Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Schwannoma
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Guzy przestrzeni przygardłowej występują rzadko i stanowią mniej niż 1% guzów głowy i szyi. W ok. 20% to guzy neurogenne, z czego najczęściej są to nerwiaki osłonkowe i paraganglioma. Autorzy prezentują przypadek 64-letniej chorej, u której w trakcie diagnostyki schorzeń kręgosłupa szyjnego przypadkowo stwierdzono obecność guza w przestrzeni przygardłowej, sięgającego otworu tętnicy szyjnej wewnętrznej. Po usunięciu chirurgicznym zmiany, badanie histopatologiczne zidentyfikowało dwa różne guzy o odmiennym pochodzeniu, z nerwu błędnego i części szyjnej układu współczulnego.
EN
A huge schwannoma, located in the retroperitoneal space, is found very rarely. The main purpose of this paper is to present the case of a giant retroperitoneal schwannoma which partly invaded L4 vertebral body. The secondary purpose is to summarize the case-report articles on retroperitoneal schwannomas. A circumscribed heterogenic tumour was revealed on transabdominal sonography. It extended into the right retroperitoneal space. CT and MRI revealed a paravertebral tumour in the size of 11 cm × 9 cm, which is causing a partial lysis of L4 vertebral body (15% of vertebral capacity), expanding intravertebral foramen and filling the right retroperitoneal space. A preoperative core needle biopsy was performed and a benign schwannoma was diagnosed. A complete surgical excision of the tumour was achieved by a two-step operation. During the first step, the neurosurgeons made L4 hemilaminectomy, facetectomy and a transverse process resection by posterior extended approach. The general surgeons excised the residual retroperitoneal part of the tumour by midline transabdominal approach 10 days later. The diagnosis of benign schwannoma was verified histochemically. There were no sign of tumour recurrence or spine destabilization at the six-month follow-up. In conclusion, although majority of giant retroperitoneal schwannomas can be completely removed performing one-step operation, a preoperative consideration about rationality of two-step operation should be mandatory when tumour destructs a part of vertebral body. Our case shows that the combined two stage complete surgical excision of a giant retroperitoneal schwannoma, eroding 15% of L4 vertebra’s osseous capacity, is effective and does not have any negative influence on spinal stability.
PL
Wprowadzenie: Guzy ślinianki przyusznej stanowią ok. 6% nowotworów głowy i szyi. Najczęstsze z nich to: gruczolak wielopostaciowy i guz Warthina. Schwannoma jest zmianą wywodzącą się z komórek osłonki nerwów obwodowych (lemocytów, komórek Schwanna); najczęściej dotyczy tułowia i głowy, wyjątkowo rzadko obserwowany jest zaś w śliniance przyusznej. 9% Schwannoma pochodzi z osłonki nerwu twarzowego, stanowiąc od 0,5–1,2% wszystkich guzów ślinianek. W literaturze opisano 80 przypadków wewnątrzśliniakowych Schwannoma. Transformacja złośliwa dotyczy 14%. Złośliwe Schwannoma (MPNST) stanowią od 5% do 10% wszystkich mięsaków tkanek miękkich. Nowotwory MPNST o wysokim stopniu złośliwości są agresywne, z tendencją do wznowy oraz przerzutowania. Opis przypadku: Prezentujemy opis przypadku 84-letniej pacjentki, która zgłosiła się do Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi UM w Łodzi z powodu bolesnego guza lewej okolicy przyusznej. Wspomniana zmiana pojawiła się 6 miesięcy przed hospitalizacją. W badaniu przedmiotowym stwierdzono policykliczny guz o ograniczonej ruchomości, skóra nad guzem była lekko zaczerwieniona, węzły chłonne niepowiększone, funkcja nerwu twarzowego zachowana. W BACC atypowe komórki wrzecionowate, budzące podejrzenie rozrostu złośliwego. Chora została zakwalifikowana do leczenia operacyjnego. W znieczuleniu ogólnym usunięto płat powierzchowny ślinianki przyusznej wraz z guzem i zmienioną skórą. Po zabiegu nie stwierdzono porażenia nerwu twarzowego. Przebieg pooperacyjny prawidłowy, pacjentka wypisana do domu w 8. dobie po zabiegu w stanie ogólnym i miejscowym dobrym. Wynik badania histopatologicznego materiału pooperacyjnego: dobrze odgraniczony wrzecionowaty guz z polami martwicy, profil immunohistochemiczny: S100+; Ki67 40–50%. Rozpoznanie – MPNST. Pacjentka została skierowana na konsultację radioterapeutyczną. Z uwagi na wynik pooperacyjny oraz zaawansowany wiek, nie zaproponowano leczenia adiuwantowego. Chora pozostaje w obserwacji 1 rok. W badaniach kontrolnych nie stwierdzono wznowy.
