сегмента рынка, какой составляют потребители поколения Y, и следующую за этим необходимость приспособить действия в области маркетинговой коммуникации. Проведенный анализ литературы выявил, что поколение Y – первое поколение, которое всю свою жизнь провело в так называемой цифровой среде. Это представляет вызов для лиц, занимающихся маркетингом, в том числе маркетинговой коммуникацией, поскольку в отличие от прежних поколений поколение Y не находится под влиянием традиционных СМИ. Практические импликации проведенных рассуждений – необходимость использования цифровых СМИ в маркетинговой коммуникации, что повышает эффективность в обретении потребителей из поколения Y. В числе социальных импликаций следует указать на развитие социальных медиа и их роль в информационном процессе, что поддерживает процессы принятия решений о покупке. Статья входит в категорию обзора литературы, посвященной потребителям из поколения Y, а также представляет концепцию изменения действий в рамках маркетинговой коммуникации, вытекающей из учета специфики обследуемого поколения.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia wpływające na zachowania konsumenta na rynku żywność Podano przykładowe grupy konsumentów. Scharakteryzowano celowość badań preferencji konsumenckich, metodykę badań czynniki determinujące zachowania konsumenckie. Przedstawiono wybrane czynniki wpływające na konsumenta mięsa i przetworów mięsnych.
EN
Paper presents selected issues, having influence a consumer's behaviour on food market. An example of consument groups is given. The aim of research of consumer's preferences, methods of the research and factors determining consumer behaviour are characterised. Selected factors, which influence a consumer of meat and meat products, are presented.
PL
Dzielenie sie zasobami pomaga osiągnąć efekt skali, obniżyć koszty, zminimalizować wpływ na środowisko i zapewnić lepsze ogólne wrażenia dla konsumenta końcowego.
first rewind previous Strona / 126 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.