4
88%
PL
Wstęp: Nerwiak (łac. schwannoma) to otorebkowany, wywodzący się z komórek Schwanna, mezenchymalny guz związany z otoczką nerwów. W związku z tym może pojawić się on w każdym miejscu w organizmie, gdzie przebiegają nerwy obwodowe. Najczęstsze jego lokalizacje to: głowa, szyja i kończyny. Po raz pierwszy guz wywodzący się z komórek Schwanna został opisany przez Stouta i Carsona w 1935 r. Nerwiaki trzustki to niezwykle rzadkie nowotwory. W literaturze anglojęzycznej do 2017 r. opisanych zostało 67 przypadków. Leczenie operacyjne jest najczęstszym sposobem terapii nerwiaków trzustki, a rokowania pooperacyjne są dobre. Opis przypadku: 63-letnia chora została przyjęta do Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantacyjnej CSK MSWiA w Warszawie z powodu guza głowy trzustki. W wykonanej biopsji igłowej – zarówno pod kontrolą USG, jak i tomografii komputerowej (TK) – oraz otwartej biopsji zmiany w trzustce nie stwierdzono komórek nowotworowych w żadnym z pobranych materiałów. W badaniu TK jamy brzusznej uwidoczniono w rzucie wyrostka haczykowatego trzustki owalną zmianę wysoce podejrzaną o proces nowotworowy. Następnie poszerzono diagnostykę o badanie rezonansu magnetycznego (MRI) jamy brzusznej, w którym stwierdzono zaotrzewnowo masę guzowatą o charakterze grubościennej torbieli wypełnionej płynem. Pacjentka została zakwalifikowana do leczenia operacyjnego. 22 VIII 2017 r. wykonano pankreatoduodenktomię sposobem Whipple’a. W materiale przesłanym do badania histopatologicznego stwierdzono schwannoma capitis pancreatis. W praktyce chirurgicznej nerwiak dotyczący trzustki występuje niezwykle rzadko, ale w ośrodkach wykonujących dużą liczbę zabiegów operacyjnych w obrębie trzustki, taki przypadek może się zdarzyć.
5
Content available remote Papilledema as a diagnostic challenge - report of three cases
88%
EN
We present three different cases of patients with papilledema: one case with a primary tumour of the optic nerve, and two cases with secondary involvement of the optic nerve (breast carcinoma and non-Hodgkin lymphoma). The visual acuity varies from sudden, painless, decrease of vision, to blurred vision and proptosis on the affected eye. A characteristic ophthalmoscopic examination shows a swollen optic disc and promonence with tortuosity of blood vessels. A fluorescein angiography shows dilated capillaries of the optic disc with leakage in the early phase and diffuse hyperfluorescence during the late phase. A ultrasonography B-scan of the affected eye shows prominent optic nerves with widened optic nerve sheath. An exhaustive history and complete ophthalmological examination are essential for the diagnosis, to which fluorescein angiography, B-scan ultrasonography, ocular coherent tomography, computerized tomography, and magnetic resonance can be used as useful additional tests. Treatment and prognosis depend on the primary process. We emphasize the crucial role of ophthalmologist in the early diagnosis of CNS neoplasia.
EN
Introduction: Neoplasms of the parotid glands constitute about 6% of head and neck tumours, the most common of which are: adenoma multiforme and Warthin’s tumor. Schwannoma is benign, encapsulated tumor of the nerve cells (lemocytes, Schwann cells), most often it occurs in the trunk, head, extremely rarely observed in the parotid gland. 9% Schwannomas derives from the facial nerve sheath, constituting from 0.5–1.2% of all salivary gland tumors. The literature describes 80 cases of intraparotid Schwannoma. Malignant Schwannoma (MPNST) account for 5% to 10% of all soft tissue sarcomas. Highgrade MPNST tumors are aggressive, with a tendency to relapse and metastasis. Case report: We present a case report of a 84-year-old female patient presented to the Head and Neck Oncology Clinic of the Medical University of Lodz, due to the painful tumor of the left parotid region. The tumor appeared six months before hospitalization. During the physical examination, there was a polycyclic tumor with reduced mobility, the skin on the tumor was slightly red, lymph nodes uninvolved, facial nerve function preserved. BACC revealed tumour tissue composed of sheets and spindle-shaped cells. The patient was qualified for surgical treatment. Under the general anesthesia the superficial lobe of the parotid gland along with the tumor was removed. After the procedure, no facial nerve palsy was found. The patient did well post-operatively and was discharged home on the 8th day after surgery. Immunohistochemical staining showed the tumour cells to be diffusely and strongly immunoreactive for S-100 protein and Ki67 40–50%. Strong and diffuse staining for S-100 protein were consistent with the malignant peripheral nerve sheath tumour (MPNST). The patient was referred for radiotherapy, due to the postoperative outcome and advanced age, no adjuvant treatment was proposed. The patient has been in observation for 1 year. No relapse was found in the follow-up studies.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.